Archives

gener, 2014
ELS MODELS DE CONTRACTE DE TREBALL QUEDEN REDUÏTS A QUATRE: INDEFINIT, TEMPORAL, DE FORMACIÓ I APRENENTATGE, I EN PRÀCTIQUES

ELS MODELS DE CONTRACTE DE TREBALL QUEDEN REDUÏTS A QUATRE: INDEFINIT, TEMPORAL, DE FORMACIÓ I APRENENTATGE, I EN PRÀCTIQUES

Ara només hi ha quatre tipus de contractes de treball. Per determinar les característiques especials de cadascun d’ells, s’ha d’omplir un annex.

El Govern ha dut a terme una simplificació i reducció dels models contractuals que fins al moment existien, i queden reduïts a, únicament, quatre models de contracte de treball: indefinit, temporal, contracte per a la formació, i contracte de treball en pràctiques, si bé amb les seves clàusules corresponents i circumstàncies particulars que quedaran incorporats en els corresponents annexos per adaptar els models aprovats a cada supòsit concret.

 

Per exemple, en un contracte indefinit amb un discapacitat, el model genèric inclourà les dades generals de l’empresa i del treballador, i s’haurà de complimentar l’annex dirigit a aquest col·lectiu.

 

Si el treballador no signa l’annex correcte i, per exemple, en un contracte temporal signa les clàusules relatives a “circumstàncies de la producció” quan havia de signar les “d’interinitat”, el treballador podria exigir que se’l considerés fix (tal com podia succeir fins ara en cas d’utilització indeguda d’un determinat tipus de contracte), i vostè seria qui hauria de demostrar la causa de la temporalitat.

 

El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha publicat un assistent que, mitjançant un sistema de preguntes i respostes, li indicarà quin contracte és el més adequat si escau i quin annex ha de signar.

 

Guia per a la contractació

Aquí té a la seva disposició la Guia de contractes editada pel SEPE

 

Modalitats de contracte

Pot descarregar-los directament polsant en l’enllaç corresponent:

 

 

 

 

 

ES REDUEIX AL 10% EL TIPUS D’IVA APLICABLE ALS OBJECTES D’ART I ES PRORROGA A 2014 EL TIPUS DE RETENCIÓ DEL 21% EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

ES REDUEIX AL 10% EL TIPUS D’IVA APLICABLE ALS OBJECTES D’ART I ES PRORROGA A 2014 EL TIPUS DE RETENCIÓ DEL 21% EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

El Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques, que va entrar en vigor el dia 26 de gener, conté una sèrie de mesures fiscals que afecten el tipus impositiu de l’IVA en els objectes d’art, antiguitats i objectes de col•lecció,  i a l’impost sobre societats mitjançant la pròrroga de l’increment del tipus de retenció del 19% al 21% per a l’exercici 2014.

Al BOE del dia 25 de gener de 2014, es publicà el Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques, amb entrada en vigor el dia 26 de gener, que conté una sèrie de mesures fiscals que afecten l’impost sobre el valor afegit (IVA) i l’impost sobre societats.

 

Rebaixa de l’IVA al 10% per als objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció

 

La tributació de les importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, així com de les entregues i adquisicions intracomunitàries d’objectes d’art, quan l’entrega s’efectuï pels seus autors o drethavents i empresaris no revenedors amb dret a deducció íntegra de l’impost suportat, es redueix del 21 al 10 per cent.

 

La necessitat urgent d’incentivar les transaccions d’obres d’art, antiguitats i objectes de col·lecció al territori d’aplicació d’aquest impost amb la finalitat de dinamitzar de manera immediata aquestes entregues de béns unit a l’oportunitat d’impulsar la producció dels nostres artistes, aconsellen la implantació d’aquesta mesura.

 

Així, l’article novè d’aquest Reial decret llei 1/2014, estableix dues modificacions en la Llei 37/1992, de 28 de desembre (LIVA), referides una d’elles al tipus impositiu –incorporant els números 4t i 5è en l’apartat u de l’article 91 (tipus impositius reduïts) i l’altra al règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció (modificant el número 3r de l’article 135. Un):

 

En relació amb el tipus impositiu, s’estableix que serà aplicable el tipus del 10% -en lloc del 21% que s’aplicava fins ara-, a les:

 

 • Importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.
 • Entregues i adquisicions intracomunitàries d’objectes d’art, quan l’entrega sigui efectuada pels seus autors o drethavents i empresaris no revenedors amb dret a deducció íntegra de l’impost suportat.

