Notícies

Darreres novetats fiscals

ELS ACCIONISTES DECIDIRAN SOBRE LA POLÍTICA DE RETRIBUCIONS DE LES SOCIETATS

Es modificarà la Llei de societats de capital amb relació a la junta general d’accionistes, administradors i retribució dels consellers. Entre d’altres modificacions, s’estableix que la junta d’accionistes aprovarà la política de remuneracions amb caràcter vinculant, almenys cada tres anys, es redueix del 5% al 3% el capital necessari per exercir els drets de les minories, i el càrrec d’administrador s’haurà d’exercir per un període màxim de 4 anys, davant dels 6 actuals.

El Consell de Ministres del passat 13 de desembre, va rebre un informe del Ministre d’Economia i Competitivitat sobre l’Avantprojecte de Llei pel qual es modifica la Llei de societats de capital, la finalitat de la qual és millorar el govern corporatiu d’aquestes societats. La norma aborda aspectes com les remuneracions dels consellers, la durada del seu mandat, nomenaments, les situacions de conflictes d’interès i els deures de lleialtat i diligència dels administradors, entre altres aspectes. L’Avantprojecte se sotmetrà al tràmit d’audiència pública per a la seva tornada posterior al Consell de Ministres i l’inici de la tramitació parlamentària.

 

La norma s’inclourà dins la modificació del codi de societats que està elaborant el Govern i que forma part del Codi mercantil.

 

L’Avantprojecte de Llei incorpora propostes de modificacions normatives plantejades per la Comissió d’Experts en matèria de govern corporatiu, que va publicar les seves conclusions el passat 14 d’octubre i va incorporar com a annex una sèrie de propostes normatives concretes de reforma de la vigent Llei de Societats de Capital. El Govern ha tingut dos mesos de termini des de llavors per elaborar el corresponent Avantprojecte de Llei, aprovat en Consell de Ministres del 13-12-2013. Les modificacions d’aquesta norma incideixen, sobretot, en les societats cotitzades, encara que també s’introdueixen novetats en profunditat en totes les societats.

 

Aquestes modificacions són les següents:

 

 

COMPETÈNCIES DE LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

 

a) Totes les societats

 

 • Intervenció en afers de gestió: es permet a la junta impartir instruccions de gestió excepte disposició contrària dels estatuts.
 • Votacions: s’hauran de votar separadament les propostes d’acord per a aquells afers que siguin substancialment independents.
 • Conflictes d’interès entre accionistes: es proposa estendre a totes les societats la prohibició de vot del soci que resulti beneficiat en determinats casos molt clars de conflicte d’interès.
 • Impugnació d’acords socials.
 • Desapareix la distinció entre acords nuls i anul·lables.
 • S’amplia el termini d’impugnació des dels quaranta dies a un any.
 • Quant a la legitimació, s’exigeix, almenys, l’1 per 100 del capital per poder exercir l’acció d’impugnació.

 

b) Societats cotitzades

 

 • Competències addicionals de la junta: se li atribueix la decisió sobre operacions essencials: aquelles el volum de l’operació de les quals superi el 25 per 100 del total d’actius del balanç.
 • Drets dels accionistes: es redueix del 5 per 100 al 3 per 100 el capital social necessari per exercir els drets de minoria.
 • Assistència a la junta general: es redueix el nombre màxim d’accions que es podrien exigir per poder assistir a la junta des de l’1 per 1000 a mil accions.
 • Fraccionament i vot divergent: les entitats que actuïn per compte de diverses persones podran fraccionar i delegar el vot, com és el cas d’inversors estrangers que efectuen les seves inversions a través d’una cadena d’intermediaris financers que actuen com a titulars fiduciaris per compte de l’inversor últim.
 • Dret d’informació: es proposa rebaixar el termini màxim en què els accionistes poden sol·licitar informació de set a cinc dies abans de la celebració de la junta.
 • Associacions i fòrums d’accionistes: s’estableix la seva inscripció en un registre especial en la Comissió Nacional del Mercat de Valors i el compliment d’una sèrie d’obligacions comptables i d’informació.

 

 

ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

 

a) Totes les societats

 

 • Deures i règim de responsabilitat dels administradors:
 • Es tipifiquen de forma més precisa els deures de diligència i lleialtat i els procediments que s’haurien de seguir en cas de conflicte d’interès.
 • S’amplia l’abast de la sanció, més enllà del rescabalament del dany causat, incloent la devolució de l’enriquiment injust. Es facilita la interposició de l’acció social de responsabilitat en reduir la participació necessària (del 5 al 3 per 100 en cotitzades) i permetent la seva interposició directa (sense esperar a la junta) en cas d’infracció del deure de lleialtat.
 • Competències del consell d’administració: s’inclou un nou article amb les facultats indelegables del consell, a fi de reservar al consell les decisions corresponents al nucli essencial de la gestió i supervisió de la societat. En les societats cotitzades, a aquestes facultats s’uneixen unes altres de noves com la política de control i gestió de riscos.

 

b) Societats cotitzades

 

 • President i conseller executiu: quan ambdós càrrecs recaiguin en una mateixa persona, el nomenament del president del consell requerirà el vot favorable dels dos terços dels membres del consell. A més a més s’haurà de nomenar entre els independents un conseller coordinador (“lead independent director”) a qui es faculta per sol·licitar la convocatòria del consell, ampliar l’ordre del dia, coordinar als consellers no executius i dirigir l’avaluació del president.
 • Avaluació del consell i les seves comissions: el consell d’administració haurà de realitzar una avaluació anual del seu funcionament i el de les seves comissions.
 • Comissió de nomenaments i retribucions: els consells d’administració hauran de  constituir, de forma imperativa, una comissió de nomenaments i retribucions.
 • Durada del càrrec d’administrador: es proposa que el període màxim de cada nomenament no excedeixi de quatre anys, davant dels sis actuals.

 

 

RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS

 

a) Totes les societats

 

 • Referències programàtiques: la remuneració dels administradors haurà de ser raonable, d’acord amb la situació econòmica de la societat i amb les funcions i responsabilitats que els siguin atribuïdes. El sistema de remuneració haurà d’estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat de la societat en el llarg termini.
 • Consellers delegats: s’aclareix el règim de retribucions per l’exercici de facultats executives dels consellers. En aquests casos s’haurà de signar un contracte amb el conseller, que inclourà els diferents conceptes retributius. S’aprovarà per una majoria qualificada del consell i l’abstenció dels interessats.

 

b) Societats cotitzades

 

 • Política de remuneracions: haurà de ser aprovada per la junta (vot vinculant), amb un informe previ de la comissió de nomenaments i retribucions, almenys cada tres anys. Aquesta política contindrà, almenys:
 • La remuneració total als consellers per tal condició.
 • El sistema de remuneració dels consellers executius: descripció dels components, quantia global de la retribució fixa anual i la seva variació en el període de referència, els paràmetres de fixació dels restants components i tots els termes i condicions dels seus contractes com primes, indemnitzacions, etc.).
 • El consell decidirà la distribució individual sempre dins la política de remuneracions.
 • Qualsevol modificació requerirà aprovació de la junta i no es podrà realitzar cap pagament mentre no hagi estat aprovat per la junta.
 • Informe anual sobre remuneracions: continuarà sent sotmès a vot consultiu de la junta però, en cas de vot negatiu, s’haurà de realitzar una nova proposta de política de remuneracions.