Archives

juliol, 2015
LA SEVA EMPRESA ESTÀ COMPLINT AMB EL NOU SISTEMA D’ETIQUETATGE QUE DES DE JUNY DE 2015 ÉS OBLIGATORI PER A MESCLES DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES I QUE AFECTA MOLTS PRODUCTES DOMÈSTICS?

LA SEVA EMPRESA ESTÀ COMPLINT AMB EL NOU SISTEMA D’ETIQUETATGE QUE DES DE JUNY DE 2015 ÉS OBLIGATORI PER A MESCLES DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES I QUE AFECTA MOLTS PRODUCTES DOMÈSTICS?

Li recordem que el Reglament Europeu sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescla (anomenat per les seves sigles en anglès “Reglament CLP”) és d’obligat compliment per a mescles de substàncies químiques. Des del passat 1 de juny de 2015 ja és obligatori per a tots els productes que estiguin formats per mescles químiques i per tant molts productes domèstics han d’estar etiquetats amb els nous criteris (detergents i netejadors de tot tipus, productes de drogueria per a múltiples aplicacions, dissolvents, desembussadors, pintures, decapants, productes fitosanitaris per a la llar, biocides, fertilitzants, etc.).

Els volem informar que des del passat 1 de juny de 2015 és de compliment obligat per a les mescles el nou Reglament Europeu (Reglament núm. 1272/2008) sobre classificació, envasat i etiquetatge, conegut com a Reglament CLP, que substitueix a la Directiva de Preparats Perillosos, coneguda per les seves sigles en anglès com DPD.

 

Les autoritats de control a escala mundial sempre han tingut una gran preocupació perquè la informació que s’havia de donar a tots els nivells de la població en relació a l’ús dels productes químics fos fàcilment entesa. En qualsevol llar ens trobem amb una sèrie de productes d’ús domèstic com: detergents i netejadors de tot tipus, productes de drogueria per a múltiples aplicacions, dissolvents, desembussadors, pintures, decapants, productes fitosanitaris per a la llar, biocides, fertilitzants, etc., i en molts casos són mescles de substàncies químiques que estan classificades com a perilloses en una o diverses classes de perill.

 

El nou Reglament introdueix canvis en els criteris de classificació de les mescles i destaca sobretot el canvi en els pictogrames de perill, per la qual cosa les etiquetes dels productes presentaran un aspecte diferent sense que això suposi que s’hagi produït un canvi en la formulació.

 

Atenció. El Reglament CLP va entrar en vigor el 20 de gener de 2009, però per donar temps als fabricants a adaptar-se als nous requisits, no totes les seves disposicions varen ser d’aplicació immediata. Des del passat 1 de juny de 2015 ja és obligatori per a tots els productes que estiguin formats per mescles químiques i per tant molts productes domèstics han d’estar etiquetats amb els nous criteris.

 

Els productes fabricats des de l’1 de juny de 2015 han de portar obligatòriament l’etiqueta que correspon amb la nova legislació CLP.

 

Els envasos etiquetats i posats al mercat abans de l’1 de juny de 2015, es poden vendre sense cap problema amb l’antiga etiqueta fins a l’1 de juny de 2017.

 

Atenció. Durant dos anys serà habitual trobar al mercat els dos tipus d’etiquetatge.

 

ARA ELS PRODUCTES SÓN DIFERENTS?

 

No, la perillositat és la mateixa perquè sigui quina sigui l’etiqueta, la formulació d’un producte és la mateixa, mantenint les característiques i propietats que tenia quan portava l’etiquetatge anterior. La diferència són els criteris de classificació que s’apliquen. A mesura que els fabricants vagin posant nou producte al mercat arribaran cada vegada més envasos amb les noves etiquetes.

 

HI POT HAVER EN LA MATEIXA ETIQUETA PICTOGRAMES TARONGES I ROMBES VERMELLS?

 

No és possible barrejar les legislacions. Els productes nous portaran rombes amb vora vermella i fons blanc i altres productes podran portar fins a l’1 de juny de 2017 els quadrats de fons taronja.

 

PER QUÈ ÉS NECESSARI EL CANVI?

 

Entre altres raons s’ha volgut unificar els criteris de classificació en l’àmbit de les Nacions Unides, que per exemple s’usen en altres països com EUA o Japó, per fer l’etiquetatge dels productes químics una mica més global.