 

Quant a l’àmbit d’aplicació del règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, s’assenyala que aplicaran l’esmentat règim els revenedors que efectuïn entregues d’objectes d’art adquirits a empresaris o professionals a qui se’ls hagi aplicat el tipus reduït del 10%.

 

Pròrroga en l’impost sobre societats de l’increment del tipus de retenció del 19% al 21% per a l’exercici 2014

 

Es modifica  la Llei de l’impost sobre societats amb l’objecte d’equiparar el percentatge de retenció o ingrés a compte aplicable en aquest impost, respecte de l’existent en l’IRPF, per a l’exercici 2014.

 

El problema deriva que si bé la Llei 22/2013 de pressupostos generals no va modificar la Llei de l’impost sobre societats per mantenir l’any 2014 l’aplicació del percentatge de retenció del 21% en l’impost que va resultar aplicable en els exercicis 2012 i 2013 (al contrari del que contempla la norma per a l’IRPF, que sí que es prorroga el tipus del 21% per a 2014), l’error ha estat corregit pel Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, per recollir l’aplicació en l’impost sobre societats del tipus de retenció del 21% des de l’1 de gener de 2012 fins al 31 de desembre de 2014.

 

Així, l’article desè d’aquest Reial decret llei 1/2014 modifica la disposició addicional catorzena de la Llei de l’impost sobre societats (“Percentatges de retenció o ingrés a compte en els exercicis 2012, 2013 i 2014”)  que queda redactada de la forma següent:

 

«Des de l’1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2014, ambdós inclusivament, el percentatge de retenció o ingrés a compte del 19 per cent, que es refereix la lletra a) de l’apartat 6 de l’article 140 d’aquesta llei, s’eleva al 21 per 100.»

 

El problema es pot plantejar en relació amb la retenció o ingrés a compte aplicable respecte als dividends, interessos, assegurances, fons d’inversió, arrendaments d’immobles urbans, entre d’altres, meritats i satisfets a persones jurídiques entre l’1 i el 25 de gener de 2014, tenint en compte que la norma ha entrat en vigor el dia 26 de gener.

 

Com a conseqüència, i atès que la modificació introduïda resulta aplicable al període comprès entre l’1 de gener i el 26 de gener de 2014, aquelles retencions que s’haguessin pogut practicar en el període esmentat aplicant el tipus de retenció del 19% hauran de ser corregides aplicant el tipus del 21% establert per la redacció donada en la Llei de l’impost pel Reial decret llei 1/2014, mesura que si bé té un caràcter eminentment pràctic, planteja nombrosos dubtes de legalitat.

 

Com assenyala la pròpia Exposició de motius d’aquest Reial Decret Llei 1/2014 ”…la mesura proposada en relació amb el règim de retenció i ingrés a compte de l’impost sobre societats, tracta d’equiparar el tipus de retenció existent actualment en l’impost sobre la renda de les persones físiques (21%) davant del de l’impost sobre societats (19%). L’equiparació s’havia d’haver produït a través de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, amb l’objecte que entrés en vigor l’1 de gener de 2014. Al no haver-se produït, resulta absolutament necessari modificar la retenció en l’impost sobre societats, amb l’objecte d’evitar que les entitats afectades es vegin obligades a modificar els seus sistemes informàtics, per establir una distinció entre les persones físiques i jurídiques, qüestió que resulta molt complicada”.

NOVETATS LABORALS PER A L’AUTÒNOM EL 2014

NOVETATS LABORALS PER A L’AUTÒNOM EL 2014

En el Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) les bases mínimes han augmentat fins als 875,70 euros (1.051,50 euros per a autònoms societaris o que tinguin deu o més treballadors). Això implica que si no es gaudeix de cap incentiu, l’import mínim que s’haurà de pagar ascendirà a 261,83 euros mensuals. Respecte a la base màxima, serà la mateixa que en el Règim general. S’ha demorat fins a l’1 de gener de 2015  la possibilitat de cotitzar a temps parcial en aquest règim, així com la cotització obligatòria per contingències professionals.

En els últims dies de desembre, s’han aprovat un conjunt de normes que incorporen novetats laborals per a l’any 2014 que afecten directament els autònoms. En aquesta circular hem seleccionat el resum de les principals novetats que tenim en aquest començament de 2014 per als autònoms.

