Notícies

Darreres novetats fiscals

LA SEVA EMPRESA ESTÀ PREPARADA PER AL SEPA?

L’1 de febrer de 2014, marcarà un abans i un després en la forma de desenvolupar les nostres relacions de cobraments/pagaments entre clients i proveïdors. A partir d’aquesta data, totes les transferències i domiciliacions que es realitzin a Espanya i en la resta dels països de la zona euro seran únicament possibles a través del règim SEPA (“Single Euro Payments Area”, en català: Zona Única de Pagaments en Euros). A més a més, aquest nou espai comú permetrà que tots els consumidors comunitaris gaudeixin de les mateixes condicions a l’hora d’utilitzar aquests mecanismes.

 

Avanci’s a la data final i comenci ja a utilitzar els instruments SEPA.

 

Què és SEPA?

 

SEPA és la iniciativa que permet que particulars, empreses i altres agents econòmics realitzin els seus pagaments en euros, tant nacionals com internacionals, en les mateixes condicions bàsiques i amb els mateixos drets i obligacions, amb independència del lloc on es trobin.

 

La zona SEPA està integrada pels 27 països membres de la Unió Europea, així com per Islàndia, Liechtenstein, Mònaco, Noruega i Suïssa.

 

El projecte SEPA fa possible que els usuaris de transferències bancàries, domiciliacions i targetes d’aquests 32 països disposin d’un únic conjunt d’estàndards i normes, millorant així la senzillesa de les transaccions de pagament, la seguretat i l’eficàcia.

 

Tipus d’instruments de pagament SEPA 

 

La zona única es basa en tres instruments de pagament:

 

 • Les transferències SEPA (que substitueixen a les actuals transferències nacionals)
 • Els abonaments directes SEPA, en comptes de les actuals domiciliacions de rebuts espanyoles.
 • Les actuals targetes bancàries de pagament.

 

Aquests instruments de pagament no diferencien entre l’ús nacional i transfronterer, compleixen estàndards internacionals, estan sotmesos a un marc legal harmonitzat i permeten el seu procés de forma totalment automàtica.

 

 

A TENIR EN COMPTE…

 

A més de fixar una data final de migració a SEPA, el Reglament 260/2012 pel qual s’estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els abonaments domiciliats en euros, recull una sèrie de requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els abonaments domiciliats en euros, de compliment obligatori, que garantiran l’establiment efectiu de la zona SEPA:

 

Obligatori des del 31 de març de 2012:

 

• Qualsevol compte de pagament que permeti realitzar transferències i/o abonaments nacionals haurà de permetre realitzar transferències i/o abonaments SEPA.

 

Obligatori a partir de l’1 de febrer de 2014:

 

• L’IBAN serà l’identificador únic de qualsevol compte de pagament en SEPA, reemplaçant als actuals identificadors de compte nacional (el CCC en el cas espanyol).

• El deutor podrà requerir-li al seu proveïdor de serveis de pagament que limiti la quantia i/o periodicitat de les domiciliacions o bé que verifiqui —si no es preveu el reembossament— si l’import i periodicitat són correctes, segons l’acordat en l’ordre.

Així mateix, també podrà autoritzar només els abonaments de determinats beneficiaris o bé bloquejar els provinents de certs beneficiaris.

• L’ús dels formats ISO 20022 XML per a la transmissió de transferències i abonaments entre els proveïdors de serveis de pagaments o entre aquests i els seus usuaris, sempre que no siguin ni consumidors ni microempreses.

• El deutor haurà de donar el seu consentiment amb caràcter previ a una operació de deute.

L’establert pel Reglament 260/2012 es complementa amb la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament, que, si bé no és aplicable exclusivament per als instruments SEPA, és fonamental per al desplegament de la iniciativa.

 

La Llei té tres blocs fonamentals, dedicats a establir, respectivament:

• Els requisits d’informació que tots els proveïdors de serveis de pagament han de complir, millorant la transparència cap als clients.

• Els drets i deures dels usuaris i dels proveïdors de serveis de pagament.

• El règim jurídic d’una nova figura de proveïdors de serveis de pagament, les entitats de pagament, que permetrà més competència en  la provisió de serveis de pagament.

 

Com l’afecten aquests canvis al seu negoci o activitat

 

La creació d’un mercat únic de pagaments suposa la eliminació de les diferències entre els pagaments nacionals i els intracomunitaris, per la qual cosa tots tindran les mateixes condicions, drets i obligacions, independentment de l’àrea geogràfica on es realitzin.

 

No obstant això, ha de tenir en compte una sèrie de factors que afectaran el seu negoci. 

 

Normalment, els autònoms i petites empreses no solen tenir una estructura financera o comptable massa complicada, per la qual cosa l’adaptació serà molt més senzilla que per a les mitjanes o grans empreses.

 

No obstant això, abans de la implantació d’aquest nou sistema a partir de febrer de 2014, haurà de realitzar una sèrie d’operacions que permetin ajustar la comptabilitat i sistema de pagaments de la seva empresa a la nova normativa:

 

1. Haurà de sol·licitar l’IBAN a tots els seus clients, proveïdors o entitats amb el qui mantingui una relació comercial i substituir el codi compte client (CCC) per aquest, actualitzant després les dades i fitxers comptables relatius a pagaments i transaccions.

 

2. També haurà d’adaptar els seus documents comptables o comercials, com factures, a la nova normativa, així com el pagament de les nòmines dels seus empleats via transferència bancària. Haurà de revisar i si escau adequar documents comercials tals com factures, talons, contractes, fullets, pàgines webs, etc.