 

NOVETATS MÉS IMPORTANTS PER ALS CONSUMIDORS

 

Noves exigències en l’etiquetatge

 

L’etiqueta és, en general, la primera informació que rep l’usuari de qualsevol producte. Si un producte que conté una substància o mescla química està classificada com a perillosa, el fabricant ha d’etiquetar-ho incloent en l’etiqueta els següents elements:

 

 • Identificació del producte.
 • La seva classificació.
 • Nom, adreça i número de telèfon del proveïdor.
 • Identificació de la substància o substàncies contingudes en el producte
 • Q uan procedeixi els pictogrames de perill
 • Quan procedeixi les paraules d’advertència: “perill” o “Atenció
 • Frases de perill per cada classe i categoria determinada
 • Consells de prudència que permetin prevenir els efectes adversos causats per l’exposició.
 • Quantitat nominal de substància o mescla continguda en l’envàs que es comercialitza al públic.

 

L’etiqueta s’ha de presentar en la llengua o llengües oficials de l’Estat en el qual es comercialitzi la substància o mescles i els proveïdors podran usar en les seves etiquetes més llengües de les exigides pels Estats membres, sempre que en totes elles aparegui la mateixa informació.

 

 • Nous pictogrames de perill: canvia radicalment la forma i el color dels pictogrames encara que es mantenen els símbols i se n’inclouen dos de nous que figuren en els pictogrames GHS07 i GHS08

 

Noves frases de perill: substitueixen a les frases R actuals

 

És la informació suplementària sobre els perills i elements suplementaris que han de figurar en les etiquetes. Van codificades amb la lletra H seguit de tres nombres:

 

 • H314: “Provoca greus cremades en la pell i lesions oculars”.
 • Nous consells de prudència: substitueixen a les frases S actuals

 

Frases amb consells de prudència que van codificades amb la lletra P seguit de tres nombres:

 

 • De caràcter general. “P102: Mantingueu-lo fora de l’abast dels nens”
 • De prevenció. “P232: Protegiu-lo de la humitat”
 • De resposta.”P314: Consulteu a un metge en cas de malestar”
 • D’emmagatzematge. “P410: Protegiu-lo de la llum del sol”
 • D’eliminació. “P510: Elimineu el contingut/el recipient en …”

 

Exemple de nova etiqueta

 

 

 

 • Quant als envasos

 

El Reglament CLP estableix les característiques que han de tenir els envasos que contenen substàncies o mescles químiques perilloses. Les més importants per als usuaris:

 

 • Han d’evitar la pèrdua de contingut.
 • Els materials amb els quals estiguin fabricats han de ser resistents al contingut i no formaran combinacions perilloses
 • Seran sòlids i resistents en totes les seves parts amb la finalitat d’impedir folgances.
 • Seran segurs en condicions normals de manipulació.
 • Els envasos amb un sistema de tancament reutilitzable s’hauran de poder tancar repetidament sense que això comporti pèrdua del seu contingut.
 • La seva forma i disseny no seran atractius per als nens.
 • La seva forma i disseny no han de portar a engany als consumidors sobre el seu contingut i utilitat.

 

EXCLUSIONS EN EL REGLAMENT CLP

 

 • Substàncies i mescles excloses com a producte acabat destinades a usuari final:

 

  • Medicaments.
  • Medicaments veterinaris.
  • Productes cosmètics.
  • Productes sanitaris.
  • Aliments o pinsos definits en Reglament 178/2002 utilitzats com a: additius i aromatitzants

 

Per a més informació:

 

APROVADA LA REBAIXA FISCAL PER 2015: NOVES ESCALES DE GRAVAMEN I TIPUS DE RETENCIÓ

APROVADA LA REBAIXA FISCAL PER 2015: NOVES ESCALES DE GRAVAMEN I TIPUS DE RETENCIÓ

En el BOE de l’11 de juliol de 2015 s’ha publicat el Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per reduir la càrrega tributària, amb la novetat fonamental de l’avançament a 2015 de la segona fase de la rebaixa dels tipus de gravamen de l’IRPF inicialment prevista per 2016, acompanyat de la reducció dels corresponents tipus de retenció a partir del 12 de juliol de 2015. També a partir d’aquesta data s’ha reduït el tipus de gravamen de l’impost sobre la renda de no residents previst per a determinades rendes i el de retenció de l’impost sobre societats.

Com ja els vàrem informar la setmana passada, el President del Govern havia anunciat l’avançament en la rebaixa de l’IRPF 2016 al segon semestre de 2015.

