Archives

març, 2016
LA SEVA EMPRESA COMPLEIX AMB LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES?

LA SEVA EMPRESA COMPLEIX AMB LA NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES?

Tot i els anys de vigència, la normativa de protecció de dades encara suscita molts dubtes a totes aquelles empreses obligades a adaptar-se als seus preceptes. Qualsevol subjecte jurídic, empresari, empresa, organització, etc., d’àmbit públic o privat, que reculli dades de caràcter personal per al seu ulterior tractament, responent a una finalitat econòmica, professional o empresarial s’hi ha d’adaptar. Si no s’adapta a la normativa de protecció de dades, pot ser objecte d’inspecció per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i, córrer el risc de cometre una infracció, amb multes econòmiques de fins a 600.000 €.

 

Li recordem que la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), és d’obligat compliment per a “totes” les persones físiques (particulars o autònoms) o jurídiques (empreses, associacions, fundacions, etc.), així com administracions públiques que tractin dades de caràcter personal de persones físiques.

 

Atenció. La LOPD té per objectiu assegurar que les dades que internautes i seguidors deixen a la pàgina web seran tractades de forma correcta. L’empresari té l’obligació d’incorporar les dades a un fitxer classificat per ordre d’importància en funció del tipus de dades procedent de l’usuari. A més de garantir aquesta pràctica, l’empresa s’ha de donar d’alta en el registre de l’AEPD. Individualment, l’empresari haurà de tenir un document de seguretat en el qual quedin descrites totes les normes, procediments, regles i paràmetres relacionats amb les dades personals dels usuaris de la pàgina.

 

En definitiva, la LOPD estableix un conjunt de principis, drets i deures que les organitzacions han d’adaptar per al seu compliment. Empreses, associacions, autònoms, o administracions, tracten dades personals per a la seva gestió ordinària i això els obliga a plantejar-se moltes preguntes:

 

 • Què són dades personals?
 • Què és un fitxer?
 • Què és un tractament?
 • En cas de tractar dades, hi ha alguna dada exempta de la LOPD?
 • Quines són les meves obligacions?

 

Hi ha molt desconeixement sobre l’adaptació a la LOPD i a les empreses encara els costa adaptar-se. El fet de no fer-ho, a més de generar desconfiança i inquietud entre els usuaris, l’empresari haurà de fer front a una sanció econòmica que oscil·la entre els 600 i 60.000 euros. A causa de les elevades sancions que s’estan imposant tant en la via administrativa com en la via judicial, no val la pena arriscar-se i posar en perill la reputació del negoci i assumir multes tan elevades, que són cada vegada més freqüents en moltes empreses. Independentment del tipus d’empresa i sector, és de vital importància l’adaptació a la LOPD i realitzar una correcta auditoria.

 

Les empreses han de saber que una implantació de protecció de dades és un procés viu i en constant canvi: de la mateixa forma que la informació que s’obté i es tracta canvia constantment, les circumstàncies de l’empresa poden sofrir modificacions que aconsellin una revisió i actualització de la implantació.

 

El més adequat és que l’empresa estigui assessorada en tot moment pel seu consultor de confiança a qui poder consultar qualsevol aspecte relacionat amb la confidencialitat de la informació i d’aquesta manera evitar qualsevol sanció en cas d’inspecció de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

A més de les obligacions que pogués tenir l’empresa en matèria de la LOPD, el personal a càrrec seu amb accés a dades de caràcter personal, ha de ser coneixedor de les normes de seguretat que afecten el desenvolupament de les seves funcions i a les seves conseqüències en cas d’incompliment.

 

En aquest sentit, és clau la formació dels empleats que tinguin accés a dades de caràcter personal, fent-los coneixedors de la importància de la normativa i formant-los sobre les funcions, obligacions i normes que han de complir.

 

Per això nosaltres el podem ajudar, en primer lloc, a conèixer el nivell de compliment de la normativa de protecció de dades i, en segon lloc, a verificar si compleixen les mesures de seguretat exigibles en cada cas.

COMPTE… SAP QUE JA HA ARRIBAT EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2016? L’AJUDEM A ANALITZAR LA SEVA EMPRESA PER EVITAR RISCOS D’INSPECCIÓ/COMPROVACIÓ I SANCIONS

COMPTE… SAP QUE JA HA ARRIBAT EL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 2016? L’AJUDEM A ANALITZAR LA SEVA EMPRESA PER EVITAR RISCOS D’INSPECCIÓ/COMPROVACIÓ I SANCIONS

Entre altres mesures i actuacions, continuarà la recerca sobre els lloguers i les empreses turístiques que no compleixen amb les obligacions fiscals, tenint com a font d’informació Internet. Es treballarà també en la recerca dels patrimonis i rendes en l’exterior, i es desenvoluparan protocols d’actuació sobre empreses que realitzen comerç electrònic, sobre les que hostatgen les seves dades en el núvol. Ara és el moment d’evitar actes d’inspecció i sancions innecessàries.

