Archives

desembre, 2013
ELS ACCIONISTES DECIDIRAN SOBRE LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONS DE LES SOCIETATS

ELS ACCIONISTES DECIDIRAN SOBRE LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONS DE LES SOCIETATS

Es modificarà la Llei de societats de capital amb relació a la junta general d’accionistes, administradors i retribució dels consellers. Entre d’altres modificacions, s’estableix que la junta d’accionistes aprovarà la política de remuneracions amb caràcter vinculant, almenys cada tres anys, es redueix del 5% al 3% el capital necessari per exercir els drets de les minories, i el càrrec d’administrador s’haurà d’exercir per un període màxim de 4 anys, davant dels 6 actuals.

El Consell de Ministres del passat 13 de desembre, va rebre un informe del Ministre d’Economia i Competitivitat sobre l’Avantprojecte de Llei pel qual es modifica la Llei de societats de capital, la finalitat de la qual és millorar el govern corporatiu d’aquestes societats. La norma aborda aspectes com les remuneracions dels consellers, la durada del seu mandat, nomenaments, les situacions de conflictes d’interès i els deures de lleialtat i diligència dels administradors, entre altres aspectes. L’Avantprojecte se sotmetrà al tràmit d’audiència pública per a la seva tornada posterior al Consell de Ministres i l’inici de la tramitació parlamentària.

 

La norma s’inclourà dins la modificació del codi de societats que està elaborant el Govern i que forma part del Codi mercantil.

 

L’Avantprojecte de Llei incorpora propostes de modificacions normatives plantejades per la Comissió d’Experts en matèria de govern corporatiu, que va publicar les seves conclusions el passat 14 d’octubre i va incorporar com a annex una sèrie de propostes normatives concretes de reforma de la vigent Llei de Societats de Capital. El Govern ha tingut dos mesos de termini des de llavors per elaborar el corresponent Avantprojecte de Llei, aprovat en Consell de Ministres del 13-12-2013. Les modificacions d’aquesta norma incideixen, sobretot, en les societats cotitzades, encara que també s’introdueixen novetats en profunditat en totes les societats.

 

Aquestes modificacions són les següents:

 

 

COMPETÈNCIES DE LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

 

a) Totes les societats

 

 • Intervenció en afers de gestió: es permet a la junta impartir instruccions de gestió excepte disposició contrària dels estatuts.
 • Votacions: s’hauran de votar separadament les propostes d’acord per a aquells afers que siguin substancialment independents.
 • Conflictes d’interès entre accionistes: es proposa estendre a totes les societats la prohibició de vot del soci que resulti beneficiat en determinats casos molt clars de conflicte d’interès.
 • Impugnació d’acords socials.
 • Desapareix la distinció entre acords nuls i anul·lables.
 • S’amplia el termini d’impugnació des dels quaranta dies a un any.
 • Quant a la legitimació, s’exigeix, almenys, l’1 per 100 del capital per poder exercir l’acció d’impugnació.

 

b) Societats cotitzades

 

 • Competències addicionals de la junta: se li atribueix la decisió sobre operacions essencials: aquelles el volum de l’operació de les quals superi el 25 per 100 del total d’actius del balanç.
 • Drets dels accionistes: es redueix del 5 per 100 al 3 per 100 el capital social necessari per exercir els drets de minoria.
 • Assistència a la junta general: es redueix el nombre màxim d’accions que es podrien exigir per poder assistir a la junta des de l’1 per 1000 a mil accions.
 • Fraccionament i vot divergent: les entitats que actuïn per compte de diverses persones podran fraccionar i delegar el vot, com és el cas d’inversors estrangers que efectuen les seves inversions a través d’una cadena d’intermediaris financers que actuen com a titulars fiduciaris per compte de l’inversor últim.
 • Dret d’informació: es proposa rebaixar el termini màxim en què els accionistes poden sol·licitar informació de set a cinc dies abans de la celebració de la junta.
 • Associacions i fòrums d’accionistes: s’estableix la seva inscripció en un registre especial en la Comissió Nacional del Mercat de Valors i el compliment d’una sèrie d’obligacions comptables i d’informació.

