Archives

desembre, 2015
NO OBLIDI APLICAR ELS NOUS TIPUS DE RETENCIÓ A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016

NO OBLIDI APLICAR ELS NOUS TIPUS DE RETENCIÓ A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2016

A partir de l’1 de gener de 2016, s’estableix en el 19% el percentatge de retenció aplicable sobre els rendiments del capital mobiliari (interessos, dividends, etc.) i rendiments del capital immobiliari (arrendament o subarrendament de béns immobles urbans) de l’IRPF, així com sobre els guanys patrimonials. El tipus de retenció per a administradors i membres del consell d’administració es fixa en el 35%, i es redueix al 19% quan els rendiments procedeixin d’entitats amb un import net de la xifra de negocis inferior a 100.000 €.

 

Els informem que a partir del 2016 haurà d’aplicar i revisar els nous tipus de retenció i ingressos a compte que s’apliquen com a conseqüència de la reforma fiscal de l’IRPF i de l’impost sobre societats, així com en l’impost sobre la renda de no residents.

 

També hauran de comprovar que les factures rebudes tinguin la retenció correcta aplicable el 2016.

 

Els recordem que des del passat 12 de juliol es van modificar alguns tipus fixos de retenció com els aplicats als rendiments del capital mobiliari, 19,5%, rendiments del capital immobiliari, 19,5%, rendiments d’activitats professionals, 15% en general, o rendiments del treball de cursos i conferències, també 15%.

 

 1. IRPF

 

1.1 Escales i tipus de retenció durant 2016

 

1.1.1 Escales de retenció a aplicar per a rendiments del treball 2016

 

Per determinar el tipus de retenció o ingrés a compte a practicar sobre els rendiments del treball satisfets a partir del 2016 als quals resulti d’aplicació el procediment general de retenció, l’escala és la següent:

 

 

 

 

 

 

Base per calcular el tipus de retenció Quota de retenció Resta base per calcular el tipus de retenció Tipus aplicable
Fins a euros Euros Fins a euros Percentatge
0,00 0,00 12.450,00 19,00
12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00
20.200,20 4.225.,50 15.000,00 30,00
35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00
60.000,00 17.901,50 En endavant 45,00

 

Quadre comparatiu retencions 2015-2016

 

Base per calcular el tipus de retenció – Fins a euros Tipus aplicable en el 2015 fins a l’11-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable en el 2015

des de l’11-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable en el 2016

Percentatge

0,00 20 19,50 19
12.450,00 25 24,50 24
20.200,00 31 30,50 30
34.000,00/35.200,00 39 38,00 37
60.000,00 47 46,00 45

 

Atenció. En relació amb l’escala estatal aplicable sobre la base liquidable general 2016, el marginal mínim es fixa en el 9,50% i el marginal màxim en el 22,50%. El gravamen final dependrà de l’escala autonòmica corresponent.

 

 

 

 

1.1.2. Principals tipus de retenció específics aplicables durant el 2016

 

 • Rendiments del treball derivats d’impartir cursos, col·loquis, conferències, seminaris i similars: 15%
 • Rendiments del treball percebuts per consellers i administradors (d’entitats amb un import net de la xifra de negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments >100.000 euros): 35%
 • Rendiments del treball percebuts per consellers i administradors (d’entitats amb un import net de la xifra de negocis de l’últim període impositiu finalitzat amb anterioritat al pagament de rendiments < 100.000 euros): 19%

 

 • Rendiments d’activitats professionals en general: 15%
 • Rendiments d’activitats professionals percebuts per contribuents que hagin iniciat les seves activitats professionals, sempre que l’any anterior no s’hagués dut a terme cap activitat professional (tipus aplicable a l’any d’inici i els dos següents): 7%.

 

 • Rendiments d’activitats professionals de recaptadors municipals, mediadors d’assegurances que utilitzin els serveis d’auxiliars externs i delegats comercials de l’entitat pública empresarial Loteries i Apostes de l’Estat: 7%.

