Obligacions fiscals gener – febrer 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

 

GENER

 

Fins al 21 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Desembre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Quart trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039

Quart trimestre 2018: Serveis via electrònica: 368

IMPOST SOBRE LES PRIMES DASSEGURANCES

Desembre 2018: 430

Resum anual 2018: 480

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Octubre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Octubre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563

Desembre 2018: 548, 566, 581

Desembre 2018: 570, 580

Quart trimestre 2018: 521, 522, 547

Quart trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553

Quart trimestre 2018: 582

Quart trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Desembre 2018. Grans empreses: 560

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Any 2018. Autoliquidació: 584

Any 2018. Autoliquidació anual: 585

Tercer quadrimestre 2018. Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Quart trimestre 2018: 595

Any 2018. Declaració anual d’operacions: 596

Fins al 30 de gener

RENDA

Pagaments fraccionats renda

Quart trimestre 2018:

Estimació directa: 130

Estimació objectiva: 131

IVA

Desembre 2018. Autoliquidació: 303

Desembre 2018. Grup d’entitats, model individual: 322

Desembre 2018. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340. En el termini de presentació de l’IGC

Desembre 2018. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Desembre 2018. Grup d’entitats, model agregat: 353

Desembre 2018 (o any 2018). Operacions assimilades a les importacions: 380

Quart trimestre 2018. Autoliquidació: 303

Quart trimestre 2018. Declaració liquidació no periòdica: 309

Quart trimestre (o any 2018). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Quart trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

Resum anual 2018: 390

Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308

Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2019 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2018: 036/037

Fins al 31 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Resum anual 2018: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

Resum anual 2018: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

Any 2018: 171

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

Any 2018: 179

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

Declaració anual 2018: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

Declaració anual 2018: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

Any 2018: 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

Declaració anual 2018: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2018: 192

Declaració anual 2018: 198

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

Declaració anual 2018: 345

 

FEBRER

 

Fins al 15 de febrer

Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats: 233

Fins al 20 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Gener 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL 

Quart trimestre 2018. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració anual 2018. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

Gener 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Gener 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

Declaració anual 2018: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES DASSEGURANCES

Gener 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Novembre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Novembre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563

Gener 2019: 548, 566, 581

Gener 2019: 570, 580

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Gener 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Quart trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583

Fins al 28 de febrer

IVA

Gener 2019. Autoliquidació: 303

Gener 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Gener 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia a l’opció s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

Any 2018: 159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

Any 2018: 170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI

Any 2018: 280

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Any 2018: 347