Archives

febrer, 2016
HA INVERTIT ELS SEUS ESTALVIS EN ACCIONS BANKIA? EL TRIBUNAL SUPREM DÓNA LLUM VERDA PERQUÈ TOTS ELS ACCIONISTES QUE ACUDEIXIN A LA VIA JUDICIAL PUGUIN RECUPERAR ELS SEUS DINERS

HA INVERTIT ELS SEUS ESTALVIS EN ACCIONS BANKIA? EL TRIBUNAL SUPREM DÓNA LLUM VERDA PERQUÈ TOTS ELS ACCIONISTES QUE ACUDEIXIN A LA VIA JUDICIAL PUGUIN RECUPERAR ELS SEUS DINERS

El passat 27 de gener del 2016 el Tribunal Suprem va donar la raó als qui que van invertir els seus estalvis en accions Bankia. La sentència marca un abans i un després en aquests casos i afecta directament als altres inversors en reconèixer que el fullet informatiu no reflectia la realitat comptable de l’entitat i que per tant els accionistes van contractar el producte enganyats. Encara en 2016 és a temps de reclamar…

El Tribunal Suprem amb la seva sentència del passat 27 de gener de 2016 en relació al cas de les accions de Bankia obre el camp per aconseguir la devolució de quantitats a empreses i particulars.

 

La sala civil del Tribunal Suprem ha confirmat dues sentències de les Audiències Provincials de València i Oviedo que obligava a Bankia a retornar a dos compradors d’accions de l’entitat els diners que van invertir perquè existien “greus inexactituds” en el fullet de l’oferta pública de títols de l’entitat, que es va estrenar en borsa al juliol de 2011.

 

La sentència marca un abans i un després en aquests casos i afecta directament als altres inversors en reconèixer que el fullet informatiu no reflectia la realitat comptable de l’entitat i que per tant els accionistes van contractar el producte enganyats.

 

Aquesta resolució ha donat llum verda perquè tots els accionistes que acudeixin a la via judicial puguin recuperar els seus diners.

 

Atenció. El Tribunal Suprem fixa criteris de gran utilitat perquè empreses i particulars puguin iniciar accions legals contra els abusos de les entitats bancàries en relació als productes financers col·locats: accions, preferents, swaps, hipoteques, entre d’altres.

 

Quin termini té per interposar la demanda d’accions Bankia?

 

L’article 1301 del Codi Civil estableix un termini de 4 anys, per a la reclamació de Bankia, mitjançant nul·litat d’un contracte. La jurisprudència majoritària ve assenyalant que els quatre anys s’han de comptar a partir de la reformulació dels comptes de Bankia, és a dir a partir del 28 de maig del 2012. Per tant, els accionistes tenen temps per interposar la seva demanda fins al 28 de maig del 2016.

ES DESENVOLUPEN LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER 2016

ES DESENVOLUPEN LES NORMES DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL PER 2016

Al BOE del 30 de gener s’ha publicat l’Ordre per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016.

Com en anys anteriors, al BOE del 30 de gener s’ha publicat l’Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 (LPGE 2016).

 

La norma va entrar en vigor el 31 de gener de 2016, amb efectes des del dia 1 de gener de 2016.

 

Com és habitual, l’Ordre no només reprodueix les bases i tipus de cotització per als diferents règims que conformen l’estructura del sistema de la Seguretat Social reflectits en la LPGE 2016 sinó que:

 

 • Adapta les bases de cotització establertes amb caràcter general als supòsits de contractes a temps parcial;
 • Determina les quotes a abonar en els contractes per a la formació i l’aprenentatge;
 • Estableix les regles a seguir en la cotització de contractes temporals de curta durada, quan s’han d’abonar salaris amb caràcter retroactiu, per la percepció de vacances reportades i no gaudides, per salaris de tramitació, fixa els coeficients aplicables per determinar la cotització a la Seguretat Social en supòsits específics com els del conveni especial, subsidi per desocupació, col·laboració en la gestió de la Seguretat Social per part d’empreses i de mútues o exclusió d’alguna contingència i, a més, fixa els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema, corresponents a 2015, així com el volum de cotització per contingències professionals a assolir durant el període d’observació, que es tindran en compte per al càlcul de l’incentiu previst en el Reial decret 404/2010 (reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral). A manera de resum destaquem alguns dels quadres de cotització que inclou la norma.1. TOPALLS MÀXIM I MÍNIM DE COTITZACIÓ L’Ordre fixa els topalls màxims i mínims de les bases de cotització per a l’any 2016, que queden fixats de la següent manera:
 •  
 • Topall màxim: 3.642 euros mensuals o 121,40 euros diaris (el que equival a un increment de l’1 per 100% sobre 2015)
 • Topall mínim: 764,40 euros mensuals.      
 • Bases de cotització en els contractes a temps complet
 • La cotització al règim general per contingències comunes queda limitada per a cada grup de categories professionals per les següents bases mínimes i màximes:
 • 2.1. Bases de cotització en els contractes a temps complet
 • 2. COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL
Grupde cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/mes