 

Doncs bé, amb data 11 de juliol de 2015 s’ha publicat en el BOE el Reial decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, pel qual s’anticipa a l’exercici 2015 la rebaixa fiscal de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a 2016. La reforma fiscal que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015 proposava una rebaixa gradual dels impostos en dos exercicis, 2015 i 2016. No obstant això, i conforme a l’exposició de motius de la norma, la millora de les previsions econòmiques i l’increment de la recaptació, permeten avançar a 2015 la rebaixa corresponent a 2016.

 

Què podem destacar?

 

 • A més d’alguna exempció nova, es modifica la tarifa estatal aplicable a tota la renda general de 2015, rebaixant mig punt percentual el tipus aplicable als 3 primers trams i un punt l’aplicable als 2 últims, arribant a un escalat des del 9,5 fins al 22,5% en lloc de l’aprovat per aquest any, del 10 al 23,5%. Per tant, tota la rebaixa anunciada és assumida íntegrament per la quota estatal.

 

 • També es modifica la tarifa aplicable a les rendes de l’estalvi que passa a tenir uns tipus del 19,5/21,5/23,5% en lloc del 20/22/24% que s’aplicava aquest any.

 

 • En sintonia amb l’anterior, es modifica la taula aplicable per calcular la retenció sobre els rendiments del treball que passa a tenir un tipus mínim del 19,5 (abans 20%) i un màxim del 46% (abans 47%).

 

Atenció. La regularització de retencions perquè els treballadors es beneficiïn de la rebaixa, l’hauran de dur a terme els pagadors en les nòmines que abonin a partir del 12 de juliol, o, a la seva elecció, com a molt tard, en les satisfetes a partir de l’1 d’agost.

 

 • Així mateix és important ressaltar que a partir del 12 de juliol es modifiquen alguns tipus fixos de retenció com els que s’apliquen als rendiments del capital mobiliari, 19,5%, rendiments del capital immobiliari, 19,5%, rendiments d’activitats professionals, 15% en general, o rendiments del treball de cursos i conferències, també 15%.

 

A continuació els informem més detalladament de les principals mesures adoptades en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), impost sobre societats (IS) i impost sobre la renda de no residents (IRNR), i són especialment rellevants aquelles que afecten els nous percentatges de retenció i ingrés a compte que hauran de tenir en compte els subjectes obligats a la pràctica de retencions i ingressos a compte, que resultaran aplicables, amb caràcter general, des del 12 de juliol de 2015, data d’entrada en vigor del RDL 9/2015.

 

Modificacions IRPF

 

Noves exempcions (amb efectes des de l’01-01-2015)

 

 • Ajudes socials exemptes: es declaren exemptes de tributació les ajudes públiques concedides per les comunitats autònomes i les entitats locals per atendre a ciutadans en situació d’emergència, risc d’exclusió social o per atendre necessitats d’alimentació o escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat. Es fixa un límit màxim anual conjunt d’1,5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM).
 • Limitació d’embargaments: es limita la possibilitat d’embargament de determinades prestacions i ajudes concedides per les Administracions Públiques mitjançant l’aplicació de les regles que ja regeixen en l’actualitat en la Llei d’Enjudiciament Civil en relació amb els embargaments del salari, sou o pensió. D’aquesta forma, la protecció a aquest tipus de col·lectius vulnerables és doble, ja que a més d’evitar l’embargament de les ajudes socials concedides, no s’haurà de tributar per elles.
 • Violència de gènere: es declaren exemptes de tributació les ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual i, en particular, a víctimes de violència de gènere.
 • Adaptació d’antenes col·lectives de TDT: es declaren exemptes les ajudes atorgades per compensar els costos derivats de la recepció o accés als serveis de comunicació audiovisual televisiva als edificis afectats per l’alliberament del dividend digital.

 

Escales aplicables en 2015

 

 • Escala de gravamen part general

 

L’escala general de gravamen (part estatal del gravamen) aplicable a la base liquidable general l’any 2015 serà la següent (el gravamen resultant d’aquesta escala general de gravamen s’haurà de completar amb el derivat de les respectives escales de gravamen aprovades per les diferents comunitats autònomes):

Base liquidable

Fins euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 12.450,00 9,50
12.450,00 1.182,75 7.750,00 12
20.200,00 2.112,75 13.800,00 15
34.000,00 4.182,75 26.000,00 18,5
60.000,00 8.992,75 En endavant 22,5

 