 

 • Rendiments del capital mobiliari, guanys i pèrdues patrimonials derivats de la transmissió o reemborsament d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva, d’aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques i premis: 19%.

 

 • Rendiments derivats d’arrendaments i subarrendaments de béns immobles urbans, rendiments derivats de la propietat intel·lectual i industrial, assistència tècnica, arrendament i subarrendament de béns mobles, negocis o mines: 19%.

 

 • Rendiments del treball percebuts pels treballadors desplaçats a territori espanyol que apliquin el règim especial de tributació de l’article 93 de la Llei de l’IRPF (“impatriats”):

Fins a 600.000 euros…………….24%

Des de 600.000,01 euros en endavant (retribucions satisfetes per un mateix             pagador): 45%

 

 • Rendiments del capital mobiliari derivats de la cessió a tercers de capitals propis derivats de la disposició anticipada del capital invertit en un pla d’estalvi a llarg termini o de la superació del límit d’inversió màxim anual de 5.000 euros en aquests instruments d’estalvi: 19%.
 • Rendiments derivats de la cessió del dret d’explotació de drets d’imatge (art. 101.10 LIRPF) sempre que no siguin en el desenvolupament d’una activitat econòmica: 24%

 

Vegeu quadre resum de retencions i ingressos a compte de l’IRPF aplicables en el 2015 i el 2016:

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/IRPF_permanente/Informacion_general/Cuestiones_destacadas/reten_ingresos_cuenta_IRPF.pdf

 

 1. Impost sobre societats

 

2.1 Retencions i ingressos a compte 2016

 

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016, el tipus de retenció o ingrés a compte de caràcter general serà del 19%.

 

En el següent quadre exposem els percentatges de retenció aplicables en el 2015 i el 2016 segons la data en què es produeixi el naixement de l’obligació de retenir:

 

Data Percentatge de retenció a compte
Entre l’01-01-2015 i l’11-07-2015 20%
Entre el 12-07-2015 i el 31-12-2015 (RDL 9/2015) 19,50%
A partir de l’01-01-2016 19%

 

 1. Impost sobre la renda de no residents

 

Amb efectes a partir de l’1 de gener de 2016, el tipus de retenció o ingrés a compte de caràcter general serà del 19%.

 

El següent quadre comparatiu exposa els conceptes de renda i els tipus de gravamen que s’han modificat, així com els tipus de gravamen aplicables en el 2015 i el 2016 segons la data en què es produeixi la meritació de la renda sotmesa a gravamen:

 

Concepte de renda Tipus aplicable en el 2015 fins a l’11-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable en el 2015 des del 12-07-2015

Percentatge

Tipus aplicable en el 2016

Percentatge

Gravamen complementari per transferència a l’estranger de rendes d’establiments permanents d’entitats no residents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19%

Gravamen general de l’article 25.1.a) per a les rendes obtingudes pels residents en països de la UE o de l’EEE amb efectiu intercanvi d’informació tributària
Dividends i rendes derivades de la participació en fons propis de l’article 25.1.f)
Interessos i altres rendiments derivats de la cessió a tercers de capitals propis
Guanys i pèrdues patrimonials que es posin de manifest en ocasió de transmissions d’elements patrimonials

 

L’Assessoria d’Agramunt us desitja un bon Nadal, molt bones festes i un venturós 2016.

L’Assessoria d’Agramunt us desitja un bon Nadal, molt bones festes i un venturós 2016.

Aquest any se m’ha fet tard. Potser no t’escriuré.

Però la veu, soterrada, em crema.

Sé que arribaràs. I no ho celebraré ?

M’han d’assecar l’ànima la feina i les urgències ?

Sé que arribaràs. Et bastiré un recer

al centre del meu temps dominat per tanta pressa,

faré callar els anuncis i t’escoltaré,

aturaré les màquines i m’obriré al silenci.

