Archives

Written by
IMPORTANT: Termini per presentar les declaracions d’IVA, retencions i pagaments fraccionats primer trimestre 2020

IMPORTANT: Termini per presentar les declaracions d’IVA, retencions i pagaments fraccionats primer trimestre 2020

Li recordem que el termini per presentar les autoliquidacions del primer trimestre 2020 per a empresaris, professionals i pimes amb volum d’operacions que no superin els 600.000 € en 2019 finalitza el pròxim dia 20 de maig, i el termini per a la presentació d’autoliquidacions amb import a ingressar que es vulguin domiciliar s’acaba el dia 15 de maig. Així mateix, li recordem que els contribuents de mòduls poden presentar encara el pagament fraccionat de l’IRPF modificant, si els convé, el règim per determinar el rendiment net de l’activitat –amb efectes només per a enguany a estimació directa– o, realitzar-lo amb el sistema de mòduls però reduint l’import pels 18 dies del trimestre passat en els quals va estar en vigor l’estat d’alarma. També els contribuents de l’impost sobre societats –amb volum d’operacions que no sigui superior a 600.000 €– encara són a temps de canviar el càlcul del pagament fraccionat de percentatge de quota a percentatge de base.

Li recordem que el termini per presentar les autoliquidacions del primer trimestre 2020 (IVA, retencions i pagaments fraccionats) per a empresaris, professionals i pimes amb volum d’operacions que no superin els 600.000 € en 2019 finalitza el pròxim dia 20 de maig, i el termini per a la presentació d’autoliquidacions amb import a ingressar que es vulguin domiciliar s’acaba el dia 15 de maig.

Atenció. L’anterior no és aplicable:

 • Als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei de l’impost sobre societats, amb independència del seu import net del volum de negocis.
 • Als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’IVA regulat en el capítol IX del títol IX de la Llei de l’impost sobre el valor afegit, amb independència del seu volum d’operacions.

Respecte a la determinació del volum d’operacions (que no superin els 600.000 € en 2019) a l’efecte de l’ampliació del termini de les autoliquidacions fins al 20 de maig, l’AEAT ha comunicat el següent:

 • Determinació del volum d’operacions del 2019 per a pimes i autònoms en els casos en els quals no hi hagi volum d’operacions a l’efecte d’IVA: caldrà referir-se a l’import net del volum de negocis de l’IS o l’equivalent en l’IRPF, i es tindrà en compte l’INVN de l’última declaració presentada.
 • Per determinar el volum d’operacions en persones físiques membres d’una entitat en règim d’atribució de rendes, es considera la part proporcional que se li atribueixi com a comuner.

Hem de recordar que si es presenten fora de termini, els autònoms i empreses s’exposen a un recàrrec del 5% si el realitzen de manera voluntària, o amb una sanció d’entre el 50% i el 150% de l’import de la declaració a pagar, si és per requeriment de l’Agència Tributària.

Renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020 de l’IRPF i/o règim especial simplificat de l’IVA i reducció dels dies d’activitat per al càlcul dels pagaments fraccionats 

Així mateix, li recordem que els contribuents de mòduls poden presentar encara el pagament fraccionat de l’IRPF modificant, si els convé, el règim per determinar el rendiment net de l’activitat -amb efectes només per enguany a estimació directa- o, realitzar-lo amb el sistema de mòduls però reduint l’import pels 18 dies del trimestre passat en els quals va estar en vigor l’estat d’alarma.

Amb efectes des del 23 d’abril de 2020:

 • Es permet que la renúncia tàcita al règim d’estimació objectiva, realitzada presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini -fins al 20 de maig- calculat en estimació directa, tingui efectes només per a 2020. Aquests contribuents podran tornar a determinar el rendiment net per mòduls en 2021 revocant la renúncia d’enguany al desembre del 2020 o presentant el primer pagament fraccionat del 2021 per aquesta modalitat.
 • El mateix s’aplica en l’IVA i en l’IGIC respecte a la renúncia i revocació dels règims especials.
 • Així mateix, per als contribuents de l’IRPF que determinen el rendiment net per estimació objectiva -de les activitats relacionades en l’ANNEX II de l’Ordre HAC/1164/2019- i els d’IVA acollits al règim simplificat, que no vulguin renunciar a mòduls, per al càlcul del pagament fraccionat i de l’ingrés a compte en funció de les dades base de l’exercici 2020, respectivament, no hauran de computar com a dies d’exercici de l’activitat els dies naturals del trimestre en els quals hagués existit estat d’alarma. En definitiva, en el primer trimestre no computaran 18 dies o, cosa que és el mateix, el pagament fraccionat de l’IRPF i l’ingrés a compte serà un 80,22% del que hagués correspost sense aprovar-se aquesta mesura.