 

Com cada any, en el BOE del 23-02-2016 s’ha publicat la Resolució de 22 de febrer de 2016, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i duaner de 2016, en la qual es posa de manifest la intensificació de la lluita contra l’economia submergida i la investigació de patrimonis i rendes a l’exterior.

 

Aprofitant les novetats introduïdes en la nova Llei General Tributària amb vigència per 2016, les actuacions de control a desenvolupar tindran una incidència rellevant en els procediments de comprovació i investigació.

 

És per això que li oferim els nostres serveis per fer un estudi i anàlisi d’aquelles contingències en les quals es pugui trobar la seva empresa o negoci professional, per evitar actes d’inspecció i sancions innecessàries.

 

 

Principals alertes per a l’exercici 2016

 

Li recordem que per a aquest exercici 2016, entre d’altres, haurà de tenir present les següents mesures i actuacions que escometran els òrgans de comprovació i inspecció de l’Agència Tributària -que es veuran reforçades aprofitant les novetats introduïdes en la nova Llei General Tributària:

 

 

Control sobre l’economia submergida

 

  • Intervencions mitjançant presentació amb personal de les unitats d’auditoria informàtica (UAI) en empreses intensives en el maneig d’efectiu, tant per la realització de vendes al consumidor final com per participar en la cadena de distribució a altres empreses dedicades a la venda al públic.
  • Actuacions presencials dirigides a l’anàlisi de la facturació i dels mitjans de pagament, amb la finalitat de verificar el compliment de la limitació del pagament en efectiu (Llei 7/2012, de 29 d’octubre).
  • Actuacions sobre particulars que ofereixen de forma opaca habitatges per internet, així com empreses turístiques regulars que no compleixen correctament amb les seves obligacions fiscals.

 

 

 

 • La investigació de patrimonis i rendes a l’exterior

 

  • Noves eines informàtiques que permetin la reordenació, millor tractament i explotació de la informació sobre comptes financers, moviments de divises i sobre operacions relacionades amb no residents, informació rebuda pel model 720 de declaració de béns i drets a l’estranger, per l’acord FATCA amb els EUA o per acords amb tercers països (acord CRS d’intercanvi d’informació).
  • Comprovació de la deguda tributació per la renda mundial d’aquells contribuents residents a Espanya dels quals l’AEAT obté informació procedent d’altres estats membres de la UE.
  • Inspeccions relacionades amb el model 720, tant per la seva no presentació, i existència d’indicis d’ocultació de béns, com per la falta de consistència dels béns i drets inclosos a la declaració amb la resta d’informació disponible relativa a la situació tributària o patrimonial del contribuent.

 

 

 

 • Planificació fiscal internacional

 

  • Actuacions de control sobre la utilització d’instruments “híbrids”, l’existència d’establiments permanents o sobre els preus de transferència.
  • Actuacions de verificació i anàlisi de la informació percebuda de les empreses en el marc del Codi de bones pràctiques tributàries.

 

 

 

 

 • Control de l’economia digital

 

 • Delimitació de protocols d’actuació tant en empreses que realitzen comerç electrònic com en aquelles que hostatgen les seves dades en el núvol.

 

 • Actuacions de comprovació sobre la tributació d’aquells negocis que operen a través de la xarxa, així com dels beneficis obtinguts per les empreses que publiciten béns i serveis a internet.

 

 • Sistematització d’informació d’operadors considerats de risc com, per exemple, els noms dels seus dominis i els indicadors de la seva condició d’anunciant.

 

 

 

 • Ampliació de la gestió recaptatòria

 

  • Gestió del deute pendent de cobrament sobre un major nombre de contribuents, impulsant les derivacions de responsabilitat i, si escau, les accions judicials oportunes per combatre les operacions de buidament patrimonial i els supòsits d’insolvència punible.
  • Agilitació de la gestió recaptatòria en els casos d’existència d’indicis de delicte fiscal i de contraban, d’acord amb la reforma de la Llei General Tributària.
  • Reforçament de les mesures cautelars per afermar el cobrament dels deutes.
  • Intensificació de les investigacions de moviments financers i l’agilitació de la gestió tant dels deutes en fase d’embargament com d’aquelles afectades per processos concursals.

