Notícies

Darreres novetats fiscals

OBERT EL TERMINI DE SOL·LICITUD 2016 DEL “XEC FAMILIAR” DE L’IRPF

Li recordem que poden sol·licitar ja els “xecs familiars” de l’IRPF 2016 dins del termini per a aquelles persones que compleixin amb els requisits i condicions d’aquesta ajuda de 1.200 euros a l’any que s’aplica des de l’1 de gener. Es pot percebre de forma anticipada a raó de 100 euros mensuals. Això sí, cal tenir en compte una sèrie de condicions a complir per poder sol·licitar-lo i en conseqüència després presentar una documentació per poder obtenir-lo. Pares separats, divorciats o solters amb fills, pensionistes i aturats, famílies nombroses amb fills o pares amb discapacitat i mares treballadores són alguns dels col·lectius que poden sol·licitar-lo. El termini màxim per sol·licitar-lo acaba el 31 de març.

 

Ja està obert el termini per a la sol·licitud del conegut com a “xec familiar“, la deducció de 1.200 € en l’IRPF o les ajudes de 100 € al mes.

 

A continuació els informem de qui el poden sol·licitar, quins requisits cal complir per poder sol·licitar el pagament avançat, la documentació que cal presentar i el termini de sol·licitud.

 

Què és el “xec familiar”?

 

Es coneix com a xec familiar a la deducció de 1.200 € en l’IRPF de la qual es poden beneficiar determinades famílies i col·lectius que veurem més endavant. Si es prefereix, en comptes de deduir en l’IRPF es pot sol·licitar el pagament avançat de 100 € mensuals.

 

Les ajudes són acumulables entre si, de manera que per exemple un pare separat amb 2 fills, o una família nombrosa amb 2 fills discapacitats, podrien optar a 3.600 € de deduccions.

 

El límit per a cada deducció serà la cotització i les quotes totals a la Seguretat Social o mutualitat.

 

Qui pot sol·licitar el “xec familiar”?

 

Existeixen tres variables sobre aquest tema:

 

 1. Famílies nombroses i amb ascendents i descendents discapacitats a càrrec seu.
 2. Famílies monoparentals amb, almenys, dos fills.
 3. Pensionistes o aturats amb prestació per desocupació que tinguin a càrrec seu una família nombrosa o persones amb discapacitat.
 4. Si dos o més contribuents tenen dret a l’aplicació d’alguna de les deduccions i haguessin presentat una sol·licitud d’abonament anticipat de forma col·lectiva, s’entendrà cedit el dret a la deducció a favor del primer sol·licitant, qui haurà de consignar a la declaració de l’impost l’import de la deducció i la totalitat del pagament anticipat percebut.

 

Supòsits

 

  • Família nombrosa: 1.200 euros anuals; 2.400 si és família de categoria especial.
  • Família monoparental amb dos fills: 1.200 euros anuals.
  • Descendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada descendent.
 • Ascendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada ascendent.

 

 

Requisits

 

Beneficiaris:

 

 • Contribuents amb dret a la deducció del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat i els ascendents o germans orfes de pare i mare, que formin part d’una família nombrosa, o la nova figura d’ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial amb dos fills pels quals tingui dret a la totalitat del mínim previst en l’article 58 de la LIRPF i sense dret a percebre anualitats per aliments.

Han de realitzar una activitat per compte propi o aliena per la qual s’estigui donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat de caràcter alternatiu i cotitzar durant els terminis mínims fixats.

Determinació: l’últim dia de cada mes de la condició de família nombrosa i de la situació de discapacitat.

Determinació: qualsevol dia del mes del compliment de l’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

 • Contribuents que percebin prestacions del sistema públic de protecció de desocupació o pensions dels règims públics de previsió social o assimilats, amb dret a la deducció del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat (articles 58 i 59 de la LIRPF respectivament) o formin part d’una família nombrosa o es tracti d’un ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments.

No serà necessari que exerceixin una activitat per compte propi o d’altri, ni resulta d’aplicació el límit de l’import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu.

Determinació: qualsevol dia del mes del requisit de percebre les prestacions.

 

Descripció

 

Els beneficiaris que reuneixin els requisits previstos legalment tindran dret a una deducció en la quota diferencial, a partir de la declaració d’IRPF 2015.

 

Quan dos o més contribuents tinguin dret a l’aplicació d’alguna de les deduccions anteriors respecte d’un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

 

Les deduccions es calcularan de forma proporcional al nombre de mesos en què es compleixin de forma simultània els requisits previstos, i tindran com a límit per a cadascuna, les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats reportades en cada període impositiu.

