Archives

febrer, 2015
PUBLICADA L’ORDRE QUE DESENVOLUPA LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L’ANY 2015

PUBLICADA L’ORDRE QUE DESENVOLUPA LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER A L’ANY 2015

Es fixa el límit màxim de les bases de cotització per a l’any 2015 en 3.606 euros mensuals i el límit mínim en 756,60 euros mensuals. Quant als tipus de cotització per al règim general de la Seguretat Social, es mantenen els tipus aplicables durant l’any 2014. Així mateix, l’Ordre estableix les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per determinats col•lectius inclosos en el règim general però amb especialitats (artistes, professionals taurins, etc.) i per als règims especials de la Seguretat Social (autònoms, treballadors per compte d’altri agraris, treballadors del mar, empleats de la llar, etc.).

En el BOE del dia 31-01-2015, s’ha publicat l’Ordre ESS/86/2015, de 30 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015.

 

Com és habitual, l’Ordre no només reprodueix les bases i tipus de cotització per als diferents règims que conformen l’estructura del sistema de la Seguretat Social reflectits en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2015 (LPGE), sinó que adapta les bases de cotització establertes amb caràcter general a:

 

 • Els supòsits de contractes a temps parcial.
 • Determina les quotes a abonar en els contractes per a la formació i l’aprenentatge.
 • Estableix les regles a seguir en la cotització de contractes temporals de curta durada quan s’han d’abonar salaris amb caràcter retroactiu, per la percepció de vacances reportades i no gaudides, per salaris de tramitació.
 • Fixa els coeficients aplicables per determinar la cotització a la Seguretat Social en supòsits específics com els del conveni especial, subsidi per desocupació, col·laboració en la gestió de la Seguretat Social per part d’empreses i de mútues o exclusió d’alguna contingència.
 • A més, fixa els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema, corresponents a 2014, així com el volum de cotització per contingències professionals a assolir durant el període d’observació.

 

La citada Ordre fixa el límit màxim de les bases de cotització per a l’any 2015 en 3.606 euros mensuals i el límit mínim en 756,60 euros mensuals.

 

Quant als tipus de cotització per al règim general de la Seguretat Social, es mantenen els tipus aplicables durant l’any 2014.

 

Així mateix, l’Ordre estableix les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per determinats col·lectius inclosos en el règim general però amb especialitats (artistes, professionals taurins, etc.) i per als règims especials de Seguretat Social (treballadors per compte propi o autònoms, treballadors per compte d’altri agraris, treballadors del mar, empleats de la llar, etc.).

 

A manera de resum, podem destacar:

 

COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

 • Es fixen els límits màxim i mínim de cotització i queden establerts, respectivament, en 3.606,00 euros mensuals i l’equivalent al SMI vigent incrementat amb la part proporcional de percepcions de venciment superior al mensual sense que pugui ser inferior a 756,60 euros mensuals.
 • S’estableixen les bases màximes i mínimes de cotització per contingències comunes:

 

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/mes
Bases màximes

Euros/mes
1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors 1.056,90 3.606,00
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 876,60 3.606,00
3 Caps administratius i de taller 762,60 3.606,00
4 Ajudants no titulats 756,60 3.606,00
5 Oficials administratius 756,60 3.606,00
6 Subalterns 756,60 3.606,00
7 Auxiliars administratius 756,60 3.606,00

 

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/dia
Bases màximes

Euros/dia
8 Oficials de primera i segona 25,22 120,20
9 Oficials de tercera i especialistes 25,22 120,20
10 Peons 25,22 120,20
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional 25,22 120,20

 

Tipus de cotització


A partir de l’1 de gener de 2015, els tipus de cotització al règim general seran els següents:

 • Per a les contingències comunes, el 28,30% del qual el 23,60% serà a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.
 • Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, en la redacció donada per la disposició final dinovena de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, sent les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresa.
 • Cotització addicional per hores extraordinàries:
  • La remuneració que obtinguin els treballadors pel concepte d’hores extraordinàries queda subjecta a una cotització addicional, que no serà computable a l’efecte de determinar la base reguladora de les prestacions.
  • La cotització addicional per les hores extraordinàries motivades per força major s’efectuarà aplicant el tipus del 14,00% del qual el 12,00% serà a càrrec de l’empresa i el 2,00% a càrrec del treballador.
  • La cotització addicional per les hores extraordinàries que no tinguin la consideració referida en el paràgraf anterior s’efectuarà aplicant el tipus del 28,30% del qual el 23,60% serà a càrrec de l’empresa i el 4,70% a càrrec del treballador.

 

Situacions de pluriocupació

 

La forma de cotitzar durant la situació de pluriocupació no es modifica, únicament s’actualitza la base i el límit màxim de cotització a distribuir en el 2015: 3.606,00 €/mes, tant per a les contingències comunes com per a les professionals. Igualment s’ha de distribuir el límit mínim i la base mínima que correspongui.

 

Cotització de salaris retroactius i salaris de tramitació

 

No es modifica la regulació de la forma de cotitzar per salaris abonats amb caràcter retroactiu, i s’ha d’efectuar mitjançant la liquidació complementària, amb les bases, límits, tipus i condicions vigents en els mesos al fet que els citats salaris corresponguin.
Les gratificacions que no puguin ser objecte de quantificació anticipada per les diferències de cotització relatives als mesos de l’any ja transcorreguts es liquiden igual, i s’incrementen, en la part que correspongui, les cotitzacions pendents d’ingressar durant l’exercici econòmic de l’any 2015.

