Archives

novembre, 2017
ES POT ANUL•LAR UNA CLÀUSULA D’UN CONTRACTE BANCARI PER LA MIDA DE LA LLETRA?

ES POT ANUL•LAR UNA CLÀUSULA D’UN CONTRACTE BANCARI PER LA MIDA DE LA LLETRA?

Sí, així ho ha assenyalat l’Audiència Provincial de Castelló sobre una reclamació en l’impagament de les quotes d’una targeta de crèdit, que ha anul·lat una clàusula del contracte bancari per la mida de la lletra, tan petita que és necessària una lupa per a la seva lectura.

 

Volem informar-los que cada dia són més les sentències judicials contra el sector bancari, per l’ús abusiu de les seves clàusules contractuals. Ara per exemple, s’ha donat a conèixer que l’Audiència Provincial de Castelló ha anul·lat una clàusula d’un contracte bancari per la mida de la lletra, tan petita que és necessària una lupa per a la seva lectura.

 

Així consta en una interlocutòria del 7 de setembre del 2017 que admet a tràmit la demanda del banc contra un client per l’impagament de les quotes de la targeta de crèdit de la qual és titular.

 

En aquesta mateixa resolució, l’Audiència limita les pretensions de l’entitat financera en permetre-li reclamar només el principal del deute (4.600 euros) però no així els interessos (766 euros), ja que anul·la la clàusula que els fixa perquè la tipografia en què està redactada és tan reduïda que per a la seva lectura no n’hi ha prou amb l’ús d’unes ulleres sinó que es necessita una lupa.

 

Segons la interlocutòria, “la clàusula general del contracte que fixa l’interès remuneratori no supera el necessari control de transparència, atès que aquest interès remuneratori s’estableix en el revers del contracte que es troba sense signar pel demandat, estant en un context de difícil lectura, donada la lletra tan minúscula que empra i que fa necessària l’ús d’una lupa sense que siguin suficients les lents usuals de lectura, resultant a més de difícil comprensió per a un adherent mitjà en utilitzar conceptes i fórmules matemàtiques complicades”.

 

Per tant, revisi els seus contractes, i tingui present que els consumidors tenen dret a rebre un contracte en els quals les seves clàusules estiguin redactades de forma clara, senzilla, amb una lletra d’una mida no inferior a un mil·límetre i mig i sempre amb el contrast suficient que permeti una fàcil lectura, com exigeix la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. La normativa de consum ha exigit sempre que la informació figuri amb caràcters llegibles, fàcilment visibles i indelebles.

ELS AUTÒNOMS PODEN COMPATIBILITZAR LA SEVA ACTIVITAT AMB EL COBRAMENT DEL 100% DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ

ELS AUTÒNOMS PODEN COMPATIBILITZAR LA SEVA ACTIVITAT AMB EL COBRAMENT DEL 100% DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ

Amb efectes des del passat 26 d’octubre del 2017, la nova Llei de reforma dels autònoms estableix que els autònoms podran compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% amb el treball per compte d’altri. Per a això el pensionista haurà d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri. Fins ara, només existia aquesta possibilitat (jubilació activa) cobrant el 50% de la pensió.

 

Com ja l’hem estat informant, Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, porta importants novetats per als treballadors per compte propi. Entre elles, volem recordar-los que des del passat 26-10-2017 (entrada en vigor, amb caràcter general, de la nova Llei), s’ha modificat la Llei general de la Seguretat Social, per establir la possibilitat de poder compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% amb el treball per compte d’altri. Per a això el pensionista haurà d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri.

 

Compatibilitat de la pensió de jubilació activa i la realització de treballs per compte propi

 

S’ha admès tradicionalment, la compatibilitat entre el gaudi de la pensió de jubilació i el manteniment de la titularitat del negoci per part del treballador autònom jubilat amb la possibilitat legal d’exercir les funcions inherents a aquesta titularitat. És possible el gaudi de la pensió de jubilació i la realització de treball per compte d’altri o per compte propi en determinades condicions, regla aplicable a tots els règims de la Seguretat Social, i en conseqüència, també als autònoms, que amb la nova regulació s’aclareix.

 

Fins a l’entrada en vigor de la modalitat de jubilació activa, les possibilitats de compatibilitzar pensió de jubilació i activitat laboral estaven més restringides, reduint-se a tres possibilitats:

 

  • Compatibilitzar la pensió de jubilació amb una activitat laboral per compte propi sempre que els ingressos anuals no excedeixin el salari mínim interprofessional en còmput anual.
  • Compatibilitzar una pensió de jubilació causada amb un treball a temps parcial en els termes establerts en la jubilació flexible. Aquí es minorarà la pensió en proporció inversa a la reducció de jornada aplicable al pensionista en relació a un treballador a temps complet comparable.
  • Accés a la jubilació i començar a percebre la pensió al mateix temps que es realitza un treball a temps parcial en els termes establerts en la jubilació parcial. La pensió es minorarà d’igual forma que la descrita en la modalitat anterior.

Amb la denominada jubilació activa s’introdueix la figura del pensionista actiu, dins del programa de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors que accedeixen a la jubilació.

 

Aquesta nova modalitat estableix la possibilitat de compatibilitzar el gaudi de la prestació contributiva de jubilació amb la realització de qualsevol treball tant per compte propi com per compte d’altri, sigui a temps complet o a temps parcial, sempre que s’acreditin els següents requisits:

 

  • L’accés a la pensió haurà d’haver tingut lloc una vegada complerta l’edat que en cada cas resulti d’aplicació, sense que, a aquests efectes, siguin admissibles jubilacions acollides a bonificacions o anticipacions de l’edat de jubilació que poguessin ser aplicables a l’interessat.

 

  • El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora a l’efecte de determinar la quantia de la pensió causada ha d’assolir el 100%.

