Notícies

Darreres novetats fiscals
IMPORTANT: Termini per presentar les declaracions d’IVA, retencions i pagaments fraccionats primer trimestre 2020

IMPORTANT: Termini per presentar les declaracions d’IVA, retencions i pagaments fraccionats primer trimestre 2020

Li recordem que el termini per presentar les autoliquidacions del primer trimestre 2020 per a empresaris, professionals i pimes amb volum d’operacions que no superin els 600.000 € en 2019 finalitza el pròxim dia 20 de maig, i el termini per a la presentació d’autoliquidacions amb import a ingressar que es vulguin domiciliar s’acaba el dia 15 de maig. Així mateix, li recordem que els contribuents de mòduls poden presentar encara el pagament fraccionat de l’IRPF modificant, si els convé, el règim per determinar el rendiment net de l’activitat –amb efectes només per a enguany a estimació directa– o, realitzar-lo amb el sistema de mòduls però reduint l’import pels 18 dies del trimestre passat en els quals va estar en vigor l’estat d’alarma. També els contribuents de l’impost sobre societats –amb volum d’operacions que no sigui superior a 600.000 €– encara són a temps de canviar el càlcul del pagament fraccionat de percentatge de quota a percentatge de base.

Li recordem que el termini per presentar les autoliquidacions del primer trimestre 2020 (IVA, retencions i pagaments fraccionats) per a empresaris, professionals i pimes amb volum d’operacions que no superin els 600.000 € en 2019 finalitza el pròxim dia 20 de maig, i el termini per a la presentació d’autoliquidacions amb import a ingressar que es vulguin domiciliar s’acaba el dia 15 de maig.

Atenció. L’anterior no és aplicable:

 • Als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei de l’impost sobre societats, amb independència del seu import net del volum de negocis.
 • Als grups d’entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats de l’IVA regulat en el capítol IX del títol IX de la Llei de l’impost sobre el valor afegit, amb independència del seu volum d’operacions.

Respecte a la determinació del volum d’operacions (que no superin els 600.000 € en 2019) a l’efecte de l’ampliació del termini de les autoliquidacions fins al 20 de maig, l’AEAT ha comunicat el següent:

 • Determinació del volum d’operacions del 2019 per a pimes i autònoms en els casos en els quals no hi hagi volum d’operacions a l’efecte d’IVA: caldrà referir-se a l’import net del volum de negocis de l’IS o l’equivalent en l’IRPF, i es tindrà en compte l’INVN de l’última declaració presentada.
 • Per determinar el volum d’operacions en persones físiques membres d’una entitat en règim d’atribució de rendes, es considera la part proporcional que se li atribueixi com a comuner.

Hem de recordar que si es presenten fora de termini, els autònoms i empreses s’exposen a un recàrrec del 5% si el realitzen de manera voluntària, o amb una sanció d’entre el 50% i el 150% de l’import de la declaració a pagar, si és per requeriment de l’Agència Tributària.

Renúncia al mètode d’estimació objectiva en l’exercici 2020 de l’IRPF i/o règim especial simplificat de l’IVA i reducció dels dies d’activitat per al càlcul dels pagaments fraccionats 

Així mateix, li recordem que els contribuents de mòduls poden presentar encara el pagament fraccionat de l’IRPF modificant, si els convé, el règim per determinar el rendiment net de l’activitat -amb efectes només per enguany a estimació directa- o, realitzar-lo amb el sistema de mòduls però reduint l’import pels 18 dies del trimestre passat en els quals va estar en vigor l’estat d’alarma.

Amb efectes des del 23 d’abril de 2020:

 • Es permet que la renúncia tàcita al règim d’estimació objectiva, realitzada presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini -fins al 20 de maig- calculat en estimació directa, tingui efectes només per a 2020. Aquests contribuents podran tornar a determinar el rendiment net per mòduls en 2021 revocant la renúncia d’enguany al desembre del 2020 o presentant el primer pagament fraccionat del 2021 per aquesta modalitat.
 • El mateix s’aplica en l’IVA i en l’IGIC respecte a la renúncia i revocació dels règims especials.
 • Així mateix, per als contribuents de l’IRPF que determinen el rendiment net per estimació objectiva -de les activitats relacionades en l’ANNEX II de l’Ordre HAC/1164/2019- i els d’IVA acollits al règim simplificat, que no vulguin renunciar a mòduls, per al càlcul del pagament fraccionat i de l’ingrés a compte en funció de les dades base de l’exercici 2020, respectivament, no hauran de computar com a dies d’exercici de l’activitat els dies naturals del trimestre en els quals hagués existit estat d’alarma. En definitiva, en el primer trimestre no computaran 18 dies o, cosa que és el mateix, el pagament fraccionat de l’IRPF i l’ingrés a compte serà un 80,22% del que hagués correspost sense aprovar-se aquesta mesura.

Canvi d’opció de la modalitat de pagaments fraccionats de l’impost sobre societats

També els contribuents de l’impost sobre societats -amb volum d’operacions que no sigui superior a 600.000 €- encara són a temps de canviar el càlcul del pagament fraccionat de percentatge de quota a percentatge de base.

