Serveis Fiscals

Gestions principals

 • Assessoria Fiscal Integral, consistent en l’estudi de les repercussions fiscals dels fets, amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, dins el marc de la legislació fiscal aplicable.
 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions.
 • Resolució de les consultes que ens siguin efectuades, verbalment o per escrit, sobre temes fiscals.
 • Informació sobre normativa, resolucions i sentències d’interès per als nostres clients.
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària.
 • Assistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs.
 • Assistència en la preparació i presentació de declaracions d’impostos:
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 • Impost sobre Societats.
 • Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (Mòduls).
 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Impostos especials
 • Impost sobre transmissions patrimonials
 • Impost sobre Successions
 • Retenció i pagament a compte d’impostos
 • Tràmit expedients d’ajornament d’impostos
 • Recursos i reclamacions
 • Auditories fiscals d’empreses