Archives

novembre, 2016
NOUS CANVIS EN LA NORMATIVA SEPA QUE OBLIGUEN A LES EMPRESES A ADAPTAR-SE

NOUS CANVIS EN LA NORMATIVA SEPA QUE OBLIGUEN A LES EMPRESES A ADAPTAR-SE

Des del passat 21 de novembre cal tenir en compte l’entrada en vigor dels canvis en la normativa SEPA que portaran importants conseqüències per a les empreses. La nova versió SEPA redueix els terminis en els cobraments. Si en l’actualitat el banc de l’empresa havia de notificar al banc del client el cobrament d’un deute o d’una remesa amb 5 dies hàbils bancaris d’antelació a la data de càrrec, a partir d’ara es podrà fer tan sols un dia abans. També se simplifica el mandat o autorització d’un client per domiciliar rebuts en el seu compte (ja no serà necessari diferenciar entre primer rebut, els successius i l’últim).

Des que va arrencar la iniciativa de la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA, per les seves sigles en anglès) s’han anat complint diferents fites. Doncs bé, el passat 21 de novembre 2016 fou de nou un dia important a tenir en compte en aquest procés d’adaptació a la nova normativa de pagaments a Europa.

 

Les variacions es produeixen quan les empreses espanyoles esgoten encara el període de transició en el seu esforç per adaptar-se al gruix de la regulació que des de juny del 2014 a febrer del 2016 ha introduït l’European Payments Council (EPC) amb l’objectiu d’harmonitzar i simplificar els pagaments i cobraments entre els països de la Unió Europea i el seu entorn.

 

Principals novetats SEPA novembre 2016

 

Actualment a Espanya disposem de dos models de quaderns de deutes SEPA que ens permeten presentar-los en terminis diferents, a elecció de l’usuari i de la localització de l’entitat de destinació:

 

 • Esquema CORE: entre 4 dies si el deute és recurrent o últim i 7 dies si el deute és el primer o únic.
 • Esquema COR1: els emissors poden enviar el fitxer un dia abans de la data de venciment del rebut sempre que els deutes siguin nacionals.

 

Des del 21 de novembre de 2016, l’esquema COR1 desapareix a Espanya i solament podrem enviar quaderns en format CORE.

 

Atenció. Encara que la norma COR1 desapareix, podrà seguir rebent impagats presentats amb anterioritat al 20 de novembre de 2016, amb les indicacions corresponents i en els terminis establerts per a la seva devolució de 58 dies en operacions autoritzades o 13 mesos en operacions no autoritzades.

 

Millora dels terminis de presentació de deutes SEPA CORE: existirà un únic termini de presentació de deutes SEPA CORE, independentment del seu tipus (primer, recurrent, únic, etc.) i serà més curt. Si en l’actualitat el banc de l’empresa havia de notificar al banc del client el cobrament d’un deute o d’una remesa amb 5 dies hàbils bancaris d’antelació a la data de càrrec, a partir d’ara es podrà fer tan sols un dia abans.

 

Eliminació de l’obligatorietat de distingir entre el primer deute i els següents (FRST/RCUR): això és especialment rellevant si es giren deutes sobre altres països i aplica tant a deutes Core com a deutes B2B.

 

Simplificació de la indicació de canvi de compte del deutor: s’utilitzarà el mateix procediment per indicar un canvi de compte dins del mateix banc o entre entitats financeres.

 

 

Novetats SEPA 2016

 

01/02/2016

 

 • Desapareixen els quaderns 58 i 32.
 • S’usa el format XML per a remeses de deutes directes i transferències.
 • És obligatori l’ús de l’IBAN. Desapareix el CCC.