 • Pagament fraccionat micropimes: els contribuents amb un volum d’operacions que no superi els 600.000 € -i que no tributin pel règim de consolidació d’aquest impost ni pel REGE en IVA- podran optar per realitzar el primer pagament fraccionat de l’exercici 2020 pel sistema de percentatge sobre la base dels mesos transcorreguts de l’exercici -de gener a març si l’exercici coincideix amb l’any natural- si presenten el model 202 fins al 20 de maig per aquest sistema.
 • Pagament fraccionat pimes: als contribuents amb volum d’operacions que no superi els 6.000.000 €, que no hagin pogut optar al canvi de modalitat com les micropimes i que no tributin pel règim especial de grups en aquest impost, podran canviar a l’opció de percentatge sobre base, però en el segon pagament fraccionat de l’exercici, i en aquest pagament, naturalment, serà deduïble el pagament fraccionat realitzat en 1P. D’aquesta manera podran recuperar, almenys en part, l’excés d’avançament d’impost que es pugui haver produït en el 1P.

Si la seva empresa factura menys de sis milions d’euros a l’any, pot calcular els seus pagaments fraccionats de l’impost sobre societats segons el sistema de quotes. Si aplica aquest sistema, en general:

 • En el primer pagament fraccionat (el d’abril) haurà satisfet un 18% de la quota a ingressar de l’impost sobre societats del 2018 (casella 599 del model). Si en 2019 la seva facturació no va superar els 600.000 euros, encara disposarà fins al 20 de maig per declarar (en aquest cas, els terminis de declaració s’han ampliat).
 • Respecte al segon i tercer pagament d’enguany (a l’octubre i desembre), haurà de satisfer el 18% de la quota a ingressar de l’impost sobre societats del 2019.

Doncs bé, si preveu que, a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, els resultats de la seva empresa es reduiran o que incorrerà en pèrdues, plantegi’s canviar la manera de calcular els seus pagaments fraccionats i opti pel sistema de bases. D’aquesta manera, pels pagaments fraccionats que li queden per efectuar durant l’any, haurà d’ingressar el 17% de la base imposable acumulada (descomptant les retencions suportades i els pagaments fraccionats ja realitzats).

En general, l’opció per un sistema o l’altre es realitza el mes de febrer. Però enguany -i de manera excepcional- la seva empresa també podrà exercir l’opció quan presenti el seu pròxim pagament fraccionat:

 • En presentar el pagament d’octubre si la seva empresa ja va haver de presentar el seu primer pagament a compte a l’abril (perquè va facturar més de 600.000 euros en 2019). En aquest cas haurà presentat el pagament d’abril segons la modalitat de quotes, però podrà presentar el d’octubre i desembre segons la modalitat de bases.
 • O en presentar el pagament fraccionat de maig si va facturar fins a 600.000 euros en 2019. En aquest cas, presentarà els tres pagaments fraccionats de 2020 segons el sistema de bases.

Rectificació. Pot succeir que la seva empresa no superi el límit de facturació indicat però que ja hagi presentat el primer pagament segons el sistema de quotes (la pròrroga del termini de presentació es va publicar amb molt poca antelació). Doncs bé, en aquest cas també podrà optar pel sistema de bases presentant novament el primer pagament fraccionat conforme a aquest sistema, juntament amb el formulari rectificatiu GZ281 (si en el pagament d’abril va realitzar algun ingrés, Hisenda li retornarà l’excés sobre el que li resulti a pagar amb el nou sistema triat).

Atenció. Enguany, els comptes de les empreses poden presentar elements nous, derivats precisament d’aquesta situació, que està conduint a l’alentiment de l’activitat de les empreses i/o a la reducció dels seus ingressos i la seva liquiditat, al mateix temps que es veuen obligades a assumir despeses extraordinàries.

Referent a això, i en les circumstàncies actuals, resulta d’especial interès analitzar les partides comptables (i les seves implicacions en la determinació de la base imposable de l’impost sobre societats) relacionades amb, entre altres, els següents conceptes:

 • Les deterioracions de participacions en empreses del grup, multigrup i associades, d’actius financers mantinguts per negociar, d’existències, o de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries; o bé de les inversions mantingudes fins al venciment.
 • Les deterioracions de préstecs i partides a cobrar o les provisions per execució d’avals.
 • Les quitacions i descomptes ordinaris i extraordinaris concedits en el marc d’operacions comercials.
 • Les pèrdues per venda de crèdits.
 • Les provisions que puguin derivar de reorganitzacions laborals (ERO, ERTO, modificació de condicions de feina) o d’una altra mena de reestructuracions de l’activitat.
 • Les provisions que pogués ser necessari comptabilitzar per reflectir possibles indemnitzacions per incompliments contractuals.
 • Les provisions per operacions comercials (devolucions de vendes i garanties) o per contractes onerosos.
 • Tot això, sense oblidar la necessària atenció a una correcta periodificació comptable d’ingressos i despeses.