 

S’apuja la quota d’autònoms

 

Des de l’01-01-2014 s’estableixen nous augments en les bases de cotització a la Seguretat Social que determinen quant cal pagar per la quota mensual d’autònoms. La base mínima de cotització s’apuja el 2% des de 858,60 a 875,70 € mensuals, per la qual cosa la quota mínima passa de 256,72 a 261,83 €. La base màxima de cotització s’apuja el 5%, i passa de 3.425,70 a 3.597,00 euros mensuals.

 

Així, les bases màximes i mínimes en el Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA) per a l’any 2014 són les següents:

 

 • Base màxima: 3.597,00 euros mensuals.

 

 • Base mínima: 875,70 euros mensuals.

 

Adequació de la quota d’autònoms amb vista a la jubilació

 

 • La base de cotització dels autònoms que, l’1 de gener de 2014, tinguin una edat inferior a 47 anys, serà l’escollida per ells d’entre la base màxima i la mínima assenyalades anteriorment. La mateixa elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en les mes de desembre de 2013 hagi estat igual o superior a 1.888,80 euros mensuals, o que causin alta en aquest Règim especial després de la data esmentada.

 

 • Els treballadors autònoms que l’1 de gener de 2014 tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.888,80 euros mensuals, no podran escollir una base de quantia superior a 1.926,60 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2014, la qual cosa produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hi hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en el RETA amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

 

 • La base de cotització dels treballadors autònoms que, l’1 de gener de 2014, tinguessin 48 o més anys complerts, estarà compresa entre les quanties de 944,40 i 1.926,60 euros mensuals, tret que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la seva defunció, s’hi hagi hagut de posar al capdavant i donar-se d’alta en el RETA amb 45 o més anys d’edat, en aquest cas, l’elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 875,70 i 1.926,60 euros mensuals.

 

 • En tot cas, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de Seguretat Social per espai de cinc anys o més, es regiran per les regles següents:

 

a)     Si l’última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.888,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre els 875,70 i els 1.926,60 euros mensuals.

 

b)     En el cas que l’última base hagués estat superior a 1.888,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 875,70 euros mensuals i l’import d’aquella, incrementat en un 5 per cent, podent optar, en cas que no s’hi arribi, per una base de fins a 1.926,60 euros mensuals.

 

Contingències. Cessament de l’activitat

 

El tipus de cotització en el RETA serà de 29,80% o el 29,30% si l’interessat està acollit al sistema de protecció per cessament d’activitat. Quan l’interessat no tingui coberta la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà del 26,50%.

 

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, en la redacció donada per la disposició final dinovena de la Llei de pressupostos per a 2014.

 

Els treballadors autònoms que no tinguin coberta la protecció dispensada per a les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10%, aplicat sobre la base de cotització escollida, per al finançament de les prestacions de risc durant l’embaràs i durant la lactància natural.

 

Venda ambulant

 

Els treballadors inclosos en el Règim especial de treballadors per compte propi o autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781, 4782, 4789, 4799), podran escollir com a base mínima de cotització la que estigui establerta en el règim o una base equivalent amb una quantia, en l’exercici 2014, de 875,70 € mensuals, o la base mínima de cotització vigent per al Règim general. Els treballadors autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799 Comerç detallista a domicili), podran escollir com a base mínima de cotització durant l’any 2014, l’establerta en 875,70 € mensuals o una equivalent al 55% d’aquesta.

 

Autònoms agraris

 

Des de l’01-01-2014 els tipus de cotització dels treballadors inclosos en el Sistema especial dels treballadors per compte propi agraris, establerts en el Règim sistema especial dels treballadors per compte propi o autònoms, seran els següents:

 

 • Respecte de les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per escollir com a base de cotització una base compresa entre 875,70 € mensuals i 1.050,90 € mensuals, el tipus de cotització aplicable serà el 18,75%.

 

Si el treballador hagués optat per una base de cotització superior a 1.050,90 € mensuals, a la quantia que excedeixi d’aquesta última se li aplicarà el tipus de cotització del 26,5%.

 

 • Respecte a la millora voluntària de la I.T. per contingències comunes, el tipus de cotització a aplicar a la quantia completa de la base de cotització de l’interessat serà del 3,30% o el 2,80% si l’interessat està acollit al sistema de protecció per cessament d’activitat.

 

Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’estarà a la nova tarifa de primes d’accident de treball. En el cas que els interessats no haguessin optat per la cobertura de la totalitat de les contingències professionals, es continuarà abonant en concepte de cobertura de les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència, una quota resultant d’aplicar a la base de cotització l’1%.

