Notícies

Darreres novetats fiscals

¿QUINES NOVETATS INTRODUEIX LA REFORMA FISCAL DE L’IRPF PER ALS AUTÒNOMS (EMPRESARIS I PROFESSIONALS)?

Entre altres novetats, es redueix a 500.000 € l’import net de la xifra de negocis que no ha de superar el contribuent per aplicar la modalitat simplificada del règim d’estimació directa en el càlcul del rendiment net de l’activitat econòmica. Així mateix, es limita la quantia que es determini per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació a un import màxim de 2.000 € anuals. A més, s’estableixen nous requisits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva (mòduls) tant quantitatius, mitjançant una reducció dels límits objectius, com a qualitatius, reduint les activitats que s’hi poden acollir.

Com ja els hem anat informant, la reforma fiscal del govern portarà moltes novetats i canvis en l’IRPF, a més d’altres impostos.

 

L’entrada en vigor dels canvis es produirà, en general, en 2015, i uns altres estan programats per 2016, si bé alguna de les modificacions, segons el previst en els avantprojectes de reforma fiscal, tindrà efecte en aquest mateix any 2014. Per tant en renda i en societats la reforma es realitza en dues fases: 2015 i 2016.

 

A continuació comentarem algunes de les novetats o canvis relatius a l’IRPF que tenen incidència per als empresaris i professionals autònoms, a l’hora de determinar els seus rendiments nets de les activitats econòmiques, no sense abans recordar-los que les mesures contingudes en l’avantprojecte de llei de reforma de l’IRPF que s’exposa a continuació, tenen caràcter provisional i s’ha de tenir present que poden ser objecte de modificacions abans de la definitiva publicació de les lleis en el BOE.

 

1.  Concepte de rendiments íntegres d’activitats econòmiques

 

Es modifica el concepte d’activitat econòmica en dos supòsits:

 

A) En el cas de rendiments obtinguts per contribuents que siguin socis d’entitats que realitzin activitats professionals s’exigeix l’alta en la Seguretat Social o Mutualitat Alternativa a la Seguretat Social.

 

En concret la reforma prevista estableix que s’inclou dins de la definició de rendiments d’activitats econòmiques, els obtinguts pel contribuent procedents d’una entitat del capital de la qual participi derivats de la realització d’activitats incloses en la Secció Segona de les Tarifes de l’IAE (activitats professionals) quan el contribuent estigui inclòs, a aquest efecte, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o en una mutualitat de previsió social que actuï com a alternativa al citat règim especial.

 

B) En el cas d’activitats econòmiques consistents en l’arrendament d’immobles s’elimina el requisit de disposar d’un local destinat a la gestió de l’activitat, amb el requisit que s’utilitzi almenys una persona contractada amb contracte laboral i a jornada completa per a l’ordenació de l’activitat.

 

Atenció.  A més de la repercussió que això té quant a la determinació del rendiment net, aquest concepte d’activitat econòmica té incidència en la possibilitat de complir els requisits necessaris per a l’exempció en l’impost sobre el patrimoni o la reducció en l’impost sobre successions i donacions de negocis i empreses familiars o en l’aplicació o no del règim d’empreses de reduïda dimensió en l’impost sobre societats.

 

2. Determinació del rendiment net en la modalitat d’estimació directa simplificada

 

Cal recordar, que la determinació dels rendiments d’activitats econòmiques s’efectuarà, amb caràcter general, pel mètode d’estimació directa, i s’admeten dues modalitats, la normal i la simplificada, sense perjudici si escau de l’aplicació del mètode d’estimació objectiva (mòduls).

 

Doncs bé, en el règim d’estimació directa, modalitat simplificada, que és el que apliquen gairebé tots els autònoms que no estan en mòduls canviarà alguna cosa amb la reforma?

 

Gairebé gens, tan sol dos canvis o novetats:

 

  • En 2015 i següents, es redueix l’import net de xifra de negocis de l’any immediat anterior per al conjunt d’activitats de 600.000 euros a 500.000 euros a l’efecte d’aplicar la modalitat simplificada del mètode d’estimació directa.

 

  • També des de 2015, l’import que es deduïa per provisions i despeses de difícil justificació, que era del 5%, es manté, però s’estableix un import màxim per aquest concepte de 2.000 euros anuals de deducció.

 

3. Règim d’estimació objectiva (mòduls)

 

En relació amb el règim d’estimació objectiva, amb efectes des de l’01-01-2016, es modifiquen els llindars quantitatius que determinen l’aplicació del citat règim i passen a excloure’s del règim les activitats classificades en determinats epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE). En concret, destaquem les següents novetats:

 

a) La reforma redueix el llindar d’exclusió per aplicar el mètode d’estimació objectiva tant per als qui realitzen activitats agrícoles, ramaderes o forestals o qualssevol altres. En el primer cas, el llindar d’exclusió es fixa en 200.000 euros amb la reforma (fins ara 300.000 euros). En el segon, el volum dels rendiments íntegres no pot superar 150.000 euros (ara 450.000 euros amb caràcter general).

