Archives

maig, 2015

EL TRIBUNAL SUPREM DECLARA ABUSIUS ELS INTERESSOS DE DEMORA ELEVATS EN ELS PRÉSTECS BANCARIS

El Tribunal Suprem ha donat un cop dur a les condicions de la majoria dels préstecs personals en declarar abusius els interessos de demora que superin en més de dos punts als interessos normals del crèdit. La majoria dels préstecs personals concedits pels bancs tenen interessos de demora superiors. El Tribunal Suprem en la seva sentència de 22-04-2015 fixa doctrina sobre el caràcter abusiu dels interessos de demora en els contractes de préstec sense garantia hipotecària celebrats amb consumidors.

El Tribunal Suprem en una sentència important de 22 d’abril de 2015 s’ha pronunciat sobre el caràcter abusiu dels interessos de demora en els contractes de préstec sense garantia hipotecària celebrats amb consumidors. El Tribunal Suprem ha fixat un límit als interessos de demora que poden cobrar els bancs en els préstecs personals (els que no són hipoteques). El Suprem estima que s’han de considerar abusius aquells que superin en un 2% l’interès que es cobrava de forma habitual al consumidor.

 

Antecedents

 

La sentència parteix d’un cas concret presentat pel Banco Santander com a prestador contra un deutor morós a qui li va exigir el pagament de tot el préstec que havia contractat, amb un interès de l’11,8%, per 16.473 euros, i a més uns altres 4.942 euros pels interessos moratoris pactats al 21,80%. El deutor va recórrer. Al principi va perdre en un jutjat de primera instància, però posteriorment l’Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife va absoldre el demandat del pagament dels citats 4.942 euros i va declarar nul·la la clàusula que establia l’interès de demora.

 

El Tribunal Suprem fixa doctrina i li dóna la raó al consumidor

 

El banc va recórrer llavors davant el Tribunal Suprem però aquest va desestimar els recursos interposats pel Santander i es recolza en la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, aprofitant el cas per fixar la doctrina jurisprudencial que “en els contractes de préstec sense garantia real concertats amb consumidors, és abusiva la clàusula no negociada que fixa un interès de demora que suposi un increment de més de dos punts percentuals respecte de l’interès remuneratori pactat”.

 

La importància d’aquesta sentència és que el Suprem no es limita a dictaminar sobre un cas concret, sinó que estableix de manera clara la seva jurisprudència per a situacions similars en dos aspectes molt clars: destria si es tracta de clàusules abusives, d’acord amb la normativa de protecció dels consumidors, primer; i, en segon lloc, determina si s’indemnitza proporcionalment al creditor amb el tipus d’interès fixat, o, per contra, s’ha establert un interès «desproporcionat».

 

La conseqüència d’aquesta declaració d’abusivitat consisteix que el préstec reportarà exclusivament l’interès remuneratori, eliminant completament l’increment percentual en què consisteix l’interès de demora abusiu.

 

Atenció. Actualment, la majoria de préstecs al consum o personals es fixen amb un interès que oscil·la entre el 7% i el 10% de mitjana, aproximadament, i l’interès de demora en cas de no pagar les quotes supera el tipus del 20% en la seva gran majoria.

 

En la mateixa sentència declara que en els contractes bancaris concertats amb consumidors, es presumeix que les clàusules constitueixen condicions generals de la contractació, susceptibles de control d’abusivitat, tret que es provi complidament l’existència de negociació i les contrapartides que en ella va obtenir el consumidor.

 

Finalment, considera que l’abusivitat d’una clàusula no negociada individualment en un contracte subscrit amb consumidors és apreciable d’ofici quan es resol un recurs d’apel·lació, i que les conseqüències de la nul·litat provocada pel caràcter abusiu de la clàusula, en els termes que es deriven de la jurisprudència comunitària i nacional, han de ser aplicades d’ofici pels tribunals.

 

Finalment, la sentència considera que els jutges han d’apreciar d’ofici si una clàusula és abusiva o no quan examinen un cas sobre aquest tema.