Canvi d’opció de la modalitat de pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

També els contribuents de l’impost sobre societats -amb volum d’operacions que no sigui superior a 600.000 €- encara són a temps de canviar el càlcul del pagament fraccionat de percentatge de quota a percentatge de base.

 • Pagament fraccionat micropimes: els contribuents amb un volum d’operacions que no superi els 600.000 € -i que no tributin pel règim de consolidació d’aquest impost ni pel REGE en IVA- podran optar per realitzar el primer pagament fraccionat de l’exercici 2020 pel sistema de percentatge sobre la base dels mesos transcorreguts de l’exercici -de gener a març si l’exercici coincideix amb l’any natural- si presenten el model 202 fins al 20 de maig per aquest sistema.
 • Pagament fraccionat pimes: als contribuents amb volum d’operacions que no superi els 6.000.000 €, que no hagin pogut optar al canvi de modalitat com les micropimes i que no tributin pel règim especial de grups en aquest impost, podran canviar a l’opció de percentatge sobre base, però en el segon pagament fraccionat de l’exercici, i en aquest pagament, naturalment, serà deduïble el pagament fraccionat realitzat en 1P. D’aquesta manera podran recuperar, almenys en part, l’excés d’avançament d’impost que es pugui haver produït en el 1P.

Si la seva empresa factura menys de sis milions d’euros a l’any, pot calcular els seus pagaments fraccionats de l’impost sobre societats segons el sistema de quotes. Si aplica aquest sistema, en general:

 • En el primer pagament fraccionat (el d’abril) haurà satisfet un 18% de la quota a ingressar de l’impost sobre societats del 2018 (casella 599 del model). Si en 2019 la seva facturació no va superar els 600.000 euros, encara disposarà fins al 20 de maig per declarar (en aquest cas, els terminis de declaració s’han ampliat).
 • Respecte al segon i tercer pagament d’enguany (a l’octubre i desembre), haurà de satisfer el 18% de la quota a ingressar de l’impost sobre societats del 2019.

Doncs bé, si preveu que, a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, els resultats de la seva empresa es reduiran o que incorrerà en pèrdues, plantegi’s canviar la manera de calcular els seus pagaments fraccionats i opti pel sistema de bases. D’aquesta manera, pels pagaments fraccionats que li queden per efectuar durant l’any, haurà d’ingressar el 17% de la base imposable acumulada (descomptant les retencions suportades i els pagaments fraccionats ja realitzats).

En general, l’opció per un sistema o l’altre es realitza el mes de febrer. Però enguany -i de manera excepcional- la seva empresa també podrà exercir l’opció quan presenti el seu pròxim pagament fraccionat:

 • En presentar el pagament d’octubre si la seva empresa ja va haver de presentar el seu primer pagament a compte a l’abril (perquè va facturar més de 600.000 euros en 2019). En aquest cas haurà presentat el pagament d’abril segons la modalitat de quotes, però podrà presentar el d’octubre i desembre segons la modalitat de bases.
 • O en presentar el pagament fraccionat de maig si va facturar fins a 600.000 euros en 2019. En aquest cas, presentarà els tres pagaments fraccionats de 2020 segons el sistema de bases.

Rectificació. Pot succeir que la seva empresa no superi el límit de facturació indicat però que ja hagi presentat el primer pagament segons el sistema de quotes (la pròrroga del termini de presentació es va publicar amb molt poca antelació). Doncs bé, en aquest cas també podrà optar pel sistema de bases presentant novament el primer pagament fraccionat conforme a aquest sistema, juntament amb el formulari rectificatiu GZ281 (si en el pagament d’abril va realitzar algun ingrés, Hisenda li retornarà l’excés sobre el que li resulti a pagar amb el nou sistema triat).

