Notícies

Darreres novetats fiscals

AGENDA D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES ABANS DEL TANCAMENT DEL MES DE DESEMBRE

Per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària  abans del 31 de desembre i tenir en compte altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici.

Li recordem que per a l’aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d’exercitar l’opció davant l’Administració Tributària abans del 31 de desembre i tenir en compte altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l’exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a les empreses.

 

Fins al 31 de desembre

 

 

RENDA

 

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2014 i successius. Models 036/037

 

 

IVA

 

 • Opció pel règim especial de caixa per al 2014. Els subjectes passius el volum d’operacions dels quals durant l’any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 € (s’exclouen els subjectes passius els cobraments dels quals en efectiu respecte d’un mateix destinatari durant l’any natural anterior superin la quantia de 100.000 €). Es pot aplicar l’any d’inici de l’activitat. Per determinar si en el segon any s’aplica, l’import del volum d’operacions de l’anterior s’eleva a l’any.

 

L’opció s’haurà d’exercitar al moment de presentar la declaració de començament d’activitat, o bé, en la declaració censal durant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural en què hagi de produir efecte. L’opció s’entendrà prorrogada excepte renúncia.

 

 • Renúncia o revocació règims simplificat, agricultura, ramaderia i pesca per a 2014 i successius. Mod. 036/037

 

 • Opció o revocació de l’aplicació prorrata especial. Mod.036/037

 

 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2014 i successius. Mod. 036

 

 • Opció o revocació per la determinació global de la base imposable en el règim especial de les agències de viatges per a 2014 i successius. Mod. 036

 

 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2014 i 2015. Mod. 036

 

 • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats. Mod. 039

 

 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats. Mod. 039

 

 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats. Mod. 039

 

 

Altres opcions que cal tenir en compte….

 

 • Opció pel règim especial d’arrendament d’habitatges en l’impost sobre societats: les societats que es vulguin beneficiar d’aquest règim el 2013 que permet una menor tributació, s’hi han d’acollir mitjançant una comunicació a l’Agència Tributària abans de final d’any.

 

 • Valors cadastrals: les societats destinades a l’arrendament d’immobles, hauran de revisar si el valor cadastral dels immobles destinats a l’arrendament superen els 601.010 euros, ja que, en aquest cas, s’hauran de donar d’alta per l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). En aquest cas hauran de sol·licitar el certificat perquè no els siguin practicades retencions pels arrendataris.

D’altra banda, en el cas de modificacions o alteracions als immobles, s’ha de presentar la comunicació davant el Cadastre a fi que sigui incorporada per a l’any que ve.

 

 • Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol: aquest règim es pot aplicar en el període en què s’efectuï el canvi de residència i durant els 5 períodes impositius següents, sempre que s’hagués optat. En el cas que en el període actual sigui el cinquè any posterior al trasllat, el pròxim exercici es tributarà com a resident, i haurà de presentar la declaració de l’IRPF. En aquest cas l’empresa ocupadora haurà de subjectar-ho al règim general de retencions.

 

 • Comunicació de circumstàncies personals dels empleats als efectes de la pràctica de retencions, que han de facilitar a l’empresa per al càlcul de les retencions per a 2014 (model 145).

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.