Archives

març, 2015
LES COMUNITATS DE PROPIETARIS QUEDEN EXEMPTES DEL PAGAMENT DE LES TAXES JUDICIALS

LES COMUNITATS DE PROPIETARIS QUEDEN EXEMPTES DEL PAGAMENT DE LES TAXES JUDICIALS

Com ja l’hem informat, el Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, ha modificat, amb efectes des del passat 1 de març de 2015, la Llei 10/2012 que regula les taxes judicials, per eximir de l’obligació de pagament de taxes per a les persones físiques en tots els ordres i instàncies, per posar fi a una situació que havia generat un enorme rebuig social i, al mateix temps, eliminar un element de retraïment en l’accés als Tribunals.

 

Doncs bé, un dubte que es plantejava era el referent a si les comunitats de propietaris estaven obligades a pagar la taxa judicial corresponent si volien acudir als tribunals de justícia, o si per contra n’estaven exemptes després de l’última modificació de la Llei de taxes des de l’01-03-2015.

 

La DGT, en resposta a una consulta vinculant del Consell General de Col·legis d’Administradors de Finques d’Espanya, en la seva consulta de 12 de març de 2015, rectifica el criteri de la consulta V1479/2013, en la qual va sostenir que les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, havien de pagar les taxes judicials reduïdes, del 0,1 per 100, en comptes de la del 0,5 per 100, en tots els procediments judicials que emprenguin, ja que no tenien personalitat jurídica pròpia, entenent ara, que en estar exemptes les persones físiques, també han d’estar-ho quan aquestes persones físiques propietàries actuïn a través de la junta directiva de la comunitat.

 

Un cop entrat en vigor el Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, han quedat exemptes d’aquesta taxa les persones físiques.

 

Com que les comunitats de propietaris no tenen personalitat jurídica pròpia, la DGT reconsidera el criteri sostingut en la consulta vinculant V1479/2013 i entén que procedeix l’exempció en la taxa dels propietaris persones físiques en tant que actuïn a través de la junta directiva de la comunitat i, en particular, del seu president.

LES CLAUS DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

LES CLAUS DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Li comuniquem que en el BOE del dia 23-03-2015 s’ha publicat el Reial decret-llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

 

Aquesta norma escomet una reforma integral del sistema i persegueix quatre objectius estratègics:

 

 • Garantia de l’exercici del dret a la formació dels treballadors.
 • Contribució efectiva de la formació a la competitivitat de les empreses.
 • Enfortiment de la negociació col·lectiva en l’adequació de l’oferta formativa al sistema productiu.
 • Eficiència i transparència en la gestió dels recursos públics.

 

Les claus del nou model de formació professional

 

Les principals modificacions o claus que introdueix el RDL 4/2015, tenint en compte que algunes van entrar en vigor el passat 24 de març de 2015, i unes altres s’aplicaran a partir de gener de 2016, són aquestes:

 

 1. La formació contínua a distància es manté durant 2015. A partir de l’01-01-2016 la formació serà presencial (teleformació) o mixta

 

Durant l’any 2015 es podrà seguir impartint la formació contínua mitjançant la modalitat a distància. Serà a partir de gener de 2016 quan les modalitats permeses seran presencial, “teleformació” o mixta (combinació d’ambdues). És a dir, se suprimeix la formació a distància tradicional.

 

Podran impartir la formació: les empreses, pels seus propis mitjans o mitjançant la seva contractació; les administracions públiques competents, a través de centres propis o mitjançant convenis o concerts amb entitats o empreses públiques acreditades i/o inscrites per impartir la formació; i les entitats de formació, públiques o privades, acreditades i/o inscrites en el corresponent registre per impartir formació professional per a l’ocupació.

 

 1. La formació podrà ser programada per les empreses o per les administracions

 

Es canvia el terme de formació contínua per “Formació programada per les empreses”.