Atenció. Enguany, els comptes de les empreses poden presentar elements nous, derivats precisament d’aquesta situació, que està conduint a l’alentiment de l’activitat de les empreses i/o a la reducció dels seus ingressos i la seva liquiditat, al mateix temps que es veuen obligades a assumir despeses extraordinàries.

Referent a això, i en les circumstàncies actuals, resulta d’especial interès analitzar les partides comptables (i les seves implicacions en la determinació de la base imposable de l’impost sobre societats) relacionades amb, entre altres, els següents conceptes:

 • Les deterioracions de participacions en empreses del grup, multigrup i associades, d’actius financers mantinguts per negociar, d’existències, o de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries; o bé de les inversions mantingudes fins al venciment.
 • Les deterioracions de préstecs i partides a cobrar o les provisions per execució d’avals.
 • Les quitacions i descomptes ordinaris i extraordinaris concedits en el marc d’operacions comercials.
 • Les pèrdues per venda de crèdits.
 • Les provisions que puguin derivar de reorganitzacions laborals (ERO, ERTO, modificació de condicions de feina) o d’una altra mena de reestructuracions de l’activitat.
 • Les provisions que pogués ser necessari comptabilitzar per reflectir possibles indemnitzacions per incompliments contractuals.
 • Les provisions per operacions comercials (devolucions de vendes i garanties) o per contractes onerosos.
 • Tot això, sense oblidar la necessària atenció a una correcta periodificació comptable d’ingressos i despeses.

AJORNAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS

Li recordem també que el RD llei 7/2020, permet l’ajornament de pagament dels deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament.

La durada de l’ajornament és de 6 mesos, dins dels quals no es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

Requisits (sense necessitat de presentar garanties):

 • Que es tracti de deutes que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.
 • Que els qui ho sol·liciti siguin persones o entitats el volum d’operacions de les quals l’any 2019 hagi estat inferior a 6.010.121,04 €.
 • Que les sol·licituds d’ajornament no superin 30.000 €. Aquest import inclou no només les noves sol·licituds sinó també, la resta d’ajornaments i fraccionaments pendents sobre els quals no s’hagin aportat garanties.

L’ajornament es concedirà a 6 mesos, a comptar des de la fi de la data de l’últim dia per presentar l’autoliquidació, que coincideix amb la fi del període voluntari de pagament (es concedeix el primer dia 5 o 20 transcorreguts els 6 mesos).

Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, les sol·licituds que continguin autoliquidacions com a últim dia de termini de presentació entre el 15 d’abril i el 20 de maig i es refereixin a obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019, els 6 mesos començaran a computar des del 20 de maig.

 • Exemple 1. Es presenta autoliquidació mensual, any 2020, període 02. Com que la data límit d’ingrés en període voluntari és el 30 de març, s’ajornaria a 5 d’octubre (6 mesos i el primer dia acabat en 5 o 20).
 • Exemple 2. Autoliquidació IVA 2020, període 1T. Com que la data límit d’ingrés en període voluntari originària és el 20 d’abril, amb independència de quan hagi presentat l’autoliquidació, cal tenir en compte si el contribuent té un volum d’operacions en 2019 que no és superior a 600.000 euros o no.
 • Si el volum d’operacions és superior a 600.000 euros, s’ajornaria a 20 d’octubre.
 • Si el volum d’operacions no és superior a 600.000 euros, com que la data es prorroga pel Reial decret llei 14/2020, s’ajornaria a 20 de novembre.

A tenir en compte: 