Aquest any se m’ha fet tard, però t’esperaré

-hi sóc a temps, encara ?- enllà de conferències,

d’ordinadors, de llibres, de tanta feina  a fer,

per fer, del poc que sé, amor i saviesa.

Saber per dominar ? Saber per competir ?

Saber com una cursa esbojarrada i sense fi ?

Per derrotar el dolor ? Per vèncer la pobresa ?

Enriquit en el misteri de l’Amor i de la Cova,

el saber tindrà un gust nou i una alegria nova.

                                                            David Jou.

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA LLANÇA UN NOU SISTEMA PER CONTROLAR L’IVA. SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA LLANÇA UN NOU SISTEMA PER CONTROLAR L’IVA. SUBMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII)

El canvi plantejat consisteix a establir l’obligació de remetre el detall de registre de les factures (no les factures) que s’han de fer constar en els llibres registre de l’IVA. Aquests enviaments a l’Agència Tributària implicaran portar els llibres registre a través de la pàgina web de l’Agència on s’aniran formant amb cadascun dels enviaments del detall de les operacions realitzades. A canvi, s’elimina l’obligació de formular els models 347 (informació de tercers), 340 (operacions en llibres registre) i 390 (resum anual de l’IVA), ja que no serà necessari, ja que amb la informació rebuda i la que consti en la base de dades, l’AEAT elaborarà les dades fiscals del contribuent, a l’efecte de l’IVA, facilitant la declaració de l’impost. El nou SII serà aplicable amb caràcter obligatori a partir de gener de 2017 als subjectes passius que actualment tenen obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment, i també serà aplicable als subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-s’hi. A partir de l’1 de gener de 2016 comença una fase voluntària en la qual un grup d’empreses participaran en una prova pilot.

 

Actualment l’IVA es gestiona a partir de la informació facilitada pels subjectes passius i per la informació obtinguda per l’Agència Tributària a través dels diversos canals d’informació dels quals disposa, tots els subjectes passius estan obligats a portar un llibre registre d’IVA compost per: el llibre registre de factures emeses, el llibre registre de factures rebudes, el llibre registre d’operacions intracomunitàries, i el llibre registre de béns d’inversió.

 

Doncs bé, l’Agència Tributària té previst llançar un nou sistema per controlar l’IVA: subministrament immediat d’informació (SII), modificant la forma de complir amb l’obligació de portar els “llibres registre Departament de Gestió Tributària de l’IVA”, i establint l’obligació de remetre el detall de la facturació per via electrònica.

 

Què és el subministrament immediat d’informació (SII)?

 

Es tracta d’un canvi del sistema de gestió actual de l’IVA que fa 30 anys que funciona, ja que es passa a un nou sistema de gestió dels llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament quasi immediat dels registres de facturació. D’aquesta forma, el nou SII permet apropar el moment del registre o comptabilització de les factures al de la realització efectiva de l’operació econòmica que hi ha al darrere.

 

Per què s’implanta el subministrament immediat d’informació (SII)?

 

Perquè la situació tecnològica actual permet la seva implementació en aquest moment, per millorar en el control tributari i l’assistència al contribuent.

 

Afecta el SII a tots els subjectes passius de l’IVA?

 

El nou SII serà aplicable amb caràcter obligatori a partir del gener de 2017 als subjectes passius que actualment tenen l’obligació d’autoliquidar l’IVA mensualment:

 

 • Inscrits en el REDEME (registre de devolució mensual de l’IVA)
 • Grans empreses (facturació superior a 6 milions d’euros)
 • Grups d’IVA

 

El nou SII també serà aplicable als subjectes passius que, voluntàriament, decideixin acollir-s’hi (optant en el model 036 en el mes de novembre anterior a l’any en el qual vagi a fer efecte).

 

Línies bàsiques de funcionament del SII

 

Els subjectes passius acollits al SII estan obligats a portar, a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels registres de facturació, els següents llibres registre:

 

 • Llibre registre de factures expedides.
 • Llibre registre de factures rebudes.
 • Llibre registre de béns d’inversió.
 • Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

 

Per a això, han de remetre a l’AEAT els detalls sobre la seva facturació, i amb aquesta informació s’aniran configurant gairebé en temps real els diferents llibres registre.

