Notícies

Darreres novetats fiscals

APROVADA LA CONCESSIÓ D’AJUDES EXTRAORDINÀRIES A TREBALLADORS AFECTATS PER PROCESSOS DE REESTRUCTURACIÓ D’EMPRESES

Les ajudes es podran concedir, entre altres supòsits, quan en l’acord assolit en el període de consultes del procediment d’acomiadament col•lectiu s’inclogui la constitució d’un pla de rendes formalitzat a través de contractes d’assegurança col•lectiva que instrumentin els compromisos de rendes o quan la relació laboral s’extingeixi d’acord amb el que preveu la Llei concursal o s’hagi declarat la insolvència total o parcial de l’empresa i s’acrediti que l’empresa no ha pagat les indemnitzacions legals per acomiadament.

Al BOE del dia 23 de novembre de 2013, i amb efectes des del 24 de novembre, es publicà el Reial decret 908/2013 pel qual s’estableixen les normes especials i requisits per a la concessió directa de subvencions destinades a atendre situacions d’urgència i necessitat sociolaboral que permetin pal·liar les conseqüències socials derivades dels processos de reestructuració d’empreses.

 

Qui en poden ser beneficiaris?

 

Podran ser beneficiaris de les ajudes els treballadors acomiadats d’acord amb els articles 51 (acomiadaments col·lectius) i 52.c (acomiadaments objectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives) de l’Estatut dels Treballadors (ET), així com els treballadors el contracte de treball dels quals s’extingeixi d’acord amb el que preveu el article 64 (expedients de modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu, inclosos els trasllats col·lectius, i de suspensió o extinció col·lectives de les relacions laborals, una vegada declarat el concurs) de la Llei 22/2003, concursal, sempre que compleixin els requisits següents:

 

1. Que tinguin una antiguitat mínima a l’empresa o grup d’empreses de 2 anys. En el cas de treballadors amb contracte a temps parcial o fixos discontinus l’antiguitat es computarà de data a data des de la data d’ingrés a l’empresa, fins el dia de l’acomiadament.

 

2. Que es trobin en situació legal de desocupació en el moment de la concessió de l’ajuda.

 

No obstant això, a aquells treballadors que es trobin inclosos en un pla de rendes en el marc d’un acomiadament col·lectiu, i que estiguin exercint una activitat remunerada en el moment de la concessió de l’ajuda, se’ls podrà reconèixer el dret a l’ajuda, però el seu cobrament quedarà suspès fins que el treballador es trobi en situació legal de desocupació, i el cobrament de l’ajuda s’iniciarà en aquest moment però només pel període que li quedés per percebre.

 

Modalitats, contingut i quantia de l’ajuda

 

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, a càrrec dels corresponents programes pressupostaris, podrà concedir en cada exercici pressupostari aquestes ajudes extraordinàries en les modalitats següents:

 

 • En aquells casos en què en l’acord assolit en el període de consultes del procediment d’acomiadament col·lectiu s’inclogui la constitució d’un pla de rendes formalitzat a través de contractes d’assegurança col·lectiva que instrumentin els compromisos de rendes, amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, hi podrà realitzar una aportació.

 

L’abonament de l’aportació al pla de rendes es realitzarà a través d’una entitat asseguradora constituïda d’acord amb el que preveu el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades.

 

El pla de rendes podrà consistir en el pagament d’un subsidi o d’una quantitat destinada al pagament pel treballador del conveni especial amb la Seguretat Social, de forma conjunta o per a una única de les modalitats.

 

Només podran ser finançats aquells plans que tinguin les característiques següents:

 

(a) El pla inclourà la quantitat a què es comprometi el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, la totalitat de la indemnització legal per acomiadament o la pactada en l’acord assolit en el període de consultes del procediment d’acomiadament col·lectiu, si aquesta quantitat és superior, dels treballadors inclosos en el pla de rendes, i l’aportació a què l’empresa s’hagi compromès en el citat acord.

 

(b) L’import mensual del subsidi establert en el pla de rendes per a cada treballador no podrà superar el 75% de la mitjana de les bases de cotització d’accidents de treball i malalties professionals, excloses les hores extraordinàries, corresponents als 6 mesos anteriors a l’acomiadament, ni l’import de la pensió màxima de la Seguretat Social per a l’any en què tingui lloc l’efectivitat. En el cas dels treballadors amb contracte a temps parcial o fixos discontinus, es realitzarà sobre la mitjana dels 12 mesos anteriors.

 

(c) L’aportació del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social al pla de rendes, no podrà superar en el seu conjunt el 40% de l’import total.

 

(d) Únicament es podran concedir ajudes per a treballadors els contractes dels quals s’extingeixin en 2 anys des de la comunicació a l’autoritat laboral de l’acord d’acomiadament col·lectiu.