AJORNAMENTS DE DEUTES TRIBUTARIS

Li recordem també que el RD llei 7/2020, permet l’ajornament de pagament dels deutes tributaris corresponents a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020, tots dos inclusivament.

La durada de l’ajornament és de 6 mesos, dins dels quals no es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

Requisits (sense necessitat de presentar garanties):

 • Que es tracti de deutes que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.
 • Que els qui ho sol·liciti siguin persones o entitats el volum d’operacions de les quals l’any 2019 hagi estat inferior a 6.010.121,04 €.
 • Que les sol·licituds d’ajornament no superin 30.000 €. Aquest import inclou no només les noves sol·licituds sinó també, la resta d’ajornaments i fraccionaments pendents sobre els quals no s’hagin aportat garanties.

L’ajornament es concedirà a 6 mesos, a comptar des de la fi de la data de l’últim dia per presentar l’autoliquidació, que coincideix amb la fi del període voluntari de pagament (es concedeix el primer dia 5 o 20 transcorreguts els 6 mesos).

Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, les sol·licituds que continguin autoliquidacions com a últim dia de termini de presentació entre el 15 d’abril i el 20 de maig i es refereixin a obligats amb volum d’operacions no superior a 600.000 euros l’any 2019, els 6 mesos començaran a computar des del 20 de maig.

 • Exemple 1. Es presenta autoliquidació mensual, any 2020, període 02. Com que la data límit d’ingrés en període voluntari és el 30 de març, s’ajornaria a 5 d’octubre (6 mesos i el primer dia acabat en 5 o 20).
 • Exemple 2. Autoliquidació IVA 2020, període 1T. Com que la data límit d’ingrés en període voluntari originària és el 20 d’abril, amb independència de quan hagi presentat l’autoliquidació, cal tenir en compte si el contribuent té un volum d’operacions en 2019 que no és superior a 600.000 euros o no.
 • Si el volum d’operacions és superior a 600.000 euros, s’ajornaria a 20 d’octubre.
 • Si el volum d’operacions no és superior a 600.000 euros, com que la data es prorroga pel Reial decret llei 14/2020, s’ajornaria a 20 de novembre.

A tenir en compte: 

 • El càlcul del termini dels sis mesos de l’ajornament especial, amb l’extensió del termini del Reial decret llei 14/2020, es calcula des de l’últim dia de presentació de l’autoliquidació (data límit d’ingrés en voluntària). Si és una autoliquidació 1T, com la data de l’últim dia de presentació és el 20 de maig, l’ajornament que compleixi els requisits del Reial decret llei 7/2020 es concedirà amb termini de pagament a 20 de novembre.
 • Si amb anterioritat al 15 d’abril s’haguessin presentat declaracions amb sol·licitud d’ajornament al dia 20 d’octubre (ajornament del Reial decret llei 7/2020), com que s’ha ampliat el termini voluntari de presentació d’aquestes declaracions fins al 20 de maig, l’ajornament quedarà prorrogat de manera automàtica al dia 20 de novembre (modificació d’ofici).
 • Si s’hagués sol·licitat un ajornament del Reial decret llei 7/2020 fins a qualsevol moment dins dels sis mesos, amb un termini diferent dels sis mesos, no s’hauria procedit correctament. En aquest cas, i amb independència del sol·licitat, si compleix els requisits, es concedirà l’ajornament a 6 mesos amb les característiques establertes en el Reial decret llei 7/2020.
 • En el supòsit de quedar concedit de manera automàtica el termini de 6 mesos, com en qualsevol altre ajornament, el contribuent podrà cancel·lar-lo i realitzar el pagament anticipat en qualsevol moment. Si la cancel·lació es produeix en el termini de 3 mesos des de l’últim dia de presentació de l’autoliquidació (data límit d’ingrés en voluntària), no es reportaran interessos.
 • En cas de no haver procedit correctament es notificarà al sol·licitant la resolució de concessió, denegació o, si escau, no admissió, segons sigui procedent conforme a la normativa reguladora

A causa de la situació excepcional que estem patint, i prenent en consideració les mesures preventives per evitar els efectes de la pandèmia generada pel coronavirus COVID-19, és possible que hàgim de suspendre  temporalment la recepció de documentació en paper.

Per aquest motiu ens poden facilitar la informació de les seves factures, pels mitjans següents:

 • Fotografiades o escanejades.
 • Relació en un full de càlcul Excel.
 • Estimació del resultat del trimestre.

En qualsevol dels mitjans citats, poden remetre la documentació al nostre correu electrònic. Si no pot facilitar la documentació per aquesta via, li preguem que es posi en contacte amb el nostre despatx professional a fi de concretar la millor mesura per poder tramitar en termini les autoliquidacions citades.

Per aquest motiu, els preguem que es posin en contacte amb nosaltres per poder solucionar el lliurament de documentació i les dades que necessitarem per poder realitzar la confecció i presentació d’aquestes declaracions.

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti.

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.