Archives

octubre, 2014
EN EL CAS D’UNA SOCIETAT UNIPERSONAL QUIN ÉS EL SEU RÈGIM JURÍDIC? ÉS NECESSÀRIA ALGUNA PUBLICITAT ESPECIAL? S’HA D’INSCRIURE EN EL REGISTRE? COM ES PRENEN LES DECISIONS PEL SOCI ÚNIC?

EN EL CAS D’UNA SOCIETAT UNIPERSONAL QUIN ÉS EL SEU RÈGIM JURÍDIC? ÉS NECESSÀRIA ALGUNA PUBLICITAT ESPECIAL? S’HA D’INSCRIURE EN EL REGISTRE? COM ES PRENEN LES DECISIONS PEL SOCI ÚNIC?

En la societat unipersonal, el soci únic exercirà les competències de la junta general, i les decisions del soci únic s’han de consignar en acta, sota la seva signatura o la del seu representant, podent ser executades o formalitzades pel propi soci o pels administradors de la societat. Recordi que es considera unipersonal la societat constituïda per un únic soci, sigui persona física o jurídica, i la constituïda per dos o més socis quan totes les participacions o les accions hagin passat a ser propietat d’un únic soci.

Llegir més →

A PARTIR DEL 15 DE GENER DE 2015 LES FACTURES DIRIGIDES A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES HAURAN DE SER ELECTRÒNIQUES

A PARTIR DEL 15 DE GENER DE 2015 LES FACTURES DIRIGIDES A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES HAURAN DE SER ELECTRÒNIQUES

Les administracions que així ho desitgin podran eximir d’aquesta obligació a les factures de menor import, però en cap cas quedaran eximides les factures que superin els 5.000 euros. Aquesta canvi només afectarà les societats i no als professionals o empresaris individuals que no es veuran afectats per aquesta obligació i podrà seguir emetent totes les seves factures en paper.

Llegir més →

BONIFICACIONS I REDUCCIONS EN LA QUOTA DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

BONIFICACIONS I REDUCCIONS EN LA QUOTA DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

El panorama de les bonificacions/reduccions en la quota dels treballadors autònoms està sofrint importants novetats des del 2012 a arrel tant de la reforma laboral com de les diverses mesures aprovades pel govern fins avui en dia.

El panorama de les bonificacions/reduccions en la quota dels treballadors autònoms està sofrint importants novetats des del 2012 tant amb la reforma laboral com arran de les diverses mesures aprovades pel govern.

Llegir més →

AVANÇ DE MESURES TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES EN LA PRÒXIMA LLEI DE PRESSUPOSTOS 2015

AVANÇ DE MESURES TRIBUTÀRIES INTRODUÏDES EN LA PRÒXIMA LLEI DE PRESSUPOSTOS 2015

Entre d’altres mesures destaquen, la pròrroga del restabliment de l’Impost sobre el Patrimoni també a 2015, es regula el dret a la compensació fiscal (aquest serà l’últim any d’acord amb la reforma fiscal de la Llei de l’IRPF) per la percepció de determinats rendiments del capital mobiliari amb període de generació superior a dos anys el 2014. D’altra banda, i tenint en compte la pròxima reforma fiscal, ja no es regulen els coeficients de correcció monetària per a les transmissions d’immobles el 2015.

 

En el Butlletí Oficial de les Corts Generals (BOCG), Congrés dels Diputats, de 2 d’octubre de 2014, s’ha publicat el text del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, que en l’àmbit tributari incorpora diverses mesures, la gran majoria de les quals són les que habitualment recull aquesta norma, mesures que incideixen en les principals figures del sistema tributari, si bé poden patir canvis en el tràmit parlamentari.

Llegir més →