 

(e) El període de percepció del subsidi i de la quantitat destinada al pagament pel treballador del conveni especial, serà com a màxim de 6 anys des del moment de l’acomiadament.

 

No obstant això, aquells treballadors per als que es prevegi que transcorregut el termini anterior tinguin complerta l’edat per accedir a la pensió de jubilació anticipada, però no tinguin cobert el període mínim de cotització efectiva exigit, podran percebre la quantitat destinada al pagament pel treballador del conveni especial fins al moment en què puguin causar el dret a la pensió de jubilació anticipada, amb un màxim de 8 anys des de l’acomiadament.

 

(f) No serà objecte de subvenció l’obligació de finançament d’un conveni especial respecte dels treballadors de 55 anys d’edat o més, a què es refereix l’article 51.9 de l’Estatut dels Treballadors (quan es tracti de procediments d’acomiadaments col·lectius d’empreses que no es troben en procediment concursal, que incloguin treballadors amb cinquanta-cinc anys o més d’edat que no tinguessin la condició de mutualistes l’1 de gener de 1967).

 

(g) Tampoc seran objecte de subvenció les clàusules de revaloració anual que, si escau, siguin incloses en el pla de rendes.

 

 • Les ajudes es podran concedir directament als treballadors acomiadats en el cas que s’hagi extingit la relació laboral dels treballadors d’acord amb el que preveu la Llei concursal, o s’hagi decretat la insolvència total o parcial de l’empresa i s’acrediti que no ha pagat les indemnitzacions legals per acomiadament. Es podran concedir de forma conjunta o per a una única de les modalitats següents:

 

(a) Una subvenció a preu fet que no podrà superar una anualitat del salari del treballador ni l’import anual de la pensió màxima del sistema de Seguretat Social.

 

(b) Ajudes condicionades a la subscripció per part del treballador del conveni especial amb la Seguretat Social i destinades al seu pagament, durant el període que s’estableixi, amb un màxim de 4 anys, que podran ser 6 per a aquells treballadors per als quals es prevegi que transcorregut el termini anterior tinguin complerta l’edat per accedir a la pensió de jubilació anticipada, però no tinguin cobert el període mínim de cotització efectiva exigit.

 

Les ajudes seran compatibles amb les prestacions del Fons de Garantia Salarial a què tinguin dret els beneficiaris com a conseqüència de la insolvència de la seva empresa.

 

 • També es podran concedir directament als treballadors, en règim de pagament únic, ajudes extraordinàries per una quantia equivalent a la reposició de les prestacions contributives per desocupació consumida durant els períodes de suspensió dels contractes o de reducció de jornada, sempre que no s’hi tingui dret en virtut de qualsevol altra norma.

 

Sol·licitud i procediment per a la concessió de l’ajuda

 

 • La sol·licitud es presentarà, conjuntament per l’empresa i la representació dels treballadors, en el cas de plans de rendes, o per la representació dels treballadors en els altres dos supòsits, en el cas de la resta d’ajudes previstes en aquest reial decret i que ja hem comentat en el punt anterior, davant la Direcció General d’Ocupació del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

 

 • Les sol·licituds es podran presentar per via electrònica en la seu electrònica del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social; en el registre general del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, o en qualsevol dels llocs i formes previstos en el article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

 • El termini per a la presentació de les sol·licituds serà el següent:

 

a) En el cas previst en l’article 4.1 del RD (és a dir, en aquells casos en què en l’acord assolit en el període de consultes del procediment d’acomiadament col·lectiu s’inclogui la constitució d’un pla de rendes), es podran presentar sol·licituds en el termini de 3 mesos des que es produeixi l’extinció dels contractes dels treballadors afectats per l’acomiadament col·lectiu, sempre que s’hagi produït en els dos anys següents a la comunicació a l’autoritat laboral de l’acord assolit en el període de consultes del procediment d’acomiadament col·lectiu.

 

b) En el cas previst en l’article 4.2 del RD (és a dir, en el cas que s’hagi extingit la relació laboral dels treballadors d’acord amb el que preveu el article 64 de la Llei 22/2003 concursal, o s’hagi decretat la insolvència total o parcial de l’empresa d’acord amb el que preveu l’article 276 de la Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció social i s’acrediti que l’empresa no ha pagat les indemnitzacions legals per acomiadament) en el termini de 2 mesos des del moment que es produeixi l’extinció dels contractes de treball per a les empreses en concurs de creditors, o si escau des de la declaració d’insolvència.

 

c) En el cas d’ajudes extraordinàries per una quantia equivalent a la reposició de les prestacions contributives per desocupació, durant el mes en què s’exhaureixi la prestació, o en els 2 mesos següents.

 

 • En la sol·licitud s’haurà d’incloure una memòria on s’hi faran constar els motius pels quals se sol·liciten les ajudes, el nombre de treballadors beneficiaris, la cobertura sol·licitada i el cost econòmic individualitzat, i s’hi adjuntarà la documentació que exigeix aquest reial decret.