 • El càlcul del termini dels sis mesos de l’ajornament especial, amb l’extensió del termini del Reial decret llei 14/2020, es calcula des de l’últim dia de presentació de l’autoliquidació (data límit d’ingrés en voluntària). Si és una autoliquidació 1T, com la data de l’últim dia de presentació és el 20 de maig, l’ajornament que compleixi els requisits del Reial decret llei 7/2020 es concedirà amb termini de pagament a 20 de novembre.
 • Si amb anterioritat al 15 d’abril s’haguessin presentat declaracions amb sol·licitud d’ajornament al dia 20 d’octubre (ajornament del Reial decret llei 7/2020), com que s’ha ampliat el termini voluntari de presentació d’aquestes declaracions fins al 20 de maig, l’ajornament quedarà prorrogat de manera automàtica al dia 20 de novembre (modificació d’ofici).
 • Si s’hagués sol·licitat un ajornament del Reial decret llei 7/2020 fins a qualsevol moment dins dels sis mesos, amb un termini diferent dels sis mesos, no s’hauria procedit correctament. En aquest cas, i amb independència del sol·licitat, si compleix els requisits, es concedirà l’ajornament a 6 mesos amb les característiques establertes en el Reial decret llei 7/2020.
 • En el supòsit de quedar concedit de manera automàtica el termini de 6 mesos, com en qualsevol altre ajornament, el contribuent podrà cancel·lar-lo i realitzar el pagament anticipat en qualsevol moment. Si la cancel·lació es produeix en el termini de 3 mesos des de l’últim dia de presentació de l’autoliquidació (data límit d’ingrés en voluntària), no es reportaran interessos.
 • En cas de no haver procedit correctament es notificarà al sol·licitant la resolució de concessió, denegació o, si escau, no admissió, segons sigui procedent conforme a la normativa reguladora

A causa de la situació excepcional que estem patint, i prenent en consideració les mesures preventives per evitar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, és possible que hàgim de suspendre  temporalment la recepció de documentació en paper.

Per aquest motiu ens poden facilitar la informació de les seves factures, pels mitjans següents:

 • Fotografiades o escanejades.
 • Relació en un full de càlcul Excel.
 • Estimació del resultat del trimestre.

En qualsevol dels mitjans citats, poden remetre la documentació al nostre correu electrònic. Si no pot facilitar la documentació per aquesta via, li preguem que es posi en contacte amb el nostre despatx professional a fi de concretar la millor mesura per poder tramitar en termini les autoliquidacions citades.

Per aquest motiu, els preguem que es posin en contacte amb nosaltres per poder solucionar el lliurament de documentació i les dades que necessitarem per poder realitzar la confecció i presentació d’aquestes declaracions.

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti.

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.

Obligacions fiscals gener – febrer 2019

Obligacions fiscals gener – febrer 2019

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

 

GENER

 

Fins al 21 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Desembre 2018. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

Quart trimestre 2018: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

Comunicació d’incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d’entitats: 039

Quart trimestre 2018: Serveis via electrònica: 368

IMPOST SOBRE LES PRIMES DASSEGURANCES

Desembre 2018: 430

Resum anual 2018: 480

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Octubre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Octubre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563

Desembre 2018: 548, 566, 581

Desembre 2018: 570, 580

Quart trimestre 2018: 521, 522, 547

Quart trimestre 2018. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553

Quart trimestre 2018: 582

Quart trimestre 2018. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Desembre 2018. Grans empreses: 560

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Any 2018. Autoliquidació: 584

Any 2018. Autoliquidació anual: 585

Tercer quadrimestre 2018. Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Quart trimestre 2018: 595

Any 2018. Declaració anual d’operacions: 596

Fins al 30 de gener

RENDA

Pagaments fraccionats renda

Quart trimestre 2018:

Estimació directa: 130

Estimació objectiva: 131

IVA

Desembre 2018. Autoliquidació: 303

Desembre 2018. Grup d’entitats, model individual: 322

Desembre 2018. Declaració d’operacions incloses en els llibres registre de l’IVA i IGIC i altres operacions: 340. En el termini de presentació de l’IGC

Desembre 2018. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Desembre 2018. Grup d’entitats, model agregat: 353

Desembre 2018 (o any 2018). Operacions assimilades a les importacions: 380

Quart trimestre 2018. Autoliquidació: 303

Quart trimestre 2018. Declaració liquidació no periòdica: 309

Quart trimestre (o any 2018). Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Quart trimestre 2018. Operacions assimilades a les importacions: 380

Resum anual 2018: 390

Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308

Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial per a 2019 i següents, si es va iniciar l’activitat en l’últim trimestre de 2018: 036/037

Fins al 31 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Resum anual 2018: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

IVA

Sol·licitud d’aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l’any precedent: sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D’ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

Resum anual 2018: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

Any 2018: 171

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D’ÚS D’HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