Com es podrà apreciar en els quadres que segueixen a continuació, en comparar els tipus marginals de cada tram inicialment aplicables en 2015, els nous tipus de gravamen aprovats per 2015 i els previstos per 2016 l’efecte és una reducció dels tipus marginals corresponents a cadascun dels trams:

 

Base liquidable

Fins euros

Tipus inicial pel 2015

Percentatge

 

Nou tipus pel 2015

Percentatge

Tipus pel 2016

Percentatge

0,00 10 9,50 9,50
12.450,00 12,50 12 12
20.200,00 15,50 15 15
34.000,00/35.200,00 19,50 18,5 18,5
60.000,00 23,50 22,5 22,5

 

 • Escala de gravamen part de l’estalvi

 

La base liquidable de l’estalvi (tipus agregats generals i autonòmics) queda sotmesa en 2015 a la següent nova escala de gravamen:

 

Base liquidable

Fins euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable

Fins euros

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 6.000 9,50
6.000,00 1.170 44.000 21,5
50.000,00 10.630 En endavant 23,5

 

Com es pot apreciar, aquesta escala no és la que en principi entrarà en vigor en 2016 sinó que es tracta d’una “escala intermèdia” entre la inicialment prevista per a l’any 2015 i la prevista per 2016. Els tipus de gravamen per a cada tram són igual al resultat de dividir per 2 els tipus de les escales que van entrar en vigor a l’inici de l’any 2015 i els tipus de les escales previstes per 2016, tal com es mostra en la següent taula comparativa:

 

Base liquidable

Fins euros

Resta base liquidable

Fins euros

Tipus inicial pel 2015

Percentatge

Nou tipus pel 2015

Percentatge

Tipus pel 2016

Percentatge

0 6.000 20 19,5 19
6.000,00 44.000 22 21,5 21
50.000,00 En endavant 24 23,5 23

 

Escales i tipus de retenció durant 2015

 

 1. Escales de retenció a aplicar per a rendiments del treball 2015

 

Per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets amb anterioritat a 12 de juliol de 2015 als quals resulti d’aplicació el procediment general de retenció, l’escala és la que s’aplicava abans de publicar-se el Reial decret-llei 9/2015 que estem ressenyant, això és:

 

Base per calcular el tipus de retenció

Fins euros
Quota de retenció

Euros
Resta base per calcular el tipus de retenció

Fins euros
Tipus aplicable

Percentatge
0,00 0,00 12.450,00 20,00
12.450,00 2.490,00 7.750,00 25,00
20.200,00 4.427,50 13.800,00 31,00
34.000,00 8.705,50 26.000,00 39,00
60.000,00 18.845,50 En endavant 47,00

 

A partir de 12 de juliol per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments que se satisfacin o abonin a partir d’aquesta data, l’escala de retenció és la següent:

 

Base per calcular el tipus de retenció 

Fins euros
Quota de retenció

Euros
Resta base per calcular el tipus de retenció

Fins euros
Tipus aplicable

Percentatge
0,00 0,00 12.450,00 19,50
12.450,00 2.427,75 7.750,00 24,50
20.200,00 4.326,5 13.800,00 30,50
34.000,00 8.535,5 26.000,00 38,00
60.000,00 18.415,5 En endavant 46,00

 

Atenció. Es precisa que el tipus de retenció es regularitzarà, si escau, d’acord amb l’escala anterior, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir del 12 de juliol, d’acord amb l’assenyalat en el Reglament de l’IRPF. No obstant això, es permet que aquesta regularització es faci, a opció del pagador, en els primers rendiments del treball que se satisfacin o abonin a partir de l’1 d’agost, utilitzant, en aquest cas, l’escala aplicable amb anterioritat a la publicació del Reial decret-llei per als rendiments que s’abonin abans de l’esmentada data (1 d’agost).  

 

A l’efecte de regularitzar el tipus de retenció es procedirà a calcular una nova quota de retenció mitjançant l’aplicació de l’escala anteriorment reproduïda sobre la totalitat de les retribucions a percebre durant l’any 2015. Aquesta nova quota de retenció es minorarà en la quantia de les retencions i ingressos a compte practicats fins a aquest moment. El nou tipus de retenció obtingut s’aplicarà a les retribucions que restin fins al final de l’any.