 

L’enviament d’aquesta informació es realitzarà per via electrònica, concretament mitjançant serveis web basats en l’intercanvi de missatges XML.

 

L’estructura d’aquest enviament tindrà una capçalera comuna amb la informació del titular de cada llibre registre, així com la informació de l’exercici i període en el qual es registren aquestes operacions. A aquesta capçalera l’acompanyarà un bloc amb el contingut de les factures. El subministrament d’aquesta informació es realitzarà conforme amb els camps de registre que aprovi el Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la corresponent Ordre ministerial.

 

Cal enviar les factures a l’AEAT?

 

No. Aquesta sol ser una de les qüestions que genera més confusió en els qui analitzen per primera vegada el nou SII. El que cal remetre són els camps dels registres de facturació que es concretin en l’Ordre ministerial corresponent, respecte de la informació al fet que es refereix el Projecte de reial decret que es troba actualment en tramitació.

 

Quan cal enviar els registres de facturació a l’AEAT?

 

 1. A) Factures expedides

 

En el termini de quatre dies naturals des de l’expedició de la factura, tret que es tracti de factures expedides pel destinatari o per un tercer, en aquest cas aquest termini serà de vuit dies naturals. En tots dos supòsits el subministrament s’haurà de realitzar abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’hagués produït la meritació de l’impost corresponent a l’operació que s’ha de registrar.

 

 1. B) Factures rebudes

 

En un termini de quatre dies naturals des de la data en què es produeixi el registre comptable de la factura i, en tot cas, abans del dia 16 del mes següent al període de liquidació en què s’hagin inclòs les operacions corresponents. En el cas de les operacions d’importació, els quatre dies naturals s’hauran de computar des que es produeixi el registre comptable del document en el qual consti la quota liquidada per les duanes i en tot cas abans del dia 16 del mes següent al final del període a què es refereixi la declaració en la qual s’hagin inclòs.

 

 1. C) Operacions intracomunitàries

 

En un termini de quatre dies naturals, des del moment d’inici de l’expedició o transport, o si escau, des del moment de la recepció dels béns al fet que es refereixen.

 

 1. D) Informació sobre béns d’inversió

 

Dins del termini de presentació de l’últim període de liquidació de l’any (fins al 30 de gener). Cal tenir en compte que en el còmput del termini de quatre o vuit dies naturals al fet que es refereixen els apartats anteriors, s’exclouran els dissabtes, els diumenges i els declarats festius nacionals.

 

Cal enviar la mateixa informació que actualment s’inclou en els llibres registres de l’IVA?

 

No, es tracta d’enviar una informació determinada que actualment es troba en dos llocs diferents (llibres registres d’IVA i factures) a la seu electrònica de l’AEAT, i l’obligat tributari es desentén de la gestió dels actuals llibres registro de l’IVA, com es pot apreciar en el següent esquema. Així mateix, se subministrarà una informació determinada amb transcendència tributària que fins ara s’incloïa en els models 340 i 347 (articles 33 a 36 del RGAT).

 

Quins són els avantatges per al contribuent del nou SII?

 

El nou SII comporta per al contribuent els següents avantatges:

 

 • Reducció de les obligacions formals, amb la supressió de l’obligació de presentació dels models 347, 340 i 390, així com l’elaboració dels llibres registre d’IVA.
 • Obtenció de dades fiscals, ja que a la seu electrònica disposarà d’un llibre registre declarat i un altre de contrastat amb la informació de contrast procedent de tercers que pertanyin al col·lectiu d’aquest sistema o de la base de dades de l’AEAT.

Aquestes dades fiscals seran una eina útil d’assistència en l’elaboració de la declaració, reduirà errors i permetrà una simplificació i més seguretat jurídica.

