Archives

juny, 2017
LA BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS PUJA UN 3% A PARTIR DE JULIOL

LA BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS PUJA UN 3% A PARTIR DE JULIOL

El projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2017, pendent de la seva aprovació en el Senat i publicació en el BOE, recull un increment en la cotització dels treballadors autònoms del 3% respecte a la vigent.

 

Els volem informar que després de l’aprovació de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 2017 al Congrés, text que s’ha enviat al Senat i que es preveu que sigui aprovat aquest mes de juny sense problema (el PP té majoria absoluta en la Cambra alta), s’incrementa en un 3% aquelles bases de cotització de treballadors autònoms que no van experimentar cap augment, entre elles la base mínima, però amb efectes al primer dia del mes següent al de la seva publicació; és a dir, previsiblement a partir de l’1 de juliol.

 

Aquest augment suposarà que els treballadors per compte propi que cotitzen per la base mínima hauran de cotitzar 8 euros més al mes -96 euros a l’any-, ja que puja de 893,10 a 919,80 euros mensuals. De tal forma que, si el treballador autònom opta per totes les cobertures (cessament d’activitat inclòs), haurà d’abonar una quota de 291 euros mensuals.

 

La pujada afecta així mateix als autònoms que tinguin 47 anys en endavant i que cotitzin per bases màximes, que s’han incrementat en el mateix percentatge que la base mínima. Però no la base màxima establerta per a la resta dels treballadors per compte propi, que es manté en la mateixa quantitat que la del règim general, ni la base mínima per als autònoms societaris, que ja es va incrementar l’1 de gener en el mateix percentatge del SMI –un 8%- i ara es manté.

 

SI LA SEVA EMPRESA TÉ VEHICLES COMERCIALS  I FURGONETES, VIGILI ELS NOUS CRITERIS D’INSPECCIÓ…!!!

SI LA SEVA EMPRESA TÉ VEHICLES COMERCIALS I FURGONETES, VIGILI ELS NOUS CRITERIS D’INSPECCIÓ…!!!

A partir del 28 de maig de 2018, els vehicles comercials tindran inspeccions tècniques en carretera més exigents. La principal novetat de les inspeccions tècniques visuals, és que la comprovació de la subjecció de la càrrega ja no serà “merament visual”. Les noves inspeccions avaluaran les situacions d’emergència i les maniobres d’arrencada costa amunt. La seguretat dels frens, pneumàtics, rodes, xassís i emissions contaminants del vehicle es revisaran amb especial cura en les estacions ITV. Els vehicles amb deficiències greus o perilloses que afectin de manera greu o suposin un risc directe per a la seguretat viària podran ser immobilitzats o desplaçats a un taller proper. En cas que no necessitin una reparació immediata, els responsables hauran de corregir-les i sotmetre’s a una nova inspecció en el termini de 15 dies hàbils.

 

L’informem que en el BOE del dia 9 de juny de 2017, s’ha publicat el Reial decret 563/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les inspeccions tècniques en carretera de vehicles comercials que circulen en territori espanyol, que entrarà en vigor a partir del 28 de maig de 2018, sobre la base d’una nova Directiva de 2014 (Directiva 2014/47/UE).

 

A partir d’aquesta data tots els propietaris de vehicles comercials i furgonetes hauran d’estar atents a les inspeccions tècniques que es realitzin en carretera a aquest tipus d’unitats.

 

Aquesta nova Directiva té com a principal objectiu establir uns controls més estrictes per garantir que els vehicles comercials que circulen per les carreteres compleixen la legislació vigent, la qual cosa permetrà millorar la seguretat viària i reduir les emissions contaminants, a més d’evitar la possible existència d’una competència deslleial en el si del transport per carretera.

 

Inspeccions en carretera

 

Es distingeixen dos tipus d’inspeccions tècniques en carretera: les inspeccions tècniques inicials, que es corresponen amb les actuals inspeccions visuals i per controlar la documentació del vehicle, i les inspeccions tècniques més minucioses, que es corresponen amb l’actual modalitat d’inspecció més precisa per detectar deficiències de manteniment.

 

Les inspeccions tècniques inicials es realitzen per l’Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil i per les policies autonòmiques amb competències en la matèria, amb l’objecte de verificar que el vehicle s’ha sotmès a la inspecció tècnica periòdica obligatòria mitjançant la comprovació de la corresponent documentació. A més, podran realitzar una inspecció visual tant de l’estat tècnic del vehicle com de la subjecció de la càrrega.

 

La principal novetat en aquesta classe d’inspeccions es refereix a la comprovació de la subjecció de la càrrega, que passa de ser merament visual a una inspecció més completa. Es podran examinar totes les situacions de funcionament del vehicle, incloses les situacions d’emergència i les maniobres d’arrencada costa amunt.

 

A més, per primera vegada s’haurà de realitzar un nombre mínim d’inspeccions tècniques inicials tant de vehicles matriculats a Espanya, com en altres estats membres de la Unió Europea, que vindrà determinat per un percentatge representatiu dels vehicles matriculats a Espanya que s’hagin de sotmetre a aquestes classes d’inspeccions. Es contribueix, així, al compliment de l’objectiu europeu que cada any el nombre total d’inspeccions tècniques inicials en carretera en la Unió Europea correspondrà, com a mínim, al 5 per 100 del nombre total d’aquells vehicles que estiguin matriculats en els estats membres.

 

Prop de cinc milions de vehicles

 

Conforme a les últimes dades obtingudes, el nombre de vehicles d’aquesta categoria matriculats a Espanya és de prop de cinc milions, sobre els quals ja es realitzen anualment inspeccions visuals o documentals (es corresponen amb la inspecció inicial) en un percentatge proper al 6 per 100.