 

Amb aquesta precisió relativa a la regularització dels tipus de retenció es permet a les persones físiques i jurídiques ocupadores, obligades a practicar retenció sobre els rendiments del treball, d’endarrerir l’entrada en vigor de la nova escala de retenció als rendiments del treball que se satisfacin a partir de l’1 d’agost de 2015 i d’aquesta forma disposar d’uns dies addicionals per adaptar els sistemes informàtics. En qualsevol cas, els pagadors d’aquestes rendes poden aplicar la nova escala de retenció, si així ho desitgen, en la determinació del tipus de retenció aplicable als rendiments que satisfacin a partir de l’entrada en vigor del RDL 9/2015, això és, a partir del 12 de juliol de 2015, i per tant a les rendes del treball que se satisfacin corresponents a la mensualitat de juliol. No obstant això, cal advertir que la possibilitat de diferir l’aplicació de la nova escala de retenció als rendiments que se satisfacin a partir de l’1 d’agost de 2015 únicament sembla possible, atenent a l’esment de la regularització, en aquells supòsits en què a l’entrada en vigor del Reial decret-llei 9/2015 existeixi la regularització del tipus de retenció per haver-se satisfet rendes del treball amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

 

Als efectes anteriors, s’ha informat des del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que l’Agència Estatal d’Administració Tributària posarà a la disposició dels obligats a retenir a la seva pàgina web una nova aplicació informàtica per facilitar la realització dels tràmits necessaris.

 

Com es pot veure, es tracta d’una “escala intermèdia” entre la vigent durant el primer semestre de 2015 i la prevista per 2016. Els tipus de gravamen per a cada tram són igual al resultat de dividir per 2 els tipus de les escales que van entrar en vigor a l’inici de l’any 2015 i els tipus de les escales previstes per 2016, tal com es mostra en la següent taula comparativa:

 

Base per calcular el tipus de retenció 

Fins euros
Tipus aplicable el 2015 fins a l’11-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable el 2015 des de

l’11-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable el 2016

Percentatge

0,00 20 19,50 19
12.450,00 25 24,50 24
20.200,00 31 30,50 30
34.000,00/35.200,00 39 38,00 37
60.000,00 47 46,00 45

 

 1. Tipus de retenció específics aplicables durant 2015

 

El RDL 9/2015 ha reduït, amb efectes des del 12 de juliol de 2015, el percentatge de retenció o ingrés a compte aplicable sobre les següents rendes:

 

 • Rendiments del treball derivats d’impartir cursos, col·loquis, conferències, seminaris i similars: passa del 19% al 15%, tipus que també s’aplicaria, en principi, des de 2016, enfront del previst inicialment del 18%.

 

 • Rendiments d’activitats professionals en general: passa d’un 19% a un 15%, tipus que també s’aplicaria, en principi, des de 2016, enfront del previst inicialment del 18%.

 

 • Rendiments d’activitats professionals percebuts per contribuents que hagin iniciat les seves activitats professionals, sempre que l’any anterior no s’hagués dut a terme cap activitat professional (tipus aplicable a l’any d’inici i els dos següents): passa del 9% a un 7%.

 

 • Rendiments d’activitats professionals de recaptadors municipals, mediadors d’assegurances que utilitzin els serveis d’auxiliars externs i delegats comercials de l’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat: passa del 9% a un 7%.

 

 • Rendiments del capital mobiliari, guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió o reemborsament d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva, d’aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques i premis: passa del 20% al 19,5%, tipus que s’aplicaria entre el 12 de juliol de 2015 i el 31 de desembre de 2015. A partir de l’1 de gener de 2016 s’aplicarà, en principi, el tipus del 19%.

 

 • Rendiments derivats d’arrendaments i subarrendaments de béns immobles urbans, rendiments derivats de la propietat intel·lectual i industrial, assistència tècnica, arrendament i subarrendament de béns mobles, negocis o mines: passa del 20% al 19,5%, tipus que s’aplicaria entre el 12 de juliol de 2015 i el 31 de desembre de 2015. A partir de l’1 de gener de 2016 s’aplicarà, en principi, el tipus del 19%.

 

Percentatges de retenció o ingrés a compte que no experimenten canvis en el RDL 9/2015

 

Existeixen determinades rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte els percentatges de retenció o ingrés a compte de les quals no sofreixen canvis en el RDL 9/2015 i que, en conseqüència, es mantindran inalterats en 2015. Es tracta de les següents rendes:

 

 • Rendiments del treball percebuts per administradors, membres de consells d’administració i juntes i altres membres d’altres òrgans representatius: es manté el percentatge del 37% en 2015 (35% des de 2016)

 

 • Rendiments del treball percebuts pels treballadors desplaçats a territori espanyol que apliquin el règim especial de tributació de l’article 93 de la Llei de l’IRPF (“impatriats”) en la quantia que excedeixi de 600.000 euros anuals: es manté el percentatge del 47% en 2015 (45% des de 2016).