 

Per calcular el volum de rendiments íntegres es tindran en compte totes les operacions amb independència que existeixi o no obligació d’emetre factura per elles.

 

A més, s’estableix que el mètode d’estimació objectiva no es podrà aplicar quan el volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional superi 75.000 euros anuals.

 

Així mateix, si el volum de compres en béns i serveis de l’exercici anterior sobrepassa l’import de 150.000 euros, tampoc serà possible determinar el rendiment net a través de mòduls.

 

b) Activitats excloses del mètode d’estimació objectiva a partir de 2016: l’Ordre Ministerial per la qual es desenvolupin per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA no inclourà en el seu àmbit d’aplicació les activitats incloses en la divisió 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE (relacionades amb fabricació i construcció fonamentalment) de les quals existeixi obligació de retenir sobre els ingressos que obtenen. A més, la resta d’activitats els ingressos de les quals es retenen, veuran reduïdes les magnituds específiques de tall que un cop superades tampoc poden aplicar l’estimació objectiva.

 

4. Reduccions dels rendiments

 

La reducció del 40% aplicable als rendiments d’activitats econòmiques amb un període de generació superior a dos anys (així com aquells que es qualifiquin reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregular en el temps) es redueix a un 30% i amb un nou límit de base de reducció de 300.000 euros anuals, a més d’exigir-se que es percebin en un sol període impositiu.

 

D’altra banda, s’estableix una reducció del rendiment net de les activitats econòmiques de 2.000 euros, que s’incrementa si concorren determinades circumstàncies i si es compleixen certs requisits.

 

En cas de no complir els requisits previstos en la normativa, els contribuents amb rendes no exemptes inferiors a 12.000 euros, incloses les de la mateixa activitat econòmica, podran reduir el rendiment net de les activitats econòmiques en determinades quanties en funció de les rendes.

 

5. Tributació de determinades rendes obtingudes per contribuents que desenvolupen l’activitat de transport per autotaxi

 

Per a l’activitat de transport per autotaxi (epígraf 721.2 de la secció primera de l’IAE) que apliqui el mètode d’estimació objectiva s’introdueix una reducció, conforme a determinades regles específiques, dels guanys patrimonials que es posin de manifest per la transmissió d’actius fixos intangibles quan la transmissió estigui motivada per incapacitat permanent, jubilació o cessament d’activitat per reestructuració del sector.

 

El nou règim consisteix que, a partir de 2015, quan es transmeti la llicència, per exemple, solament la part proporcional del guany generat fins a 31-12-2014 es reduirà en funció de la seva antiguitat en el patrimoni de l’empresari, tributant plenament la resta.

 

6. Els socis de les societats civils amb objecte mercantil, ¿continuaran tributant per les rendes obtingudes per aquestes entitats en règim d’atribució de rendes com fins ara?

 

En 2015 sí, però en 2016 les societats civils amb objecte mercantil passen a ser contribuents de l’impost sobre societats, i, per tant, els socis ja no hauran d’integrar en el seu impost personal (IRPF) les rendes que hagin obtingut aquestes entitats. Naturalment, sí que tributaran, si escau, pels beneficis que els hagin repartit.

 

S’estableix un règim fiscal especial per a la dissolució i liquidació de societats civils en les quals concorrin circumstàncies com que amb anterioritat a l’1 de gener de 2016 els hagués resultat d’aplicació el règim d’atribució de rendes o que a partir de l’1 de gener de 2016 compleixin els requisits per adquirir la condició de contribuents de l’impost sobre societats.

 

El règim fiscal suposa bàsicament l’exempció o diferiment d’impostos; en l’IRPF, l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda de no residents dels socis s’estableix un règim similar al  regulat en el seu moment per a la dissolució de les societats patrimonials.

 

Els socis de societats civils a les quals s’hagi aplicat el règim d’atribució de rendes i adquireixin la condició de contribuents de l’impost sobre societats, podran seguir aplicant la deducció en activitats econòmiques que estiguessin pendent d’aplicació a 1 de gener de 2016, sempre que es compleixin les condicions i requisits establerts en la Llei de l’impost sobre societats.

 

7. Retencions professionals

 

El tipus de retenció previst per als rendiments d’activitats professionals (19%, 20% en 2015) es redueix al 15% des del 5 de juliol de 2014 quan el volum de rendiments íntegres d’aquestes activitats de l’exercici anterior sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma de rendiments del treball i d’activitats econòmiques.