 

21/11/2016

 

 • Desapareix l’esquema COR1, i passa a ocupar el seu lloc el CORE.
 • Desapareix la necessitat d’informar el codi FRST.
 • Canvia l’ús del codi SMND.
 • Es redueixen els terminis en els cobraments. L’esquema CORE, que fins ara exigia entre 5 i 3 dies d’antelació per notificar al banc, redueix el termini fins a un dia.
 • El mandat, més simple: l’autorització d’un client per domiciliar rebuts en el seu compte. Ja no serà necessari diferenciar entre el primer rebut, els successius i l’últim.
UTILITZI EL CRÈDIT DISPONIBLE EN LA SEVA EMPRESA PER FORMAR ALS SEUS EMPLEATS

UTILITZI EL CRÈDIT DISPONIBLE EN LA SEVA EMPRESA PER FORMAR ALS SEUS EMPLEATS

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional, disposen d’un crèdit anual per a la formació dels seus treballadors, i el seu import depèn de la mida de l’empresa i de la quantia cotitzada per formació l’any anterior. La bonificació es pot aplicar a partir de la comunicació de la finalització del curs a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (abans Fundació Tripartita).

El volem informar que les empreses disposen d’un crèdit de formació anual, la formació bonificada, que és una ajuda econòmica que s’ha de destinar a la formació de la plantilla de cada companyia i procedeix de bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social.

 

La formació ajuda a augmentar la competitivitat i productivitat de tota l’empresa, ja que es potencien o milloren les competències i qualificacions dels seus treballadors. I en aquest sentit, no ha d’oblidar que les empreses disposen d’un crèdit per gastar en cursos per als seus empleats, i el seu import depèn de la mida de l’empresa i de la quantia cotitzada per formació l’any anterior.

 

Tengui present que:

 

 • L’empresa avança els diners del curs i posteriorment en descompta l’import de les cotitzacions (de manera que recupera el cost del curs, amb uns límits fixats en la norma).

 

 • La bonificació es pot aplicar a partir de la comunicació de la finalització del curs a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació (abans, Fundació Tripartita). En tot cas, el butlletí de cotització de desembre (que es presenta al gener) és l’últim en el qual es pot aplicar la bonificació.

 

Atenció: el crèdit per formació s’ha de consumir en l’exercici; si es passa aquest termini, es perd.

 

Com calculo el crèdit disponible per a la meva empresa?

 

El crèdit disponible per a les empreses durant el present exercici es calcula a partir de dues dades: el cotitzat per l’empresa en concepte de formació professional l’any anterior i la mida de la seva plantilla, que determinarà el percentatge de l’import cotitzat al qual té dret l’empresa:

 

 • Empreses d’1 a 9 treballadors: 100%.
 • De 10 a 49 treballadors: 75%.
 • De 50 a 249 treballadors: 60%.
 • De 250 o més treballadors: 50%.

 

Atenció: les empreses d’1 a 5 empleats tenen un crèdit global de 420 euros. Les de nova creació i les que obrin nous centres en 2016 disposaran de 65 euros addicionals per cada empleat contractat.

 

Existeix algun límit en la utilització del crèdit?

 

Per a totes les empreses existeix un màxim que es pot finançar del cost de les accions formatives i que dependrà de la modalitat d’impartició (presencial, a distància, teleformació, mixta), així com, en el cas de la modalitat presencial, del nivell de formació.

 

Aquest límit per grup es calcula sobre la base dels següents mòduls:

 

Modalitat d’impartició Nivell de formació
Presencial Bàsic Superior
9 euros 13 euros
Teleformació 7,5 euros
Mixta S’aplicaran als mòduls anteriors en funció de les hores de formació de cada modalitat.

 

El cost màxim de les accions formatives que es pot finançar serà el resultat de multiplicar el mòdul econòmic corresponent pel nombre d’hores del curs i pel nombre d’alumnes.

 

El crèdit cobreix el total dels costos de formació o l’empresa ha de fer alguna aportació?

 

Les empreses que tinguin una plantilla superior a 5 treballadors estan obligades a participar en el finançament dels costos de formació del seu pla de formació anual (és a dir, de la totalitat dels cursos que realitzi i comuniqui en l’aplicació telemàtica). Aquesta aportació es denomina cofinançament.

 

El cofinançament privat varia en funció de la plantilla:

 

 • de 6-9 treballadors: 5%
 • de 10-49 treballadors: 10%
 • de 50-249 treballadors: 20%
 • de més de 250 treballadors: 40%

 

Atenció. Les empreses d’1 a 5 treballadors queden exemptes de cofinançar amb els seus propis recursos la formació.