 

 • Rendiments del capital mobiliari derivats de la cessió a tercers de capitals propis derivats de la disposició anticipada del capital invertit en un pla d’estalvi a llarg termini (PALP) o de la superació del límit d’inversió màxim anual de 5.000 euros en aquests instruments d’estalvi: es manté el percentatge del 20% en 2015 (19% des de 2016).

 

 • Rendiments derivats de la cessió de drets d’imatge.

 

Quadre resum: retencions i ingressos a compte aplicables en 2015 i 2016

 

Tipus de rendiment Retenció fins al 12 de juliol de 2015 Retenció a partir del 12 de juliol de 2015 (RDL 9/2015) 2016
Rendiments del treball en general Segons tarifa Segons tarifa Segons tarifa
Administradors, membres de consells d’administració, juntes i d’altres òrgans representatius 37% 37% 35%
Endarreriments de rendiments del treball que correspongui imputar a exercicis anteriors, sempre que no resultin d’aplicació els dos supòsits anteriors 15% 15% 15%
Mínims:

Contractes o relacions de durada inferior a l’any.

Relació laboral especial de caràcter dependent

 

Mínim 2%

 

Mínim 15%

 

Mínim 2%

 

Mínim 15%

 

Mínim 2%

 

Mínim 15%

Rendiments d’activitats professionals 19,00% 15,00% 15%
Rendiments d’activitats professionals per inici d’activitat (tipus aplicable a l’any d’inici i els dos següents) 9,00% 7,00% 7%
Activitats professionals en particular (recaptadors municipals, mediadors d’assegurances que utilitzin els serveis d’auxiliars externs, delegats comercials de l’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat)  

 

9%

 

 

7%

 

 

7%

Activitats professionals el volum de rendiments íntegres de l’exercici immediat anterior de les quals < 15.000 euros i representi més del 75% dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i de treball 15% 15% 15%
Activitats empresarials previstes reglamentàriament que determinin el seu rendiment net per estimació objectiva 1% 1% 1%
Activitat agrícola, forestal i ramadera general 2% 2% 2%
Activitat ramadera d’engreixament de porcí i avicultura 1% 1% 1%
Rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que se cedeixi el dret a la seva explotació 19,00% 15,00% 15%
Consellers i administradors d’entitats si INCN[1] < 100.000 € 20,00% 19,50% 19%
Rendiments del capital mobiliari 20,00% 19,50% 19%
Guanys derivats d’accions i participacions en IIC 20,00% 19,50% 19%
Guanys derivats d’aprofitament forestals 20,00% 19,50% 19%
Premis en jocs, concursos, rifes… 20,00% 19,50% 19%
Arrendaments i subarrendaments d’immobles urbans 20,00% 19,50% 19%
Propietat intel·lectual, industrial, assistència tècnica, arrendament de béns mobles, negocis o mines 20,00% 19,50% 19%
Cessió de drets d’imatge 24%/20% 24%/20% 24%/19%

 

 

 

 

 

 

Modificacions de la Llei de l’impost sobre societats

 

Retencions i ingressos a compte

 

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2015, el tipus de retenció o ingrés a compte de caràcter general serà del 20% des de l’1 de gener de 2015 fins a l’11 de juliol de 2015 i del 19,5% des del 12 de juliol de 2015 fins al 31 de desembre de 2015.

 

En el següent quadre exposem els percentatges de retenció aplicables en 2015 i 2016 segons la data en què es produeixi el naixement de l’obligació de retenir:

 

Data Percentatge de retenció a compte
Entre l’01-01-2015 i l’11-07-2015 20%
Entre el 12-07-2015 i el 31-12-2015 (RDL 9/2015) 19,50%
A partir de l’01-01-2016 19%

 

 

Modificacions IRNR

 

Tipus de gravamen

 

Pel que fa als tipus de gravamen aplicables s’estableix que l’any 2015 el tipus de gravamen addicional del 19%, quan les rendes obtingudes per establiments permanents d’entitats no residents es transfereixin a l’estranger, serà del 19% per als impostos reportats amb anterioritat al 12 de juliol i del 19,5% quan l’impost es reporti a partir de la citada data. Així mateix, estableix en 2015 aquests mateixos percentatges de retenció i pels mateixos períodes per a:

 

  • Contribuents residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb el qual existeixi un efectiu intercanvi d’informació tributària.
  • Dividends i altres rendiments derivats de la participació en els fons propis d’una entitat.
  • Interessos i altres rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis.
  • Guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions d’elements patrimonials.