 

Conclusió

 

La sentència que hem esmentat és transcendent perquè el Tribunal Suprem fixa doctrina sobre aquest tema. Aquest criteri s’aplicarà a casos similars que arribin als tribunals, ja que en la majoria dels casos els interessos de demora són superiors en més de dos punts als ordinaris. Aquesta doctrina pot provocar que els bancs exigeixin més garanties o tipus d’interès més alts en concedir préstecs personals.

 

En qualsevol cas, el Suprem recalca que els tribunals hauran d’actuar «d’ofici» si aprecien clàusules abusives, sense esperar al fet que ho denunciï el consumidor.

 

REGLES ESPECIALS DE QUANTIFICACIÓ DE RENDES DERIVADES DE DEUTE SUBORDINAT O DE PARTICIPACIONS PREFERENTS EN L’IRPF

Amb efectes des de l’1 de gener de 2013, s’estableixen regles especials de quantificació de les rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents de contribuents que percebin a partir d’aquesta data compensacions de les entitats emissores d’aquests actius com a conseqüència d’acords. També es dóna la possibilitat de sol·licitar la rectificació d’autoliquidacions prescrites quan el titular d’aquests actius hagués obtingut una sentència de nul·litat dels contractes i n’hagués consignat els rendiments.

Al BOE del dia 15 de maig, es publicà el Reial decret-llei 6/2015, de 14 de maig, que modifica la Llei 35/2006 de l’IRPF per introduir en aquest text legal, amb efectes des de l’1 de gener de 2013, unes regles opcionals especials de quantificació de rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents, que tenen per finalitat permetre computar un únic rendiment del capital mobiliari, que serà negatiu en la majoria dels casos, per diferència entre la compensació percebuda pel contribuent i la inversió realitzada, deixant sense efectes fiscals les operacions intermèdies de recompra i subscripció o bescanvi de valors, i, si escau, la transmissió dels valors rebuts.

 

Aquestes mesures tributàries es concreten en quantificar les rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents de contribuents que percebin a partir d’aquesta data compensacions de les entitats emissores d’aquests actius com a conseqüència d’acords. També es dóna la possibilitat de sol·licitar la rectificació d’autoliquidacions prescrites quan el titular d’aquests actius hagués obtingut una sentència de nul·litat dels contractes i n’hagués consignat els rendiments.

 

 1. Percepció de compensacions per acords amb les entitats emissores a partir de l’1 de gener de 2013

 

Poden optar per aplicar els següents tractaments:

 

 • En l’exercici en el qual es percebin les compensacions derivades de l’acord es computarà, com a rendiment del capital mobiliari, la diferència entre la compensació percebuda (més l’obtingut de transmetre els valors rebuts en el bescanvi o, si no haguessin estat transmesos, caldrà sumar-li la valoració que s’hi donarà en quantificar la compensació) i la inversió. Si escau, s’ha de presentar complementària sense sanció, ni interessos de demora, ni recàrrecs, es donaran terminis especials per a això. Si la complementària és de 2013, el termini per presentar-la és fins al 15 d’agost proper.

 

 • Els contribuents que percebin les compensacions per acords amb les entitats en 2013 o 2014, poden aplicar les normes generals de l’impost amb la possibilitat especial que poden minorar el rendiment del capital mobiliari positiu obtingut per la compensació amb la part del saldo negatiu de la base general, corresponent a transmissions de fins a un any d’antiguitat de valors procedents de la recompra o bescanvi de les preferents, que no hagi pogut ser compensat.

 

Exemple: un contribuent adquireix participacions preferents per un valor d’adquisició de 18.500. Els primers anys es van cobrar els cupons anuals. Cupó anual 1.200 € / anuals. Posteriorment les participacions preferents van ser canviades per obligacions o per accions, la valoració de les quals era de 15.000 €.

 

Aquestes noves obligacions o accions han estat transmeses pels contribuents. El valor de transmissió és de 13.000 €.

 

Finalment, s’aconsegueix un acord amb l’entitat financera pel qual compensa al contribuent amb una determinada quantitat, 5.000 €.

 

La tributació que correspon a totes aquestes operacions fins a l’entrada en vigor del present Reial decret-Llei és la següent:

 

Cobrament de cupons:

 

Aquests cupons són rendiments del capital mobiliari. Es van integrar 1.200 € anuals a la base imposable de l’estalvi.