Any 2018: 179

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

Declaració anual 2018: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

Declaració anual 2018: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ENTITATS EN RÈGIM D’ATRIBUCIÓ DE RENDES

Any 2018: 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ADQUISICIONS I ALIENACIONS D’ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA

Declaració anual 2018: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

Declaració anual d’operacions amb Lletres del Tresor 2018: 192

Declaració anual 2018: 198

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D’ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

Declaració anual 2018: 345

 

FEBRER

 

Fins al 15 de febrer

Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats: 233

Fins al 20 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Gener 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL 

Quart trimestre 2018. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

Declaració anual 2018. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

Gener 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Gener 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D’ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

Declaració anual 2018: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES DASSEGURANCES

Gener 2019: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Novembre 2018. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Novembre 2018. Grans empreses: 561, 562, 563

Gener 2019: 548, 566, 581

Gener 2019: 570, 580

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Quart trimestre 2018. Excepte grans empreses: 561, 562, 563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Gener 2019. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Quart trimestre 2018. Pagament fraccionat: 583

Fins al 28 de febrer

IVA

Gener 2019. Autoliquidació: 303

Gener 2019. Grup d’entitats, model individual: 322

Gener 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural: opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia a l’opció s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i la fi del termini per a efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

Any 2018: 159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

Any 2018: 170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI

Any 2018: 280

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

Any 2018: 347

QUIN ÉS EL TERMINI DE SOL•LICITUD D’ALTA EN EL RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒNOMS

QUIN ÉS EL TERMINI DE SOL•LICITUD D’ALTA EN EL RÈGIM ESPECIAL D’AUTÒNOMS

En el cas que vulgui iniciar una activitat i es doni d’alta en el RETA, tingui en compte que des del 01-01-2018 (Llei de reforma dels autònoms), ha de tramitar l’alta abans d’iniciar la seva activitat (haurà de tramitar primer l’alta en la Seguretat Social i posteriorment l’alta a Hisenda amb el model 036). Aquesta gestió es pot fer fins com a màxim 60 dies abans.

 

El que significa que l’autònom ja no es pot donar d’alta en el RETA després de l’inici d’activitat com anteriorment sinó que haurà de fer-ho en un termini de fins 60 dies abans inclòs el mateix dia d’inici activitat.

 

Cal recordar que el termini fins al 1 de gener de 2018 consistia en 30 dies després de l’alta a Hisenda.

 

Si no tramita l’alta al RETA de forma prèvia:

 

 • Estarà cometent una infracció tipificada amb multes d’entre 626 i 10.000 euros (la quantia varia segons si la falta de l’alta es detecta per la Inspecció de Treball o no).

 

 • Se li exigiran les cotitzacions, amb un recàrrec, des de la data en què hagi iniciat l’activitat per compte propi.

 

 • A més, no s’aplicaran els incentius en les cotitzacions que existeixen per als autònoms (com la tarifa plana).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alta en el RETA es pot tramitar de forma telemàtica a la seu electrònica de la Seguretat Social.

 

Per a més informació:

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/wcm/connect/sede/14116ee8-73ff-4c32-b45d-6088235b8d1d/Manual+de+Ayuda.+Alta+en+RETA+v3.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

La “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2017 (model 347). Quines operacions ha de declarar? Quin és el seu termini de presentació?

La “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2017 (model 347). Quines operacions ha de declarar? Quin és el seu termini de presentació?

Li recordem que el pròxim dia 28 de febrer finalitza el termini màxim de presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2017.

 

Termini de presentació:

 

Mes de febrer, per a la declaració anual corresponent al 2017, a presentar el 2018, i mes de gener, a partir de la declaració anual corresponent al 2018, a presentar el 2019.

 

En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d’Internet en el termini reglamentari de declaració, la presentació es podrà efectuar durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.

 

Si durant l’any 2017 ha efectuat operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en el seu conjunt, al febrer haurà de presentar el model 347. Aquesta quantia inclou l’IVA, per la qual cosa una operació de 2.500 euros (que amb IVA ascendeixi a 3.025 euros) ja s’haurà d’incloure.