 

 • La competència per a la concessió de les ajudes correspon al titular de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, que podrà ser delegada al titular de la Direcció General d’Ocupació, segons la quantia a què ascendeixi la subvenció.

 

 • La Direcció General d’Ocupació del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social serà l’òrgan competent per a la tramitació de l’expedient i formulació de la proposta de resolució que procedeixi. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos, comptats des de la recepció de la sol·licitud. Transcorregut el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució, s’entendrà desestimada per silenci administratiu i s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu en contra.

 

Incompatibilitat de l’ajuda

 

 • No es podran concedir ajudes extraordinàries a aquells treballadors que en el moment de la concessió siguin beneficiaris d’una pensió de jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

 

 • Serà incompatible la concessió d’ajudes extraordinàries a treballadors a qui, com a conseqüència del mateix procés de reestructuració, se’ls reconegui una ajuda prèvia a la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat Social.

 

 • Les ajudes extraordinàries, seran compatibles amb la prestació contributiva per desocupació, però en el supòsit d’ajudes vinculades a plans de rendes, la suma de la prestació contributiva per desocupació, més l’import del subsidi, no podrà superar el topall establert en la norma.

 

 • Les ajudes extraordinàries previstes en aquest reial decret seran compatibles amb les ajudes d’anàloga natura que les comunitats autònomes o altres entitats públiques haguessin concedit o tinguessin previst concedir, tret que se superin els límits previstos en la norma, o que el total de les aportacions públiques superi el 75% de l’import total del pla de rendes.

 

Extinció i suspensió de l’ajuda

 

Les ajudes extraordinàries en cas de plans de rendes s’extingiran:

 

a) Quan es compleixi el termini pel qual van ser concedides.

 

b) En cas de defunció del beneficiari. No obstant això, quan l’ajuda extraordinària es percebi en forma de renda en la modalitat de subsidi, i així consti en la corresponent pòlissa del contracte d’assegurança, el cònjuge o la seva parella de fet, quan tinguin dret a percebre la pensió vitalícia de viduïtat, o si no n’hi ha els fills menors d’edat, podran cobrar fins a un màxim del 50% de l’import del subsidi finançat per l’Administració que li restés per cobrar al beneficiari, sempre que no incorrin en alguna de les causes d’incompatibilitat previstes en la norma.

 

c) Per adquirir el beneficiari la condició de pensionista de jubilació o pel reconeixement d’una incapacitat permanent total per a la professió habitual, absoluta o gran invalidesa, després de la concessió de l’ajuda.

 

d) Per sanció de l’òrgan competent al beneficiari de l’ajuda com a conseqüència d’alguna infracció de les previstes en la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, que impliqui la pèrdua del dret a la prestació per desocupació.

 

Així mateix, correspondrà el reintegrament de les quantitats percebudes per les entitats asseguradores i no abonades al beneficiari, com a conseqüència de l’extinció o suspensió de l’ajuda.

 

L’inici de l’activitat remunerada per compte propi o aliena posterior a la concessió de l’ajuda, en determinarà la suspensió durant el període en què el treballador estigui exercint l’activitat i es podrà reprendre la seva percepció a partir del moment de la seva finalització, pel període que quedés per percebre.

 

En el cas que el beneficiari incorri en una de les causes d’extinció o suspensió de l’ajuda, el mateix, o els seus hereus en el cas de defunció, estan obligats, en el termini d’un mes, a comunicar-ne la circumstància a l’òrgan instructor de les ajudes i a l’entitat asseguradora. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà, a més del reintegrament de les quantitats que procedeixin, l’extinció de l’ajuda concedida.

 

Treballadors afectats pels plans de suport als sectors afectats pels canvis estructurals en el comerç mundial

 

Les ajudes extraordinàries per una quantia equivalent a la reposició de les prestacions contributives per desocupació prevista en els Acords de Consell de Ministres de 9 de juny de 2006, per al sector tèxtil i de la confecció; de 5 d’octubre de 2007, per al sector de fabricació i components del calçat, blanquejat i marroquineria; i de 26 de desembre de 2008, per als sectors tèxtil, calçat, moble, joguina, blanquejat, marroquineria i fusta, es regiran per allò que s’ha previst en l’article 4.3 d’aquest reial decret a partir de la seva entrada en vigor.

 

Sol·licituds presentades abans del 24 de novembre de 2013

 

El previst en aquest reial decret s’aplicarà als procediments de concessió d’ajudes sol·licitades amb anterioritat a la seva entrada en vigor (és a dir, 24 de novembre de 2013), excepte quant als requisits i limitacions d’antiguitat del treballador i previstes per a cadascun dels supòsits de l’article 4 de la norma, que no s’aplicarà.

 

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir respecte d’això.