 

Bescanvi o conversió:

 

El bescanvi genera sempre un rendiment del capital mobiliari, negatiu en aquests casos, per la diferència entre el valor dels nous títols (siguin obligacions o accions) i el de les participacions preferents originals. Aquest rendiment s’integra a la base imposable de l’estalvi.

 

     Valor de les noves accions o obligacions……………15.000

(-) Valor d’adquisició de les preferents………………….18.500

       Rendiment…………..……………….……………………….- 3.500

 

Venda de les noves obligacions o accions:

 

     Preu de venda noves accions o obligacions….…13.000

(-) Valor de les noves accions o obligacions…….…..15.000

     Renda………………..………………………….…………..- 2.000

 

Aquí caldrà distingir els següents supòsits:

 

 • Si els nous títols han estat obligacions, la renda generada per la seva transmissió serà un rendiment del capital mobiliari que s’integrarà a la base imposable de l’estalvi.
 • Si els nous títols han estat accions, la renda generada per la seva transmissió serà una pèrdua patrimonial. Aquesta pèrdua s’integrarà:
  • A la base imposable de l’estalvi si ha transcorregut més d’un any des que es va adquirir amb el bescanvi.
  • A la base imposable general si ha transcorregut menys d’un any.

 

Percepció de la compensació derivada de l’acord:

 

Aquesta compensació generarà un rendiment del capital mobiliari que s’integrarà a la base imposable de l’estalvi.

 

Rendiment………………………………………….+ 5.000

 

Com es pot observar el resultat econòmic global de les operacions de compravenda i compensació generen un resultat conjunt de:

 

Quantitats percebudes pel contribuent:       18.000

            Valor de transmissió final.…………..…13.000

            Compensació…………………….……………5.000

 

     (-) Quantitats satisfetes pel contribuent:           (-) 18.500

            Valor d’adquisició inicial…………… …18.500

            Resultat global……………………….……………………………………- 500

 

No obstant això, des del punt de vista fiscal, aquest resultat de – 500 es descompon en tres rendes:

 

Rendiment capital mobiliari (BIA)                                                                            – 3.500

Rendiment capital mobiliari (BIA) o pèrdua patrimonial (BIA o BIG)             – 2.000

 

Rendiment capital mobiliari (BIA)                                                                        + 5.000
Total                                                                                                                                 – 500
(BIA): Base imposable de l’estalvi

(BIG). Base imposable general

 

En el cas que aquestes tres rendes s’integrin a la base imposable de l’estalvi per ser rendiments del capital o pèrdues patrimonials a més d’un any, es poden compensar íntegrament unes amb les altres, des de l’1 de gener de 2014, en virtut de l’establert en la nova disposició addicional trenta-novena de la Llei incorporada pel Reial decret-llei 8/2014, de 4 de juliol.

 

No obstant això, en el cas que els títols rebuts a canvi de les participacions preferents haguessin estat accions i s’haguessin transmès abans d’un any, la pèrdua patrimonial s’integra a la base imposable general i per tant no es pot compensar amb aquestes altres rendes.

 

El present Reial decret-llei estableix que els contribuents que hagin percebut aquestes compensacions podran optar per donar a aquestes rendes qualssevol dels següents tractaments:

 

1a alternativa:

 

Declarar un únic rendiment del capital mobiliari a integrar a la base imposable de l’estalvi al moment de percebre la compensació per la diferència d’entre:

 

            Compensació + valor de transmissió final d’obligacions o accions
            (-) La inversió inicial en preferents

En el nostre exemple:

                         5.000 + 13.000

                       (-)     18.500       

                                  – 500
En aquest cas, si el contribuent ja hagués declarat les rendes derivades del bescanvi i de la venda presentarà autoliquidació complementària sense sanció, ni interessos, ni cap recàrrec.


2a alternativa:

 

Aplicar les normes generals de l’impost exposades anteriorment. No obstant això, en aquest cas podran minorar el rendiment del capital mobiliari derivat de la compensació + 5.000, en l’import de la pèrdua patrimonial de la base imposable general derivada de la venda d’accions en menys d’un any – 2.000, que no hagi pogut ser compensada a través del procediment general d’integració i compensació de rendes.