 

El següent quadre comparatiu exposa els conceptes de renda els tipus de gravamen de les quals s’han modificat, així com els tipus de gravamen aplicables en 2015 i 2016 segons la data en què es produeixi la meritació de la renda sotmesa a gravamen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepte de renda Tipus aplicable en 2015 fins a l’11-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable en 2015 des del 12-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable en 2016

Percentatge

Gravamen complementari per transferència a l’estranger de rendes d’establiments permanents d’entitats no residents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

Gravamen general de l’article 25.1.a) per a les rendes obtingudes pels residents en països de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària
Dividends i rendes derivades de la participació en fons propis de l’article 25.1.f)
Interessos i altres rendiments derivats de la cessió a tercers de capitals propis
Guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions d’elements patrimonials

[1] Import net de la xifra de negocis

ARRIBA L’ESTIU: QUANTS DIES DE VACANCES CORRESPONEN A CADA TREBALLADOR? COM ES FIXEN? COM ES RETRIBUEIXEN?

ARRIBA L’ESTIU: QUANTS DIES DE VACANCES CORRESPONEN A CADA TREBALLADOR? COM ES FIXEN? COM ES RETRIBUEIXEN?

Les vacances anuals estan estipulades en un mínim de 30 dies naturals, és a dir, 2,5 dies per mes treballat, en les quals s’inclouen els diumenges i festius. A més de poder-les gaudir des de l’1 de gener fins al 31 de desembre, hi ha la possibilitat de dividir-les en parts, sempre que una d’elles duri més de dues setmanes. Els tribunals han establert que el període de descans no es pot iniciar en dia festiu o inhàbil. De la mateixa forma, si les vacances coincideixen amb dies no laborables, aquests es computaran com a temps de descans quan es comptin com a dies naturals i no com a dies hàbils. En general, les vacances s’han de gaudir dins de l’any natural en el qual es reporten, per la qual cosa el dret al seu gaudi caduca a 31 de desembre de cada any.

Ara que estem en ple estiu, tant si el període de vacances coincideix amb el juliol i l’agost, que són les dates més demandades al llarg de l’any, com si són en qualsevol altre mes, cada empresari i treballador ha de conèixer els dies lliures que li corresponen, així com alguns dubtes que inevitablement sorgeixen entorn de les vacances del treballador.

 

Un dels drets més importants que tenen els treballadors són les vacances, i apareixen regulats en l’Estatut dels Treballadors. Per aquest motiu és molt important conèixer com es regulen les vacances i algunes aplicacions pràctiques.
Quant duren?

 

El període de vacances anuals retribuïdes, no substituïble per compensació econòmica, serà el pactat en conveni col·lectiu o contracte individual. En cap cas la durada serà inferior a trenta dies naturals. És a dir, 2,5 dies per mes treballat, en les quals s’inclouen els diumenges i festius. A més de poder gaudir-les des de l’1 de gener fins al 31 de desembre, hi ha la possibilitat de dividir-les en parts, sempre que una d’elles duri més de dues setmanes.

 

Atenció. Els tribunals han establert que el període de descans no es pot iniciar en dia festiu o inhàbil. De la mateixa forma, si les vacances coincideixen amb dies no laborables, aquests es computaran com a temps de descans quan es comptin com a dies naturals i no com a dies hàbils.

 

 

Les vacances es poden pagar en comptes de gaudir-les?

 

Com a regla general no. S’ha de saber que aquesta durada no pot ser substituïda de forma econòmica, ni es pot acumular. No passa el mateix en el cas d’extinció del contracte; ja que en aquesta situació, si l’empleat no ha pogut gaudir de les seves vacances, sí que té dret a una compensació econòmica equivalent al període que li correspondria.

 

En el cas de contractes per empreses de treball temporal (ETT) de durada inferior a un any, en finalitzar la relació laboral se solen pagar les vacances si no s’han gaudit.

 

I en el cas de contracte a temps parcial?

 

Es té dret a les mateixes vacances que els treballadors que fan la jornada completa. La diferència és que el treballador a temps parcial rebrà durant les vacances el salari corresponent a aquesta jornada parcial, inferior al salari del treballador a temps complet.