 

Si es tingués dret a la deducció respecte de diversos ascendents o descendents amb discapacitat, el citat límit s’aplicarà de forma independent respecte de cadascun d’ells.

 

Documentació necessària

 

És necessari presentar una sèrie de documents obligatoris per obtenir el xec familiar. A saber:

 

  • El model 143 (es pot lliurar tant a través de la seu electrònica si es compta amb el DNI electrònic, com a les seus de l’Agència Tributària).
  • El títol de família nombrosa i el certificat de discapacitat emès per la seva comunitat autònoma.
  • El codi IBAN del compte bancari del qual en sigui titular el beneficiari.
  • La informació personal de cada sol·licitant (NIF)
  • Assenyalar el tipus de deducció a la qual el sol·licitant es vulgui acollir (per família nombrosa, per descendents amb discapacitat a càrrec, etc.).

 

Com se sol·licita el ‘xec familiar’?

 

Cal saber tots els temps d’aquests terminis que existeixen per presentar la documentació pertinent:

 

 1. Termini: fins al 31 de març, és la data per sol·licitar els pagaments anticipats acumulats des de gener en tots els supòsits.

 

 1. Imprès: emplenar el model 143 de sol·licitud de pagament anticipat.

 

 1. Una sol·licitud per cada deducció a la qual es pugui tenir dret: en el cas de la deducció per ascendents o descendents amb discapacitat a càrrec, respecte de cada ascendent o descendent que tingui dret a la deducció podran agilitar el cobrament per Internet o telèfon completant la sol·licitud ja presentada o, si escau, substituint-la per una de nova.

 

 1. No es requereix que s’acompanyi a la sol·licitud cap document justificatiu del compliment dels requisits exigits.

 

Modificacions

 

Qualsevol variació produïda que afecti el cobrament anticipat de les deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec en l’IRPF, així com, si escau, l’incompliment d’algun dels requisits establerts per a la seva percepció, determinarà l’obligació de comunicar aquestes variacions en el termini dels quinze dies naturals següents a aquell en què s’hagués produït la variació o incompliment dels requisits.

 

Vies de comunicació: a través d’Internet o mitjançant trucada al centre d’atenció telefònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

 

Modalitats

 

 1. Modalitat individual

 

Es presentarà una sol·licitud per cada contribuent amb dret a deducció. S’abonarà al sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l’import que procedeixi entre el nombre de contribuents amb dret a l’aplicació del mínim respecte del mateix descendent o ascendent amb discapacitat, o entre el nombre d’ascendents o germans orfes de pare i mare que formin part de la mateixa família nombrosa, segons la modalitat de deducció de la qual es tracti.

 

 1. Modalitat col·lectiva

 

La sol·licitud es presentarà per tots els contribuents que poguessin tenir dret a la deducció respecte d’un mateix descendent, ascendent o família nombrosa. En aquest cas s’haurà de designar com a primer sol·licitant a un contribuent que compleixi, al moment de presentar la sol·licitud.

 

L’abonament anticipat s’efectuarà mensualment sense cap mena de prorrateig, per import de 100 euros per cada descendent, ascendent o família nombrosa. Aquest import serà de 200 euros si es tracta d’una família nombrosa de categoria especial.

 

Modificacions: cada mes de gener es podrà canviar la modalitat de sol·licitud respecte de cadascuna de les deduccions.

 

Disposició de nombre d’identificació fiscal vàlid: els sol·licitants i els descendents o ascendents amb discapacitat que es relacionin en la sol·licitud l’hauran de tenir.

 

Vies de presentació

 

El xec familiar pot ser presentat de diverses formes:

 

 1. De manera presencial: presentant el model 143 en paper imprès en qualsevol delegació o Administració de l’Agència Tributària.

 

 1. De manera electrònica: a Internet. Per a aquesta opció cal posseir un DNI electrònic.

 

 1. Per via telefònica al centre d’atenció telefònica de l’AEAT.

 

Quantia de les ajudes

 

Els xecs familiars són 1.200 euros a l’any, 100 euros al mes.

 

Quan es cobren?

 

 1. L’Agència Estatal d’Administració Tributària abonarà d’ofici de forma anticipada i a compte l’import de cada deducció al sol·licitant.

 

 1. En el cas que no procedís l’abonament anticipat de la deducció, l’Agència Estatal d’Administració Tributària ho notificarà a l’interessat.

 

 1. L’abonament de les deduccions de forma anticipada s’efectuarà mensualment per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, mitjançant transferència bancària, per l’import que correspongui en funció de si és una sol·licitud individual o col·lectiva.