 

Es manté l’obligació de cotitzar pels salaris de tramitació per l’empresari.

 

Contractes de formació i aprenentatge

 

En aquest cas, la cotització consistirà en una única quota mensual de 36,79 euros per les contingències comunes. A més, s’abonaran cotitzacions al FOGASA i a formació professional. Durant l’any 2015, la cotització és com segueix:

 

 1. A la Seguretat Social consisteix en una quota única mensual de 36,79 € per contingències comunes (dels quals 30,67 € són a càrrec de l’empresari i 6,12 € a càrrec del treballador) i de 4,22 € per contingències professionals, a càrrec de l’empresari.

 

 1. Al FOGASA consisteix en una quota mensual de 2,33 €, a càrrec exclusiu de l’empresari.
 2. Per formació professional consisteix en una quota mensual d’1,28 €, dels quals 1,13 € són a càrrec de l’empresari i 0,15 € a càrrec del treballador.

 

 1. Les retribucions per hores extraordinàries dels contractes per a la formació, estan subjectes a la cotització addicional establertes pel RGSS.

 

 1. Quan escaigui cotitzar per desocupació:

– base de cotització: 756,60 €/mes

– tipus de cotització: 7,05% dels quals 5,50% és a càrrec de l’empresari i 1,55% a càrrec del treballador.

 

Contractes a temps parcials

 

Durant 2015, la cotització a la Seguretat Social, desocupació, FOGASA i formació professional dels contractes a temps parcial així com la determinació de les corresponents bases de cotització es realitza igual que l’any 2014 si bé s’actualitzen les quanties de les bases màxima i mínima per accidents de treball i malalties professionals, fixant per a aquestes contingències el límit màxim en 3.606,00 €/mes i el mínim en 4,56 € per hora treballada.

 

Tampoc s’introdueixen canvis respecte a la forma de calcular la base diària de cotització en els supòsits d’IT, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i maternitat o paternitat ni respecte a la cotització en la situació de pluriocupació ni en els supòsits de treball concentrat en períodes inferiors als de l’alta. No obstant això, respecte del càlcul de la base reguladora de la IT s’ha de tenir en compte la recent reforma de la LGSS conforme a la qual la base reguladora diària és el resultat de dividir la suma de les bases de cotització a temps parcial acreditades des de l’última alta laboral, amb un màxim de 3 mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre el nombre de dies naturals compresos en el període.

 

La remuneració per hores extraordinàries motivades per força major queda subjecta a cotització addicional.

 

Sí que s’actualitzen, per contra, les quanties de les bases mínimes aplicables als contractes a temps parcials que, des de l’01-01-2015, són les següents:

 

Grup de cotització Categoria professional Base mínima per hora
Euros
1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors 6,37
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 5,28
3 Caps administratius i de taller 4,59
4 Ajudants no titulats 4,56
5 Oficials administratius 4,56
6 Subalterns 4,56
7 Auxiliars administratius 4,56
8 Oficials de primera i segona 4,56
9 Oficials de tercera i especialistes 4,56
10 Treballadors més grans de divuit anys no qualificats 4,56
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional 4,56

La base mínima mensual de cotització és el resultat de multiplicar el nombre d’hores realment treballades per la base mínima horària.

 

Règim d’empleades de la llar

 

Les bases per a aquest col·lectiu pugen, d’igual forma que el tipus de cotització per contingències comunes, que passa del 23,9 al 24,7%.

 

A partir de l’1 de gener de 2015, les bases de cotització per contingències comunes a aquest sistema especial seran les determinades en l’escala següent, en funció de la retribució percebuda pels empleats de la llar per cada relació laboral.

 

Tram Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1r Fins a 172,91 148,60
2n Des de 172,92 fins a 270,10 245,84
3r Des de 270,11 fins a 367,40 343,10
4t Des de 367,41 fins a 464,70 440,36
Des de 464,71 fins a 561,90 537,63
Des de 561,91 fins a 658,40 634,89
Des de 658,41 fins a 756,60 756,60
Des de 756,61 794,60

 

El tipus de cotització per contingències comunes, durant 2015, és del 24,70% (20,60% a càrrec de l’ocupador; 4,10% a càrrec de l’empleat) (23,80% l’any anterior).

 

Per a la cotització per contingències professionals, sobre la base de cotització anterior, s’aplica el tipus de cotització previst en la tarifa de primes (Llei 42/2006 disp. addic. 4a), amb la quota resultant a càrrec exclusiu de l’ocupador.

 

Si bé, durant l’exercici de 2015 s’aplica una reducció, del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes, als ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d’alta en el règim general a un empleat de la llar a partir de l’01-01-2012, sempre que l’empleat no hagués figurat en alta en el règim especial d’empleats de la llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins del període comprès entre el 02-08-2011 i 31-12-2011. Aquesta reducció es pot ampliar amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses.
Si bé, la reducció i la bonificació assenyalades, no són aplicable en els supòsits en què els empleats de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumeixin el compliment de les obligacions en matèria d’enquadrament, cotització i recaptació en aquest sistema especial.

