Notícies

Darreres novetats fiscals

EL CONTRACTE DE TREBALL PER OBRA O SERVEI DETERMINAT. QUÈ HEM DE SABER?

Té com a objecte la realització d’una obra o servei determinat amb autonomia i substantivitat pròpia, pel temps que duri l’obra o servei determinat, i podrà ser a jornada completa o a jornada parcial. A la finalització del contracte l’empresari haurà d’abonar una indemnització al treballador d’11 dies de salari per any treballat si el contracte s’ha celebrat a partir de l’1 de gener de 2014, i de 12 dies a partir de l’1 de gener de 2015.  Es podrà convertir el contracte en indefinit però no tindrà cap tipus de bonificació.

Hem cregut oportú informar-los sobre les característiques i formalitats principals sobre el contracte de treball per obra o servei determinat, que entra en el grup dels denominats contractes temporals i que, igual que succeeix amb el contracte de treball eventual per circumstàncies de la producció o amb el contracte de treball d’interinitat, té una utilitat innegable per a les empreses. Sempre que s’utilitzi correctament, i d’acord amb les previsions legals, es pot emprar per donar cobertura a certes necessitats empresarials que, per la seva natura, no tenen un caràcter estable dins l’activitat empresarial (per exemple, una campanya comercial d’un determinat producte o servei).

 

Ara bé, l’activitat de la seva empresa es produeix en intervals temporals separats però reiterats de forma permanent, hauria de formalitzar contractes fixos discontinus.

 

Recordi que el que determina la legalitat d’un contracte temporal és el caràcter imprevisible i no repetit en el temps de la situació (com, per exemple, l’entrada d’una comanda nova i imprevista, o la creació i posada en marxa d’una nova línia de productes).

 

Atenció. Sempre que existeixi una necessitat contractació per a un treball intermitent o cíclic, el model de contractació més adequat serà el de fix discontinu, per la qual cosa el d’obra o servei s’aplicarà en casos més vinculats a necessitats menys reiteratives i poc homogènies.

 

 

Formalització, durada i jornada

 

Aquest contracte té com a objecte la realització d’obres o serveis amb autonomia i substantivitat pròpies dins l’activitat de l’empresa i l’execució de la qual, encara que limitada en el temps, és en principi de durada incerta, no podent tenir una durada superior a 3 anys.

 

Atenció. És important tenir en compte el requisit de “durada incerta”, ja que si es pot saber amb exactitud la data de terminació de l’obra o del servei no es podrà utilitzar aquest contracte (per exemple, una determinada campanya de promoció d’un producte que dura una setmana exacta).

 

Ha de comptar amb la seva pròpia singularitat, comptar amb una organització diferenciada o específica respecte a l’activitat normal i/o que tingui uns resultats específics diferents dels habituals.

 

  • Els convenis col·lectius podran identificar aquells treballs o tasques amb substantivitat pròpia dins l’activitat normal de l’empresa que es puguin cobrir amb contractes d’aquesta natura.

 

Atenció. Els convenis col·lectius poden regular molts aspectes d’aquest contracte, amb la qual cosa sempre cal revisar el seu contingut per poder conèixer les possibilitats de celebració, les seves característiques i limitacions.

 

  • Podrà concertar-se a temps complet o a temps parcial.

 

  • La durada serà la del temps exigit per a la realització de l’obra o servei. Si el contracte fixa una durada, s’haurà de considerar de caràcter orientatiu en funció de l’establert anteriorment, i no pot superar els tres anys de durada, ampliable en dotze mesos més per Conveni Col·lectiu d’àmbit sectorial estatal o si no n’hi ha per convenis sectorials d’àmbit inferior. Transcorreguts aquests terminis, els treballadors adquiriran la condició de treballadors fixos de l’empresa.

 

  • El contracte s’haurà de formalitzar sempre per escrit i haurà d’especificar amb precisió i claredat el caràcter de la contractació i identificar suficientment l’obra o el servei que constitueixi el seu objecte, la durada del contracte, així com el treball a desenvolupar.

 

 

Extinció del contracte

 

El contracte s’extingirà, prèvia denúncia de qualsevol de les parts, quan finalitzi l’obra o servei objecte del contracte.

 

Quan la durada del contracte sigui superior a un any, la part que formuli la denúncia està obligada a notificar a l’altra la terminació del contracte amb una antelació mínima de 15 dies.

 

L’incompliment per part de l’empresari del termini esmentat anteriorment l’obligarà a l’abonament d’una indemnització equivalent al salari corresponent als dies en què el termini s’hagi incomplert.

 

Executada l’obra o servei, si no hi hagués denúncia expressa i el treballador continués prestant els seus serveis, el contracte es considerarà prorrogat tàcitament per temps indefinit, excepte prova en contra que acrediti la natura temporal de la prestació.

 

A la finalització del contracte, el treballador tindrà dret a rebre una indemnització, fins al 31 de desembre de 2013, de quantia equivalent a la part proporcional de la quantitat que resultaria d’abonar 10 dies de salari per cada any de servei. Aquesta quantitat s’incrementarà anualment en un dia, fins a l’1 de gener de 2015, que quedarà fixada en 12 dies, o l’establerta, si escau, en la normativa específica que s’apliqui.

 

 

Altres característiques

 

Hi ha alguns supòsits pels quals un contracte per obra o servei es pot convertir en indefinit, si l’empresa no va amb compte o si actua de forma imprudent.

 

Així, es transforma en indefinit, excepte prova en contra que acrediti la natura temporal de la prestació:

 

  • Per falta de forma escrita. En el supòsit de contracte a temps parcial, la falta de forma escrita determinarà així mateix que el contracte es presumeixi celebrat a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter a temps parcial dels serveis.

 

  • Per falta d’alta en la Seguretat Social si hagués transcorregut un període superior al període de prova.

 

  • Si arribat a la finalització no s’hagués produït denúncia d’alguna de les parts i es continués realitzant la prestació laboral.

 

  • També es presumiran per temps indefinit els celebrats en frau de llei.

 

Atenció. Els treballadors que, en un període de 30 mesos, haguessin estat contractats durant un termini superior a 24 mesos, amb solució o sense de continuïtat, per al mateix o diferent lloc de treball amb la mateixa empresa o grup d’empreses, mitjançant dos o més contractes temporals, sigui directament o a través de empreses de treball temporal, amb les mateixes o diferents modalitats contractuals de durada determinada, adquiriran la condició de treballadors fixos. No s’aplicarà per a contractes formatius, de relleu i interinitat, contractes temporals celebrats en el marc de programes públics d’ocupació-formació i contractes temporals utilitzats per empreses d’inserció quan l’objecte dels contractes sigui considerat com a part essencial d’un itinerari d’inserció personalitzat.