 

 1. Titulars de contractes de preferents o de deute subordinat declarats nuls per sentència judicial

 

Com que és possible que s’integressin rendiments d’aquests productes financers en l’IRPF de períodes ja prescrits, ara s’obre la possibilitat de sol·licitar la rectificació de les corresponents autoliquidacions i la devolució d’ingressos indeguts.

 

Quan hagués prescrit el dret a sol·licitar la devolució, la rectificació de l’autoliquidació al fet que es refereix el paràgraf anterior solament afectarà els rendiments del deute subordinat i de les participacions preferents, i a les retencions que s’haguessin pogut practicar per aquests rendiments.

 

Finalment, a més de les regles que acabem d’exposar també es matisen els següents extrems:

 

 • Les retencions practicades efectivament amb anterioritat al 15 de maig de 2015 sobre les compensacions percebudes s’entenen que estan realitzades correctament.

 

 • Obligació per part del contribuent de presentar un formulari que permeti identificar les autoliquidacions afectades, i que estarà disponible a aquest efecte a la seu electrònica de l’AEAT.
Catalunya. Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Catalunya. Ajudes i subvencions per a empreses i pimes

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajudes, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 

 1. Pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia a Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6859

Data de publicació: 27/04/2015

Termini: 15/05/2015

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Ambient

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6859/1421340.pdf

 

 1. Línia d’ajudes a iniciatives de reforç de la competitivitat

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6858

Data de publicació: 24/04/2015

Termini: 18/06/2015

Organisme oficial: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6858/1421174.pdf

 

 1. Ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6856

Data de publicació: 22/04/2015

Termini: 31/12/2016

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Ocupació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6856/1420675.pdf

 

 1. Subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6861

Data de publicació: 29/04/2015

Termini: 9/05/2015

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Ocupació

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6861/1421873.pdf

 

 1. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a la distribució i explotació d’espectacles.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408829.pdf

 

 1. Ajuts, en les modalitats d’aportacions reintegrables i subvencions, a projectes de l’àmbit discogràfic o de producció musical.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

Vegeu el document:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408638.pdf

 

 1. Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408710.pdf

 

 1. Subvencions a activitats de circ de caràcter professional.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408682.pdf

 

 1. Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408676.pdf

 

 1. Subvencions per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408825.pdf

 

 1. Subvencions a produccions de teatre per a un muntatge en concret.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6822

Data de publicació: 3/03/2015

Termini: 31/12/2015

Organisme oficial: Institut Català de les Empreses Culturals

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6822/1408805.pdf

 

 1. Ajuts de suport a l’autonomia en la pròpia llar per a l’any 2015.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6826

Data de publicació: 9/03/2015

Termini: 10/05/2015

Organisme oficial: Departament de Benestar Social i Família

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6826/1409539.pdf

 

 1. Ajuts del Programa d’atenció social a les persones amb discapacitat per a l’any 2015.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 6826

Data de publicació: 9/03/2015

Termini: 10/05/2015

Organisme oficial: Departament de Benestar Social i Família

Vegeu el document:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6826/1409605.pdf

 

 1. Subvencions per a l’impuls de l’activitat empresarial en el municipi de Rubí.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: Núm. registre 022015010979

Data de publicació: 23/04/2015

Termini: 29/05/2015

Organisme oficial: Ajuntament de Rubí

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&04/022015010979.pdf

 

 1. Subvencions pel foment d’actuacions encaminades a la dinamització comercial de la ciutat de Sabadell en la modalitat de suport a l’associacionisme comercial per a l’any 2015.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Núm. de butlletí: Núm. registre 022015010513

Data de publicació: 23/04/2015

Termini: 22/05/2015

Organisme oficial: Ajuntament de Sabadell

Vegeu el document:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2015&04/022015010513.pdf

 

 1. Subvencions a les persones desocupades que s’estableixin com a autònoms per a la posada en marxa d’una activitat econòmica 2015.

Butlletí Oficial de la Província de Lleida

Núm. de butlletí: Núm. 65

Data de publicació: 7/04/2015

Termini: Consulteu l’art. 13

Organisme oficial: Ajuntament de la Seu d’Urgell

https://bop.diputaciolleida.cat/faces/consultaF/servlets/donarEdicte/?id=2015_65_3161