Archives

setembre, 2015
Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2015 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Recordi que té de termini fins al 31 d’octubre de 2015 si vol canviar la quantia de la seva cotització com a autònom

Li recordem que si vostè és autònom, dins de certs límits, pot decidir la quantia per la qual cotitza. No obstant això, només pot modificar aquesta quantia en dos moments al llarg de l’any.

 

Aquests moments són: abans de l’1 de novembre perquè tingui efectes a partir de l’1 de gener de l’any següent, o bé, abans de l’1 de maig perquè tingui efectes a partir de l’1 de juliol de l’any en qüestió. Per aquest motiu si pensa canviar la seva cotització té fins al 31 d’octubre de 2015 per fer-ho.

 

Així per exemple, li mostrem aquesta escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents en 2015):

 

Base de cotització

€/mes

Tipus de cotització

Contingències comunes

Cobertura IT

Quota a pagar

€/mes

884,40

-mínima en 2015-

29,90% (*) 264,44
953,70

-mínima per a treballadors de 48 anys o més a 01-01-2015, amb excepcions

29,90% 285,16
1.000 29,90% 299
1.202 29,90% 359,40
1.945,80

-màxima per a treballadors de 47, 48 anys o més, amb excepcions-

29,90% 581,79
3.606,00

-màxima en 2015-

29,90% 1.078,19

 

(*) 29,90% = 29,80% + 0,1% (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

 

Així mateix, els recordem, que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la seva base de cotització en el mateix percentatge en què s’augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, amb el límit màxim aplicable, prèvia sol·licitud abans del dia 1 de novembre.

 

També els informem que poden optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció per cessament d’activitat abans de l’1 d’octubre (fins al 30 de setembre).

 

Termini per renunciar a la cobertura per cessament d’activitat i data d’efectes de la renúncia

 

Per als qui no hagin exercit el dret d’opció durant l’any 2015, el termini per renunciar a la cobertura per cessament d’activitat finalitza, com s’ha indicat, el 30 de setembre de 2015.

 

La data d’efectes del canvi de cobertura serà:  

 

 • El primer dia del mes següent a la data de la sol·licitud quan:

 

 • Es presenti fins al 30 de setembre de 2015.
 1. S’hagi presentat en un moment anterior al 20 de setembre de 2015 i així consti fefaentment.

 

En aquests supòsits (dels quals s’exceptua als treballadors autònoms del règim especial del mar), es procedirà, prèvia sol·licitud de l’interessat, a la devolució de les quotes ingressades en concepte de prestació de cessament d’activitat, pel període comprès entre la data d’efectes de la renúncia (recordi: primer dia del mes següent a la sol·licitud) i l’1 d’octubre de 2015.

 

 • L’1 de gener de 2016, quan la sol·licitud es presenti a partir de l’1 d’octubre de 2015.
CONTRACTAR ASSEGURANCES AMB ELS BANCS QUAN DEMANEM UN PRÉSTEC, HI ESTIC OBLIGAT?

CONTRACTAR ASSEGURANCES AMB ELS BANCS QUAN DEMANEM UN PRÉSTEC, HI ESTIC OBLIGAT?

Els bancs no poden obligar a cap persona ni a cap empresa a contractar una assegurança quan li ven altres productes financers com, per exemple, una hipoteca. Una cosa que, encara que està prohibit per llei, desconeix la immensa majoria dels clients. L’única assegurança que és obligatòria és l’assegurança de danys. I, en qualsevol cas, no és necessari contractar-la amb l’entitat asseguradora que assenyali el banc, ja que també és vàlida una assegurança signada amb qualsevol altra asseguradora, sempre que cobreixi el valor de taxació de l’immoble (exclòs el valor del sòl).

Vostè té hipoteca?, i assegurança de la llar o de vida?, recorda qui l’hi va vendre?, va ser el banc? En cas afirmatiu, és molt probable que pensi que el banc li digués que necessitava aquestes assegurances per donar llum verda a la hipoteca o al préstec. No és així. Vostè estava mal informat.

 

Una bona part de les entitats bancàries, per no dir la majoria inclou entre les seves condicions a l’hora de concedir un préstec hipotecari la contractació d’una sèrie d’assegurances. En general, el nombre i classe varia en funció de les condicions del crèdit, però com més favorables també hi ha més productes financers a contractar. Quan signem una hipoteca se sol sol·licitar la contractació d’alguna assegurança, com per exemple la de vida.

