Notícies

Darreres novetats fiscals

PREPARANT-NOS PER ALS PRÒXIMS CANVIS EN L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS

Amb data de 14 de març de 2014, s’ha presentat al Consell de Ministres l’informe de la Comissió d’experts per a la reforma del sistema tributari espanyol. Centrant-nos en l’impost sobre successions i donacions, la novetat principal rau en la proposta d’una tributació mínima en totes les comunitats autònomes. Per mantenir la progressivitat de l’impost, es proposa un únic mínim exempt  fixat pel Govern per a tot el territori de règim comú i la quantia del qual s’hauria de situar als voltants d’uns 20.000 o 25.000 euros.

Amb data de 14 de març de 2014, s’ha presentat al Consell de Ministres l’informe de la Comissió d’experts per a la reforma del sistema tributari espanyol, que inclou 270 canvis tributaris concentrats en 125 propostes.

 

A continuació els informem més detalladament de les mesures fiscals proposades amb relació a l’impost sobre successions i donacions, que ens permeten fer una possible planificació fiscal de cara a la seva entrada en vigor que està prevista per a l’exercici 2015, una vegada que s’aprovi pel Govern, i sense perjudici dels canvis que puguin introduir en aquest informe (el document dels experts servirà de guia al Govern que, en tot cas, no traslladarà totes les recomanacions a les lleis).

 

Propostes de canvis en l’impost sobre successions i donacions

 

La Comissió d’experts proposa mantenir l’impost sobre successions i donacions (en endavant, ISD) per millorar la igualtat d’oportunitats i afavorir l’equitat del sistema, amb una sèrie de modificacions l’objectiu de les quals serà harmonitzar la normativa de tot el territori nacional, la qual cosa significarà una apujada dels impostos en les comunitats autònomes (CCAA) on ara no es tributa.

 

Com sabem l’ISD pràcticament ha estat suprimit en comunitats autònomes com Madrid en casos d’herències entre familiars directes, mentre que altres autonomies com Múrcia, Andalusia o Catalunya han incrementat el tribut. L’informe per a la reforma fiscal contempla que s’estableixi un tipus de tributació mínim.

 

Les CCAA que es veuran afectades principalment són: Madrid, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Aragó, Balears, Canàries i Castella i Lleó. Encara que La Rioja i Extremadura també veuran afectat el seu sistema de reduccions.

 

Per a això la Comissió formula les propostes següents:

 

  • Manteniment de l’ISD creant una tributació mínima en tot el territori nacional.

 

  • La tarifa impositiva (herències o donacions) estaria constituïda per només tres tipus impositius aplicables en funció del grau de parentiu i sense relació a la quantia ni al patrimoni preexistent dels hereus. D’aquesta manera, s’estableixen només tres grups de graus de parentiu indicant, a títol merament orientatiu, tipus on podrien situar-se.

 

En concret:

 

Grup A

Cònjuge, ascendents i descendents per línia directa, adoptats i adoptants.

Tipus reduït

Es podria situar en les proximitats del 4 o 5%

Grup B

Parents col·laterals de segon i tercer grau i parents per afinitat fins al tercer grau.

Tipus mitjà

Hauria de ser superior al reduït i xifrar-se als voltants del 7 – 8%

Grup C

Qualsevol altra persona no inclosa en els grups anteriors.

Tipus més elevat

Superaria en tot cas al mitjà i podria establir-se entre el 10 i l’11%

 

3. Per mantenir la progressivitat de l’impost, es proposa un únic mínim exempt (aplicable a la base imposable abans d’aplicar el tipus a la base liquidable) fixat pel Govern per a tot el territori de règim comú i la quantia del qual s’hauria de situar als voltants d’uns 20.000 o 25.000 euros. Aquest mínim d’exempció seria el que proporcionés progressivitat a la tarifa lineal de gravamen.

 

4. Per la seva banda, quant a les reduccions aplicables actualment en l’impost:

 

a)     S’haurien de suprimir:

 

a) Les reduccions per parentiu en la base imposable, que serien substituïdes per l’establiment de tipus impositius específics i decreixents en funció de la major proximitat del parentiu.

b) La reducció per quantitats percebudes per contractes d’assegurança de vida.

c) La reducció per adquisició de l’habitatge habitual de la persona morta, a excepció del cònjuge supervivent.

d) La reducció per adquisició de béns del patrimoni històric artístic.

e) Les reduccions sobre la base imposable aplicades a les adquisicions entre vius, a excepció de les aplicades a persones amb discapacitat.

 

b)     S’hauria de mantenir:

 

  • Un règim especial de reduccions per a les persones amb discapacitat.
  • La reducció per adquisició successiva de béns, per evitar un excés de gravamen.
  • La reducció per adquisició d’empresa individual, d’un negoci professional o de participacions en entitats que siguin qualificades “d’empresa familiar”, per garantir la continuïtat del negoci.
  • S’entendrà com a empresa familiar als efectes de la reducció anterior aquella en què més del 50% de la propietat estigui a les mans de familiars de primer i segon grau del causant.
  • El valor d’aquesta reducció no hauria de superar entre el 50% i el 70% de la base liquidable, calculada previ descompte del mínim d’exempció.

 

Davant d’aquestes possibles modificacions en l’ISD, hauríem d’analitzar cas per cas per planificar la seva successió familiar, i si si escau és convenient fer donacions entre familiars la bonificació de l’impost en determinades CCAA de les quals es veurà suprimida en gran part per la modificació fiscal que proposa la Comissió d’experts per a la reforma del sistema tributari espanyol.