 

Les principals novetats que cal destacar en la formació programada per les empreses són:

 

 • Els costos es podran justificar mitjançant mòduls econòmics (cost hora per participant i hora de formació) que seran fixats per a cada especialitat formativa. Per tant, els actuals límits màxims seran revisats segons preus de mercat.

 

 • Fins ara, les empreses d’1 a 9 treballadors no estaven limitades pels mòduls econòmics màxims, circumstància que es modifica. Les empreses d’1 a 9 treballadors hauran de cofinançar la formació, participant amb els seus propis recursos en el finançament de la formació dels seus treballadors, en un 5%. És a dir, del total de l’import de la formació podran bonificar el 95%, i el 5% restant l’haurà de pagar l’empresa. Ho podrà fer pagant aquesta quantitat o incloent com a cofinançament privat els costos salarials dels treballadors que reben formació en la jornada laboral. A aquests efectes, només es consideraran les hores de la jornada del treballador en les quals realment participi en la formació.

 

 • Canvi en l’estructura de costos: dins d’aquests mòduls hi haurà costos directes i costos indirectes (màxim 10% del cost total de l’activitat realitzada i justificada).

 

 • En el cas que l’empresa encomani l’organització de la formació a una entitat externa, podrà haver-hi també costos d’organització, amb els següents límits màxims:

 

 • 10% del cost total de l’activitat formativa en empreses de més de 9 treballadors,
 • 15% en empreses d’entre 6 i 9 treballadors i
 • 20% en les de fins a 5 treballadors.

 

 • Igual que succeïa en el model anterior, el crèdit anual disponible per a bonificacions s’anirà determinant als pressupostos generals de l’Estat.

 

 • Grups d’empreses: cada empresa podrà disposar de l’import del crèdit que correspongui al grup amb el límit del 100% del cotitzat per cadascuna d’elles en concepte de formació professional l’any anterior.

 

 • S’exigeix aportació privada a les empreses d’1 a 9 treballadors, les quals n’estaven exemptes fins avui. En la resta d’empreses, el percentatge d’aquesta aportació es manté idèntic: 10% en les de 10 a 49 treballadors; 20% en les de 50 a 249 treballadors i 40% en les de 250 o més treballadors.

 

 • Tota la regulació referida a l’informe de la representació legal dels treballadors continua sent similar a la del model anterior.

 

 • Es redueix el límit existent fins ara en la durada mínima dels cursos bonificables, que passa de 6 hores a 1 hora.

 

 • S’entendrà que, dins de la formació que imparteix i bonifica l’empresa, estarà inclosa la corresponent al permís retribuït de 20 hores anuals que va introduir la reforma laboral.

 

 • S’inclou a les entitats organitzadores i entitats de formació, com a possibles infractors; s’amplien els supòsits d’infraccions lleus, greus i molt greus relacionades amb la formació; es contempla una responsabilitat solidària, així com una sanció d’exclusió de les ajudes per 5 anys.

 

 1. Nova denominació per a la Fundació Tripartida

 

La Fundació Tripartida adquireix més importància, passant a ser la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

 

Entre els diferents agents i òrgans que intervenen al govern del sistema, es troba la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació (abans Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació), el patronat de la qual està constituït per l’Administració General l’Estat majoritàriament, les CCAA i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. El seu President és el Secretari d’Estat d’Ocupació.

 

Els agents socials deixen de participar en la gestió de fons, encara que s’impulsi el seu lideratge.

 

 1. S’estableix un sistema integrat d’informació i s’introdueix un compromís d’avaluació permanent

 

 • Cada treballador tindrà un compte de formació, en el qual hi constarà tota la informació relativa a la formació rebuda durant la seva vida laboral, i estarà associat al seu número d’afiliació a la Seguretat Social.

 

 • El SEPE desenvoluparà un catàleg d’especialitats formatives, que haurà de mantenir actualitzat i recollirà tota l’oferta formativa desenvolupada en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, inclosa la formació destinada a l’obtenció dels certificats de professionalitat. I estableix al seu torn, els requeriments mínims per als docents, participants i material necessari per a cada activitat formativa.