 

  • El treball compatible es podrà realitzar a temps complet o a temps parcial.

 

En aquests casos, el treballador podia cobrar el 50% de la pensió. Doncs bé, des del 26-10-2017, si és autònom i té contractat, almenys, un empleat per compte d’altri, podrà compatibilitzar la seva activitat amb el cobrament del 100% de la seva pensió, si compleix la resta de requisits d’edat i cotitzacions indicats.

 

La llei només exigeix tenir un empleat per compte d’altri, sense delimitar per tipus de contracte o percentatge de jornada. No obstant això, caldrà esperar a futurs pronunciaments per part de la Seguretat Social que aclareixi aquest requisit.

EXISTEIX LIMITACIÓ EN L’EMBARGAMENT PER PART D’HISENDA EN ELS INGRESSOS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DELS AUTÒNOMS?

EXISTEIX LIMITACIÓ EN L’EMBARGAMENT PER PART D’HISENDA EN ELS INGRESSOS DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DELS AUTÒNOMS?

 

Els límits de la possibilitat d’embargament establerts en la Llei d’enjudiciament civil (LEC) establerts per a sous i pensions s’apliquen també als ingressos d’activitats professionals i mercantils autònomes, sense que es requereixi el requisit afegit que aquestes activitats es realitzin amb les característiques pròpies de la figura del treballador autònom econòmicament depenent (TRADE).

 

Davant la pregunta de si no són embargables els ingressos procedents d’activitats empresarials i professionals (autònoms), encara que aquestes siguin ocasionals, que no superin el salari mínim interprofessional (SMI), volem informar-los que la Direcció General de Tributs (DGT) , en la seva consulta vinculant V1082-17, ha declarat que els límits de la possibilitat d’embargament establerts en el article 607 de la Llei d’enjudiciament civil (LEC) s’apliquen també als ingressos d’activitats professionals i mercantils autònomes, sense que s’hagi d’establir com a requisit addicional, que aquestes activitats s’hagin de realitzar sota les característiques contemplades per a la figura del treballador autònom econòmicament dependent.

 

Canvi de criteri de la DGT

 

En una consulta vinculant anterior (V2031-16), la DGT afirmava que els límits de la possibilitat d’embargament de l’article 82.1 del Reglament general de recaptació (RGR) en relació amb l’article 607.1 de la LEC només afecten a les percepcions que tinguessin la consideració de salari conformement a l’article 26.2 de l’Estatut dels treballadors, i que eren alienes a altres percepcions procedents d’activitats professionals i mercantils autònomes, excepte a aquelles de caràcter similar o anàleg als salaris, com les percebudes pels treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE).

 

Aquest criteri ara canvia, com a conseqüència d’un elemental principi de seguretat jurídica i que s’adequa a la modificació duta a terme per la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC) 3517/2016, de 31 de gener de 2017 dictada en virtut del recurs extraordinari d’alçada per a la unificació de criteri.

 

El Tribunal Central ha enunciat clarament la impossibilitat de restringir els límits de la impossibilitat d’embargament establerts en l’article 607 de la LEC als ingressos procedents d’activitats professionals i mercantils autònomes exigint el requisit addicional que els faci partícips de les característiques d’aquells que treballen sota el règim laboral o en el nou règim de treballador econòmicament dependent. En paraules del TEAC el que la norma ha pretès és assegurar també uns nivells d’impossibilitat d’embargament i de protecció per a la subsistència a aquells que exerceixen la seva activitat sota un règim alternatiu com és el dels treballadors autònoms, ja que de no existir aquesta protecció, tot l’import facturat pels seus serveis seria embargable en la seva integritat perquè no tenen la consideració de sou o salari.

 

Es conclou per tant, com ja s’avançava que resulta possible estendre els límits de la possibilitat d’embargament establerts per a sous i pensions en l’article 607 de la LEC als treballadors autònoms, sense que a aquests efectes calgui establir el controvertit requisit addicional.

 

Recordem el que diu l’article 607 de la LEC sobre l’embargament de sous i pensions:

 

  1. No es pot embargar el salari, sou, pensió, retribució o el seu equivalent, que no excedeixi de la quantia assenyalada per al salari mínim interprofessional (SMI. Des del gener d’aquest any el salari mínim s’ha establert en 23,59 euros/dia, 707,70 euros/mes o 9.907,80 euros/any (14 pagues) depenent de si el salari es calcula per dies o per mesos. Aquest any s’ha produït un increment del 8% respecte a l’any anterior).

 

  1. Els salaris, sous, jornals, retribucions o pensions que siguin superiors al salari mínim interprofessional s’embargaran conforme a aquesta escala:

 

1r Per a la primera quantia addicional fins a la qual suposi l’import del doble del salari mínim interprofessional, el 30 per 100.

2n Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un tercer salari mínim interprofessional, el 50 per 100.

3r Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un quart salari mínim interprofessional, el 60 per 100.

4t Per a la quantia addicional fins a l’import equivalent a un cinquè salari mínim interprofessional, el 75 per 100.

5è Per a qualsevol quantitat que excedeixi de l’anterior quantia, el 90 per 100.

 

  1. Si l’executat és beneficiari de més d’una percepció, s’acumularan totes elles per deduir una sola vegada la part que no es pot embargar. Igualment seran acumulables els salaris, sous i pensions, retribucions o equivalents dels cònjuges quan el règim econòmic que els regeixi no sigui el de separació de béns i rendes de tota classe, circumstància que hauran d’acreditar al secretari judicial.

 

El que la norma pretén és assegurar la subsistència d’aquells treballadors autònoms, que en cas de no tenir aquesta protecció, veurien com tot el facturat pels seus serveis es podria embargar, amb el consegüent perjudici per al seu futur.