 

Cotització dels artistes

 

A partir de l’01-01-2015, les bases màximes de cotització per contingències comunes dels artistes són les següents:

 1. Treballs de teatre, circ, música, varietats i folklore, inclosos els que es realitzin per a ràdio i televisió o mitjançant enregistraments:

 

Categoria professional Grup de cotització Euros/mes
Directors, directors coreogràfics, d’escena i artístics, primers mestres directors i presentadors de ràdio i televisió 1 3.606,00
Segons i tercers mestres directors, primers i segons mestres substituts i directors d’orquestra 2 3.606,00
Mestres coreogràfics, mestres de cor, mestres apuntadors, directors de banda, regidors, apuntadors i locutors de ràdio i televisió 3 3.606,00
Actors, cantants lírics i de música lleugera, còmics, animadors de sales de festa, ballarins, músics i artistes de circ, varietats i folklore 3 3.606,00
Adjunts de direcció 5 3.606,00
Secretaris de direcció 7 3.606,00

 1. Treballs de producció, doblatge o sincronització de pel·lícules (tant en les modalitats de llargmetratge, curtmetratge o publicitat) o per a televisió:

 

Categoria professional Grup de cotització Euros/mes
Directors 1 3.606,00
Directors de fotografia 2 3.606,00
Directors de producció i actors 3 3.606,00
Decoradors 4 3.606,00
Muntadors, tècnics de doblatge, caps tècnics i adaptadors de diàleg, segons operadors, maquilladors, ajudants tècnics, primer ajudant de producció, fotògraf (foto fixa), figurinistes, caps de so i ajudants de direcció 5 3.606,00
Ajudants d’operador, ajudants maquilladors, segons ajudants de producció, secretaris de rodatge, ajudants decoradors, perruquers, ajudants de perruqueria, ajudants de so, secretari de producció en rodatge, ajudants de muntatge, auxiliars de direcció, auxiliars de maquillador i auxiliars de producció, comparseria i figuració 7 3.606,00

 

El límit màxim de les bases de cotització per raó de les activitats realitzades per un artista, per una o diverses empreses, té caràcter anual i es determina per l’elevació a còmput anual de la base mensual màxima assenyalada.

 

A partir de l’01-01-2015, les bases de cotització a compte són, per a tots els grups de cotització, les següents:

 

Retribucions íntegres Euros/dia
Fins a 409 euros 240,00
Entre 409,01 i 735,00 euros 303,00
Entre 735,01 i 1.228,00 euros 360,00
Més de 1.228,00 euros 480,00

 

Cotització dels professionals taurins

 

A partir de l’01-01-2015, les bases màximes de cotització per contingències comunes dels professionals taurins són les següents:

 

Categoria professional Grup de cotització Euros/ mes
Matadors de toros i rellonejadors, classificats en els grups “A” i “B” 1 3.606,00
Matadors de toros i rellonejadors, classificats en el grup “C” 3 3.606,00
Picadors i banderillers que acompanyen a matadors de toros del grup “A” 2 3.606,00
Resta de picadors i banderillers 3 3.606,00
Mossos d’estoc i ajudants, rematadors, novillers i toreros còmics 7 3.606,00

 

El límit màxim de les bases de cotització per als professionals taurins té caràcter anual i es determina per l’elevació a còmput anual de la base mensual màxima assenyalada.

 

A partir de l’01-01-2015, les bases de cotització per determinar les liquidacions provisionals pels professionals taurins són, per a cada grup de cotització, les següents:

 

Grup de cotització Euros/dia
1 1.113,00
2 1.025,00
3 769,00
7 459,00

 

COTITZACIÓ PER AL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

 

S’estableixen les següents bases per contingències comunes:

 

Situació Base mínima

Euros/mes
Base màxima

Euros/mes
Amb caràcter general 884,40 3.606,00
Treballadors menors de 47 anys l’01-01-2015 884,40 3.606,00
Treballadors amb 47 anys l’01-01-2015 i que, al desembre de 2014, cotitzessin per una base igual o superior a 1.926,60 euros/mes, o que causin alta en aquest règim especial 884,40 3.606,00
Treballadors amb 47 anys l’01-01-2015 i que, al desembre de 2014, cotitzessin per una base inferior a 1.926,60 euros/mes, però que exerceixin opció per una base superior abans del 30-06-2015 884,40 3.606,00
Treballadors amb 47 anys l’01-01-2015 i que, al desembre de 2014, cotitzessin per una base inferior a 1.926,60 euros/mes, que no exerceixin opció per una base superior abans del 30-06-2015 884,40 1.945,80
Treballadors amb 47 anys l’01-01-2015 i que s’haguessin donat d’alta en el RETA com a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l’establiment 884,40 3.606,00
Treballadors amb 48 anys o més l’01-01-2015 953,70 1.945,80
Treballadors amb 48 anys o més l’01-01-2015 que s’haguessin donat d’alta en el RETA amb 45 anys o més com a conseqüència de la defunció del titular de l’establiment 884,40 1.945,80
Treballadors que, abans de complir els 50 anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social 5 anys o més i amb una base de cotització, al desembre de 2014, igual o inferior a 1.926,60 euros/mes 884,40 1.945,80
Treballadors que, abans de complir els 50 anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social, 5 anys o més i amb una base de cotització, al desembre de 2014, superior a 1.926,60 euros/mes 884,40 Base anterior incrementada en un 0,25% (fins a 1.945,80)
Treballadors que amb 48 o 49 anys haguessin exercitat l’opció prevista en l’article 132.Quatre.2, paràgraf segon, de la Llei 39/2010, de PGE per a 2011 884,40
Treballadors que en algun moment de 2014 i de manera simultània hagin tingut contractats a 10 o més treballadors al seu servei 1.056,90 3.606,00
Treballadors inclosos en aquest règim per aplicació de la disposició addicional 27a de la LGSS i de l’article 21.3 de la Llei 4/1997, excepte els que en causin alta inicial, durant els 12 primers mesos de la seva activitat a comptar des de la data d’efectes d’aquesta alta 1.056,90 3.606,00
Treballadors dedicats a activitats exclusives de la venda ambulant o a domicili (no inclosos els que, a més, elaborin o fabriquin els articles o productes que venen):

 • Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4781)
 • Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4782)
 • Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i mercats ambulants (CNAE 4789)
 • Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercat ambulant (*CNAE 4799)
Opció entre
884,40 i 756,60
El CNAE 4799 podrà optar
també entre 884,40 i
486,30
3.606,00
Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant (no inclosos els que, a més, elaborin o fabriquin els articles o productes que venen) que percebin ingressos directament dels compradors Opció entre 884,40 i
756,60
3.606,00
Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que, a més, elaborin o fabriquin els articles o productes que venen), amb horari de venda inferior a 8 hores al dia, que percebin ingressos directament dels compradors Opció entre 884,40 i
486,30
3.606,00
Persones que es dediquin de forma individual a la venda ambulant en «mercats ambulants» (no inclosos els que produeixin els articles o productes que venen) amb horari de venda inferior de 8 hores al dia, quan no disposin d’establiment fix propi

 

Es mantenen sense alteracions els tipus de cotització:

 

Contingència i situació protegida Tipus de cotització (%)
 • Contingències comunes
29,80
 • Amb cobertura per contingències comunes o per cessament d’activitat
29,30
 • Sense cobertura d’incapacitat temporal
26,50
 • Contingències professionals
Tarifa de primes (disp. addic. quarta Llei 42/2006, de 28 de desembre)
 • Si no cobertura de contingències professionals: cotització addicional per finançar les prestacions de risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural
0,10

 

Com en exercicis precedents, es mantenen les peculiaritats per als supòsits de pluriactivitat (devolució de quotes i fixació per 2015 de les quanties corresponents als diferents percentatges de la base de cotització per la qual podran optar els autònoms amb jornada laboral a temps complet o a temps parcial superior al 50%) i per als socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant.

El termini per presentar el model 347 “Declaració anual operacions amb terceres persones” finalitza el pròxim 2 de març

El termini per presentar el model 347 “Declaració anual operacions amb terceres persones” finalitza el pròxim 2 de març

Li recordem que el pròxim dia 2 de març finalitza el termini màxim de presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2014.

 

El model 347 permet a l’AEAT creuar gran quantitat d’informació de tot tipus d’operacions, detectar possibles diferències, iniciar els corresponents procediments d’inspecció i sancionadors. Cada any s’emeten nombrosos requeriments originats en diferències contingudes a les declaracions. D’aquí la importància de contrastar el volum d’operacions entre client i proveïdor en cada exercici, ja que els desquadraments poden donar origen a procediments de comprovació.

 

Per això, els preguem que ens remetin en un termini breu tota la informació necessària per procedir al seu emplenament, revisió i tramitació.

 

Novetats en el model 347 per a l’exercici 2014

 

En el BOE del dia 26 d’octubre de 2013, es va publicar el Reial decret 828/2013, de 25 d’octubre, que va introduir modificacions per al model 347 amb efectes a partir de l’1 de gener de 2014, ampliant els obligats tributaris i les operacions sobre les quals s’informa. Posteriorment, en el BOE del dia 26 de setembre de 2014 es va publicar l’Ordre HAP/1732/2014 de 24 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3012/2008 que aprova el model 347, que tenen el seu origen en les modificacions introduïdes pel Reial decret 828/2013, referides tant a l’àmbit subjectiu com al contingut de la declaració.

 

Atenció. Aquestes novetats afecten les operacions que s’hagin realitzat des de l’1 de gener de 2014, i es tindran en compte a la declaració corresponent a l’exercici 2014, el termini de presentació del qual finalitza el 2 de març de 2015.

 

Les principals novetats les podem resumir en les següents:

 

 1. Les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal (és a dir, les comunitats de veïns) i les entitats privades de caràcter social també hauran de presentar el model 347, encara que no realitzin cap activitat. Fins ara únicament tenien l’obligació les comunitats de propietaris que desenvolupessin activitats empresarials o professionals segons el que es disposa en la normativa de l’IVA. Es considera que l’arrendament és una activitat empresarial a tals efectes pel que les comunitats que lloguen elements comunitaris (locals, façanes, cobertes, etc.) ja estaven obligades a presentar el model 347 per declarar aquest arrendament, a més de les corresponents declaracions d’IVA i del model 184 (declaració informativa anual per imputar el rendiment net corresponent a cada copropietari). Doncs bé, a partir de 2014 també hauran de presentar model 347 les comunitats de propietaris que no desenvolupin activitats empresarials (o arrendaments) i que realitzin operacions amb terceres persones (paletes, lampistes, electricistes, empreses d’ascensors, etc.) que durant l’any superin els 3.005,06 € (IVA inclòs). La informació se subministrarà exclusivament atenent al seu còmput anual, sense necessitat de desagregar la informació per trimestres.