 

 • La creació d’un registre estatal d’entitats de formació, que haurà de desenvolupar també el SEPE i estarà compost per totes les entitats de formació inscrites, i degudament acreditades, per impartir les especialitats del catàleg.

 

Quan una empresa opti per encomanar l’organització de la formació a una entitat externa (entitat organitzadora), les entitats de formació que imparteixin els cursos requeriran acreditació i/o inscripció en el registre corresponent, fins i tot quan no es tracti de formació recollida al catàleg d’especialitats formatives.

 

 • S’incorpora una avaluació de la iniciativa formativa programada i gestionada per les empreses per als seus propis treballadors, per conèixer si respon a la planificació del sistema.

 

 1. Oferta formativa per a treballadors ocupats

 

 • La formació haurà de ser impartida per centres de formació acreditats i/o inscrits.

 

 • Es possibilita la implementació d’un sistema de justificació per mòduls.

 

 • El límit màxim de lliurament de fons a compte per a la formació sectorial i la transversal, no podrà superar en cap cas el 25% de la subvenció concedida. Una vegada que s’hagi iniciat l’activitat formativa, es podrà lliurar fins a un 35% addicional i un mínim del 40% de l’import concedit es farà efectiu quan finalitzi i es justifiqui l’activitat formativa subvencionada.

 

 • Es posarà en funcionament un “xec formació” per als treballadors aturats, que podrà proporcionar el SEPE, estudiant prèviament cada perfil, si necessiten realitzar accions formatives per millorar la seva ocupabilitat.

 

Així, el SEPE podrà proporcionar als treballadors aturats (si bé no es descarta ampliar-ho als treballadors ocupats) que, d’acord amb el seu perfil, necessitin realitzar accions formatives concretes per millorar la seva ocupabilitat, el denominat «xec formació», com a alternativa a les convocatòries de subvencions.

 

Es tracta d’una eina nova que permetrà la llibertat d’elecció del treballador, qui lliurarà el xec a l’entitat de formació que ell seleccioni d’entre les que compleixin els requisits d’acreditació i/o inscripció establerts per impartir la formació.

 

 • Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives formaran part de noves estructures paritàries sectorials, amb personalitat jurídica pròpia o sense, que seran les encarregades de dir quina formació es considera prioritària i com es podrà millorar la gestió, al mateix temps que elaboraran una memòria anual de la formació professional que ha impartit en el seu àmbit sectorial, pel que comptaran amb finançament a través del pressupost que s’assigni a la Fundació Estatal per a la Formació o a les administracions competents.

 

No obstant això, el seu funcionament, terminis, criteri i obligacions d’informació estan pendents de desenvolupament reglamentari.

 

 

 1. Unitat Especial d’Inspecció per al control de les accions formatives

 

Amb la finalitat de portar un control més estricte de les accions formatives i garantir el seu correcte desenvolupament, la norma introdueix noves sancions i crea una Unitat Especial d’Inspecció, dins de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

 1. Què succeeix amb els autònoms?

 

Es considera el dret de l’autònom a una formació vinculada a les necessitats del mercat laboral, obrint la porta al fet que, en un futur, aquest col·lectiu cotitzi per la contingència de formació professional i pugui accedir a la formació contínua.

 

Per tant, els treballadors autònoms també tindran dret individual a la formació, de fet hauran de cotitzar per aquesta matèria, tal com diu el text “per garantir la universalitat i el sosteniment del sistema”. La mesura pretén que els autònoms cotitzin per un 0,1% per aquesta partida. En l’actualitat, els autònoms ni cotitzen ni tenen dret a rebre aquest tipus de formació. L’única formació bonificada al seu abast és la que ofereixen alguns sindicats i associacions empresarials.