 

 

ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

 

a) Totes les societats

 

 • Deures i règim de responsabilitat dels administradors:
 • Es tipifiquen de forma més precisa els deures de diligència i lleialtat i els procediments que s’haurien de seguir en cas de conflicte d’interès.
 • S’amplia l’abast de la sanció, més enllà del rescabalament del dany causat, incloent la devolució de l’enriquiment injust. Es facilita la interposició de l’acció social de responsabilitat en reduir la participació necessària (del 5 al 3 per 100 en cotitzades) i permetent la seva interposició directa (sense esperar a la junta) en cas d’infracció del deure de lleialtat.
 • Competències del consell d’administració: s’inclou un nou article amb les facultats indelegables del consell, a fi de reservar al consell les decisions corresponents al nucli essencial de la gestió i supervisió de la societat. En les societats cotitzades, a aquestes facultats s’uneixen unes altres de noves com la política de control i gestió de riscos.

 

b) Societats cotitzades

 

 • President i conseller executiu: quan ambdós càrrecs recaiguin en una mateixa persona, el nomenament del president del consell requerirà el vot favorable dels dos terços dels membres del consell. A més a més s’haurà de nomenar entre els independents un conseller coordinador (“lead independent director”) a qui es faculta per sol·licitar la convocatòria del consell, ampliar l’ordre del dia, coordinar als consellers no executius i dirigir l’avaluació del president.
 • Avaluació del consell i les seves comissions: el consell d’administració haurà de realitzar una avaluació anual del seu funcionament i el de les seves comissions.
 • Comissió de nomenaments i retribucions: els consells d’administració hauran de  constituir, de forma imperativa, una comissió de nomenaments i retribucions.
 • Durada del càrrec d’administrador: es proposa que el període màxim de cada nomenament no excedeixi de quatre anys, davant dels sis actuals.

 

 

RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS

 

a) Totes les societats

 

 • Referències programàtiques: la remuneració dels administradors haurà de ser raonable, d’acord amb la situació econòmica de la societat i amb les funcions i responsabilitats que els siguin atribuïdes. El sistema de remuneració haurà d’estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat de la societat en el llarg termini.
 • Consellers delegats: s’aclareix el règim de retribucions per l’exercici de facultats executives dels consellers. En aquests casos s’haurà de signar un contracte amb el conseller, que inclourà els diferents conceptes retributius. S’aprovarà per una majoria qualificada del consell i l’abstenció dels interessats.

 

b) Societats cotitzades

 

 • Política de remuneracions: haurà de ser aprovada per la junta (vot vinculant), amb un informe previ de la comissió de nomenaments i retribucions, almenys cada tres anys. Aquesta política contindrà, almenys:
 • La remuneració total als consellers per tal condició.
 • El sistema de remuneració dels consellers executius: descripció dels components, quantia global de la retribució fixa anual i la seva variació en el període de referència, els paràmetres de fixació dels restants components i tots els termes i condicions dels seus contractes com primes, indemnitzacions, etc.).
 • El consell decidirà la distribució individual sempre dins la política de remuneracions.
 • Qualsevol modificació requerirà aprovació de la junta i no es podrà realitzar cap pagament mentre no hagi estat aprovat per la junta.
 • Informe anual sobre remuneracions: continuarà sent sotmès a vot consultiu de la junta però, en cas de vot negatiu, s’haurà de realitzar una nova proposta de política de remuneracions.
A PARTIR DEL 2014 S’ELIMINARÀ EL PAGAMENT DIRECTE DE 8 DIES D’INDEMNITZACIÓ PEL FOGASA EN EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS

A PARTIR DEL 2014 S’ELIMINARÀ EL PAGAMENT DIRECTE DE 8 DIES D’INDEMNITZACIÓ PEL FOGASA EN EMPRESES DE MENYS DE 25 TREBALLADORS

El Partit Popular ha presentat al Senat una esmena a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2014 per la qual planteja l’eliminació del pagament per part del Fons de Garantia Salarial (FOGASA) a les empreses de menys de 25 treballadors, de vuit dels 20 dies de salari per any de servei que cal abonar en els acomiadaments objectius o en el marc d’un acomiadament col•lectiu (ERO).

El Grup Popular ha presentat una esmena al Senat al Projecte de Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2014, amb la intenció d’eliminar el pagament directe pel FOGASA de 8 dies d’indemnització en els acomiadaments de treballadors a les empreses de menys de 25 treballadors.