 

Contractar assegurances amb els bancs quan demanem un préstec

 

Si sol·licitem un préstec a un banc, especialment per a una hipoteca, pot ser que aquests millorin les seves condicions a canvi de la contractació d’una assegurança de vida. D’aquesta manera, la entitat anirà reduint el diferencial del préstec a partir dels productes que els anem contractant (a les assegurances s’hi solen sumar comptes nòmina o targetes de crèdit).

 

Atenció. Si un client pregunta directament al banc per la seva obligatorietat legal, els bancs es veuen obligats a explicar-li que les assegurances són optatives, però que en cas de no contractar-les el tipus d’interès del préstec es veurà incrementat.

 

Si donem un cop d’ull a la legislació, hem de deixar clar que la contractació d’aquests productes no és obligatòria per part del client, però pot ser que el banc no ens vulgui concedir el préstec si no signem abans que contractem a més la seva assegurança d’habitatge (o de vida) de manera que la majoria de clients, sense gaires altres opcions, acaben signant sota les condicions que marqui l’entitat i en definitiva, havent de pagar a més d’un préstec, una assegurança de vida.

 

Poden obligar-lo a contractar una assegurança de vida o de danys amb la hipoteca?

 

Com hem comentat, quan es formalitza una hipoteca, és habitual que els bancs ofereixin productes addicionals, no només bancaris (targeta de crèdit, domiciliació de rebuts, etc.), sinó també d’assegurances.

 

Respecte a l’assegurança de vida o a qualsevol altra assegurança suggerida pel banc (per exemple una assegurança per protegir-se de les pujades de tipus d’interès, o per cobrir possibles impagaments), no és obligatori contractar-les, i per tant, pot negar-se a la contractació d’aquestes cobertures, tant amb l’entitat suggerida pel banc com amb qualsevol altra.

 

Atenció. L’única assegurança que és obligatòria és l’assegurança de danys. I, en qualsevol cas, no és necessària contractar-la amb l’entitat asseguradora que assenyali el banc: també és vàlida una assegurança signada amb qualsevol altra asseguradora, sempre que cobreixi el valor de taxació (exclòs el valor del sòl).

 

No obstant això, la realitat és que molts bancs sí que exigeixen a aquelles persones que volen demanar un crèdit que es facin a més una assegurança de vida com a condició per donar-los el préstec, de manera que a efectes pràctics és com si contractar una assegurança de vida fos obligatòria per tenir una hipoteca.

 

Dins d’aquest escenari, totes aquelles persones que busquen un crèdit sí que tenen un petit marge de maniobra que és buscar per ells mateixos l’assegurança de llar o de vida que sigui més econòmica i els permeti estalviar mes a mes.

 

Compte perquè en fer qualsevol canvi les condicions de la hipoteca poden variar.

 

Puc donar de baixa les assegurances una vegada m’han concedit la hipoteca?

 

Sí. Es poden donar de baixa les assegurances una vegada li han concedit la hipoteca però abans de fer-ho miri bé la lletra petita perquè cancel·lar-los pot suposar un augment important dels interessos a abonar al banc.

 

 

 

 

Hi ha cap canvi normatiu previst per al futur?

 

Sí. Una directiva de la UE aprovada en 2014 regula aquesta qüestió, i abans del 21 de març de 2016 la normativa espanyola s’hi haurà d’adaptar. Aquesta directiva no prohibeix la venda combinada de productes, però insta al fet que el dret dels sol·licitants a triar una companyia d’assegurances diferent es pugui exercir de forma efectiva.

COM L’AFECTARÀ DAVANT HISENDA L’APROVACIÓ DE LA REFORMA DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA? L’HI EXPLIQUEM EN 5 CLAUS

COM L’AFECTARÀ DAVANT HISENDA L’APROVACIÓ DE LA REFORMA DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA? L’HI EXPLIQUEM EN 5 CLAUS

Entre les principals novetats de la reforma figura la que permet donar publicitat de llistats de morosos amb deutes i sancions pendents superiors a un milió d’euros, que no hagin estat pagats en el termini d’ingrés voluntari, tret que es trobin ajornats o suspesos, o l’ampliació del termini de la inspecció a 18 mesos i la possibilitat comprovar les obligacions tributàries encara en el cas d’exercicis prescrits.