 

Com es fixen?

 

El període o períodes del seu gaudi es fixaran de comú acord entre l’empresari i el treballador, de conformitat amb l’establert si escau en els convenis col·lectius sobre planificació anual de les vacances.

 

Atenció. Les vacances s’han de gaudir, tret que el conveni col·lectiu digui el contrari, dins de l’any en el qual es generin, i es perden si no s’han gaudit.

 

Calendari de vacances: es fixarà en cada empresa. El treballador coneixerà les dates que li corresponguin 2 mesos abans, almenys, del començament del gaudi. Tret que el conveni col·lectiu estableixi un termini superior.

 

És convenient que s’atorguin les vacances per escrit, per evitar problemes i que l’empresa pugui procedir a un acomiadament disciplinari per abandó del lloc de treball i que no es tingui cap prova que s’està gaudint del període de vacances.

 

En cas de desacord entre les parts, s’ha d’acudir als tribunals competents que fixaran la data que per al gaudi correspongui i la seva decisió no es podrà recórrer.

 

Vacances durant una incapacitat laboral o període de baixa mèdica
Quan la planificació anual de les vacances coincideixi amb una incapacitat laboral, bé per maternitat, embaràs o la suspensió del contracte per diverses causes, es té dret a gaudir de les vacances en un període diferent, encara que hagi acabat l’any natural.

 

No obstant això, en el cas que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents de les assenyalades anteriorment que impossibiliti al treballador gaudir-les, totalment o parcial, durant l’any natural al fet que corresponen, el treballador podrà fer-ho una vegada finalitzi la seva incapacitat (alta) i sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

 

Atenció. D’aquesta manera, si el seu empleat va estar de baixa des del 2 de juny fins al 31 de desembre de 2014 i en 2014 només va fer 15 dies de vacances, haurà de gaudir dels 15 dies restants fins a com a màxim el 30 de juny de 2016.

 

I en cas d’atur o desocupació?

 

Quan un treballador és acomiadat, i no ha gaudit de totes les vacances, l’empresa procedirà a pagar-los les vacances no gaudides, i a cotitzar per aquests dies. Pel que en finalitzar el contracte, si es tenen dies de vacances no gaudides, es continuarà d’alta i cotitzant aquests dies.

 

Per aquest fet, el termini de 15 dies per demanar la prestació o el subsidi per desocupació comença a comptar al moment en el qual s’esgotin aquestes vacances no gaudides.

 

Una vegada que s’està a l’atur, inscrit com a demandant d’ocupació i rebent la prestació o el subsidi, no es té un dret com els treballadors a les vacances pagades.

 

Poden caducar?

 

Sí. En el cas que algun dels treballadors no gaudeixi de tots els dies de vacances de 2014 per altres motius (per exemple, perquè li quedaven un parell de dies i va pensar que els podria traspassar a l’any següent), ara no podrà exigir el seu gaudi.

 

En general, les vacances s’han de gaudir dins de l’any natural en el qual es reporten, per la qual cosa el dret al seu gaudi caduca a 31 de desembre de cada any. Per tant, tret que pactin el contrari, el treballador haurà perdut el dret a gaudir els dies pendents, i l’empresari tampoc haurà de compensar-li econòmicament per aquests dies no gaudits.

 

Retribució

 

La normativa laboral estipula que les vacances anuals han de ser pagades i la seva durada coincideix amb el salari habitual del treballador, sempre que treballi a temps complet.

 

Les vacances han de ser pagades igual que la resta de mesos, excepte si hi ha conceptes inherents a ocupar el lloc de treball. Per exemple, el plus de transport, que es paga per compensar les despeses que el treballador té per anar a la feina, però si un mes no va a treballar per estar de vacances, no se li pagarà aquest plus.

 

En aquells contractes de durada determinada, tant la quantia com la durada seran proporcionals al període treballat. No passa igual amb els de temps parcial, com ja hem esmentat abans. En aquest tipus de contracte, tindrà dret igual que la resta d’un mínim de 30 dies naturals, però la quantia ha de ser proporcional a les hores treballades.
Atenció. Si el sou dels seus empleats està format d’una banda fixa i una variable, haurà d’incloure en la nòmina de les vacances una mitjana dels conceptes variables que els hagi estat abonant.

 

FOGASA. En cas d’insolvència de l’empresa, en ser un concepte salarial, el FOGASA paga les vacances que s’haurien d’haver pagat i que es deuen, però sempre amb els límits que aquest organisme té.