Bases màximes

Euros/mes

1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors 1.067,40 3.642,00
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 885,30 3.642,00
3 Caps administratius i de taller 770,10 3.642,00
4 Ajudants no titulats 764,40 3.642,00
5 Oficials administratius 764,40 3.642,00
6 Subalterns 764,40 3.642,00
7 Auxiliars administratius 764,40 3.642,00

 

Grupde cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/dia

Bases màximes

Euros/dia

8 Oficials de primera i segona 25,48 121,40
9 Oficials de tercera i especialistes 25,48 121,40
10 Peons 25,48 121,40
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional 25,48 121,40

 

2.2. Bases de cotització en els casos de contractes a temps parcial

 

A l’efecte de determinar la base de cotització en els casos de contractes a temps parcial, s’apliquen les normes establertes amb caràcter general, excepte en el que es refereix a la base mínima la qual és el resultat de multiplicar el nombre d’hores realment treballades per la base mínima horària que correspongui en funció del grup de cotització.

 

 

Grupde cotització Categories professionals Base mínima per hora

Euros

1 Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels Treballadors 6,43
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 5,33
3 Caps administratius i de taller 4,64
4 Ajudants no titulats 4,60
5 Oficials administratius 4,60
6 Subalterns 4,60
7 Auxiliars administratius 4,60
8 Oficials de primera i segona 4,60
9 Oficials de tercera i especialistes 4,60
10 Treballadors més grans de divuit anys no qualificats 4,60
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina sigui la seva categoria professional 4,60

 

2.3. Bases de cotització en els supòsits de treballadors de cooperatives de treball associat, en supòsits de contracte a temps parcial

 

La base de cotització per contingències comunes i professionals dels socis treballadors de cooperatives de treball associat que hagin optat en els seus estatuts per assimilar als socis treballadors a treballadors per compte d’altri, és en 2016, en funció del grup de cotització la següent:

 

Grup de cotització Base mínima mensual

Euros

1 480,3
2 354,0
3 308,1
4 a 11 305,7

 

 1. TIPUS DE COTITZACIÓ

 

Quant als tipus de cotització per al règim general de la Seguretat Social, es mantenen en el 2016 els tipus aplicables durant l’any 2015.

 

Així, a partir de l’1 de gener de 2016, els tipus de cotització al règim general seran els següents:

 

 1. a) Per a les contingències comunes, el 28,30 per 100, dels quals el 23,60 per 100 serà a càrrec de l’empresa i el 4,70 per 100 a càrrec del treballador.

 

 1. b) Per a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals s’aplicaran els tipus de la tarifa de primes establerta en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007, en la redacció donada per la disposició final vuitena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per 2016, sent les primes resultants a càrrec exclusiu de l’empresa (l’article 31 de l’Ordre ESS/70/2016 es refereix a la reducció de les cotitzacions per contingències professionals per part de les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, i fixa en l’annex els valors límit dels índexs de sinistralitat general i de sinistralitat extrema a tenir en compte per al càlcul de l’incentiu aplicable).

 

Així mateix, l’Ordre estableix les bases mínimes i màximes, així com els tipus de cotització, per determinats col·lectius inclosos en el règim general però amb especialitats (artistes, professionals taurins, etc.) i per als règims especials de la Seguretat Social (treballadors autònoms, treballadors per compte d’altri agraris, treballadors del mar, empleats de la llar, etc.).

 

3.1. Cotització per als artistes en espectacles públics i els professionals taurins

 

En el cas dels artistes en espectacles públics i per als professionals taurins, s’apliquen les normes de caràcter general, excepte la particularitat que, per raó de les peculiaritats en la prestació de serveis (caràcter irregular i discontinu), mensualment s’efectua una cotització «a compte», de manera que, una vegada finalitzat l’exercici, es procedeix a la regularització en funció de la cotització que correspongui, d’acord amb el temps de prestació de serveis i de les remuneracions obtingudes.

