Notícies

Darreres novetats fiscals

LES CLAUS DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Li comuniquem que en el BOE del dia 23-03-2015 s’ha publicat el Reial decret-llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

 

Aquesta norma escomet una reforma integral del sistema i persegueix quatre objectius estratègics:

 

 • Garantia de l’exercici del dret a la formació dels treballadors.
 • Contribució efectiva de la formació a la competitivitat de les empreses.
 • Enfortiment de la negociació col·lectiva en l’adequació de l’oferta formativa al sistema productiu.
 • Eficiència i transparència en la gestió dels recursos públics.

 

Les claus del nou model de formació professional

 

Les principals modificacions o claus que introdueix el RDL 4/2015, tenint en compte que algunes van entrar en vigor el passat 24 de març de 2015, i unes altres s’aplicaran a partir de gener de 2016, són aquestes:

 

 1. La formació contínua a distància es manté durant 2015. A partir de l’01-01-2016 la formació serà presencial (teleformació) o mixta

 

Durant l’any 2015 es podrà seguir impartint la formació contínua mitjançant la modalitat a distància. Serà a partir de gener de 2016 quan les modalitats permeses seran presencial, “teleformació” o mixta (combinació d’ambdues). És a dir, se suprimeix la formació a distància tradicional.

 

Podran impartir la formació: les empreses, pels seus propis mitjans o mitjançant la seva contractació; les administracions públiques competents, a través de centres propis o mitjançant convenis o concerts amb entitats o empreses públiques acreditades i/o inscrites per impartir la formació; i les entitats de formació, públiques o privades, acreditades i/o inscrites en el corresponent registre per impartir formació professional per a l’ocupació.

 

 1. La formació podrà ser programada per les empreses o per les administracions

 

Es canvia el terme de formació contínua per “Formació programada per les empreses”.

 

Les principals novetats que cal destacar en la formació programada per les empreses són:

 

 • Els costos es podran justificar mitjançant mòduls econòmics (cost hora per participant i hora de formació) que seran fixats per a cada especialitat formativa. Per tant, els actuals límits màxims seran revisats segons preus de mercat.

 

 • Fins ara, les empreses d’1 a 9 treballadors no estaven limitades pels mòduls econòmics màxims, circumstància que es modifica. Les empreses d’1 a 9 treballadors hauran de cofinançar la formació, participant amb els seus propis recursos en el finançament de la formació dels seus treballadors, en un 5%. És a dir, del total de l’import de la formació podran bonificar el 95%, i el 5% restant l’haurà de pagar l’empresa. Ho podrà fer pagant aquesta quantitat o incloent com a cofinançament privat els costos salarials dels treballadors que reben formació en la jornada laboral. A aquests efectes, només es consideraran les hores de la jornada del treballador en les quals realment participi en la formació.

 

 • Canvi en l’estructura de costos: dins d’aquests mòduls hi haurà costos directes i costos indirectes (màxim 10% del cost total de l’activitat realitzada i justificada).

 

 • En el cas que l’empresa encomani l’organització de la formació a una entitat externa, podrà haver-hi també costos d’organització, amb els següents límits màxims:

 

 • 10% del cost total de l’activitat formativa en empreses de més de 9 treballadors,
 • 15% en empreses d’entre 6 i 9 treballadors i
 • 20% en les de fins a 5 treballadors.

 

 • Igual que succeïa en el model anterior, el crèdit anual disponible per a bonificacions s’anirà determinant als pressupostos generals de l’Estat.

 

 • Grups d’empreses: cada empresa podrà disposar de l’import del crèdit que correspongui al grup amb el límit del 100% del cotitzat per cadascuna d’elles en concepte de formació professional l’any anterior.

 

 • S’exigeix aportació privada a les empreses d’1 a 9 treballadors, les quals n’estaven exemptes fins avui. En la resta d’empreses, el percentatge d’aquesta aportació es manté idèntic: 10% en les de 10 a 49 treballadors; 20% en les de 50 a 249 treballadors i 40% en les de 250 o més treballadors.

 

 • Tota la regulació referida a l’informe de la representació legal dels treballadors continua sent similar a la del model anterior.

 

 • Es redueix el límit existent fins ara en la durada mínima dels cursos bonificables, que passa de 6 hores a 1 hora.

 

 • S’entendrà que, dins de la formació que imparteix i bonifica l’empresa, estarà inclosa la corresponent al permís retribuït de 20 hores anuals que va introduir la reforma laboral.

 

 • S’inclou a les entitats organitzadores i entitats de formació, com a possibles infractors; s’amplien els supòsits d’infraccions lleus, greus i molt greus relacionades amb la formació; es contempla una responsabilitat solidària, així com una sanció d’exclusió de les ajudes per 5 anys.

 

 1. Nova denominació per a la Fundació Tripartida

 

La Fundació Tripartida adquireix més importància, passant a ser la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació.

 

Entre els diferents agents i òrgans que intervenen al govern del sistema, es troba la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació (abans Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació), el patronat de la qual està constituït per l’Administració General l’Estat majoritàriament, les CCAA i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. El seu President és el Secretari d’Estat d’Ocupació.

 

Els agents socials deixen de participar en la gestió de fons, encara que s’impulsi el seu lideratge.

 

 1. S’estableix un sistema integrat d’informació i s’introdueix un compromís d’avaluació permanent

 

 • Cada treballador tindrà un compte de formació, en el qual hi constarà tota la informació relativa a la formació rebuda durant la seva vida laboral, i estarà associat al seu número d’afiliació a la Seguretat Social.