 

La fórmula per al càlcul del cofinançament és la següent:

 

Cofinançament = (cost total admès de la formació – bonificació aplicada) + cost salarial dels treballadors formats en jornada laboral

 

 

 

 

Existeix alguna excepció en el cas de tenir la consideració de grup d’empreses?

 

Des de l’1 de gener de 2016, en cas de pertànyer a un grup d’empreses, cada empresa podrà disposar de l’import del crèdit que correspongui al grup, amb el límit del 100 per cent del cotitzat per cadascuna d’elles en concepte de formació professional.

 

Quan es pot bonificar l’empresa les despeses de l’acció formativa?

 

Les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social es podran aplicar a partir de la comunicació (a la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació) de finalització de la formació i, en tot cas, amb anterioritat a la data en què finalitza el termini de presentació del butlletí de cotització corresponent al mes de desembre del mateix exercici econòmic.

 

Atenció. En tot cas, el butlletí de cotització de desembre (que es presenta al gener) és l’últim en el qual es pot aplicar la bonificació, en cas contrari, es perd.

 

La bonificació aplicable per l’empresa (per a aquells grups comunicats a partir del 24 de març de 2015) no podrà superar, en cap cas, l’import menor dels següents:

 

 • Crèdit disponible.
 • Total dels costos del grup (directes + indirectes + (si escau) costos d’organització).
 • Import màxim que es pot finançar = (mòdul econòmic màxim x hores d’impartició x nombre de participants) + (si escau) costos d’organització.

 

Com s’apliquen les bonificacions?

 

A través del sistema RED es comunicaran les bonificacions per formació professional contínua en el segment EDTCA80 “Bonificació SPEE formació contínua”.

 

L’import d’aquesta bonificació s’acumularà en el segment EDTCA60 “Suma de bonificacions, subvencions i compensacions”.

 

En cas que la liquidació de quotes resulti a favor de l’usuari, la mera presentació dels documents de cotització es considerarà Sol·licitud de Saldo Creditor i la TGSS tramitarà la devolució de l’import corresponent.

 

SI VOSTÈ HA COMPRAT UN HABITATGE SAP QUE POT FRACCIONAR EL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS (ITP) SI L’HABITATGE COMPLEIX UNS REQUISITS DETERMINATS?

SI VOSTÈ HA COMPRAT UN HABITATGE SAP QUE POT FRACCIONAR EL PAGAMENT DE L’IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS (ITP) SI L’HABITATGE COMPLEIX UNS REQUISITS DETERMINATS?

La normativa de l’ITP estableix per a aquest impost un supòsit especial de fraccionament del pagament, en cas d’adquisició d’habitatge habitual amb una superfície útil no superior a 120 m².

Com ja sap, el contribuent té dret a demorar el pagament total del deute tributari o a repartir l’import del deute en diversos pagaments parcials sempre que formuli la sol·licitud en el termini legalment establert.

 

La concessió de l’ajornament/fraccionament de pagament comporta, amb caràcter general, l’obligació de pagar els interessos de demora corresponents.

 

Doncs bé, existeixen determinats supòsits especials d’ajornament o fraccionament, com per exemple en l’impost sobre successions o en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD).

 

Fraccionament de l’ITP en la compra d’un habitatge

 

Si vostè està interessat en la compra d’un habitatge, on com a comprador particular haurà de pagar l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), recordi que la normativa estableix per a aquest impost un supòsit especial de fraccionament del pagament, en cas d’adquisició d’habitatge habitual amb una superfície útil no superior a 120 m².