 

La cotització «a compte» es determina aplicant els tipus de cotització assenyalats sobre unes «bases de cotització a compte», que s’estableixen en l’Ordre ESS/70/2016.

 

 1. a) En el cas dels artistes, la base diària de cotització es fixa en funció de la retribució percebuda per la prestació de serveis, en la forma següent:

 

Retribucions íntegres Euros/dia
Fins a 413,00 euros 242,00
Entre 413,01 i 742,00 euros 306,00
Entre 742,01 i 1.240,00 euros 364,00
Més gran de 1.240,00 euros 485,00

 

 

 1. b) I en el supòsit dels professionals taurins, en funció del grup de cotització en què s’estigui enquadrat:

 

Grup de cotització Euros/dia
1 1.124,00
2 1.035,00
3 777,00
7 464,00

 

 1. BASES I TIPUS DE COTITZACIÓ EN EL SISTEMA ESPECIAL PER A EMPLEATS DE LA LLAR ESTABLERTA EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

 

Durant l’any 2016, el tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui segons el quadre següent, serà el 25,60 per 100, amb el 21,35 per 100 a càrrec de l’ocupador i el 4,25 per 100 a càrrec de l’empleat.

 

A partir de l’1 de gener de 2016, les bases de cotització per contingències comunes a aquest sistema especial seran les determinades en l’escala següent, en funció de la retribució percebuda pels empleats de llar per cada relació laboral (d’acord a la disposició transitòria setzena de la LGSS, des de 2016 a 2018, el tipus de cotització s’incrementarà anualment en 0,90 punts percentuals, de manera que a partir de 2019 el tipus i la seva distribució entre ocupador i empleat seran els que s’estableixin amb caràcter general, en la respectiva Llei de pressupostos generals de l’Estat, per al règim general de la Seguretat Social):

 

Tram Retribució mensual incrementada amb la proporció de pagues extraordinàries

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1r Fins a 174,64 149,34
2n Des de 174,65 fins a 272,80 247,07
3r Des de 272,81 fins a 371,10 344,81
4t Des de 371,11 fins a 469,30 442,56
Des de 469,31 fins a 567,50 540,30
Des de 567,51 fins a 665,00 638,05
Des de 665,01 fins a 764,40 764,40
Des de 764,41 798,56

 

4.1. Reduccions de jornada

 

L’article 14 de l’Ordre ESS/70/2016 desenvolupa el contingut de la disposició addicional 87a de la LPGE 2016, aplicant una reducció del 20% a les cotitzacions reportades per la contractació de les persones que prestin serveis en la llar familiar, sempre que l’obligació de cotitzar s’hagués iniciat a partir de la data de la integració de l’anterior règim especial d’empleats de la llar en el règim general de la Seguretat Social. Aquesta reducció de quotes s’amplia amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses, en els termes de les reduccions i bonificacions que ja s’estan aplicant en aquest règim especial.

 

 1. COTITZACIÓ EN EL RÈGIM ESPECIAL DELS TREBALLADORS PER COMPTE PROPI O AUTÒNOMS

 

L’article 15 de l’Ordre ESS/70/2016 desenvolupa les previsions de l’apartat cinc de l’article 115 de la LPGE 2016. A partir de l’1 de gener de 2016, les bases i els tipus de cotització per contingències comunes seran els següents:

 

Bases de cotització:

 

 1. a) Base mínima de cotització: 893,10 euros mensuals.

 

 1. b) Base màxima de cotització: 3.642,00 euros mensuals.

 

Tipus de cotització per contingències comunes: el 29,80 per 100. Si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat serà el 29,30 per 100. Quan el treballador per compte propi o autònom no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 per cent.

