Notícies

Darreres novetats fiscals

PUBLICADA L’ORDRE DE MÒDULS PER A 2014

Amb entrada en vigor el 29 de novembre de 2013 i amb efectes per a l’any 2014, es publicà al BOE del dia 28 de novembre, la Ordre HAP/2206/2013 que desenvolupa per al any 2014 el mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l’impost sobre el valor afegit, i manté l’estructura, quantia dels mòduls, i instruccions d’aplicació, de la vigent per a l’any 2013 (Ordre HAP/2549/2012, de 28 de novembre).

 

1. Reducció el 2014 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva

 

Es conserva la reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que determinin el mateix pel mètode d’estimació objectiva el 2014. Aquesta reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net als efectes dels pagaments fraccionats corresponents a 2014.

 

2. Índexs de rendiment net aplicables el 2014 per determinades activitats agrícoles

 

Els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF el 2014 per les activitats agrícoles que s’esmenten a continuació seran, en substitució dels establerts en l’annex I d’aquesta Ordre HAP/2206/2013, els següents:

 

Activitat – Índex de rendiment net


Raïm de taula – 0,32
Flors i plantes ornamentals – 0,32
Tabac – 0,26

 

3. Percentatges aplicables el 2014 per al càlcul de la quota meritada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA per a determinades activitats ramaderes afectades per crisis sectorials

 

Els percentatges aplicables per al càlcul de la quota meritada per operacions corrents en el règim simplificat de l’IVA el 2014 en les activitats que s’esmenten a continuació seran els següents:

 

• Serveis de cria, guarda i engreixament d’ocells: 0,06625.
• Activitat d’apicultura: 0,070.

 

4. Reducció el 2014 del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de la quota meritada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca

 

En el terme municipal de Lorca, es redueixen el 2014 en un 20% el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota meritada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA. Ambdues reduccions, s’han de tenir en compte també per quantificar el rendiment net als efectes dels pagaments fraccionats corresponents a 2014 en l’IRPF, i per al càlcul tant de la quota trimestral com de la quota anual del règim especial simplificat de l’IVA corresponent a l’any 2014.

 

5. Terminis de renúncies o revocacions

 

Pel que fa a les renúncies o revocacions tant per al règim d’estimació objectiva en IRPF com del règim simplificat en IVA, es podran exercir en el mes de desembre de 2013, si bé també s’entendrà efectuada la renúncia a l’estimació objectiva de l’IRPF quan es presenti en termini el primer pagament fraccionat de 2014 en estimació directa, i al règim simplificat de l’IVA si es presenta en termini la primera autoliquidació d’IVA en règim general.

 

En cas d’inici de l’activitat:

 

• IRPF: també s’entendrà efectuada la renúncia quan s’efectuï en el termini reglamentari el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre d’exercici de l’activitat en la forma disposada per al mètode d’estimació directa.

 

• IVA: també s’entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l’activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

 

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.