Els volem informar que en el BOE del dia 22 de setembre, s’hi publicà la Llei 34/2015 de modificació parcial de la Llei General Tributària, que entra en vigor el pròxim dia 12 d’octubre, excepte el relatiu a l’obligació de la gestió i aportació dels llibres de forma periòdica i per mitjans telemàtics que ho farà l’1 de gener de 2017.

 

Per la seva importància, volem ressenyar-los ara els principals aspectes d’aquesta reforma a manera de 5 claus importants que poden afectar a les seves relacions amb Hisenda, sense perjudici que en altres circulars o comunicats els informem més detingudament d’aquestes i d’altres novetats que ha de conèixer:

 

 • Publicació de llistats de deutors amb Hisenda (“llistat de morosos”): per motius d’interès general, i per lluitar contra el frau fiscal, s’autoritza la publicació de llistats de contribuents amb deutes i sancions pendents superiors a un milió d’euros, que no s’haguessin pagat en el termini d’ingrés voluntari, tret que es trobin ajornats o suspesos, que estarà disponible a final d’aquest any, respecte als deutors a 31 de juliol de 2015. A més, en el primer semestre de cada any natural es publicarà un llistat amb aquells que estiguin en aquesta circumstància el 31 de desembre de l’any previ.

 

 • La prescripció del dret a liquidar no afecta ni transcendeix al dret a comprovar i investigar: s’amplien les potestats de comprovació i recerca, regulant el dret a comprovar les obligacions tributàries en el cas d’exercicis prescrits, sempre que calgui en relació amb obligacions d’exercicis no prescrits, i es fixa un termini de 10 anys per a la comprovació de bases o quotes compensades o pendents de compensació o deduccions aplicades o pendents d’aplicació.

 

 • Nous terminis màxims per al procediment d’inspecció:

 

S’estableix que les actuacions del procediment d’inspecció hauran de concloure en el termini de:

 

 1. a) 18 mesos, amb caràcter general (abans era de 12 mesos)

 

 1. b) 27 mesos (nou), quan concorri alguna de les següents circumstàncies:

 

 • Que la xifra anual de negocis de l’obligat tributari sigui igual o superior al requerit per auditar els seus comptes.

 

 • Que l’obligat tributari estigui integrat en un grup sotmès al règim de consolidació fiscal o al règim especial de grup d’entitats que estigui sent objecte de comprovació inspectora.

 

 • S’estableix una nova sanció per conductes artificioses o fraudulentes: es regula una nova infracció greu per sancionar supòsits que ja hagin estat declarats per l’administració com a conflicte en l’aplicació de la norma tributària: que persegueixen els estalvis fiscals obtinguts mitjançant actes ja qualificats per l’Administració tributària com a abusius i en els quals es produeixi reiteració.

 

 • Llibres registre i factures (nou sistema de gestió de l’IVA): es preveu en la norma el desenvolupament reglamentari de les obligacions formals necessàries per fer efectiu el Projecte de subministrament immediat d’informació (Projecte SII) que començarà a funcionar l’1 de gener de 2017 -casos en els quals l’aportació o la gestió dels llibres registre es pugui efectuar per mitjans electrònics-. El Projecte SII suposa un nou sistema de gestió de l’IVA amb informació en temps real de les transaccions comercials. Cada facturació dels contribuents serà enviada a l’Agència Tributària i els llibres registro s’aniran formant amb cadascun dels enviaments del detall de les operacions realitzades.

 

A més, en relació amb els Llibres Registre, es tipifica com a nova infracció el retard en l’obligació de portar els Llibres Registre a través de la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària mitjançant el subministrament dels registres de facturació, que se sancionarà amb una multa pecuniària proporcional d’un 0,5 per cent de l’import de la factura objecte del registre, amb un mínim trimestral de 300 euros i un màxim de 6.000 euros. I també s’estableix que la factura deixarà de ser un mitjà privilegiat de prova per demostrar l’existència d’una operació, per la qual cosa una vegada que l’Administració qüestiona amb fonament la seva efectivitat, correspon a l’obligat tributari aportar proves sobre la realitat de les operacions.