 • Ampliació en deu dies del termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques.
 • Reducció dels terminis de realització de les devolucions, en disposar l’AEAT de la informació en temps gairebé real i de més informació sobre les operacions.
 • Reducció dels terminis de comprovació, pels mateixos motius anteriors.
 • Disminució dels requeriments d’informació, ja que molts dels requeriments actuals tenen per objecte sol·licitar les factures o dades que s’hi contenen per comprovar determinades operacions.

 

 

Quan serà aplicable el nou SII?

 

Està previst que a partir de l’1 de gener de 2016 comenci una fase voluntària en la qual un grup d’empreses participaran en una prova pilot. A partir de l’1 de gener de 2017 començarà la fase obligatòria d’aplicació d’aquest sistema tant per a aquells subjectes passius inclosos de forma obligatòria, com per a aquells que hi optin voluntàriament.

 

Quines modificacions normatives s’han de realitzar?

 

La Llei 28/2014, de 27 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del règim econòmic fiscal de Canàries, la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’impostos especials, i la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten altres mesures tributàries i financeres, va establir la possibilitat que reglamentàriament es reguli l’obligació de la gestió dels llibres registre de l’impost sobre el valor afegit a través d’aquest sistema.

 

Així mateix, la Llei 34/2015 de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, estableix una infracció específica per poder sancionar el retard en la gestió dels llibres registre a través de la seu electrònica de l’AEAT en els termes que s’estableixin reglamentàriament.

 

Respecte al desenvolupament reglamentari previst en el Projecte de reial decret per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en la gestió de l’impost sobre el valor afegit, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, i el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, es troba en la seva última fase de tramitació, i la seva aprovació i posterior publicació està prevista en l’últim trimestre de l’any 2015.

 

Finalment, els camps de registre de la informació a subministrar seran aprovats pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques a través de la corresponent Ordre ministerial.

 

Quan tinguem més informació o desenvolupament sobre aquest tema, l’hi farem arribar.

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016

PUBLICAT EL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2016

L’informem que s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2016.

 

Ja s’ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l’any 2016. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l’exercici 2016.

 

Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l’assenyalat en aquest calendari.

 

Aquest calendari s’ha confeccionat al desembre de 2015, amb projectes normatius en tramitació.

 

NOVETATS

 

 • A partir dels períodes impositius iniciats l’1 de gener de 2016 es pot utilitzar el sistema Cl@ve PIN per presentar els models 030, 140, 308, 309, 341, 568 i 576. A partir de l’1 de febrer de 2016, la presentació del model 309 es podrà realitzar amb certificat electrònic o Cl@ve PIN, mitjançant predeclaració. Així mateix, no es podran presentar en paper els models 308, 341 i 568 que seran substituïts per predeclaració.
 • El 6 d’abril de 2016 s’inicia el termini de presentació, exclusivament per Internet, de la declaració de renda i patrimoni 2015.
 • S’aprova el model 113, “Comunicació de dades relatives als guanys patrimonials per canvi de residència quan es produeixi a un altre estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d’informació tributària”, la presentació de la qual serà obligatòria amb certificat electrònic.
 • S’aprova el model 151, “Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques del règim especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol”. Coexistiran per a la renda 2015, el model 151 pels qui autoliquidin l’impost amb la normativa vigent des de l’1 de gener de 2015 i el model 150 pels qui hagin optat per aplicar la normativa vigent a 31 de desembre de 2014 fins a la finalització del règim.
 • El termini de presentació del model 170 s’anticipa del mes de març a febrer.
 • S’aprova el model 280, “Declaració informativa anual de Plans d’estalvi a llarg termini”, a presentar per entitats asseguradores o de crèdit que els comercialitzin.
 • S’aprova el model 282, “Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d’estat, derivades de l’aplicació del Dret de la Unió Europea”. Es presentarà en el termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents.
 • S’aprova el model de “Sol·licitud de devolució per exempció per reinversió en habitatge habitual. Impost sobre la renda de no residents” a presentar en els tres mesos següents a la data de l’adquisició de l’habitatge habitual.
 • S’aprova el model de “Sol·licitud d’aplicació del règim opcional per a contribuents persones físiques residents en altres estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb efectiu intercanvi d’informació tributària”, a presentar en quatre anys comptats a partir del 2 de maig de l’any natural següent corresponent al període impositiu respecte del qual se sol·licita l’aplicació del règim opcional o comptats a partir de la fi del termini de presentació de les seves declaracions per l’impost sobre la renda de no residents per als contribuents que hagin obtingut rendes mitjançant establiment permanent.