 

 1. Règim transitori

 

Fins que no hi hagi desenvolupament normatiu, estarà vigent el Reial decret 395/2007, de 23 de març, excepte les següents qüestions que van entrar en vigor el dia 24 de març:

 

 • El règim de concurrència competitiva.

 

 • El xec formació per als aturats.

 

 • En la formació programada per les empreses:

 

 • Les empreses d’1 a 9 treballadors han de limitar les bonificacions a aplicar als mòduls econòmics màxims.
 • Durada mínima d’1 hora.
 • Els percentatges de costos directes i d’organització.
 • Exigència d’un 5% d’aportació privada a les empreses d’1 a 9 treballadors.
 • La regulació de les entitats organitzadores.

 

 • En les convocatòries de les CCAA, s’ha d’incloure el percentatge del 10% en els costos indirectes.

 

 • Límit del 10% d’assistència de treballadors d’una entitat de formació que actuï com a beneficiària de formació d’oferta.

 

 • El pagament anticipat del 25% en la formació d’oferta.

 

Atenció. La norma planteja el desenvolupament reglamentari necessari per a les iniciatives de formació contemplades, per la qual cosa caldrà estar també atents a aquest desenvolupament reglamentari, i del qual els n’informarem oportunament.

Recordatori abril 2015: declaració d’IVA, Renda i Patrimoni, retencions i pagaments fraccionats

Recordatori abril 2015: declaració d’IVA, Renda i Patrimoni, retencions i pagaments fraccionats

Li recordem que en el mes d’abril ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva), sense oblidar-nos que també podrà presentar per Internet la declaració anual 2014 de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni des del 7 d’abril fins al 30 de juny (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 25 de juny).

 

IVA, RETENCIONS I PAGAMENTS FRACCIONADS

 

En concret, el pròxim dia 20 d’abril s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 1r TRIMESTRE 2015 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació a les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

 

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 20 d’abril finalitza el termini per presentar el primer pagament fraccionat de 2015 de l’impost sobre societats.

 

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

 

Aquest model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (encara que sigui “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 20 d’abril (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas el termini de presentació finalitza el pròxim 15 d’abril).

 

DECLARACIÓ DE RENDA I PATRIMONI. EXERCICI 2014

 

També li recordem que està pendent de publicació al BOE l’Ordre que aprovarà els models de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost sobre el patrimoni, exercici 2014, coincidint amb l’arrencada de la campanya de presentació de les declaracions de renda i patrimoni 2014.

 

Entre les novetats per a aquest exercici 2014 podem destacar en l’IRPF les següents:

 

 • Exempcions de guanys patrimonials conseqüència de la dació en pagament o de l’execució hipotecària que afecti l’habitatge habitual.

 

 • Compensació i integració de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.

 

 • Modificació del tipus de retenció i ingressos a compte sobre determinats rendiments professionals.

 

 • Nova regulació del règim tributari de les participacions preferents i de determinats instruments de deute.

 

 • Exempció en les prestacions per desocupació sota la forma de pagament únic.
 • S’actualitzen els coeficients aplicables al valor d’adquisició, en un 1% (pel que fa als de l’any anterior), a l’efecte de determinar el guany o pèrdua patrimonial que es posi de manifest en la transmissió d’immobles no afectes a activitats econòmiques que s’efectuïn durant l’any 2014, amb la finalitat d’evitar les plusvàlues monetàries. Pel que fa als coeficients aplicables als béns immobles afectes a activitats econòmiques assenyalar que es mantenen els mateixos que en 2013.

 

 • Es prorroga per a l’exercici 2014 la reducció del 20% del rendiment net d’activitats econòmiques per creació o manteniment d’ocupació.