 

Cotització dels autònoms per 2016

 

Situació Base mínima (euros/mes) Base màxima (euros/mes)
Amb caràcter general. 893,10 3.642,00
Treballadors menors de 47 anys l’01-01-2016. 893,10 3.642,00
Treballadors autònoms amb 47 anys l’01-01-2016 i que, al desembre de 2015, estiguessin cotitzant per una base igual o superior a 1.945,80 euros/mes, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a aquesta data. 893,10 3.642,00
Treballadors autònoms amb 47 anys l’01-01-2016 i que, al desembre de 2015, estiguessin cotitzant per una base inferior a 1.945,80 euros/mes, però que exerceixin opció per una base superior abans del 30-06-2016. 893,10 3.642,00
Treballadors autònoms amb 47 anys l’01-01-2016, que s’haguessin donat d’alta en el RETA amb 45 anys o més, com a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l’establiment. 893,10 3.642,00
Treballadors autònoms amb 47 anys l’01-01-2016 i que, al desembre de 2015, estiguessin cotitzant per una base inferior a 1.945,80 euros/mes, sense que exerceixin opció per una altra base abans del 30-06-2016. 893,10 1.964,70
Treballadors autònoms amb 48 anys o més, l’01-01-2016. 963,30 1.964,70
Treballadors autònoms amb 48 anys o més l’01-01-2014, que s’haguessin donat d’alta en el RETA amb 45 anys o més, com a conseqüència de la defunció del cònjuge titular de l’establiment. 893,10 1.964,70
Treballadors autònoms que, abans del compliment dels 50 anys, haguessin cotitzat a la Seguretat Social cinc anys o més i amb una base de cotització, al desembre 2015, igual o inferior a 1.945,80 euros/mes. 893,10 1.964,70
Treballador que, abans del compliment dels 50 anys, hagués cotitzat a la Seguretat Social cinc o més anys i amb una base de cotització, al desembre del 2015, superior a 1.945,80 euros/mes. 893,10 (base anterior incrementada un 1%)
Treballador autònom amb 48 o 49 anys que, abans del 30-06-2016, haguessin exercitat l’opció d’una base de cotització en aquest exercici superior a 1.945,80 euros/mes. 893,10 (base anterior incrementada un 1%)
Treballador autònom amb 10 treballadors o més al seu servei o els que li sigui aplicable la disposició addicional 27a de la LGSS. Base mínima Grup 1 Règim general Base màxima corresponent en funció d’edat i altres circumstàncies

 

Base de cotització en supòsits particulars

 

Concepte Tipus de cotització
Autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac en llocs de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en llocs de venda i mercats ambulants; 4789 Comerç al detall d’altres productes en llocs de venda i mercats ambulants i 4799 Un altre comerç al detall no realitzat ni en establiments, ni en llocs de venda ni en mercats ambulants) La base amb caràcter general, en funció de les seves circumstàncies o 764,40 euros/mes
Autònoms dedicats a la venda a domicili (CNAE 4799) La base amb caràcter general, en funció de les seves circumstàncies o 491,10 euros/mes
Socis treballadors de les cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant, que percebin ingressos directament dels compradors i que queden inclosos en el RETA, si l’activitat de la venda ambulant es duu a terme en mercats tradicionals o «mercats ambulants», amb horari de venda inferior a vuit hores al dia. La base mínima de 893,10 euros mensuals o la de 491,10 euros/mes

 

Altres particularitats en la cotització en el RETA

 

Situació Dret
Autònoms que, per raó de la seva feina per compte d’altri desenvolupat simultàniament (pluriactivitat), hagin cotitzat en 2015 per una quantia igual o superior a 12.245,98 euros Dret a devolució del 50% de l’excés cotitzat per sobre d’aquesta xifra en 2016 (la devolució s’ha de sol·licitar abans de l’1 de maig de 2017)
Socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos en el RETA Dret, durant 2016, a una reducció del 50% de la quota a ingressar

 

 

 1. COTITZACIÓ EN ELS CONTRACTES PER A LA FORMACIÓ I L’APRENENTATGE I EN ELS SUPÒSITS DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ

 

En desenvolupament de les previsions de la LPGE/2016, l’Ordre ESS/70/2016 fixa les quotes que han de regular la cotització, en 2016, en els supòsits de contractes per a la formació i d’aprenentatge.

 

Quota (euros/mes)
EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
Contingències comunes 30,98 € 6,18 € 37,16 €
Contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals) 4,26 € 4,26 €
Desocupació
S’aplica la base mínima que correspongui al grup de cotització i el tipus de cotització general
Fons de Garantia Social 2,35 € 2,35 €
Formació professional 1,14 € 0,15 € 1,29 €
TOTAL 38,73 € 6,33 € 45,06 €
OBERT EL TERMINI DE SOL·LICITUD 2016 DEL “XEC FAMILIAR” DE L’IRPF