 

RECORDI:

 

 • Per a tots els contribuents és obligatòria la presentació per Internet dels models de declaració, a excepció de les següents declaracions que es poden presentar en paper i sempre que no es refereixin a obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic: 05, 06, 030, 036, 037, 100, 140, 146 i 150.
 • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o nombre de referència, per presentar si escau, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.
 • Les SA i SL, així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals, sense perjudici de la possibilitat de presentar les declaracions informatives en suport llegible directament per ordinador (DVD) per a més de 10 milions de registres.
 • La resta d’entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic o en suport (per a més de 10 milions de registres).
 • Les administracions públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.
 • Els principals models i terminis generals de presentació d’autoliquidacions amb domiciliació bancària de pagament són:

 

  • Models 100, 151 i 714: fins a 25 de juny.
  • Model 102: fins a 30 de juny.
  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 i 216 (obligació trimestral): 1 a 15 d’abril, juliol, octubre i gener.
  • Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 i 430 (obligació mensual): 1 a 15 de cada mes, excepte el mes de juliol del model 430, fins al 15 de setembre.
  • Models 130, 131 i 303: 1 a 15 d’abril, juliol i octubre i 1 a 25 de gener.
  • Model 136: 1 a 15 d’abril, juliol, octubre i gener.
  • Models 200, 206 i 220: 1 a 20 de juliol (períodes impositius que coincideixin amb l’any natural).
  • Models 202 i 222: 1 a 15 d’abril, octubre i desembre.
  • Model 210: 1 a 15 d’abril, juliol, octubre i gener (excepte guanys derivats de transmissions d’immobles). Per a rendes imputades d’immobles urbans de l’1 de gener a 23 de desembre.
  • Model 213: 1 a 25 de gener.
  • Models 303 i 353 (obligació mensual): 1 a 15 de cada mes i gener fins al 25.
  • Models 410 i 411: 1 a 26 de juliol.
  • Model 560: 1 a 15 del mes següent de la finalització del trimestre (obligació trimestral) o el mes (obligació mensual). 1 a 15 d’abril de l’any següent (obligació anual).
  • Models 561, 562 i 563: 1 a 15 del segon mes següent de la finalització del trimestre (obligació trimestral) i 1 a 15 del tercer mes següent de la finalització del mes (obligació mensual).
  • Models 564, 566 i 581: 1 a 15 del mes següent al de la finalització del mes.
  • Model 583: 1 a 15 de maig, setembre, novembre i febrer de l’any següent (pagaments fraccionats) i 1 a 25 de novembre (autoliquidació anual).
  • Model 587: 1 a 15 de maig, setembre i gener de l’any següent (autoliquidacions quadrimestrals).
  • Model 588: 1 a 25 de novembre.
  • Models 595 i 582: 1 a 15 del mes següent al de la finalització del trimestre.

 

Finalment, li recordem que l’obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l’impost i l’obligat tributari, pot ser:

 

 • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

 

 • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € el 2015 (grans empreses), per a subjectes passius de l’IVA inscrits en el registre de devolució mensual (REDEME), els que tributin en règim especial del grup d’entitats i les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

 

A continuació pot consultar el calendari fiscal pel 2016.

Descarregui l’arxiu relacionat:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2016_HTML/Calendario_del_contribuyente_2016_HTML.shtml