 

Formes de presentació:

 

 • Les administracions públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, estan obligades a la presentació electrònica per Internet amb signatura electrònica avançada (certificat electrònic o DNI-i).
 • Les persones físiques podran presentar la declaració en tot cas amb signatura electrònica avançada, i també podrà utilitzar el sistema de signatura amb clau d’accés en un registre previ com a usuari, denominat Cl@ve PIN.
 • Les entitats a les quals sigui aplicable la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal, podran presentar la declaració en tot cas amb signatura electrònica avançada, i a més en el cas que la seva declaració no excedeixi de 15 registres declarats també podran utilitzar el servei d’impressió a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària i presentar la seva declaració mitjançant l’enviament d’un missatge SMS (predeclaració mitjançant enviament missatge SMS). En tots els casos si la declaració excedeix de 10.000.000 registres declarats, es podrà optar per realitzar la presentació amb un certificat electrònic reconegut en suport directament llegible per ordinador.Atenció. El model 347 permet a l’AEAT creuar gran quantitat d’informació de tot tipus d’operacions, detectar possibles diferències, iniciar els corresponents procediments d’inspecció i sancionadors. Cada any s’emeten nombrosos requeriments originats en diferències contingudes a les declaracions. D’aquí la importància de contrastar el volum d’operacions entre client i proveïdor en cada exercici, ja que els desquadraments pot donar origen a procediments de comprovació.Per això, els preguem que ens remetin en un termini breu tota la informació necessària per procedir al seu emplenament, revisió i tramitació.A TENIR EN COMPTEQui estan obligats a presentar el model 347?Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a una altra persona o entitat hagin realitzat operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) l’any natural al que es refereixi la declaració. També estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d’activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 € (exclosos els subministrament d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).Atenció. Les operacions en les quals no se suporta o no es repercuteix IVA també s’han de declarar, sempre que existeixi obligació d’expedir factura i se superin els 3.005,06 euros. Per exemple:
 •  
 • Les operacions en les quals s’hagi produït la inversió del subjecte passiu (en aquest cas, haurà de declarar l’import sense IVA). Es produeix aquesta inversió, per exemple, en alguns lliuraments d’immobles, o en alguns lliuraments de productes electrònics.
 • Les subvencions públiques procedents d’una mateixa administració que superin els 3.005,06 euros.
 • Els lliuraments gratuïts en els quals la llei l’obliga a ingressar l’IVA. Per exemple, si la seva empresa fabrica mobles i de forma gratuïta lliura mobiliari a un treballador, haurà de declarar aquest lliurament si el cost imputable a aquests mobles més l’IVA supera els 3.005,06 euros.
 • Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l’IVA, hauran de ser incloses tant pels subjectes passius que realitzin les operacions, com pels seus destinataris, pels imports reportats durant l’any natural conforme a la regla general de la meritació.No estan obligats a presentar el model 347
 •  
 • Els qui realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger, sense tenir presència en territori espanyol.
 • Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’IRPF, per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i, simultàniament, en l’IVA pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura. No obstant això, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA hauran d’informar de les adquisicions de béns i serveis que realitzin que hagin de ser objecte d’anotació en el llibre registre de factures rebudes (adquisicions i importacions de béns i serveis pels quals s’hagi suportat o satisfet l’impost i destinats a la seva utilització en les activitats per les quals resulti aplicable el règim especial esmentat).
 • Els obligats tributaris que no hagin realitzat operacions que en el seu conjunt, respecte d’una altra persona entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent o de 300,51 euros durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, realitzin la funció de cobrament per compte de tercers d’honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor o uns altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.
 • Els obligats tributaris que hagin realitzat exclusivament operacions no sotmeses en deure declaració (en general, aquelles operacions que són objecte de declaració en models tributaris específics).

