Notícies

Darreres novetats fiscals
ELS AUTÒNOMS PODEN COMPATIBILITZAR LA SEVA ACTIVITAT AMB EL COBRAMENT DEL 100% DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ

ELS AUTÒNOMS PODEN COMPATIBILITZAR LA SEVA ACTIVITAT AMB EL COBRAMENT DEL 100% DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ

Amb efectes des del passat 26 d’octubre del 2017, la nova Llei de reforma dels autònoms estableix que els autònoms podran compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% amb el treball per compte d’altri. Per a això el pensionista haurà d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri. Fins ara, només existia aquesta possibilitat (jubilació activa) cobrant el 50% de la pensió.

 

Com ja l’hem estat informant, Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, porta importants novetats per als treballadors per compte propi. Entre elles, volem recordar-los que des del passat 26-10-2017 (entrada en vigor, amb caràcter general, de la nova Llei), s’ha modificat la Llei general de la Seguretat Social, per establir la possibilitat de poder compatibilitzar la pensió de jubilació al 100% amb el treball per compte d’altri. Per a això el pensionista haurà d’acreditar tenir contractat en l’activitat almenys 1 treballador per compte d’altri.

 

Compatibilitat de la pensió de jubilació activa i la realització de treballs per compte propi

 

S’ha admès tradicionalment, la compatibilitat entre el gaudi de la pensió de jubilació i el manteniment de la titularitat del negoci per part del treballador autònom jubilat amb la possibilitat legal d’exercir les funcions inherents a aquesta titularitat. És possible el gaudi de la pensió de jubilació i la realització de treball per compte d’altri o per compte propi en determinades condicions, regla aplicable a tots els règims de la Seguretat Social, i en conseqüència, també als autònoms, que amb la nova regulació s’aclareix.

 

Fins a l’entrada en vigor de la modalitat de jubilació activa, les possibilitats de compatibilitzar pensió de jubilació i activitat laboral estaven més restringides, reduint-se a tres possibilitats:

 

  • Compatibilitzar la pensió de jubilació amb una activitat laboral per compte propi sempre que els ingressos anuals no excedeixin el salari mínim interprofessional en còmput anual.
  • Compatibilitzar una pensió de jubilació causada amb un treball a temps parcial en els termes establerts en la jubilació flexible. Aquí es minorarà la pensió en proporció inversa a la reducció de jornada aplicable al pensionista en relació a un treballador a temps complet comparable.
  • Accés a la jubilació i començar a percebre la pensió al mateix temps que es realitza un treball a temps parcial en els termes establerts en la jubilació parcial. La pensió es minorarà d’igual forma que la descrita en la modalitat anterior.

Amb la denominada jubilació activa s’introdueix la figura del pensionista actiu, dins del programa de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors que accedeixen a la jubilació.

 

Aquesta nova modalitat estableix la possibilitat de compatibilitzar el gaudi de la prestació contributiva de jubilació amb la realització de qualsevol treball tant per compte propi com per compte d’altri, sigui a temps complet o a temps parcial, sempre que s’acreditin els següents requisits:

 

  • L’accés a la pensió haurà d’haver tingut lloc una vegada complerta l’edat que en cada cas resulti d’aplicació, sense que, a aquests efectes, siguin admissibles jubilacions acollides a bonificacions o anticipacions de l’edat de jubilació que poguessin ser aplicables a l’interessat.

 

  • El percentatge aplicable a la respectiva base reguladora a l’efecte de determinar la quantia de la pensió causada ha d’assolir el 100%.

 

  • El treball compatible es podrà realitzar a temps complet o a temps parcial.

 

En aquests casos, el treballador podia cobrar el 50% de la pensió. Doncs bé, des del 26-10-2017, si és autònom i té contractat, almenys, un empleat per compte d’altri, podrà compatibilitzar la seva activitat amb el cobrament del 100% de la seva pensió, si compleix la resta de requisits d’edat i cotitzacions indicats.

 

La llei només exigeix tenir un empleat per compte d’altri, sense delimitar per tipus de contracte o percentatge de jornada. No obstant això, caldrà esperar a futurs pronunciaments per part de la Seguretat Social que aclareixi aquest requisit.