Notícies

Darreres novetats fiscals

Consells pràctics per als tràmits relacionats amb la cotització i recaptació de quotes durant l’estat d’alarma

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha remès una guia amb uns consells per facilitar tots els tràmits relacionats amb la cotització i recaptació de quotes durant la situació excepcional a causa de la COVID-19.

L’informem que la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha remès una guia als col·legis professionals amb uns consells per facilitar tots els tràmits relacionats amb la cotització i recaptació de quotes durant la situació excepcional a causa de la COVID-19.

Aquesta guia pretén donar resposta a les consultes més freqüents i facilitar així la tramitació de les diferents mesures, des de la sol·licitud de moratòries o ajornaments, a les reduccions de jornada, l’aplicació d’expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), etc.

Moratòries en el pagament de les quotes de la Seguretat Social

En aquest apartat, la TGSS recorda que:

 • Únicament es poden sol·licitar a través del Sistema RED, a excepció dels treballadors autònoms que no tinguin autoritzat RED que podran utilitzar el servei de la seu electrònica de la Seguretat Social.
 • El servei de sol·licitud de les moratòries en el Sistema RED comença l’1 de maig de 2020, i romandrà obert fins al pròxim 10 de maig. Posteriorment, s’obrirà dels dies 1 al 10 de juny i de l’1 al 10 de juliol.
 • S’ha de presentar una sol·licitud de moratòria per cada codi de compte de cotització (CCC), a diferència de les sol·licituds d’ajornament per a les quals només s’ha de presentar una sol·licitud per empresa.
 • La liquidació de quotes s’ha de presentar i gestionar conforme als terminis i procediments habituals.
 • Si es tracta d’una empresa que el seu titular és un treballador autònom que desitja sol·licitar la moratòria tant de les seves quotes com de les dels treballadors per compte d’altri, s’ha de presentar una sol·licitud de moratòria per cadascun dels CCC si n’hi hagués i una altra sol·licitud respecte del treballador autònom.
 • Si sol·licita la moratòria respecte d’un període de liquidació concret, no es pot sol·licitar l’ajornament de quotes del mateix mes. Si ho fes, la sol·licitud d’ajornament no tindrà cap efecte.

Ajornaments de quotes

Sobre aquesta mesura, la TGSS aclareix que:

 • Únicament es poden sol·licitar a través del registre electrònic de la Seu Electrònica.
 • Els dies en què es poden demanar els ajornaments de quotes amb tipus d’interès del 0,5% seran els següents: 1 a 10 de maig, i 1 a 10 de juny, respecte de les quotes que s’hagin d’ingressar en aquests mesos.
 • Les sol·licituds que es presentin en dies diferents dels esmentats es consideraran sol·licituds d’ajornaments ordinàries, per tant, no resultarà d’aplicació el tipus d’interès reduït del 0,5%.
 • També es consideraran sol·licituds d’ajornament ordinàries les que formulin empreses que ja tinguessin un altre ajornament en vigor anterior als mesos en què s’estén aquesta mesura.
 • Si se sol·licita simultàniament moratòria i ajornament en el pagament de quotes, la sol·licitud d’ajornament no tindrà cap efecte.
 • Únicament s’ha de presentar una sol·licitud d’ajornament en el pagament de quotes per empresa (per NIF). No s’ha de presentar una sol·licitud per cadascun dels CCC que tingui l’empresa.
 • Si es tracta d’una empresa que el seu titular és un treballador autònom que desitja sol·licitar l’ajornament tant de les seves quotes com de les dels treballadors per compte d’altri, s’ha de presentar una sol·licitud d’ajornament per l’empresa (NIF) i una altra sol·licitud respecte del treballador autònom.
 • Respecte de les empreses, si s’ha sol·licitat un ajornament per COVID-19 i s’ha confirmat la liquidació de quotes amb la modalitat de càrrec en compte, haurà de modificar, abans del dia 22 del mes, aquesta modalitat de pagament a través del servei canvi de modalitat de pagament de l’oficina virtual del sistema RED.
 • Respecte dels treballadors per compte propi que han sol·licitat ajornament, no es carregaran en compte les quotes corresponents al mes ni, en el seu cas, les liquidacions complementàries de mesos anteriors que tinguessin aquest mes com a termini reglamentari d’ingrés de quotes.
 • Els mesos inclosos en la sol·licitud de l’ajornament no figuraran com a deute en els certificats d’estar al corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social que s’expedeixin després de presentar la sol·licitud d’ajornament.
 • Una vegada concedit l’ajornament no s’aplicarà recàrrec pel temps de tràmit d’ajornament.

Expedients de regulació temporal d’ocupació

Pel que fa a les quotes de les empreses que presentin ERTO:

 • Únicament es poden comunicar a través del Sistema RED.
 • Als treballadors en situació de baixa mèdica o suspensió de contracte per naixement i cura de menor amb anterioritat a l’inici de l’ERTO, s’aplicaran les peculiaritats de cotització corresponents a la seva situació fins al moment en què finalitzin aquestes situacions. A partir d’aquest moment, s’iniciarà l’aplicació automàtica de les peculiaritats de cotització derivades de l’ERTO.
 • Si la situació de baixa mèdica, suspensió de contracte per naixement i cura de menor, o risc durant l’embaràs o lactància natural del treballador s’inicia amb posterioritat a la seva inclusió en l’ERTO, és necessari que la TGSS regularitzi les peculiaritats per possibilitar el càlcul de l’exoneració per aquests treballadors inclosos en l’ERTO COVID 19.
 • Aquesta sol·licitud s’ha de realitzar quan es trobin identificades les situacions d’ERTO COVID 19 i de baixa mèdica o prestació per naixement i cura de menor en el sistema de la TGSS, per la qual cosa no és necessari aportar documentació.

La guia, a més, delimita els valors de la mena d’inactivitat que s’han d’utilitzar segons cada situació.

Reduccions de jornada

En aquest apartat, la TGSS recorda que únicament es poden comunicar a través del Sistema RED i identifica els valors del camp reducció de jornada en funció de si arriba o no al 100 per cent de la jornada.

Devolucions de quotes dels treballadors per compte propi

Finalment, referent a la devolució de quotes d’autònoms, indica que:

 • La devolució de quotes s’efectuarà d’ofici, no és necessària sol·licitud.
 • Les quotes corresponents als dies compresos entre el 14 i el 31 de març dels treballadors autònoms que siguin beneficiaris de la prestació per cessament en l’activitat, seran retornades el mes de maig. En el cas de les quotes d’abril, seran retornades d’ofici el mes de juny.
 • L’import serà ingressat en el compte bancari on es va realitzar el càrrec.

Per a més informació faci clic aquí

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,