 

Les inspeccions tècniques més minucioses es realitzen amb unitats mòbils per personal qualificat, sota la direcció de l’autoritat competent en matèria de trànsit, o en l’estació ITV més propera quan no existeixin unitats mòbils d’inspecció o no estiguin proveïdes de l’equip necessari per inspeccionar algun element indicat en la inspecció tècnica inicial.

 

Les inspeccions tècniques més minucioses es realitzen sobre aquells elements que es considerin necessaris en funció de la inspecció inicial realitzada, en particular, la seguretat de frens, pneumàtics, rodes, xassís i emissions contaminants del vehicle.

 

Classificació d’empreses

 

Les empreses operadores del transport per carretera es classificaran en empreses de risc baix, mitjà o alt, tenint en compte, entre altres factors, el nombre i gravetat de les deficiències detectades en els seus vehicles com a conseqüència de les inspeccions tècniques a les quals s’hagin sotmès. Aquesta classificació de riscos és una novetat que permetrà utilitzar aquesta informació per controlar millor i amb més freqüència als vehicles de les empreses amb un mal historial, classificades com de risc alt.

 

Classificació de deficiències

 

Les deficiències detectades durant les inspeccions tècniques en carretera dels vehicles es classificaran com a lleus (no tenen un efecte significatiu en la seguretat del vehicle ni impacte en el medi ambient), greus (poden perjudicar la seguretat del vehicle o poden tenir un impacte en el medi ambient o posar en perill a altres usuaris de la carretera) o perilloses (creen un risc immediat i directe per a la seguretat viària o tenen un impacte en el medi ambient).

 

Els vehicles amb deficiències greus o perilloses que afectin de manera greu o suposin un risc directe per a la seguretat viària podran ser immobilitzats o desplaçats a un taller proper, sigui per mitjans propis o aliens. Si les deficiències greus o perilloses detectades no requereixen una reparació immediata, els responsables hauran de corregir-les i sotmetre’s a una nova inspecció en el termini de quinze dies hàbils.

ELS BANCS HAN DE RETORNAR L’INTERÈS LEGAL DE LES CLÀUSULES SÒL?

ELS BANCS HAN DE RETORNAR L’INTERÈS LEGAL DE LES CLÀUSULES SÒL?

Sí. Així ho ha assenyalat el Tribunal Suprem en la seva sentència de 25 de maig de 2017, que ha condemnat a un Banc a restituir totes les quantitats cobrades de més en aplicació de les clàusules sòl, més l’interès legal des de la data de cada cobrament fins a la seva completa satisfacció així com a recalcular i refer els quadres d’amortització dels préstecs hipotecaris. No deixi passar l’oportunitat de reclamar aquests interessos si vostè és un dels afectats per la nul·litat de les clàusules sòl del seu préstec hipotecari.

 

L’informem que recentment el Tribunal Suprems en la seva sentència de 25 de maig de 2017 que ha condemnat a NCG Banco -l’actual Abanca- a la restitució de totes les quantitats cobrades de més en aplicació de les clàusules sòl, més l’interès legal des de la data de cada cobrament fins a la seva completa satisfacció així com a recalcular i refer els quadres de amortització dels préstecs hipotecaris.

 

El Tribunal Suprem d’aquesta manera desestima el recurs extraordinari per infracció processal i el recurs de cassació formulats per l’entitat contra la sentència d’apel·lació que va confirmar la sentència estimatòria de la demanda interposada, en la qual els demandants sol·licitaven declaració de la nul·litat de les clàusules sòl inserides en dos contractes de préstec hipotecari.

 

El Suprem reitera que, d’acord amb la sentència de 24 de març de 2017, quan la condició general és una clàusula sòl, pel seu contingut i pel contracte de préstec hipotecari a llarg termini d’interès variable, en el qual està incorporada, la falta de transparència provoca un desequilibri substancial en perjudici del consumidor, objectivament incompatible amb les exigències de la bona fe, consistent en la impossibilitat si es fes una representació fidel de l’impacte econòmic que li suposarà obtenir el préstec amb clàusula sòl en el cas de baixada de l’índex de referència, la qual cosa priva al consumidor de la possibilitat de comparar correctament entre les diferents ofertes existents al mercat.

 

Per tant, les sentències en ferm sobre macrodemandes referents a clàusules abusives de les hipoteques de la banca han de servir de referència per als jutges que atenguin posteriors litigis individuals sobre les mateixes condicions.

 

La doctrina del Suprem tindrà efectes clars sobre aquells demandants que actuïn contra entitats que ja han rebut sentències contràries a les seves clàusules sòl per macrodemandes. És el cas de BBVA, Cajamar o Novagalicia (actual Abanca), o el Popular.

 

És imprescindible comptar amb assessorament professional. El càlcul de la quantitat a retornar és complex, ja que la demanda interposada inclou:

 

  • La nul·litat de la clàusula sòl.
  • Càlcul i devolució de quantitats pagades de més des de la signatura.
  • Nou càlcul del quadre d’amortització i actualització de quantitats pendents des de la signatura.
Recordatori juliol 2017: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF i declaració de l’impost sobre societats

Recordatori juliol 2017: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF i declaració de l’impost sobre societats

Li recordem que en el pròxim mes de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

 

En concret, el pròxim dia 20 juliol s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2017 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

 

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 25 de juliol finalitza el termini per presentar la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2016. Malgrat tot l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1 al 20 de juliol de 2017, tots dos inclosos, si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en el qual es domicilia el pagament.

 

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder realitzar la confecció  i presentació d’aquestes declaracions.