Notícies

Darreres novetats fiscals

Aprofiti els incentius per contractar joves desocupats menors de 30 anys sense experiència laboral o si l’experiència és inferior a tres mesos

Primera ocupació jove

 

Aquest nou tipus de contracte que s’ha aprovat per la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació, suposa una bona alternativa als tradicionals contractes temporals que s’utilitzen de forma habitual, evitant el risc que no es pugui justificar la causa de temporalitat i que la successió de diversos contractes temporals també pugui donar lloc a la conversió del treballador en fix.

 

Ara, les empreses podran celebrar contractes temporals amb joves desocupats menors de 30 anys que no tinguin experiència laboral o si és inferior a 3 mesos, a fi d’incentivar l’adquisició d’una primera experiència professional, i sense necessitat de justificar la temporalitat, només indicant com a objecte de la contractació “adquisició d’una primera experiència professional”. D’aquesta manera quedarà absolutament justificada la causa de la temporalitat, sense que existeixi risc que el contracte es consideri indefinit.

 

Requisits dels treballadors

 

 • Joves desocupats inscrits a l’oficina d’ocupació, menor de 30 anys o menor de 35 anys si té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 

 • Sense experiència laboral o inferior a tres mesos

 

Quines característiques ha de complir el contracte?

 

Ha de ser un contracte per un temps determinat, d’acord a l’article 15.1b) de l’Estatut dels Treballadors (ET), excepte:

 

 • La durada mínima del contracte serà de tres mesos i la seva durada màxima de 6 mesos, excepte el en conveni col·lectiu, sense que excedeixi de 12 mesos.
 • Jornada a temps complet o parcial en aquest cas superior al 75% de la corresponent a un treballador a temps comparable.

 

Atenció. Es regulen com els contractes per circumstàncies del mercat, acumulació de tasques o excés de comandes de l’article 15.1 b) de l’Estatut dels Treballadors, excepte el següent:

 • La causa del contracte és l’adquisició d’una primera experiència professional.
 • La seva durada mínima és de 3 mesos i la màxima de 6 mesos (tret que s’estableixi una durada superior per conveni col·lectiu sectorial, amb un màxim de 12 mesos).
 • S’introdueix la possibilitat que, si el contracte es concerta per una durada inferior a la màxima legal o convencionalment establerta, es podrà prorrogar una vegada mitjançant un acord de les parts, sense que la seva durada total pugui excedir la durada màxima establerta.

 

El contracte es formalitzarà per escrit en el model corresponent i es comunicarà al Servei Públic d’Ocupació en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació.

 

Requisits de l’empresa

 

 • Empreses, inclosos els treballadors per compte propi o autònoms.
 • Per poder acollir-se a aquesta mesura, les empreses i autònoms, no hauran d’haver adoptat, en els sis mesos anteriors a la celebració del contracte, decisions extintives improcedents. Es refereix a les extincions produïdes a partir del 24 de febrer de 2013, per cobrir aquells llocs de treball del mateix grup professional que els afectats per l’extinció i per al mateix centre o centres de treball.
 • En el supòsit de contractes de treball celebrats amb treballadors per ser posats a disposició d’empreses usuàries, la limitació establerta en el paràgraf anterior s’entendrà referida en tot cas a l’empresa usuària
 • S’ha de mantenir el nivell d’ocupació assolit amb la transformació almenys dotze mesos. En cas d’incompliment d’aquesta obligació s’haurà de procedir al reintegrament dels incentius.
 • No es considera incomplerta l’obligació de manteniment de l’ocupació quan el contracte s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan l’un o l’altre sigui declarat o reconegut procedent, la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador o per expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

 

Incentius

 

Si transcorregut el termini mínim de 3 mesos des de la celebració es transforma en indefinit, amb una jornada d’almenys el 50% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable, tindran dret a una bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social de 500 euros/any (41,67 euros/mes), durant tres anys. Si el contracte es formalitza amb una dona, la bonificació per transformació serà de 700 euros/any (58,33 euros/mes).

 

En el supòsit de treballadors amb aquest contracte eventual i posats a disposició d’empreses usuàries, tindran dret a una bonificació idèntica, quan, sense solució de continuïtat concertin amb aquests treballadors un contracte indefinit, sempre que hagi transcorregut un termini mínim de 3 mesos des de la celebració del contracte inicial.

 

Si transcorregut el termini mínim de 3 mesos des de la celebració es transforma en indefinit, amb una jornada d’almenys el 50% de la corresponent a un treballador a temps complet comparable, tindran dret a una bonificació en les quotes empresarials a la Seguretat Social de 500 euros/any (41,67 euros/mes), durant tres anys. Si el contracte es formalitza amb una dona, la bonificació per transformació serà de 700 euros/any (58,33 euros/mes).