 

En concret, l’esmena planteja directament la supressió amb efectes des de l’1 de gener de 2014 i vigència indefinida de l’article 33.8 de l’Estatut dels Treballadors (ET), que és el que regula el pagament pel FOGASA dels vuit dies. L’esmena pretén recuperar per al FOGASA la seva naturalesa d’entitat d’assegurament, limitant la seva intervenció com a institució de garantia en aquells supòsits d’insolvència o concurs empresarial, desincentivant l’acomiadament i fomentant el manteniment de l’ocupació.

 

Atenció. No obstant això, el FOGASA continuarà pagant si l’empresa està en concurs i no pot abonar les indemnitzacions per acomiadament, amb la qual cosa s’iguala a la situació que existeix per a empreses de més de 25 treballadors.

 

Per tant, a partir de gener de 2014, els 20 dies d’indemnització dels acomiadaments per causes objectives d’aquestes PIMES aniran a càrrec de l’empresari.

 

Aquesta modificació, se suma a les ja realitzades durant el 2012, mitjançant les quals es van reduir per Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol les prestacions del FOGASA (disminuint de 150 a 120 dies el nombre de dies d’impagat, i el salari base per al càlcul de la indemnització que va baixar del triple del salari mínim al doble), mitjançant la modificació de l’article 33 de l’Estatut dels Treballadors.

 

Acomiadaments més cars per a l’empresa

 

Les conseqüències per a les PIMES que es vegin obligades a dur a terme acomiadaments objectius són clares, ja que suposarà haver d’abonar al treballador íntegrament l’import corresponent a 20 dies d’indemnització per any de servei, amb el límit de 12 mensualitats, en comptes de només 12 dies com succeeix ara (el que suposa un major cost per a l’empresa).

Data límit: 31 de desembre de 2013 per a la bonificació del FOGASA

 

Fins al 31 de desembre de 2013 li surt més barat desprendre’s de treballadors que al principi d’any quan s’apliquin aquests canvis, ja que es podrà seguir beneficiant fins a final d’any de l’article 33.8 de l’Estatut dels Treballadors que permet a les empreses amb menys de 25 treballadors estalviar-se el 40% de la indemnització per acomiadament objectiu (per causes econòmiques, organitzatives, tècniques, o de producció) o per fallida de l’empresa.

 

Tingui en compte aquesta informació si la seva empresa té menys de 25 treballadors i s’estava plantejant la possibilitat d’escometre acomiadaments objectius a curt termini. Si finalment s’inclou aquesta esmena en la Llei de pressupostos generals de l’Estat, la fi del pagament directe al treballador de vuit dies de la seva indemnització per part del FOGASA entra en vigor el pròxim dia 1 de gener de 2014, amb la qual cosa a partir d’aquesta data la seva empresa haurà d’assumir el total de la indemnització.

 

Atenció. Caldrà estar pendent de la previsible aprovació definitiva d’aquesta esmena per la majoria del Grup Popular, a fi de revisar com s’elabora el règim transitori de la modificació i què passarà amb els expedients que estan en tràmit pel FOGASA.

AGENDA D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES ABANS DEL TANCAMENT DEL MES DE DESEMBRE

AGENDA D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES ABANS DEL TANCAMENT DEL MES DE DESEMBRE

Per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària  abans del 31 de desembre i tenir en compte altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici.

Li recordem que per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a les empreses.

 

Fins al 31 de desembre

 

 

RENDA

 

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2014 i successius. Models 036/037

 

 

IVA

 

 • Opció pel règim especial de caixa per al 2014. Els subjectes passius el volum d’operacions dels quals durant l’any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 € (s’exclouen els subjectes passius els cobraments dels quals en efectiu respecte d’un mateix destinatari durant l’any natural anterior superin la quantia de 100.000 €). Es pot aplicar l’any d’inici de l’activitat. Per determinar si en el segon any s’aplica, l’import del volum d’operacions de l’anterior s’eleva a l’any.

 

L’opció s’haurà d’exercitar al moment de presentar la declaració de començament d’activitat, o bé, en la declaració censal durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de produir efecte. L’opció s’entendrà prorrogada excepte renúncia.