 

Les comunitats no tenen obligació de declarar les següents operacions:

 

 1. Les de subministrament d’energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus amb destinació al seu ús i consum comunitari.
 2. Les de subministrament d’aigua amb destinació al seu ús i consum comunitari.
 3. Les derivades d’assegurances que tinguin per objecte l’assegurament de béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.

 

Per la seva banda, les entitats o establiments privats de caràcter social al fet que es refereix l’article 20.Tres de la Llei de l’IVA no inclouran les següents operacions:

 

 • Les de subministrament d’aigua, energia elèctrica i combustibles.
 • Les derivades d’assegurances.

 

Per tant, si durant el 2014 només es contracten aquests serveis o si, contractant altres serveis, cap proveïdor factura més de 3.005,06 euros a l’any (IVA inclòs), la comunitat o l’entitat privada de caràcter social no haurà de presentar la declaració (Model 347).

 

 1. Obligació, per part dels subjectes passius que estiguin en el règim simplificat d’IVA, d’incloure a la declaració anual les adquisicions de béns i serveis que hagin de ser objecte d’anotació en el llibre registro de factures rebudes.

 

 1. Obligació d’incloure a la declaració anual els imports reportats durant l’any natural conforme a la regla general de meritació, als qui realitzin operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa i als destinataris d’operacions que s’hi incloguin. A més, aquestes operacions s’hauran d’incloure també a la declaració anual pels imports reportats durant l’any natural seguint el que es disposa en el nou règim especial del criteri de caixa.

 

 1. Obligació per part dels subjectes passius que realitzin operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, de les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal i dels destinataris d’operacions incloses en el règim especial del criteri de caixa, de subministrar tota la informació sobre una base de còmput anual.

 

 1. Obligació per part de les entitats integrades en les diferents Administracions Públiques de relacionar a la declaració totes les persones que han rebut subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import, i s’elimina per tant el límit excloent de 3.005,06 euros.

 

 1. Quant a la identificació de l’obligat tributari respecte del qual se subministra la informació, es matisa que en absència de NIF s’haurà de consignar el NIF a l’efecte de l’IVA atribuït a l’empresari o professional amb el qual s’efectuï l’operació per l’Estat membre d’establiment.

 

 1. S’exigeixen que es facin constar de forma separada d’altres operacions:

 

 • Les operacions en les quals es produeix la inversió del subjecte passiu previst en l’article 84. un. 2n de la LIVA.
 • Les operacions exemptes d’IVA per referir-se a béns vinculats o destinats a vincular-se al règim de dipòsit diferent dels duaners.
 • Les operacions en les quals sigui aplicable el règim de criteri de caixa de l’IVA, que s’hauran de consignar segons els següents criteris:
 • Moment en què s’haguessin reportat conforme a la regla general de meritació, com si no els hagués estat aplicable el règim especial.
 • Moment de produir-se la seva meritació total o parcial pels imports corresponents.

 

 1. Quant als criteris d’imputació temporal, s’estableix respecte a les operacions a les quals els resulti d’aplicació el règim especial del criteri de caixa, que es consignin a la declaració de l’any natural corresponent al moment de la meritació total o parcial pels imports corresponents.

 

A TENIR EN COMPTE

 

En relació amb el model 347, li recordem que:

 

 • Si durant l’any 2014 ha efectuat operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en el seu conjunt, haurà de presentar el model 347 fins al pròxim 2 de març. Aquesta quantia inclou l’IVA de les operacions. Així, per exemple, si va comprar unes mercaderies a un client per 2.500 euros més un 21% d’IVA (el que suposa un total de 3.025 euros), ja estarà obligat a presentar el model 347.

 

 • No haurà de presentar el model 347 si tributa en l’IRPF en mòduls i, alhora, en l’IVA pel règim simplificat, pel d’agricultura, ramaderia i pesca, o pel de recàrrec d’equivalència. No obstant això, sí que haurà de presentar-lo per les operacions en les quals hagi emès factura, i –des de 2014– per les adquisicions de béns i serveis si està acollit al règim simplificat (en tot cas, les operacions efectuades amb el mateix client o proveïdor hauran de superar els 3.005,06 euros).

 

Els empresaris que tributen en estimació objectiva en IRPF i, simultàniament, en el règim del recàrrec d’equivalència de l’IVA, com ja succeïa en 2013, només han de declarar les operacions per les quals emetien factura (i sempre que superin el límit dels 3.005,06 euros de vendes a un mateix client). Així doncs, no hauran de declarar ni les compres, ni tampoc les vendes per les quals no hagin emès factura.

 

 • Si ha efectuat operacions respecte de les quals Hisenda ja té informació (a través d’altres declaracions), ara no les haurà d’incloure en el model 347. Així, no haurà d’incloure:

 

 • Les operacions subjectes a retenció, perquè Hisenda ja té la seva informació gràcies a les declaracions periòdiques i resums anuals. Els lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, perquè es declaren en el model 349.
 • Les operacions d’exportació i importació, perquè es declaren en duana.
 • El mateix succeeix amb els lliuraments de béns entre la península i Canàries, Ceuta i Melilla.