 

 • Es prorroga per a l’exercici 2014 el gravamen complementari a la quota íntegra estatal establert per als exercicis 2012 i 2013 i aplicable tant a la base liquidable general com de l’estalvi. En conseqüència amb això, també es prorroga per a l’exercici 2014 l’increment de l’escala per calcular el tipus general de retenció dels perceptors de rendiments del treball, el tipus de retenció del 42% per als administradors i membres del consell d’administració i els tipus de retenció del 21% (premis que es lliurin com a conseqüència de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, guanys patrimonials derivats de les transmissions o reemborsaments d’accions i participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, etc.).

 

 • Igual que en anys anteriors les despeses i inversions efectuats l’any 2014 per habituar als empleats a l’ús de noves tecnologies de la comunicació i de la informació (quan la seva utilització solament es pugui realitzar fora del lloc i horari de treball), continuaran tenint la consideració de despeses de formació i retribució en espècie.

 

 • S’estableix la compensació fiscal, en l’exercici 2014, per als qui obtinguin rendiments de capital mobiliari procedents d’actius financers o assegurances de vida o invalidesa contractats abans del 20 de gener de 2006 amb període de generació superior a dos anys.

 

 • Es limita a la quantitat de 180.000 € per cada any de servei prestat que es computi a l’efecte de determinar la quantia de la indemnització obligatòria, l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament. Aquest límit no resultarà d’aplicació a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a l’01-08-2014 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d’aquesta data quan derivin d’un expedient de regulació d’ocupació aprovada, o un acomiadament col·lectiu en el qual s’hagués comunicat l’obertura del període de consultes a l’autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data. Aquesta modificació va entrar en vigor el 29-11-2014.

 

Finalment, es manté l’exigència que els contribuents que presentin declaració per l’impost sobre el patrimoni de l’exercici 2014 també hagin d’utilitzar la via electrònica, o, si escau, la via telefònica, per a la presentació de la declaració de l’IRPF o per a la confirmació de l’esborrany, segons com pertocarà.

 

Recordi que:

 

 • Des del 7 d’abril fins al 30 de juny té de termini per a la presentació per Internet de l’esborrany de renda i de les declaracions de renda 2014 i patrimoni 2014 (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 25 de juny).

 

 • Des de l’11 de maig fins al 30 de juny té de termini per a la presentació en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’AEAT de l’esborrany i de la declaració anual 2014 renda (amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte fins al 25 de juny).
LES PERSONES FÍSIQUES NO HAURAN DE PAGAR TAXES JUDICIALS

LES PERSONES FÍSIQUES NO HAURAN DE PAGAR TAXES JUDICIALS

Des del passat dia 1 de març de 2015 s’ha modificat la Llei 10/2012 reguladora de les taxes judicials, per incloure dins de les exempcions a totes les persones físiques (no a les societats) de tots els ordres jurisdiccionals (civil, contenciós o social).

El Reial decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, ha modificat, amb efectes des del passat 1 de març de 2015, la Llei 10/2012 que regula les taxes judicials, per eximir de l’obligació de pagament de taxes per a les persones físiques en tots els ordres i instàncies, per posar fi a una situació que havia generat un enorme rebuig social i, al temps, eliminar un element de retraïment en l’accés als Tribunals.

 

En concret, caldrà tenir en compte el següent:

 

 • S’introdueix l’exempció a totes les persones físiques (no per a les persones jurídiques o societats, que segueix igual que abans) en tots els ordres. És igual l’àmbit: civil, contenciós o social on es desenvolupi la reclamació (a part de la jurisdicció penal que ja estava exempta).

 

 • S’eliminen les antigues exempcions parcials en l’ordre social, que assenyalaven que els treballadors, siguin per compte d’altri o autònoms, tindran una exempció del 60% en la quantia de la taxa que els correspongui per la interposició dels recursos de suplicació i cassació i en l’ordre contenciós administratiu, que indicava que els funcionaris públics, quan actuessin en defensa dels seus drets estatutaris tindran una exempció del 60% en la quantia de la taxa que els correspongui per la interposició dels recursos d’apel·lació i cassació.

 

 • No hauran de presentar autoliquidació del model 696 els subjectes exempts.