 

 • Renúncia o revocació règims simplificat, agricultura, ramaderia i pesca per a 2014 i successius. Mod. 036/037

 

 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial. Mod.036/037

 

 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2014 i successius. Mod. 036

 

 • Opció o revocació per la determinació global de la base imposable en el règim especial de les agències de viatges per a 2014 i successius. Mod. 036

 

 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2014 i 2015. Mod. 036

 

 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Mod. 039

 

 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats. Mod. 039

 

 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Mod. 039

 

 

Altres opcions que cal tenir en compte….

 

 • Opció pel règim especial d’arrendament d’habitatges en l’impost sobre societats: les societats que es vulguin beneficiar d’aquest règim el 2013 que permet una menor tributació, s’hi han d’acollir mitjançant una comunicació a l’Agència Tributària abans de final d’any.

 

 • Valors cadastrals: les societats destinades a l’arrendament d’immobles, hauran de revisar si el valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament superen els 601.010 euros, ja que, en aquest cas, s’hauran de donar d’alta per l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). En aquest cas hauran de sol·licitar el certificat perquè no els siguin practicades retencions pels arrendataris.

D’altra banda, en el cas de modificacions o alteracions als immobles, s’ha de presentar la comunicació davant el Cadastre a fi que sigui incorporada per a l’any que ve.

 

 • Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol: aquest règim es pot aplicar en el període en què s’efectuï el canvi de residència i durant els 5 períodes impositius següents, sempre que s’hagués optat. En el cas que en el període actual sigui el cinquè any posterior al trasllat, el pròxim exercici es tributarà com a resident, i haurà de presentar la declaració de l’IRPF. En aquest cas l’empresa ocupadora haurà de subjectar-ho al règim general de retencions.

 

 • Comunicació de circumstàncies personals dels empleats als efectes de la pràctica de retencions, que han de facilitar a l’empresa per al càlcul de les retencions per a 2014 (model 145).

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.

LA SEVA EMPRESA ESTÀ PREPARADA PER AL SEPA?

LA SEVA EMPRESA ESTÀ PREPARADA PER AL SEPA?

L’1 de febrer de 2014, marcarà un abans i un després en la forma de desenvolupar les nostres relacions de cobraments/pagaments entre clients i proveïdors. A partir d’aquesta data, totes les transferències i domiciliacions que es realitzin a Espanya i en la resta dels països de la zona euro seran únicament possibles a través del règim SEPA (“Single Euro Payments Area”, en català: Zona Única de Pagaments en Euros). A més a més, aquest nou espai comú permetrà que tots els consumidors comunitaris gaudeixin de les mateixes condicions a l’hora d’utilitzar aquests mecanismes.

 

Avanci’s a la data final i comenci ja a utilitzar els instruments SEPA.

 

Què és SEPA?

 

SEPA és la iniciativa que permet que particulars, empreses i altres agents econòmics realitzin els seus pagaments en euros, tant nacionals com internacionals, en les mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions, amb independència del lloc on es trobin.

 

La zona SEPA està integrada pels 27 països membres de la Unió Europea, així com per Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega i Suïssa.

 

El projecte SEPA fa possible que els usuaris de transferències bancàries, domiciliacions i targetes d’aquests 32 països disposin d’un únic conjunt d’estàndards i normes, millorant així la senzillesa de les transaccions de pagament, la seguretat i l’eficàcia.

 

Tipus d’instruments de pagament SEPA 

 

La zona única es basa en tres instruments de pagament:

 

 • Les transferències SEPA (que substitueixen a les actuals transferències nacionals)
 • Els abonaments directes SEPA, en comptes de les actuals domiciliacions de rebuts espanyoles.
 • Les actuals targetes bancàries de pagament.

 

Aquests instruments de pagament no diferencien entre l’ús nacional i transfronterer, compleixen estàndards internacionals, estan sotmesos a un marc legal harmonitzat i permeten el seu procés de forma totalment automàtica.

 

 

A TENIR EN COMPTE…

 

A més de fixar una data final de migració a SEPA, el Reglament 260/2012 pel qual s’estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els abonaments domiciliats en euros, recull una sèrie de requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els abonaments domiciliats en euros, de compliment obligatori, que garantiran l’establiment efectiu de la zona SEPA:

 

Obligatori des del 31 de març de 2012:

 

• Qualsevol compte de pagament que permeti realitzar transferències i/o abonaments nacionals haurà de permetre realitzar transferències i/o abonaments SEPA.