OBERT EL TERMINI DE SOL·LICITUD 2016 DEL “XEC FAMILIAR” DE L’IRPF

Li recordem que poden sol·licitar ja els “xecs familiars” de l’IRPF 2016 dins del termini per a aquelles persones que compleixin amb els requisits i condicions d’aquesta ajuda de 1.200 euros a l’any que s’aplica des de l’1 de gener. Es pot percebre de forma anticipada a raó de 100 euros mensuals. Això sí, cal tenir en compte una sèrie de condicions a complir per poder sol·licitar-lo i en conseqüència després presentar una documentació per poder obtenir-lo. Pares separats, divorciats o solters amb fills, pensionistes i aturats, famílies nombroses amb fills o pares amb discapacitat i mares treballadores són alguns dels col·lectius que poden sol·licitar-lo. El termini màxim per sol·licitar-lo acaba el 31 de març.

 

Ja està obert el termini per a la sol·licitud del conegut com a “xec familiar“, la deducció de 1.200 € en l’IRPF o les ajudes de 100 € al mes.

 

A continuació els informem de qui el poden sol·licitar, quins requisits cal complir per poder sol·licitar el pagament avançat, la documentació que cal presentar i el termini de sol·licitud.

 

Què és el “xec familiar”?

 

Es coneix com a xec familiar a la deducció de 1.200 € en l’IRPF de la qual es poden beneficiar determinades famílies i col·lectius que veurem més endavant. Si es prefereix, en comptes de deduir en l’IRPF es pot sol·licitar el pagament avançat de 100 € mensuals.

 

Les ajudes són acumulables entre si, de manera que per exemple un pare separat amb 2 fills, o una família nombrosa amb 2 fills discapacitats, podrien optar a 3.600 € de deduccions.

 

El límit per a cada deducció serà la cotització i les quotes totals a la Seguretat Social o mutualitat.

 

Qui pot sol·licitar el “xec familiar”?

 

Existeixen tres variables sobre aquest tema:

 

 1. Famílies nombroses i amb ascendents i descendents discapacitats a càrrec seu.
 2. Famílies monoparentals amb, almenys, dos fills.
 3. Pensionistes o aturats amb prestació per desocupació que tinguin a càrrec seu una família nombrosa o persones amb discapacitat.
 4. Si dos o més contribuents tenen dret a l’aplicació d’alguna de les deduccions i haguessin presentat una sol·licitud d’abonament anticipat de forma col·lectiva, s’entendrà cedit el dret a la deducció a favor del primer sol·licitant, qui haurà de consignar a la declaració de l’impost l’import de la deducció i la totalitat del pagament anticipat percebut.

 

Supòsits

 

  • Família nombrosa: 1.200 euros anuals; 2.400 si és família de categoria especial.
  • Família monoparental amb dos fills: 1.200 euros anuals.
  • Descendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada descendent.
 • Ascendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada ascendent.

 

 

Requisits

 

Beneficiaris:

 

 • Contribuents amb dret a la deducció del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat i els ascendents o germans orfes de pare i mare, que formin part d’una família nombrosa, o la nova figura d’ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial amb dos fills pels quals tingui dret a la totalitat del mínim previst en l’article 58 de la LIRPF i sense dret a percebre anualitats per aliments.

Han de realitzar una activitat per compte propi o aliena per la qual s’estigui donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat de caràcter alternatiu i cotitzar durant els terminis mínims fixats.

Determinació: l’últim dia de cada mes de la condició de família nombrosa i de la situació de discapacitat.

Determinació: qualsevol dia del mes del compliment de l’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

 • Contribuents que percebin prestacions del sistema públic de protecció de desocupació o pensions dels règims públics de previsió social o assimilats, amb dret a la deducció del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat (articles 58 i 59 de la LIRPF respectivament) o formin part d’una família nombrosa o es tracti d’un ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments.

No serà necessari que exerceixin una activitat per compte propi o d’altri, ni resulta d’aplicació el límit de l’import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu.

Determinació: qualsevol dia del mes del requisit de percebre les prestacions.

 

Descripció

 

Els beneficiaris que reuneixin els requisits previstos legalment tindran dret a una deducció en la quota diferencial, a partir de la declaració d’IRPF 2015.

 

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l’aplicació d’alguna de les deduccions anteriors respecte d’un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

 

Les deduccions es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits previstos, i tindran com a límit per a cadascuna, les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats reportades en cada període impositiu.

 

Si es tingués dret a la deducció respecte de diversos ascendents o descendents amb discapacitat, el citat límit s’aplicarà de forma independent respecte de cadascun d’ells.