 

 • El SEPE desenvoluparà un catàleg d’especialitats formatives, que haurà de mantenir actualitzat i recollirà tota l’oferta formativa desenvolupada en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, inclosa la formació destinada a l’obtenció dels certificats de professionalitat. I estableix al seu torn, els requeriments mínims per als docents, participants i material necessari per a cada activitat formativa.

 

 • La creació d’un registre estatal d’entitats de formació, que haurà de desenvolupar també el SEPE i estarà compost per totes les entitats de formació inscrites, i degudament acreditades, per impartir les especialitats del catàleg.

 

Quan una empresa opti per encomanar l’organització de la formació a una entitat externa (entitat organitzadora), les entitats de formació que imparteixin els cursos requeriran acreditació i/o inscripció en el registre corresponent, fins i tot quan no es tracti de formació recollida al catàleg d’especialitats formatives.

 

 • S’incorpora una avaluació de la iniciativa formativa programada i gestionada per les empreses per als seus propis treballadors, per conèixer si respon a la planificació del sistema.

 

 1. Oferta formativa per a treballadors ocupats

 

 • La formació haurà de ser impartida per centres de formació acreditats i/o inscrits.

 

 • Es possibilita la implementació d’un sistema de justificació per mòduls.

 

 • El límit màxim de lliurament de fons a compte per a la formació sectorial i la transversal, no podrà superar en cap cas el 25% de la subvenció concedida. Una vegada que s’hagi iniciat l’activitat formativa, es podrà lliurar fins a un 35% addicional i un mínim del 40% de l’import concedit es farà efectiu quan finalitzi i es justifiqui l’activitat formativa subvencionada.

 

 • Es posarà en funcionament un “xec formació” per als treballadors aturats, que podrà proporcionar el SEPE, estudiant prèviament cada perfil, si necessiten realitzar accions formatives per millorar la seva ocupabilitat.

 

Així, el SEPE podrà proporcionar als treballadors aturats (si bé no es descarta ampliar-ho als treballadors ocupats) que, d’acord amb el seu perfil, necessitin realitzar accions formatives concretes per millorar la seva ocupabilitat, el denominat «xec formació», com a alternativa a les convocatòries de subvencions.

 

Es tracta d’una eina nova que permetrà la llibertat d’elecció del treballador, qui lliurarà el xec a l’entitat de formació que ell seleccioni d’entre les que compleixin els requisits d’acreditació i/o inscripció establerts per impartir la formació.

 

 • Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives formaran part de noves estructures paritàries sectorials, amb personalitat jurídica pròpia o sense, que seran les encarregades de dir quina formació es considera prioritària i com es podrà millorar la gestió, al mateix temps que elaboraran una memòria anual de la formació professional que ha impartit en el seu àmbit sectorial, pel que comptaran amb finançament a través del pressupost que s’assigni a la Fundació Estatal per a la Formació o a les administracions competents.

 

No obstant això, el seu funcionament, terminis, criteri i obligacions d’informació estan pendents de desenvolupament reglamentari.

 

 

 1. Unitat Especial d’Inspecció per al control de les accions formatives

 

Amb la finalitat de portar un control més estricte de les accions formatives i garantir el seu correcte desenvolupament, la norma introdueix noves sancions i crea una Unitat Especial d’Inspecció, dins de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

 1. Què succeeix amb els autònoms?

 

Es considera el dret de l’autònom a una formació vinculada a les necessitats del mercat laboral, obrint la porta al fet que, en un futur, aquest col·lectiu cotitzi per la contingència de formació professional i pugui accedir a la formació contínua.

 

Per tant, els treballadors autònoms també tindran dret individual a la formació, de fet hauran de cotitzar per aquesta matèria, tal com diu el text “per garantir la universalitat i el sosteniment del sistema”. La mesura pretén que els autònoms cotitzin per un 0,1% per aquesta partida. En l’actualitat, els autònoms ni cotitzen ni tenen dret a rebre aquest tipus de formació. L’única formació bonificada al seu abast és la que ofereixen alguns sindicats i associacions empresarials.

 

 1. Règim transitori

 

Fins que no hi hagi desenvolupament normatiu, estarà vigent el Reial decret 395/2007, de 23 de març, excepte les següents qüestions que van entrar en vigor el dia 24 de març:

 

 • El règim de concurrència competitiva.

 

 • El xec formació per als aturats.

 

 • En la formació programada per les empreses:

 

 • Les empreses d’1 a 9 treballadors han de limitar les bonificacions a aplicar als mòduls econòmics màxims.
 • Durada mínima d’1 hora.
 • Els percentatges de costos directes i d’organització.
 • Exigència d’un 5% d’aportació privada a les empreses d’1 a 9 treballadors.
 • La regulació de les entitats organitzadores.

 

 • En les convocatòries de les CCAA, s’ha d’incloure el percentatge del 10% en els costos indirectes.

 

 • Límit del 10% d’assistència de treballadors d’una entitat de formació que actuï com a beneficiària de formació d’oferta.

 

 • El pagament anticipat del 25% en la formació d’oferta.

 

Atenció. La norma planteja el desenvolupament reglamentari necessari per a les iniciatives de formació contemplades, per la qual cosa caldrà estar també atents a aquest desenvolupament reglamentari, i del qual els n’informarem oportunament.