 

Requisits:

 

 • El comprador ha de sol·licitar l’ajornament dins del termini que té per liquidar i pagar aquest impost. En general, el termini és de 30 dies hàbils des de la data d’adquisició, tret que en la seva comunitat autònoma (recordi que és un impost cedit a les CCAA) tingui establert un altre termini diferent.
 • Ha de consistir en l’adquisició d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent de l’interessat.
 • La superfície útil de l’habitatge no ha d’excedir de 120 m².
 • El pagament de l’ITP es pot fraccionar en tres anualitats com a màxim, i es reporten interessos de demora a favor d’Hisenda (el 3,75% per 2016).
ELS ADMINISTRADORS ENCARA HAN DE MANTENIR EL SECRET DESPRÉS DE CESSAR EN LES SEVES FUNCIONS

ELS ADMINISTRADORS ENCARA HAN DE MANTENIR EL SECRET DESPRÉS DE CESSAR EN LES SEVES FUNCIONS

Es tracta d’una de les obligacions bàsiques derivades del deure de lleialtat que imposa la Llei de societats de capital als administradors. Aquest deure implica guardar secret sobre les informacions, dades, informes o antecedents als quals hagi tingut accés en l’acompliment del seu càrrec, fins i tot quan n’hagi cessat, excepte en els casos en què la llei ho permeti o requereixi.

Li recordem que l’administrador d’una societat limitada o anònima (àdhuc després de deixar el càrrec) ha de mantenir en secret la informació confidencial de la societat. És a dir, no pot divulgar-la ni utilitzar-la en el seu benefici.

 

Els administradors hauran d’exercir el càrrec amb la lleialtat d’un “fidel representant”, obrant de bona fe i en el millor interès de la societat. La infracció d’aquest deure obligarà a l’administrador a indemnitzar el dany causat al patrimoni social i a retornar a la societat l’enriquiment injust obtingut per l’administrador.

 

En particular, el deure de lleialtat obliga a l’administrador a:

 

 1. a) No exercitar les seves facultats amb finalitats diferents d’aquelles per les quals li han estat concedides.

 

 1. b) Guardar secret sobre les informacions, dades, informes o antecedents als quals hagi tingut accés en l’acompliment del seu càrrec, fins i tot quan n’hagi cessat, excepte en els casos en què la llei ho permeti o requereixi, com per exemple en el cas de qualsevol qüestió judicial.

 

La jurisprudència ha assenyalat sobre aquest tema que:

 

 • Ha d’existir una informació (dades, informes o antecedents) que estigui protegida per l’empresa i no pugui ser coneguda per tercers de forma legítima. A més, la informació ha de tenir valor comercial.

 

 • A més és necessari que l’administrador hagi adquirit la informació confidencial en “l’acompliment del seu càrrec”.

 

 1. c) Abstenir-se de participar en la deliberació i votació d’acords o decisions en les quals ell o una persona vinculada tingui un conflicte d’interessos, directe o indirecte. S’exclouran de l’obligació d’abstenció els acords o decisions que l’afectin en la seva condició d’administrador, tals com la seva designació o revocació per a càrrecs en l’òrgan d’administració o d’altres de significat anàleg.

 

 1. d) Exercir les seves funcions sota el principi de responsabilitat personal amb llibertat de criteri o judici i independència respecte d’instruccions i vinculacions de tercers.

 

 1. e) Adoptar les mesures necessàries per evitar incórrer en situacions en les quals els seus interessos, siguin per compte propi o d’altri, puguin entrar en conflicte amb l’interès social i amb els seus deures envers la societat.

 

Els administradors hauran de comunicar qualsevol situació de conflicte directe o indirecte que poguessin tenir amb l’interès de la societat als altres administradors i, si escau, al consell d’administració.

 

Dins de la responsabilitat dels administradors s’inclouen les omissions en el compliment dels seus deures i obligacions siguin legals, estatutàries o de qualsevol índole que justifiquin els danys i perjudicis ocasionats. La responsabilitat dels administradors afecta a tot el seu patrimoni personal.

 

L’acció de responsabilitat contra els administradors, sigui social o individual, prescriurà a quatre anys a comptar des del dia en què s’hagués pogut exercitar.

 

A més, hem de tenir present que es pot cometre un delicte penal en cas de difondre, revelar o cedir secrets d’empresa, per part d’un empleat que tingui l’obligació de guardar reserva, i que es castiga amb pena de presó de 2 a 4 anys i multa de 12 a 24 mesos. Aquesta pena s’atenua en el supòsit de revelar secrets aliens, dels quals tingui coneixement per raó del seu ofici o de les seves relacions laborals, que serà castigat amb la pena de presó d’1 a 3 anys i multa de 6 a 12 mesos.