Atenció. Si ha efectuat operacions respecte de les quals Hisenda ja té informació (a través d’altres declaracions), ara no les haurà d’incloure en el model 347. Així, no haurà d’incloure:

 

  • Les operacions subjectes a retenció, perquè Hisenda ja té la seva informació gràcies a les declaracions periòdiques i resums anuals. Els lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, perquè es declaren en el model 349.
  • Les operacions d’exportació i importació, perquè es declaren en duana.
  • El mateix succeeix amb els lliuraments de béns entre la península i Canàries, Ceuta i Melilla.Poden existir discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor?Sí. En el cas que es rebi la factura pel client i es registri en un període trimestral diferent al de la seva emissió pel proveïdor sorgiran diferències. Per exemple: la societat X va vendre a Y per un import de 10.000 euros el 20 de març de 2017. La societat Y va rebre la factura el 30 d’abril i la va registrar en el llibre de factures rebudes en aquesta data. En el 347 de X l’operació indicada ha d’incloure’s, amb la clau “B”, en la casella corresponent al 1T i en el 347 d’Y s’inclourà, amb la clau “A” en la casella corresponent al 2T.Es pot declarar un import negatiu en el model 347?Sí. Sempre que l’import anual de les operacions superi, en el seu valor absolut (sense signe), els 3.005,06 €. Aquest import es consignarà a la declaració amb el signe negatiu.Com es declaren les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d’immobles, que constitueixin lliuraments subjectes a IVA?S’han de declarar en el mateix registre que la resta d’operacions, però de forma separada en les caselles corresponents a les quantitats trimestrals i anual que es percebin d’operacions corresponents a transmissions d’immobles subjectes a IVA. D’altra banda, en les caselles corresponents a Import anual de les operacions i Import trimestral de les operacions, es consignarà l’import de les operacions incloent les transmissions d’immobles, però exceptuant els imports de les operacions d’assegurances (entitats asseguradores) i arrendaments que s’han d’anotar en un registre separat.Quins criteris existeixen d’imputació temporal?Les operacions que s’han de relacionar en el model 347 són les realitzades pel declarant l’any natural al que es refereix la declaració. A aquests efectes, les operacions s’entendran produïdes en el període en el qual s’hagi de realitzar l’anotació registral de la factura que serveixi de justificant. No obstant això existeixen diferents situacions que tenen un tractament particular. Entre elles podem destacar les següents:Operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, es consignaran també l’any natural corresponent al moment de la meritació total o parcial d’acord amb la regla especial de meritació d’aquest règim especial.Devolucions, descomptes, bonificacions i operacions que quedin sense efecte o alteracions de preu, així com en el cas que es dicti acte de declaració de concurs que hagin donat lloc a modificacions a la base imposable de l’IVA tenint lloc en un trimestre natural diferent a aquell en el qual es va haver d’incloure l’operació a la qual afecten tals circumstàncies modificatives, aquestes hauran de ser reflectides en el trimestre natural en què s’hagin produït, sempre que el resultat d’aquestes modificacions superi, juntament amb la resta d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat l’any natural, la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.Les bestretes de clients i a proveïdors i altres creditors constitueixen operacions que s’han d’incloure en el model 347. En efectuar-se ulteriorment l’operació, se’n declararà l’import total amb una minoració en el de la bestreta anteriorment declarada, sempre que el resultat d’aquesta minoració superi, juntament amb la resta d’operacions realitzades l’any natural amb la mateixa persona o entitat la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.Les subvencions, auxilis o ajudes que concedeixin les entitats integrades en les diferents administracions públiques territorials o en l’administració institucional s’entendran satisfets el dia en què s’expedeixi la corresponent ordre de pagament. Si no hi ha ordre de pagament s’entendran satisfetes quan s’efectuï el pagament.Operacions en metàl·lic: quan les quantitats percebudes en metàl·lic no es puguin incloure a la declaració de l’any natural en el qual es realitzen les operacions per percebre’s amb posterioritat a la seva presentació o per no haver aconseguit en aquest moment un import superior a 6.000 euros, els obligats tributaris hauran d’incloure-les separadament a la declaració corresponent a l’any natural posterior en el qual s’hagués efectuat el cobrament o s’hagués superat l’import assenyalat anteriorment. Configuració del 347 en els supòsits de fusió d’empresesEn el supòsit de fusió de dues empreses, cada entitat ha de fer una declaració amb el seu NIF, realitzant una presentació independent de l’entitat resultant de la fusió, atès que el model 347 recull les operacions que cada subjecte passiu ha realitzat, amb els seus clients i proveïdors.En cas contrari si totes les operacions de les entitats fusionades es presentessin amb el NIF de la nova entitat, crearia discrepàncies amb tots aquells que han tingut operacions amb elles, i no quadrarien en cap cas les operacions realitzades.