 

3. Haurà de sol·licitar una autorització expressa i signada (un mandat normalitzat) tant a nous clients com per a abonaments a altres empreses en el qual l’autoritzin a realitzar-los. Té la responsabilitat de guardar les autoritzacions dels seus clients a fi de poder domiciliar abonaments (generar rebuts domiciliats SEPA) a través d’un mandat únic normalitzat. 

 

Aspectes concrets de l’aplicació dels nous instruments SEPA

Resumidament us exposem les implicacions pràctiques per als usuaris de l’aplicació del SEPA a partir de l’1 de febrer de 2014.

 

Comptes bancaris

S’identificaran amb el codi internacional IBAN (que es construeix a partir del tradicional codi compte client -CCC- usat a Espanya), mentre que les entitats bancàries s’identifiquen mitjançant el codi internacional BIC. Tots dos codis actualment ja els faciliten les entitats bancàries (extractes bancaris, aplicacions de banca electrònica, talonaris, llibretes, etc.), i a partir de l’1 de febrer del 2014 totes les operacions de pagament es basaran exclusivament en aquests codis.

 

Per tant, el seu número de compte actual de 20 dígits evoluciona a l’IBAN, que compta amb 34 dígits, formats a partir del CCC més la identificació del país d’origen i 2 dígits de control.

 

Vostè s’hauria d’acostumar a ambdós codis, especialment l’IBAN, ja que a partir de l’1 de febrer de 2016 serà l’únic codi requerit. Recordi que l’1 de febrer de 2014 és la data final de migració a SEPA. Contacti amb la seva entitat per conèixer els dos codis o utilitzi el següent enllaç per obtenir-los a partir del seu CCC:

 

http://www.sepaesp.es/herramienta/conversion.htm

 

A més a més, ha de saber que la seva entitat executarà les operacions de pagament basant-se exclusivament en aquests codis.

 

 • Terminis d’execució: el termini màxim d’execució de les operacions serà d’un dia hàbil.
 • Data de valor i disponibilitat de fons: en les operacions emeses la data de valor no podrà ser anterior al moment de càrrec en el seu compte. I en les operacions rebudes, la data de valor no podrà ser posterior al dia hàbil de recepció dels fons per la seva entitat, i la disponibilitat dels fons serà immediata després de la recepció. S’aplica tant a les transaccions nacionals com transfrontereres.
 • Informació sobre els pagaments: si un instrument de pagament comporta recàrrecs o reduccions l’entitat financera n’haurà d’informar.
 • Despeses compartides: per millorar la transparència s’estandarditza que l’ordenant abonarà les despeses cobrades per la seva entitat i el beneficiari, en el cas que n’hi hagués, pagarà les despeses cobrades per la seva.

Així mateix, les comissions cobrades per la seva entitat en relació amb pagaments transfronterers seran iguals a aquelles que li cobraria per operacions nacionals equivalents.

 • Informació de les despeses: les despeses associades a les operacions de pagament es liquidaran al marge de l’import de l’operació, la qual cosa afavorirà la transparència i informació de les operacions.
 • Seguretat: el consumidor disposa de 13 mesos per sol·licitar la rectificació d’operacions incorrectes o no autoritzades. I excepte frau o negligència greu, la seva responsabilitat per pèrdues derivades d’operacions de pagament no autoritzades resultants d’un instrument de pagament extraviat o sostret (per exemple, una targeta) es limitarà a un màxim de 150 euros.

 

Transferències

La transferència SEPA és un instrument de pagament bàsic per efectuar abonament en euros, sense límit d’import, entre comptes bancaris de clients en l’àmbit de la SEPA, de forma totalment electrònica i automatitzada.

A partir de l’1 de febrer de 2014 totes les transferències es realitzaran conforme al codi IBAN, sense que siguin exigibles verificacions addicionals per part de les entitats.

Rebuts domiciliats

 • Signatura d’ordres de domiciliació: com fins ara, perquè algun emissor de rebuts pugui originar el càrrec d’un import en el seu compte, ha de comptar amb la seva autorització expressa. En SEPA, és possible que els emissors de rebuts li facin arribar nous formats per a l’ordre de domiciliació en els quals autoritza el càrrec.

 

No obstant això, la Llei de serveis de pagament i el Reglament 260/2012 mantenen la validesa dels consentiments emesos abans de la seva entrada en vigor, així com d’aquells que s’emetin durant el procés transitori (fins a l’1 de febrer de 2014) segons l’esquema de deute nacional actualment existent.

 

 • Devolució de rebuts: se sotmet a la normativa de serveis de pagament, i en destaca:

 

a) Hi ha un termini màxim de 13 mesos per sol·licitar la rectificació d’operacions incorrectes o no autoritzades.

 

b) El consumidor disposa de 8 setmanes per tornar rebuts autoritzats, sempre que, quan es va donar l’autorització, aquesta no especifiqués l’import exacte i l’import superi el que l’ordenant podia esperar raonablement.

 

El termini perquè la seva entitat li torni els càrrecs o rebutgi la devolució és de 10 dies hàbils.

Targetes

La Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA) estableix un marc general en el qual els titulars de targetes poden fer pagaments i retirar efectiu en euros dins la SEPA, amb la mateixa facilitat i comoditat que als seus països d’origen.

 • Xip EMV: la seva entitat de crèdit li haurà renovat la seva targeta de dèbit o crèdit incloent un xip en el nou model. A més a més, en els comerços, en comptes d’utilitzar la banda magnètica, s’introdueix la targeta en els dispositius per llegir el xip EMV.

PIN: amb l’arribada del xip, en comptes de la signatura, en general li serà requerit el seu número personal per autoritzar l’operació. Això redunda en la seva seguretat, ja que el seu número és secret i no li poden falsificar la signatura.