Notícies

Darreres novetats fiscals

LA PRÒXIMA REFORMA DE LA LLEI DE SOCIETATS DE CAPITAL PER MILLORAR EL GOVERN CORPORATIU DE LES EMPRESES

El Consell de Ministres ha aprovat la remissió a les Corts Generals del projecte de llei pel qual es modifica la Llei de societats de capital, el fi de la qual és millorar el govern corporatiu de les empreses. Entre d’altres mesures, la junta d’accionistes aprovarà la política de remuneracions amb caràcter vinculant, almenys, cada tres anys; es redueix del 5 al 3% el capital necessari per exercir els drets de les minories, i el càrrec d’administrador s’haurà d’exercir per un període màxim de 4  anys, enfront dels 6 actuals.

El Consell de Ministres, en reunió de 23 de maig de 2014, ha aprovat la remissió a les Corts Generals del projecte de llei pel qual es modifica la Llei de societats de capital, el fi de la qual és millorar el govern corporatiu de les empreses.

 

Les modificacions d’aquesta norma incideixen sobretot en les societats cotitzades, encara que també s’introdueixen profundes novetats en totes les societats.

 

Aquestes modificacions són les següents:

 

1. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

 

a) Totes les societats

 

 • Intervenció en afers de gestió i operacions essencials: es permet a la junta impartir instruccions de gestió excepte disposició contrària dels estatuts. Així mateix, s’atribueix a la Junta la decisió sobre operacions essencials (aquelles en què el volum superi el 25 per 100 del total d’actius del balanç).

 

 • Votacions: s’hauran de votar separadament les propostes d’acord per a aquells afers que siguin substancialment independents.

 

 • Conflictes d’interès entre accionistes: es proposa estendre a totes les societats la prohibició de vot del soci que resulti beneficiat en casos molt clars de conflicte d’interès.

 

 • Impugnació d’acords socials:

 

a)     Desapareix la distinció entre acords nuls (infracció d’un precepte legal) i anul·lables (altres infraccions).

b)     S’amplia el termini d’impugnació des dels quaranta dies a un any.

c)     Quant a la legitimació, s’exigeix almenys l’1 per 100 del capital per poder exercir l’acció d’impugnació (en l’actualitat varia segons es tracti d’acords nuls o anul·lables). En les societats cotitzades aquest percentatge serà de l’u per mil.

 

b) Societats cotitzades

 

 • Drets dels accionistes: es redueix del 5 per 100 al 3 per 100 el capital social necessari per exercir els drets de minoria.
 • Assistència a la junta general: es redueix el nombre màxim d’accions que es podrien exigir per poder assistir a la junta des de l’u per mil a mil accions.
 • Fraccionament i vot divergent: les entitats que actuïn per compte de diverses persones podran fraccionar i delegar el vot. Seria el cas d’inversors estrangers que efectuen les seves inversions a través d’una cadena d’intermediaris financers que actuen com a titulars fiduciaris per compte de l’inversor últim.
 • Dret d’informació: es proposa rebaixar el termini màxim en què els accionistes poden sol·licitar informació de set a cinc dies abans de la celebració de la junta.
 • Associacions i fòrums d’accionistes: s’estableix la inscripció en un registre especial de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i el compliment d’una sèrie d’obligacions comptables i d’informació.

 

2. ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT

 

a) Totes les societats

 

 • Deures i règim de responsabilitat dels administradors:

 

d)     Es tipifiquen de forma més precisa els deures de diligència i lleialtat i els procediments que s’haurien de seguir en cas de conflicte d’interès.

e)     S’amplia l’abast de la responsabilitat, més enllà del rescabalament del dany causat, incloent la devolució de l’enriquiment injust. Es facilita la interposició de l’acció social de responsabilitat en reduir la participació necessària (del 5 al 3 per 100 en cotitzades) i permetent la seva interposició directa (sense esperar a la junta) en cas d’infracció del deure de lleialtat.

 

 • Competències del consell d’administració: s’inclou un nou article amb les facultats indelegables del consell, a fi de reservar-li les decisions corresponents al nucli essencial de la gestió i supervisió de la societat.

 

b) Societats cotitzades

 

 • Composició: els procediments de selecció de consellers facilitaran el nomenament de conselleres.
 • President i conseller executiu: quan ambdós càrrecs recaiguin en una mateixa persona, el nomenament del president del consell requerirà el vot favorable dels dos terços dels membres del consell. A més a més s’haurà de nomenar entre els independents un conseller coordinador (lead independent director) a qui es faculta per sol·licitar la convocatòria del consell, ampliar l’ordre del dia, coordinar als consellers no executius i dirigir l’avaluació del president.
 • Avaluació del consell i les seves comissions: el consell d’administració haurà de realitzar una avaluació anual del seu funcionament i el de les seves comissions.
 • Comissió de nomenaments i retribucions: els consells d’administració hauran de constituir de forma imperativa una comissió de nomenaments i retribucions. La comissió de nomenaments i retribucions establirà un objectiu de representació per al sexe menys representat en el consell d’administració i elaborarà orientacions sobre com assolir l’objectiu.
 • Competències: s’inclouen com a competència indelegable del consell, dins la política de control i gestió de riscos, els riscos fiscals, és a dir, l’aprovació de les inversions o operacions que tinguin especial risc fiscal i la determinació de l’estratègia fiscal de la societat.
 • Durada del càrrec d’administrador: es proposa que el període màxim de cada nomenament no excedeixi de quatre anys, davant dels sis actuals.

 

3. RETRIBUCIÓ DELS CONSELLERS

 

a) Totes les societats

 

 • Referències programàtiques: la remuneració dels administradors haurà de ser raonable, d’acord amb la situació econòmica de la societat i amb les funcions i responsabilitats que els siguin atribuïdes. El sistema de remuneració haurà d’estar orientat a promoure la rendibilitat i sostenibilitat de la societat en el llarg termini.
 • Consellers delegats: s’aclareix el règim de retribucions per l’exercici de facultats executives dels consellers. En aquests casos s’haurà de signar un contracte amb el conseller que inclourà els diferents conceptes retributius. S’aprovarà per una majoria qualificada del consell i l’abstenció dels interessats.

 

b) Societats cotitzades

 

 • Política de remuneracions: haurà de ser aprovada per la junta (vot vinculant), amb un informe previ de la comissió de nomenaments i retribucions, almenys cada tres anys. Aquesta política contindrà, almenys:

f)       La remuneració total als consellers per la seva condició com a tals.

g)     El sistema de remuneració dels consellers executius: descripció dels components, quantia global de la retribució fixa anual i la seva variació en el període de referència, els paràmetres de fixació dels restants components i tots els termes i condicions dels seus contractes com les primes, les indemnitzacions, etcètera.

h)     El consell decidirà la distribució individual, sempre dins la política de remuneracions.

i)       Qualsevol modificació requerirà l’aprovació de la junta i no es podrà realitzar cap pagament mentre no hagi estat aprovat per la junta.

 

 • Informe anual sobre remuneracions: continuarà sent sotmès a vot consultiu de la junta però, en cas de vot negatiu, s’haurà de realitzar una nova proposta de política de remuneracions.

 

4. ALTRES MODIFICACIONS

 

 • S’obliga a publicar en la memòria dels comptes anuals el període mitjà de pagament als proveïdors. Les societats que no siguin cotitzades i no presentin comptes anuals abreujades publicaran, a més a més, aquesta informació en la seva pàgina web, si la tenen.
 • Igualment, les societats anònimes cotitzades hauran de publicar en la seva pàgina web el període mitjà de pagament als seus proveïdors.