 

 1. Les vendes s’han d’imputar al trimestre en el qual es reporti l’IVA (moment en què s’han de registrar en els llibres d’aquest impost).

 

 1. Les compres s’han d’imputar quan es registrin en els llibres d’IVA les factures rebudes.

 

 1. Ha de descomptar de les compres i vendes declarades els ràpels i descomptes per ràpid pagament rebuts o satisfets durant l’exercici.

 

 1. Ha d’incloure les bestretes rebudes i satisfetes, encara que corresponguin a operacions que tindran lloc l’any següent.

 

 1. S’hauran de consignar de manera separada, els imports superiors a 6.000 € que s’haguessin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades a la declaració. Si els cobraments corresponen a operacions realitzades l’any, declari’ls al costat d’aquestes operacions (en el mateix registre). Si els cobraments corresponen a operacions d’anys anteriors, informi’n de manera separada, indicant l’exercici en el qual es van efectuar aquestes operacions. És possible que en exercicis anteriors la seva empresa rebés cobraments en metàl·lic d’un client, però que no els declarés per ser inferiors a 6.000 euros. Si durant l’any a què es refereix el model 347 també ha cobrat part d’aquestes operacions en metàl·lic i aquests cobraments, sumats als ja rebuts, sí que arriben als 6.000 euros, haurà de declarar-los ara per la seva totalitat.

 

 1. En el cas d’immobles arrendats, ara l’arrendatari estarà obligat a informar en el model 180 “Resum anual de retencions i ingressos a compte sobre rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans”, les mateixes dades que fins ara s’informaven en el model 347 (import del lloguer, referència cadastral…). Com a conseqüència de les modificacions introduïdes en el model 180 amb efectes des de l’01-01-2014, la informació compresa en aquest resum anual de retencions, tindrà un contingut coincident amb la declaració anual d’operacions amb terceres persones per les operacions d’arrendament d’immobles urbans que siguin locals de negoci i estiguin subjectes a retenció (si el lloguer del local no està subjecte a retenció, perquè el valor cadastral dels locals llogats supera els 601.012,10 euros, l’arrendador sí que haurà de seguir presentant el model 347 com en anys anteriors), quedant excloses del deure de declaració de l’arrendador en el model 347, reduint amb això les càrregues administratives.

 

 1. Haurà de consignar en el model 347 les operacions en les quals s’hagi produït la inversió del subjecte passiu (haurà de declarar l’import sense IVA).

 

 1. També haurà d’informar els interessos que hagi satisfet per un préstec bancari.

 

NOVETATS SOBRE LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DELS EMPRESARIS

NOVETATS SOBRE LEGALITZACIÓ DE LLIBRES DELS EMPRESARIS

S’estableix la utilització obligatòria del procediment telemàtic per a la legalització de llibres (inclou actes i llibre registre de socis o d’accionistes) corresponents als exercicis oberts a partir de 29 de setembre de 2013, si bé es permeten certes excepcions per determinats obligats, que seran aplicables únicament en relació amb els exercicis iniciats amb posterioritat a la data indicada i tancats fins al 31 de desembre de 2014.

Donada la transcendència que té la legalització de llibres comptables, d’actes i d’altres que de forma obligatòria conforme a la normativa vigent han de portar els empresaris, resulta convenient unificar criteris entre els diferents Registres Mercantils en aquesta important matèria i establir una sèrie de principis conforme als quals s’ha de produir aquesta legalització.

 

La Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització (“Llei d’emprenedors”) va introduir l’obligació d’emplenar els llibres obligatoris dels empresaris en suport electrònic i la seva legalització telemàtica (art. 18). No obstant això, com que no hi ha una regulació transitòria ni hi ha desenvolupament reglamentari, no existia fins avui un criteri unànime entre els diferents Registres Mercantils sobre el moment de fer efectiva l’obligació.

 

En aquest sentit, en el BOE del dia 16 de febrer de 2015, s’ha publicat la Instrucció de 12 de febrer de 2015, de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN), sobre legalització de llibres dels empresaris, en aplicació del que es disposa en la Llei 14/2013, de 27 de setembre.

 

El nou sistema de legalització de llibres serà aplicació als llibres obligatoris de totes classes –inclou actes i llibre registre de socis o accionistes- respecte d’exercicis oberts a partir del dia 29 de setembre de 2013. Tots els llibres s’han d’emplenar en suport electrònic i s’han de presentar davant el Registre Mercantil per via telemàtica en el termini de quatre mesos següents al tancament de l’exercici social. Els llibres enquadernats en blanc i ja legalitzats solament podran ser utilitzats per a comptabilitats, contractes i actes d’exercicis oberts abans del 29 de setembre de 2013.

 

En concret haurà de tenir present que:

 

 • El sistema de legalització de llibres dels empresaris en format electrònic i presentats per via telemàtica en el Registre Mercantil competent, serà aplicable als llibres obligatoris de totes classes respecte d’exercicis oberts a partir del dia 29 de setembre de 2013.

 

 • Tots els llibres que obligatòriament han de portar els empresaris s’hauran d’emplenar en suport electrònic.

 

 • La presentació d’aquests llibres per a la seva legalització en el Registre Mercantil competent per raó del domicili, haurà de ser per via telemàtica, després del seu emplenament, dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici social.