PRÒXIMAMENT COMPLIRÀ 65 ANYS I TÉ INTENCIÓ DE VENDRE O DONAR UNES ACCIONS, UN IMMOBLE O ALGUN ALTRE ELEMENT PATRIMONIAL? ESPERI A COMPLIR AQUESTA EDAT, SORTIRÀ BENEFICIAT EN L’IRPF

PRÒXIMAMENT COMPLIRÀ 65 ANYS I TÉ INTENCIÓ DE VENDRE O DONAR UNES ACCIONS, UN IMMOBLE O ALGUN ALTRE ELEMENT PATRIMONIAL? ESPERI A COMPLIR AQUESTA EDAT, SORTIRÀ BENEFICIAT EN L’IRPF

Després de la reforma fiscal, les plusvàlues o guanys derivats de la transmissió d’elements patrimonials, sigui quina sigui la seva naturalesa (béns o drets) obtingudes per un contribuent més gran de 65 anys estaran exemptes en l’IRPF si es reinverteixen en una renda vitalícia. Deixi’s assessorar per nosaltres, li expliquem com i quins requisits s’han de complir-se.

Els volem recordar que si té més de 65 anys i té previst vendre unes accions, un immoble o algun altre element patrimonial, sàpiga que després de la reforma fiscal del 2015 podrà gaudir d’un nou incentiu que pot interessar-li.

 

Després de la reforma fiscal, des de gener de 2015 el guany obtingut en aquestes vendes quedarà exempt en l’IRPF si, en els sis mesos següents, es reinverteix l’import obtingut en una renda vitalícia assegurada. A aquests efectes, tingui en compte que:

 

 • La quantia màxima que podrà destinar a constituir la renda vitalícia serà de 240.000 euros. Si només reinverteix una part de l’import obtingut en la venda, quedarà exempta la part proporcional del guany.
 • Si transmet el seu habitatge habitual, no serà necessari que reinverteixi en una renda vitalícia. En aquest cas, tot el guany quedarà exempt per llei, sense cap requisit

 

Atenció. No obstant aquest termini de 6 mesos, quan el guany patrimonial estigui sotmès a retenció (com els fons d’inversió) i el valor de transmissió minorat en l’import de la retenció es destini íntegrament a constituir una renda vitalícia en el termini de sis mesos esmentat, el termini per destinar l’import de la retenció a la constitució de la renda vitalícia s’ampliarà fins a la finalització de l’exercici següent a aquell en el qual s’efectuï la transmissió.

 

Quins altres requisits s’han de complir per aplicar aquesta exempció?

 

El Reglament de l’IRPF estableix els següents requisits addicionals per a l’aplicació de l’exempció per reinversió en rendes vitalícies dels guanys patrimonials derivats de la transmissió d’elements patrimonials, sigui quina sigui la seva naturalesa (béns o drets), per contribuents majors de 65 anys a la data de transmissió:

 

 • S’estableix que el contracte de renda vitalícia s’ha de signar entre el contribuent-beneficiari i una entitat asseguradora.
 • Es permet que aquest contracte contingui clàusules de reversió o fórmules de contraassegurança en cas de defunció del beneficiari.
 • La renda vitalícia ha de tenir periodicitat inferior a l’any i s’ha de percebre en el termini màxim d’un any des de la constitució, sense que pugui decréixer més d’un 5% respecte a l’any anterior.
 • El contribuent ha de comunicar a l’asseguradora que és una renda vitalícia exempta, a l’efecte que no es retingui sobre ella.
 • Si la reinversió no es produeix en el mateix exercici de la transmissió, el contribuent està obligat a comunicar la seva intenció de reinvertir.
 • Si el contribuent incompleix algun dels requisits exigits, haurà de presentar complementària de l’exercici en el qual es va haver d’imputar el guany patrimonial.

 

Com tributa quan cobri els pagaments de la renda vitalícia?

 

Els cobraments anuals de la renda vitalícia tributen en l’IRPF. No obstant això, només ho fa una part d’ells, segons l’edat del beneficiari al moment de constituir-se la renda. El percentatge que tributa (i que es manté constant durant tota la durada de la renda vitalícia) és del 24% si la renda es constitueix a 65 anys, del 20% si es constitueix entre els 66 i els 69 anys, i del 8% si es constitueix a partir dels 70 anys.