 

Els treballadors que no hagin optat per donar cobertura, en l’àmbit de protecció dispensada, a la totalitat de les contingències d’accident de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional equivalent al 0,10%, aplicat sobre la base de cotització escollida, per al finançament de les prestacions previstes en la Llei general de la Seguretat Social. 

 

Treballadors autònoms en règim de pluriactivitat

 

Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte d’altri desenvolupat simultàniament, cotitzin, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho facin l’any 2014, tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim general, així com les efectuades en el Règim especial, per una quantia igual o superior a 12.215,41 euros, tindran dret a una devolució del 50 per 100 de l’excés en què les seves cotitzacions superin l’esmentada quantia, amb el límit del 50 per 100 de les quotes ingressades en el Règim especial, en raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

 

La devolució s’efectuarà a instàncies de l’interessat, que haurà de formular-la en els quatre primers mesos de l’exercici següent.

 

Quota d’autònoms amb més de 50 treballadors

 

Per als treballadors autònoms que en algun moment de l’any 2013 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 50, la base mínima de cotització tindrà una quantia igual a la prevista com a base mínima per als treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim general.

 

Quotes d’autònoms amb més de 10 treballadors i autònoms societaris

 

Aquells autònoms societaris i els autònoms que disposin de més de 10 treballadors a càrrec seu, equipararan les seves bases mínimes de cotització amb la prevista per als treballadors enquadrats en el grup 1 del Règim general, que ascendeixen a 1.051,50 € davant dels 875,70 euros de la resta d’autònoms el 2014. Això significa que aquells treballadors que pretenguin muntar la seva pròpia empresa com a autònom societari i els autònoms amb més d’una desena d’empleats passaran a pagar, com a mínim, una quota mensual de 313,34 € al mes, a diferència dels 261,83 € de la resta d’autònoms.

 

Queden exempts durant 12 mesos des de l’alta els autònoms en aquestes situacions que causin alta inicial en el RETA.

 

Supressió de la cobertura del FOGASA en cas d’extincions per causes objectives en empreses de menys de 25 treballadors

 

Amb efectes de l’1 de gener de 2014 i vigència indefinida, se suprimeix l’apartat 8 de l’article 33 de l’Estatut dels Treballadors, de manera que es procedeix a la supressió de la cobertura del FOGASA, d’una part de la indemnització en quantitat equivalent a 8 dies de salari per any de servei, en supòsits d’extinció de contractes indefinits per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o concurs, en empreses de menys de 25 treballadors.

 

Fins ara, quan en empreses de menys de 25 treballadors s’extingien contractes indefinits per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o concurs, el FOGASA abonava al treballador una part de la indemnització; concretament, la quantitat equivalent a 8 dies de salari per any de servei, però aquesta cobertura desapareix a partir del 2014.

 

Ajornament de l’entrada en vigor de l’ampliació del permís de paternitat

 

L’entrada en vigor de la Llei que ampliava a quatre setmanes la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció i acollida, s’ajorna fins el dia 1 de gener de 2015.

 

Treball per compte propi a temps parcial: es retarda fins l’01-01-2015

 

La Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social preveia la modificació de l’Estatut del Treball Autònom en diversos articles per contemplar el treball per compte propi a temps parcial. Ara, la Llei de pressupostos retarda l’entrada en vigor de les modificacions fins l’1 de gener de 2015.

NOVETATS EN LA COMUNICACIÓ DE DADES DEL PERCEPTOR DE RENDES DEL TREBALL AL SEU PAGADOR O DE LA VARIACIÓ DE LES DADES PRÈVIAMENT COMUNICADES

NOVETATS EN LA COMUNICACIÓ DE DADES DEL PERCEPTOR DE RENDES DEL TREBALL AL SEU PAGADOR O DE LA VARIACIÓ DE LES DADES PRÈVIAMENT COMUNICADES

Li recordem que cada vegada que un treballador comença a treballar a la seva empresa, vostè li ha de demanar que empleni el model 145, indicant quines són les seves dades personals i familiars. Aquesta informació li servirà a la seva empresa per calcular la retenció que haurà de practicar-li en la nòmina.

 

A més a més, hauria d’informar als seus empleats que si en un futur canvia alguna de les circumstàncies que li havien comunicat inicialment, també hauran de comunicar-li-ho mitjançant el model 145.