 

 • No es podran legalitzar per als exercicis iniciats a partir del 29 de setembre de 2013, llibres enquadernats en blanc per a la seva posterior utilització o llibres no enquadernats, també en blanc, i formats per fulls mòbils.

 

 • Respecte d’exercicis iniciats a partir del 29 de setembre de 2013 tampoc serà possible la legalització de llibres en suport paper o en suport electrònic de qualsevol tipus no presentats per via telemàtica.

 

 • Els llibres enquadernats en blanc i ja legalitzats només podran ser utilitzats per a comptabilitats, contractes i actes d’exercicis oberts abans del 29 de setembre de 2013. Una vegada finalitzat aquest últim exercici social, es procedirà al seu tancament mitjançant diligència que s’acreditarà, en el primer enviament telemàtic d’aquests llibres, amb la incorporació d’un arxiu que inclogui la certificació de l’òrgan d’administració que faci constar aquesta circumstància. Si en aquests llibres s’han transcrit amb posterioritat al tancament de l’exercici social citat, assentaments comptables, contractes o actes d’un exercici posterior, es procedirà igualment al tancament del llibre en qüestió, traslladant aquest assentaments, contractes o actes, al llibre corresponent que s’haurà d’enviar telemàticament.

 

 • Totes les actes de reunions dels òrgans col·legiats de les societats mercantils, incloses les decisions adoptades pel soci únic, respecte dels exercicis socials començats a partir del 29 de setembre de 2013, s’hauran de reflectir en suport electrònic i s’hauran de presentar de forma telemàtica per a la seva legalització dins dels quatre mesos següents al tancament de l’exercici social.

 

 • En cada exercici s’hauran de legalitzar les actes de l’exercici precedent. Aquest llibre podrà ser únic per a les actes de tots els òrgans col·legiats de la societat, o també un llibre per a cadascun dels òrgans col·legiats. Serà necessari que en cadascun d’aquests llibres consti la data d’obertura i tancament de l’exercici.

 

 • A qualsevol moment de l’exercici social es podran legalitzar llibres de detalls d’actes amb actes de l’exercici corrent a efectes probatoris o de qualsevol altra naturalesa, i sense perjudici que en el llibre d’actes de tot l’exercici s’incloguin de forma obligatòria aquestes actes.

 

 • Els llibres registres de socis o d’accions nominatives, ja legalitzats en blanc, podran ser objecte d’utilització per als negocis jurídics sobre participacions o accions celebrats amb anterioritat al 29 de setembre de 2013. A partir d’aquesta data es procedirà de forma similar a l’establerta anteriorment per al llibre d’actes inclosa la diligència de tancament que s’ha d’incorporar als llibres en blanc ja legalitzats. En tot cas, una vegada inscrita la societat en el Registre Mercantil, s’haurà de legalitzar un llibre, que serà el primer d’ordre, en el qual consti la titularitat inicial dels fundadors. Una vegada legalitzat aquest llibre inicial només serà obligatòria la legalització d’un nou llibre en els quatre mesos següents a la finalització de l’exercici en el qual s’hagi produït qualsevol alteració en la titularitat inicial o successiva de les participacions o accions o se n’haguessin constituït gravàmens.

 

En aquests llibres haurà de constar la identitat completa dels titulars i la nacionalitat, si escau, i inclosos igualment els seus domicilis. L’omissió de la constància de la nacionalitat o del domicili no impedirà la legalització del llibre que es tracti, però en la nota de legalització es deixarà constància d’aquesta omissió. Les mateixes regles seran aplicable als llibres de contractes del soci únic amb la societat.

 

 • Podran ser objecte de legalització els llibres d’actes d’un exercici determinat sense que ho estigui l’immediatament anterior o anteriors. De la mateixa forma es podran legalitzar llibres registres d’accions nominatives o llibres registre de socis, encara que resulti del llibre presentat a legalització que el llibre inicial no ha estat legalitzat.

 

 • A l’efecte de rectificació de llibres de qualsevol classe ja legalitzats, s’haurà d’incloure en el fitxer corresponent de l’enviament de rectificació, un arxiu en el qual consti certificació de l’òrgan d’administració pel qual es faci constar de l’error comès, en unió de l’arxiu rectificat en el qual constaran les dades correctes.

 

 • En cas de pèrdua, sostracció, destrucció física o informàtica, o robatori dels llibres de socis o accions nominatives, es podrà legalitzar un llibre amb el contingut dels llibres inutilitzats per qualsevol causa, sempre que s’acrediti per denúncia policial o per acta notarial els fets anteriorment assenyalats. A aquests efectes s’inclourà l’acta o la denúncia en fitxer annex a la petició de la legalització dels llibres.

 

 • Les societats, qualsevol que sigui la data de la seva constitució, que no haguessin legalitzat el seu llibre d’actes, de socis, d’accions nominatives o de contractes de soci únic amb la societat, al moment posterior a la constitució de la societat, bé conformement a la legislació anterior o a la que ara es desenvolupa, i així resulti dels arxius del registre, podran incloure en els primers llibres d’aquestes classes presentats telemàticament, totes les actes i vicissituds de la societat des de la data de la seva constitució fins al dia de tancament. El valor probatori d’aquests llibres serà apreciat, si escau, pels Tribunals. A aquests efectes es podrà incloure, l’acta de la junta general de la societat en la qual es ratifiquin les actes no transcrites en el seu moment i la legalització de les que ara se sol·licita.