 

Obligatori a partir de l’1 de febrer de 2014:

 

• L’IBAN serà l’identificador únic de qualsevol compte de pagament en SEPA, reemplaçant als actuals identificadors de compte nacional (el CCC en el cas espanyol).

• El deutor podrà requerir-li al seu proveïdor de serveis de pagament que limiti la quantia i/o periodicitat de les domiciliacions o bé que verifiqui —si no es preveu el reembossament— si l’import i periodicitat són correctes, segons l’acordat en l’ordre.

Així mateix, també podrà autoritzar només els abonaments de determinats beneficiaris o bé bloquejar els provinents de certs beneficiaris.

• L’ús dels formats ISO 20022 XML per a la transmissió de transferències i abonaments entre els proveïdors de serveis de pagaments o entre aquests i els seus usuaris, sempre que no siguin ni consumidors ni microempreses.

• El deutor haurà de donar el seu consentiment amb caràcter previ a una operació de deute.

L’establert pel Reglament 260/2012 es complementa amb la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament, que, si bé no és aplicable exclusivament per als instruments SEPA, és fonamental per al desplegament de la iniciativa.

 

La Llei té tres blocs fonamentals, dedicats a establir, respectivament:

• Els requisits d’informació que tots els proveïdors de serveis de pagament han de complir, millorant la transparència cap als clients.

• Els drets i deures dels usuaris i dels proveïdors de serveis de pagament.

• El règim jurídic d’una nova figura de proveïdors de serveis de pagament, les entitats de pagament, que permetrà més competència en  la provisió de serveis de pagament.

 

Com l’afecten aquests canvis al seu negoci o activitat

 

La creació d’un mercat únic de pagaments suposa la eliminació de les diferències entre els pagaments nacionals i els intracomunitaris, per la qual cosa tots tindran les mateixes condicions, drets i obligacions, independentment de l’àrea geogràfica on es realitzin.

 

No obstant això, ha de tenir en compte una sèrie de factors que afectaran el seu negoci. 

 

Normalment, els autònoms i petites empreses no solen tenir una estructura financera o comptable massa complicada, per la qual cosa l’adaptació serà molt més senzilla que per a les mitjanes o grans empreses.

 

No obstant això, abans de la implantació d’aquest nou sistema a partir de febrer de 2014, haurà de realitzar una sèrie d’operacions que permetin ajustar la comptabilitat i sistema de pagaments de la seva empresa a la nova normativa:

 

1. Haurà de sol·licitar l’IBAN a tots els seus clients, proveïdors o entitats amb el qui mantingui una relació comercial i substituir el codi compte client (CCC) per aquest, actualitzant després les dades i fitxers comptables relatius a pagaments i transaccions.

 

2. També haurà d’adaptar els seus documents comptables o comercials, com factures, a la nova normativa, així com el pagament de les nòmines dels seus empleats via transferència bancària. Haurà de revisar i si escau adequar documents comercials tals com factures, talons, contractes, fullets, pàgines webs, etc.

 

3. Haurà de sol·licitar una autorització expressa i signada (un mandat normalitzat) tant a nous clients com per a abonaments a altres empreses en el qual l’autoritzin a realitzar-los. Té la responsabilitat de guardar les autoritzacions dels seus clients a fi de poder domiciliar abonaments (generar rebuts domiciliats SEPA) a través d’un mandat únic normalitzat. 

 

Aspectes concrets de l’aplicació dels nous instruments SEPA

Resumidament us exposem les implicacions pràctiques per als usuaris de l’aplicació del SEPA a partir de l’1 de febrer de 2014.

 

Comptes bancaris

S’identificaran amb el codi internacional IBAN (que es construeix a partir del tradicional codi compte client -CCC- usat a Espanya), mentre que les entitats bancàries s’identifiquen mitjançant el codi internacional BIC. Tots dos codis actualment ja els faciliten les entitats bancàries (extractes bancaris, aplicacions de banca electrònica, talonaris, llibretes, etc.), i a partir de l’1 de febrer del 2014 totes les operacions de pagament es basaran exclusivament en aquests codis.

 

Per tant, el seu número de compte actual de 20 dígits evoluciona a l’IBAN, que compta amb 34 dígits, formats a partir del CCC més la identificació del país d’origen i 2 dígits de control.