 

Perquè el pagador dels rendiments del treball tingui en compte la situació personal i familiar del perceptor, inclosa la relativa a l’obligació de satisfer pensions compensatòries al cònjuge o anualitats per aliments, fixades ambdues per decisió judicial, així com la circumstància d’estar destinant quantitats per a l’adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual utilitzant finançament aliè per les que tindrà dret a deducció per inversió en habitatge habitual, el perceptor haurà de presentar la corresponent comunicació de dades.

 

Les dades que haurà de conèixer dels seus treballadors són:

 

 • Situació familiar (solter, vidu, divorciat, casat, amb fills, etc.).
 • Grau de discapacitat.
 • Mobilitat geogràfica, si el treballador es trobava desocupat i per ocupar el lloc ha traslladat la seva residència habitual.
 • Prolongació de l’activitat laboral, una vegada complerts els 65 anys.
 • Si satisfà una pensió compensatòria a favor del cònjuge per ordre judicial.
 • Si satisfà anualitats per aliments a favor dels fills per ordre judicial.
 • Si destina quantitats per a l’adquisició o rehabilitació del seu habitatge habitual utilitzant finançament aliè per les tindrà dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.

 

La comunicació de les dades relatius a la situació personal i familiar del perceptor, haurà d’efectuar-se amb anterioritat al dia primer de cada any natural o de l’inici de la relació laboral, considerant la situació que previsiblement vagi a existir en les dites dates. El pagador deurà conservar a disposició de l’Administració tributària, al costat de les comunicacions presentades pels perceptors, els documents que hagin estat aportats acompanyant a les mateixes.

 

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals i familiars, així com de la realització de pagaments que influeixen en la determinació del tipus de retenció, determinarà que aquell aplic el tipus de retenció corresponent sense tenir en compte les dites circumstàncies

 

El moment en què el treballador haurà de comunicar el canvi de les seves circumstàncies personals o familiars serà diferent segons el cas. D’aquesta manera, el treballador hi haurà informar-lo en el termini de 10 dies des que es produeixi el canvi en les seves circumstàncies si es donen els dos següents requisits al mateix temps:

 

 • Quan el canvi suposi un augment del tipus de retenció aplicable.
 • Quan per al dit canvi la Llei hagi previst que és possible regularitzar el tipus de retenció a mitjan any.

 

Novetats en el model 145

 

Per finalitzar, volem informar-lo, que amb efectes per a les comunicacions de dades al pagador o de variació de les dades prèviament comunicades que s’hagin d’efectuar a partir de l’01-01-2014,  al BOE de 3 de gener de 2014, s’ha publicat la Resolució de 17 de desembre de 2013 que modifica el model 145, de comunicació de dades del perceptor de rendes del treball al seu pagador o de la variació de les dades prèviament comunicades, que presenta les novetats següents:

 

En primer lloc, amb la finalitat de reduir les càrregues administratives i amb efectes de l’1 de gener de 2014:

 

 • No és obligatori aportar el testimoni literal de la resolució judicial determinant de la pensió compensatòria al cònjuge i de les anualitats d’aliments a favor dels fills. N’hi ha prou amb la simple comunicació de les quanties fixades judicialment.
 • Se suprimeix l’obligació del pagador de conservar els documents aportats pel preceptor de rendiments per justificar la seva situació personal i familiar.

 

En segon lloc, amb efectes de l’1 de gener de 2013, s’han modificat determinats articles de l’IRPF en relació a la deducció per inversió en habitatge habitual als efectes de la determinació del tipus de retenció aplicable sobre els rendiments del treball i de la seva regularització, per la qual cosa es fa necessari adaptar a les modificacions indicades el model de comunicació de dades del perceptor de rendes de treball, per la qual cosa se substitueix el model 145 aprovat per la Resolució de 3 de gener de 2011, per un nou model 145:

 

 • En l’apartat 4 s’ha suprimit l’esment a l’obligació d’aportar el testimoni literal de la resolució judicial que determina les pensions compensatòries o de les anualitats per aliments.
 • En l’apartat 5 s’incorpora una referència a les condicions que, a partir de l’1 de gener de 2013, permeten al perceptor comunicar el seu dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.

 

Finalment, en nom del principi de seguretat jurídica, s’estableix la forma d’acusar recepció per part de la persona o entitat pagadora de la comunicació de dades que li hagi estat presentada pel perceptor de rendes de treball, mitjançant la devolució a aquest de l’exemplar del model 145, quan s’hagi cobert l’apartat 7.