Notícies

Darreres novetats fiscals

COVID-19. Preguntes més freqüents sobre l’ajornament i la moratòria de quotes a la Seguretat Social per l’estat d’alarma

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha adoptat diverses mesures extraordinàries per millorar la situació d’empreses i treballadors per la crisi causada per la COVID-19. Algunes de les mesures més demandades consisteixen en la possibilitat de l’ajornament o una moratòria en les cotitzacions socials durant aquest període.

L’informem que el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha adoptat diverses mesures extraordinàries per millorar la situació d’empreses i treballadors per la crisi causada per la COVID-19. Algunes de les mesures més demandades consisteixen en la possibilitat de l’ajornament o una moratòria en les cotitzacions socials durant aquest període.

En aquesta guia tractarem de resoldre tots els dubtes sobre aquestes mesures.

Ajornament de quotes

 • Qui pot sol·licitar-lo?

L’empresari (persona física o jurídica) o el treballador autònom, en nom propi o a través del seu representant o el seu autoritzat RED, sempre que no presenti deute amb anterioritat als períodes afectats per la mesura, ni tingui un ajornament anterior vigent.

 • Quan l’ha de presentar?

S’ha de sol·licitar dins dels deu primers dies naturals del mes d’abril, maig i juny respecte de les quotes que el termini reglamentari d’ingrés es correspongui amb els mesos esmentats.

 • Quins tràmits s’han de realitzar?

Haurà de presentar la sol·licitud, emplenant el corresponent formulari a la seva disposició,  en el tràmit d’Ajornament en el pagament de deutes a la Seguretat Social, del registre electrònic de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, al qual s’accedeix des d’aquest enllaç. Pot utilitzar qualsevol dels sistemes d’identificació electrònica (certificat digital, cl@ve, etc.).

 • Quin tipus d’interès comporta l’ajornament?

Es tracta d’un interès molt reduït, el 0,5%, interès set vegades inferior a l’establert normalment.

 • És compatible amb una moratòria?

Aquest tipus d’ajornament és incompatible amb la moratòria. Les sol·licituds d’ajornament per períodes respecte dels quals també s’hagi sol·licitat la citada moratòria es tindran per no presentades, si al sol·licitant se li ha concedit la moratòria.

 • A més:

Des del moment de la sol·licitud, el deutor serà considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social pels mesos en què s’ha sol·licitat l’ajornament, fins que es dicti la corresponent resolució.

Qualsevol sol·licitud d’ajornament COVID, sigui d’un mes o de diversos mesos,  serà objecte d’una única resolució, finalitzat l’últim dels 3 mesos ajornables.

Durant els mesos des de la sol·licitud fins a la resolució de l’ajornament, no es reportaran  interessos.

En la concessió de l’ajornament, s’atorgarà un termini d’amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, amb un màxim de 12 mensualitats, a comptar des del mes següent al qual s’hagi dictat la resolució.

https://i1.wp.com/revista.seg-social.es/wp-content/uploads/2020/05/cartela-6-claves-aplazamiento-corregida.jpg?resize=600%2C810&ssl=1

Moratòria en les quotes a la Seguretat Social

 • Qui pot sol·licitar-la?

Qualsevol autònom o empresa que les seves activitats estiguin compreses en les dotze activitats que determina l’Ordre Ministerial publicada al BOE del 28 d’abril de 2020. La moratòria no serà aplicable per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials pels seus treballadors afectats per ERTO per força major a causa del coronavirus. Els treballadors per compte propi podran accedir a la moratòria si les activitats que realitzin no es troben suspeses en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març.

 • De quines activitats es tracta?

Fabricació de fusteria metàl·lica, lampisteria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat, instal·lació de fusteria, comerç al detall en establiments no especialitzats i de fleca, altres cultius perennes, altres cultius no perennes, activitats odontològiques, perruqueria i altres tractaments de bellesa, agències de publicitat i altres activitats d’impressió i arts gràfiques

 • Quin termini màxim es pot sol·licitar?

Fins a sis mesos per al pagament de les obligacions amb la Seguretat Social. D’aquesta forma, podran demorar el pagament de les cotitzacions que s’hagin d’efectuar en els mesos de maig, juny i juliol. Aquestes quotes s’hauran d’abonar sis mesos després.

 • Quins interessos de demora o recàrrec s’aplicaran?

Cap. Es contempla la moratòria del pagament de les aportacions empresarials per la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta i les quotes dels treballadors per compte propi o autònoms. Les empreses i autònoms que poguessin no tenir dret a la moratòria podran sol·licitar l’ajornament abans esmentat al 0,5% d’interès durant els períodes de pagament de maig i juny.

 • On es tramita?

L’empresa, o l’autònom que actuï a través d’un autoritzat del sistema RED, ho haurà de tramitar a través d’aquest sistema. L’autònom que no tingui assignat cap autoritzat RED haurà de sol·licitar-ho a través del servei en la seu electrònica de la Seguretat Social que serà operatiu en els pròxims dies.

 • Qui no podrà sol·licitar la moratòria?

La moratòria no serà aplicable per a les empreses que hagin estat exonerades de pagar cotitzacions socials pels seus treballadors afectats per ERTO per força major a causa del coronavirus. En el cas dels treballadors per compte propi es concedirà, sempre que les activitats que realitzin no es troben suspeses en ocasió de l’estat d’alarma declarat. A més, les empreses i autònoms que poguessin no tenir dret a la moratòria podran sol·licitar l’ajornament al 0,5% d’interès durant els períodes de pagament de maig i juny.

 • Les empreses quan poden sol·licitar l’ajornament i la moratòria?

Tant les moratòries com els ajornaments s’han de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés. Per tant, aquelles empreses que així ho desitgin poden:

 • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes d’abril, o, en defecte d’això, l’ajornament de les quotes d’aquest mes d’abril.
 • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes de maig, o, en defecte d’això, l’ajornament de les quotes d’aquest mes de maig.
 • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de juny

Si sóc un treballador per compte propi, quan puc sol·licitar l’ajornament i la moratòria?

Els treballadors per compte propi poden sol·licitar tant les moratòries com els ajornaments abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes reglamentari d’ingrés.

 • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de maig, o, en defecte d’això, l’ajornament de les quotes d’aquest mes de maig.
 • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de juny, o, en defecte d’això, l’ajornament de les quotes d’aquest mes de juny.
 • Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de la quota corresponent al mes de juliol.
 • Com es faciliten aquests tràmits?

S’han ampliat les gestions que poden realitzar els autoritzats en el Sistema RED. A partir d’ara, i amb l’objectiu d’agilitar els tràmits, els autoritzats RED estaran habilitats per gestionar els ajornaments en el pagament de deutes, les moratòries en el pagament de cotitzacions i les devolucions d’ingressos indeguts. Pot obtenir més informació sobre aquest sistema, en aquest enllaç.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,