 

Vostè s’hauria d’acostumar a ambdós codis, especialment l’IBAN, ja que a partir de l’1 de febrer de 2016 serà l’únic codi requerit. Recordi que l’1 de febrer de 2014 és la data final de migració a SEPA. Contacti amb la seva entitat per conèixer els dos codis o utilitzi el següent enllaç per obtenir-los a partir del seu CCC:

 

http://www.sepaesp.es/herramienta/conversion.htm

 

A més a més, ha de saber que la seva entitat executarà les operacions de pagament basant-se exclusivament en aquests codis.

 

 • Terminis d’execució: el termini màxim d’execució de les operacions serà d’un dia hàbil.
 • Data de valor i disponibilitat de fons: en les operacions emeses la data de valor no podrà ser anterior al moment de càrrec en el seu compte. I en les operacions rebudes, la data de valor no podrà ser posterior al dia hàbil de recepció dels fons per la seva entitat, i la disponibilitat dels fons serà immediata després de la recepció. S’aplica tant a les transaccions nacionals com transfrontereres.
 • Informació sobre els pagaments: si un instrument de pagament comporta recàrrecs o reduccions l’entitat financera n’haurà d’informar.
 • Despeses compartides: per millorar la transparència s’estandarditza que l’ordenant abonarà les despeses cobrades per la seva entitat i el beneficiari, en el cas que n’hi hagués, pagarà les despeses cobrades per la seva.

Així mateix, les comissions cobrades per la seva entitat en relació amb pagaments transfronterers seran iguals a aquelles que li cobraria per operacions nacionals equivalents.

 • Informació de les despeses: les despeses associades a les operacions de pagament es liquidaran al marge de l’import de l’operació, la qual cosa afavorirà la transparència i informació de les operacions.
 • Seguretat: el consumidor disposa de 13 mesos per sol·licitar la rectificació d’operacions incorrectes o no autoritzades. I excepte frau o negligència greu, la seva responsabilitat per pèrdues derivades d’operacions de pagament no autoritzades resultants d’un instrument de pagament extraviat o sostret (per exemple, una targeta) es limitarà a un màxim de 150 euros.

 

Transferències

La transferència SEPA és un instrument de pagament bàsic per efectuar abonament en euros, sense límit d’import, entre comptes bancaris de clients en l’àmbit de la SEPA, de forma totalment electrònica i automatitzada.

A partir de l’1 de febrer de 2014 totes les transferències es realitzaran conforme al codi IBAN, sense que siguin exigibles verificacions addicionals per part de les entitats.

Rebuts domiciliats

 • Signatura d’ordres de domiciliació: com fins ara, perquè algun emissor de rebuts pugui originar el càrrec d’un import en el seu compte, ha de comptar amb la seva autorització expressa. En SEPA, és possible que els emissors de rebuts li facin arribar nous formats per a l’ordre de domiciliació en els quals autoritza el càrrec.

 

No obstant això, la Llei de serveis de pagament i el Reglament 260/2012 mantenen la validesa dels consentiments emesos abans de la seva entrada en vigor, així com d’aquells que s’emetin durant el procés transitori (fins a l’1 de febrer de 2014) segons l’esquema de deute nacional actualment existent.

 

 • Devolució de rebuts: se sotmet a la normativa de serveis de pagament, i en destaca:

 

a) Hi ha un termini màxim de 13 mesos per sol·licitar la rectificació d’operacions incorrectes o no autoritzades.

 

b) El consumidor disposa de 8 setmanes per tornar rebuts autoritzats, sempre que, quan es va donar l’autorització, aquesta no especifiqués l’import exacte i l’import superi el que l’ordenant podia esperar raonablement.

 

El termini perquè la seva entitat li torni els càrrecs o rebutgi la devolució és de 10 dies hàbils.

Targetes

La Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA) estableix un marc general en el qual els titulars de targetes poden fer pagaments i retirar efectiu en euros dins la SEPA, amb la mateixa facilitat i comoditat que als seus països d’origen.

 • Xip EMV: la seva entitat de crèdit li haurà renovat la seva targeta de dèbit o crèdit incloent un xip en el nou model. A més a més, en els comerços, en comptes d’utilitzar la banda magnètica, s’introdueix la targeta en els dispositius per llegir el xip EMV.

PIN: amb l’arribada del xip, en comptes de la signatura, en general li serà requerit el seu número personal per autoritzar l’operació. Això redunda en la seva seguretat, ja que el seu número és secret i no li poden falsificar la signatura.