 

 • El suport electrònic haurà de complir els requisits tècnics que respecte al format i contingut dels diferents fitxers s’especifiquen en l’annex I d’aquesta Instrucció de la DGRN. A aquests efectes s’assenyala la plataforma de tramitació telemàtica del Col·legi de Registradors, a la web registradores.org, com a mitjà d’enviament telemàtic.

 

 • La informació presentada relativa a cada llibre disposarà d’un sistema de protecció amb l’objecte de garantir la no manipulació des de la creació del suport per l’entitat o subjecte presentant i fins que aquest s’incorpori al Llibre-fitxer de legalitzacions en el Registre Mercantil corresponent. La protecció es realitzarà mitjançant la utilització de l’empremta digital corresponent a cada llibre per mitjà de l’algorisme estàndard SHA256 (RFC 6234).

 

 • Les signatures dels qui autoritzen la sol·licitud i la relació de signatures digitals generades pels llibres la legalització dels quals se sol·licita hauran de reunir els requisits establerts en la legislació vigent en matèria de signatura electrònica reconeguda i amb la preceptiva intervenció d’entitat prestadora de serveis de certificació.

 

 • El Registrador qualificarà no només el contingut de la sol·licitud segons el que resulti dels fitxers presentats i els assentaments del seu Registre, sinó també que l’algorisme SHA256 generat pels corresponents fitxers coincideixen amb el que consta en la relació de llibres presentada.

 

 • El contingut dels fitxers legalitzats i dels altres documents presentats s’ajustarà a l’establert en aquesta Instrucció. En cas contrari, el Registrador suspendrà la legalització dels llibres en la forma prevista en el Reglament del Registre Mercantil.

 

 • Si no hi haguessin defectes, el Registrador estendrà una certificació en la qual, sota la seva signatura, identificarà a l’empresari, incloent, si escau, les dades registrals i expressarà els llibres legalitzats, amb identificació de la seva classe i nombre, la signatura digital generada per cadascun d’ells i les dades de la presentació i de l’assentament practicat en el Llibre-fitxer de legalitzacions. Si escau, farà constar que la legalització s’ha sol·licitat fora del termini legal conforme al que estableix el Reglament del Registre Mercantil. El Registrador farà esment exprés en la certificació que l’empresari haurà de conservar una còpia informàtica d’idèntic contingut i format dels fitxers corresponent als llibres presentats a legalitzar a efectes probatoris.

 

 • El Registrador Mercantil, una vegada li sigui presentat el corresponent suport informàtic amb els fitxers de contingut i format idèntic al dels llibres presentats a legalitzar, n’imprimirà una còpia en paper i certificarà, a sol·licitud de la part interessada o per mandat de l’autoritat judicial competent, que els fitxers continguts en el suport es corresponen amb els llibres legalitzats per generar la mateixa signatura digital, i tot això per referència als assentaments practicats en el Llibre-fitxer de legalitzacions.

 

 • Quan per problemes tècnics no sigui possible la presentació dels fitxers a legalitzar per via telemàtica, excepcionalment es permetrà la presentació en el Registre mitjançant dispositius d’emmagatzematge de dades complint amb les següents requisits:

 

 1. a) Ha d’existir una impossibilitat manifesta que impedeixi la presentació per via telemàtica mitjançant la plataforma de tramitació telemàtica del Col·legi de Registradors.
 2. b) S’hauran d’utilitzar suports d’emmagatzematge de dades entre els més habituals al mercat.
 3. c) Els fitxers dels llibres presentats per a la seva legalització hauran de complir els requisits tècnics que respecte al format i contingut dels diferents fitxers s’especifiquen en l’annex I d’aquesta Instrucció.
 4. d) S’haurà de presentar la instància de sol·licitud de legalització de llibres presentats en suport magnètic de l’article 330 del Reglament del Registre Mercantil que s’ajustarà al model especificat en l’annex II. A la instància de legalització s’acompanyarà una relació de llibres la legalització dels quals se sol·licita amb indicació de la signatura digital generada per cadascun d’ells per aplicació de l’algorisme d’empremta digital SHA256 (RFC 6234). La relació s’ajustarà al model establert en l’annex III.

 

 • Sense perjudici de l’anterior, i en relació als exercicis iniciats amb posterioritat al 29 de setembre de 2013 i tancats fins al dia 31 de desembre de 2014, quan per justa causa no sigui possible la presentació en format electrònic dels llibres de gestió obligatòria o d’algun d’ells, el registrador permetrà la presentació en format paper, en el termini establert legalment, de llibres formats per fulls enquadernats i emplenats en els termes del Reglament del Registre Mercantil.

 

 • Els llibres no obligatoris que els empresaris desitgin legalitzar en cada exercici, hauran de ser-ho de conformitat amb les regles establertes anteriorment.

 

 • Les regles anteriors també seran d’aplicació per a la legalització de llibres d’unions temporals d’empreses, comunitats de béns, associacions de qualsevol classe, fundacions o altres persones físiques i jurídiques obligades a portar una comptabilitat ajustada a les prescripcions del Codi de Comerç.

 

 • Sigui quina sigui l’entitat respecte de la qual es dugui a terme la legalització dels llibres presentats, el registrador serà responsable del degut compliment de les obligacions derivades de la vigent legislació sobre protecció de dades.