Serveis Laborals

Gestions principals

 • Assessorament i Gestió laboral d’empreses.
 • Liquidació d’Assegurances Socials.
 • Rebuts de salari.
 • Contractes de treball.
 • Ajornaments extraordinaris.
 • Legalització de noves empreses.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Inspeccions de Treball.
 • Tramitacions a l’OTG.
 • Representacions davant els jutjats socials.
 • Conciliacions individuals en el Departament de Treball.
 • Conciliacions col·lectives davant del Tribunal Laboral de Catalunya.
 • Auditoria laboral d’empresa.
 • Tramitacions d’expedients d’invalidesa, jubilació, etc.
 • Règims especials de la Seguretat Social.
 • Expedients Serveis Estrangeria