 

Documentació necessària

 

És necessari presentar una sèrie de documents obligatoris per obtenir el xec familiar. A saber:

 

  • El model 143 (es pot lliurar tant a través de la seu electrònica si es compta amb el DNI electrònic, com a les seus de l’Agència Tributària).
  • El títol de família nombrosa i el certificat de discapacitat emès per la seva comunitat autònoma.
  • El codi IBAN del compte bancari del qual en sigui titular el beneficiari.
  • La informació personal de cada sol·licitant (NIF)
  • Assenyalar el tipus de deducció a la qual el sol·licitant es vulgui acollir (per família nombrosa, per descendents amb discapacitat a càrrec, etc.).

 

Com se sol·licita el ‘xec familiar’?

 

Cal saber tots els temps d’aquests terminis que existeixen per presentar la documentació pertinent:

 

 1. Termini: fins al 31 de març, és la data per sol·licitar els pagaments anticipats acumulats des de gener en tots els supòsits.

 

 1. Imprès: emplenar el model 143 de sol·licitud de pagament anticipat.

 

 1. Una sol·licitud per cada deducció a la qual es pugui tenir dret: en el cas de la deducció per ascendents o descendents amb discapacitat a càrrec, respecte de cada ascendent o descendent que tingui dret a la deducció podran agilitar el cobrament per Internet o telèfon completant la sol·licitud ja presentada o, si escau, substituint-la per una de nova.

 

 1. No es requereix que s’acompanyi a la sol·licitud cap document justificatiu del compliment dels requisits exigits.

 

Modificacions

 

Qualsevol variació produïda que afecti el cobrament anticipat de les deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec en l’IRPF, així com, si escau, l’incompliment d’algun dels requisits establerts per a la seva percepció, determinarà l’obligació de comunicar aquestes variacions en el termini dels quinze dies naturals següents a aquell en què s’hagués produït la variació o incompliment dels requisits.

 

Vies de comunicació: a través d’Internet o mitjançant trucada al centre d’atenció telefònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

 

Modalitats

 

 1. Modalitat individual

 

Es presentarà una sol·licitud per cada contribuent amb dret a deducció. S’abonarà al sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l’import que procedeixi entre el nombre de contribuents amb dret a l’aplicació del mínim respecte del mateix descendent o ascendent amb discapacitat, o entre el nombre d’ascendents o germans orfes de pare i mare que formin part de la mateixa família nombrosa, segons la modalitat de deducció de la qual es tracti.

 

 1. Modalitat col·lectiva

 

La sol·licitud es presentarà per tots els contribuents que poguessin tenir dret a la deducció respecte d’un mateix descendent, ascendent o família nombrosa. En aquest cas s’haurà de designar com a primer sol·licitant a un contribuent que compleixi, al moment de presentar la sol·licitud.

 

L’abonament anticipat s’efectuarà mensualment sense cap mena de prorrateig, per import de 100 euros per cada descendent, ascendent o família nombrosa. Aquest import serà de 200 euros si es tracta d’una família nombrosa de categoria especial.

 

Modificacions: cada mes de gener es podrà canviar la modalitat de sol·licitud respecte de cadascuna de les deduccions.

 

Disposició de nombre d’identificació fiscal vàlid: els sol·licitants i els descendents o ascendents amb discapacitat que es relacionin en la sol·licitud l’hauran de tenir.

 

Vies de presentació

 

El xec familiar pot ser presentat de diverses formes:

 

 1. De manera presencial: presentant el model 143 en paper imprès en qualsevol delegació o Administració de l’Agència Tributària.

 

 1. De manera electrònica: a Internet. Per a aquesta opció cal posseir un DNI electrònic.

 

 1. Per via telefònica al centre d’atenció telefònica de l’AEAT.

 

Quantia de les ajudes

 

Els xecs familiars són 1.200 euros a l’any, 100 euros al mes.

 

Quan es cobren?

 

 1. L’Agència Estatal d’Administració Tributària abonarà d’ofici de forma anticipada i a compte l’import de cada deducció al sol·licitant.

 

 1. En el cas que no procedís l’abonament anticipat de la deducció, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ho notificarà a l’interessat.

 

 1. L’abonament de les deduccions de forma anticipada s’efectuarà mensualment per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, mitjançant transferència bancària, per l’import que correspongui en funció de si és una sol·licitud individual o col·lectiva.