Notícies

Darreres novetats fiscals

NOVETATS EN L’IRPF INTRODUÏDES PER LA LLEI 16/2013

Amb efectes des de l’1 de gener de 2013

 Novetats respecte a les despeses deduïbles en el mètode d’estimació directa: rendes negatives obtingudes a l’estranger

 La nova regla introduïda per la Llei 16/20136 en l’impost sobre societats (IS) per la qual es consideren despeses no deduïbles les rendes negatives obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent, excepte en el cas de la seva transmissió o del cessament de la seva activitat, no és aplicable als efectes del règim d’estimació directa de l’IRPF.

 Hem de recordar, que amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2013, les rendes negatives obtingudes a l’estranger a través d’un establiment permanent no es consideren despeses deduïbles en l’IS , excepte en el cas de la seva transmissió o del cessament de la seva activitat.

 No obstant això, des de la data esmentada, s’assenyala que aquesta regla no resulta d’aplicació als efectes del règim d’estimació directa de l’IRPF.

 Per tant, en l’IRPF no serà aplicable aquesta disposició, i s’admet la deducció fiscal d’aquestes rendes negatives per determinar el rendiment net d’activitats econòmiques en estimació directa.

  

Coeficients d’actualització del valor d’adquisició

 Amb efectes des de l’1 de gener de 2013 es modifica la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 a fi d’incloure l’aplicació dels coeficients del valor d’adquisició sobre els elements patrimonials actualitzats d’acord amb l’última actualització de balanços aprovada per la Llei 16/2012.

 

D’aquesta manera, tractant-se d’elements patrimonials actualitzats s’aplicaran les següents regles: 

  • Els coeficients d’actualització previstos per a l’IS s’apliquen sobre el preu d’adquisició i sobre les amortitzacions comptabilitzades corresponents, sense prendre en consideració l’import de l’increment net del valor resultant de les operacions d’actualització. 

 

  • La diferència entre les quantitats determinades per l’aplicació de l’establert en el número anterior es minora en l’import del valor anterior de l’element patrimonial. Per determinar el valor anterior de l’element patrimonial actualitzat es prenen els valors que hagin estat considerats als efectes d’aplicar els coeficients d’actualització. 

 

  • L’import que resulti de les operacions descrites en el número anterior es minora en l’increment net de valor derivat de les operacions d’actualització previstes en el RDL 7/1996 o en la Llei 16/2012, i la diferència positiva així determinada és l’import de la depreciació monetària. 

 

  • A l’últim, el guany o pèrdua patrimonial és el resultat de minorar la diferència entre el valor de transmissió i el valor comptable en l’import de la depreciació monetària referit en el número anterior.

 Amb efectes des de l’1 de gener de 2014

 Obligació de declarar

 La Llei 16/2013 ha introduït modificacions en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva, pel que fa a la comercialització en el mercat interior mitjançant comptes globals («comptes òmnibus») dels fons d’inversió constituïts a Espanya. La implantació d’aquest nou sistema de comercialització dels fons d’inversió espanyols, obliga a efectuar canvis en la normativa tributària, canvis que afecten fonamentalment l’obligació de retenció i informació que ha d’assumir el comercialitzador dels fons, el que implica modificar determinades disposicions de la LIRPF.

 En sintonia amb aquesta nova regulació, es modifica la Llei de l’IRPF (LIRPF), incloent una excepció a l’exclusió de l’obligació de declarar referent als guanys patrimonials sotmesos a retenció. 

 La nova redacció exclou del límit els guanys patrimonials procedents de transmissions o reembossaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva quan la base de retenció no es pugui determinar per la quantia a integrar a la base imposable. La regulació de la base de retenció s’haurà d’establir reglamentàriament.

Per tant, quan la base de retenció no s’hagi determinat en funció de la quantia a integrar en la base imposable, el guany patrimonial obtingut no es podrà computar com a guany patrimonial sotmès a retenció o ingrés a compte als efectes dels límits excloents de l’obligació de declarar.

 Com quedarà l’obligació de declarar en l’IRPF?

 Després d’aquest canvi, en l’àmbit de l’IRPF no hi ha l’obligació de presentar declaració quan es percebin rendes procedents de les següents fonts, en tributació individual o conjunta: 

 

a) Rendiments de treball, amb el límit de 22.000 euros íntegres anuals. No obstant això, el límit queda establert en 11.200 euros, per als qui percebin rendes de treball en determinats supòsits: rendes que procedeixin de més d’un pagador, pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments diferents de les que perceben els fills, pagador del rendiment del treball no obligat a practicar retenció a compte o rendes del treball subjectes a tipus fix de retenció. 

 

b) Rendiments del capital mobiliaris i guanys patrimonials (IIC o premis) sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros íntegres anuals. 

No obstant això, com hem vist, des de l’1 de gener de 2014, el disposat en aquesta lletra no s’aplicarà respecte dels guanys patrimonials procedents de transmissions o reembossaments d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva en els quals la base de retenció, conforme al que s’estableixi reglamentàriament, no procedeixi determinar-la per la quantia a integrar a la base imposable.

 

c) Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció que procedeixin de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat, amb el límit conjunt de 1.000 euros íntegres anuals. 

 

d) En cap cas han de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital, o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals, i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

  

Retencions

 Es modifica la Llei de l’IRPF per incloure les entitats comercialitzadores dels Fons d’Inversió en l’obligació d’informar dels partícips inclosos en els seus registres.

 S’inclou entre les entitats amb obligació de subministrar informació les entitats comercialitzadores de fons d’inversió domiciliats a Espanya.

 Com a conseqüència del nou sistema de comercialització dels fons espanyols, es modifica la LIRPF, per incloure en l’obligació de subministrament d’informació les entitats comercialitzadores en territori espanyol d’accions o participacions de institucions d’inversió col·lectives domiciliades a Espanya.

 Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.