 

8. Deduccions en la quota de l’IRPF

 

– Deducció per inversions: els contribuents que exerceixin activitats econòmiques i compleixin els requisits establerts per a l’aplicació del règim especial d’empreses de reduïda dimensió podran deduir el 5% dels rendiments nets d’activitats econòmiques del període impositiu que s’inverteixin, en el mateix període impositiu o en el següent, en elements nous de l’immobilitzat material o inversions immobiliàries afectes a activitats econòmiques desenvolupades pel contribuent.

 

– Deducció per donacions: se suprimeix la deducció del 10% per les quantitats donades a fundacions i associacions declarades d’utilitat pública no acollides a la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

 

Comentari fiscal

 

En relació amb les deduccions previstes en la Llei 49/2002 que podran aplicar les persones físiques que realitzin donacions a entitats acollides a la citada llei es millora el percentatge de deducció i s’incrementa al 30% (transitòriament per 2015 serà el 27,5%) i s’estimula la fidelització de les donacions mitjançant un increment de les deduccions.

 

– Deduccions per aportacions a partits polítics: se suprimeix la reducció per quotes i aportacions a partits polítics i se substitueix per una nova deducció del 20% sobre les quotes d’afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors, sobre una base màxima de 600 euros anuals.

 

– Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla: es condiciona la possibilitat d’acollir a deducció les rendes procedents de societats que operin efectivament i material en aquests territoris al fet que corresponguin a rendes a les quals resulti d’aplicació la bonificació establerta en l’impost sobre societats en determinats supòsits.

 

– S’elimina la deducció per compte estalvi-empresa i la deducció per obtenció de rendiments del treball i activitats econòmiques.

 

No formaran part de la base de deducció per inversió en empreses de nova o recent creació l’import de les accions o participacions adquirides amb el saldo de comptes estalvi-empresa en la mesura en què aquest saldo hagi estat objecte de deducció.

 

– S’elimina la deducció per lloguer d’habitatge habitual, si bé es manté transitòriament per als contribuents que hagin celebrat un contracte d’arrendament amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 pel qual haguessin satisfet, amb anterioritat a aquesta data, quantitats pel lloguer del seu habitatge habitual i sempre que el contribuent hagi tingut dret a la deducció en relació amb les quantitats satisfetes pel lloguer d’aquest habitatge en un període impositiu reportat amb anterioritat a l’1 de gener de 2015.

 

– Es creen deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec per als contribuents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, amb certs límits. Es podrà sol·licitar a l’AEAT l’abonament de les deduccions de forma anticipada.

 

9.  Altres modificacions

 

Caldrà tenir en compte les modificacions introduïdes en la reforma de l’impost sobre societats, les regles per determinar la base imposable de les quals són aplicables en l’IRPF. Així podem destacar les següents:

 

– Amortitzacions: se simplificaran les taules d’amortització. S’aprova una taula nova on s’estableixen 10 grups d’actius i es regulen nous coeficients i períodes d’amortització. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements nous de l’immobilitzat material el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu.

 

– Despeses per atencions a clients o proveïdors: es limita la deduïbilitat d’aquestes despeses a l’1% de l’import net de la xifra de negocis del mateix període impositiu.

 

– Limitació al deute de deterioraments d’actius: amb la reforma no serà despesa fiscal la despesa comptable originada per les deterioracions dels actius materials, de les inversions immobiliàries, dels intangibles o dels valors de renda fixa. Solament seran despeses deduïbles les deterioracions per existències i per crèdits incobrables.

 

– Fons de comerç financer: desapareix la deducció fiscal del fons de comerç financer, però s’estableix un règim transitori.

 

– Operacions vinculades: entre altres novetats, es modifiquen els supòsits en què existeix vinculació (queda fixat en el 25% de participació. Abans era del 5%), se simplifica l’actual règim de documentació per a aquelles entitats o grups d’entitats l’import net de la xifra de negocis de les quals sigui inferior a 45 milions d’euros, i en relació amb els mètodes de valoració no s’inclou ja una jerarquia de mètodes, i s’admet, amb caràcter subsidiari, qualsevol mètode i tècnica de valoració que respecti el principi de lliure competència.

 

– Deduccions per incentivar determinades activitats: desapareixen la majoria d’aquestes deduccions vigents actualment, i es manté la deducció per R+D+i, la de produccions cinematogràfiques (es fixa en un 20% per al primer milió d’euros de base de la deducció i en un 18% per a la resta, i s’estableix una deducció del 15% de les despeses realitzades en territori espanyol per atreure a Espanya la realització de grans produccions internacionals, i limita en aquest cas a 2,5 milions d’euros la quantia de la deducció), les deduccions per creació d’ocupació i per treballadors amb discapacitat.