 

 

 

 • Altres mesures de control sobre el frau fiscal.

 

  • Control especial de la utilització improcedent d’empreses per canalitzar rendes i reduir la tributació de persones físiques, de les activitats professionals i dels signes externs de riquesa a l’efecte de detectar ingressos no declarats.
  • Control sobre l’emissió de factures irregulars i existència de trames de frau organitzat en l’IVA.
  • Control de rendes declarades exemptes que suposen despesa fiscalment deduïble en els pagadors.
  • En matèria de control de duanes i impostos especials: actuacions per a la detecció del contraban de tabac, es reforçaran els controls en els recintes duaners de viatgers i mercaderies procedents d’àrees de menor tributació.
ÚLTIMA HORA PER A EMPRESARIS I TREBALLADORS: EL TRIBUNAL SUPREM ABARATEIX L’ACOMIADAMENT

ÚLTIMA HORA PER A EMPRESARIS I TREBALLADORS: EL TRIBUNAL SUPREM ABARATEIX L’ACOMIADAMENT

Ara, els empresaris podran acomiadar més barat. Una nova sentència del Tribunal Suprem (TS) dictada en unificació de doctrina, anul·la l’anterior criteri del mateix TS, fixant com a doctrina que quan l’empleat superi els 720 dies de topall de la reforma el 12 de febrer de 2012, ja no podrà generar dret a més indemnització. Així doncs, els treballadors que a data de 12 de febrer de 2012 ja tinguessin 16 o més anys d’antiguitat en l’empresa no addicionaran un segon tram indemnitzatori computat a 33 dies per any de serveis encara que no arribessin al topall de 42 mensualitats.

 

Com ja deu saber, si hi ha hagut una Llei polèmica en els últims anys, aquesta ha estat sens dubte l’anomenada “reforma laboral” del 2012, que va venir acompanyada d’un empitjorament de les condicions d’acomiadament per als treballadors. S’afavoria l’abaratiment de l’acomiadament per facilitar així la flexibilitat laboral i permetre als empresaris prescindir d’empleats per menys diners quan les condicions econòmiques fossin adverses.

 

Abans de la reforma laboral, l’empleat podia percebre com a màxim el valor de 42 mensualitats de salaris, o el que és el mateix, 3 anys i mig de sou. No obstant això, amb la reforma de 2012, aquest límit es va reduir de forma considerable, passant a ser de 720 dies de salari, és a dir, 2 anys. Es plantejava així el problema de com indemnitzar als treballadors que han desenvolupat la major part de la seva vida laboral estant vigent l’anterior text. Per a això es va crear la disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2012, és a dir, de la “reforma laboral”, que és sobre la qual ara es debat.

 

Criteri del Tribunal Suprem en la seva Sentència de 29 de setembre de 2014

 

El Tribunal Suprem el dia 29 de setembre de 2014 dictà una sentència en la qual va establir que les indemnitzacions a treballadors amb antiguitat anterior a la reforma laboral –és a dir, abans del 12 de febrer de 2012- podrien seguir acumulant indemnització fins a cobrir aquests 3 anys i mig vigents abans de la reforma, fins i tot després de l’entrada en vigor del nou text, superant així el topall màxim que fixa la reforma laboral, de dos anys. Això significava que, aplicant-los la versió anterior de l’Estatut dels Treballadors, podien seguir acumulant fins a 1.260 dies de salari.

 

 

 

 

El Tribunal Suprem rectifica i abarateix l’acomiadament

 

Els criteris fixats en aquesta Sentència de 29 de setembre de 2014 havien provocat una gran inquietud empresarial en la mesura que implicaven un encariment dels costos de l’acomiadament i es desviava de la lectura literal de la reforma laboral quant a còmput indemnitzatori.

 

No obstant això, la recent Sentència del Tribunal Suprem de 18 de febrer de 2016 dictada en unificació de doctrina ha deixat sense efecte els criteris fixats per l’anterior sentència del mateix tribunal, indicant expressament que el reportat fins a febrer de 2012 actua com a topall, quan se sobrepassen 720 dies d’indemnització, encara que no s’arribi a les 42 mensualitats.

 

Atenció. Els treballadors que a data de 12 de febrer de 2012 ja tinguessin 16 o més anys d’antiguitat en l’empresa no addicionaran un segon tram indemnitzatori computat a 33 dies per any de serveis encara que no arribessin al topall de 42 mensualitats.