Notícies

Darreres novetats fiscals

¿QUÈ HA DE SABER SOBRE EL CONTRACTE EN PRÀCTIQUES?

Si ara que arriba l’estiu està pensat contractar joves titulats a través del contracte de pràctiques, ha de saber que la finalitat d’aquest contracte és que els contractats adquireixin una formació pràctica, de manera que les tasques que han de desenvolupar han d’estar lligades a la formació teòrica que hagin rebut.  Per això, i a diferència del que succeeix en la resta de contractes temporals, en aquests contractes no és necessari que es donin unes causes específiques per justificar la temporalitat, li permet pagar un salari inferior al fixat en el conveni i va lligat a bonificacions en la Seguretat Social.

Si ara està pensat contractar un nou treballador, i s’ha plantejat l’opció de concertar un contracte de treball en pràctiques, ha de saber que moltes empreses opten per contractar joves titulats a través d’aquest tipus de contractes. La finalitat d’aquest contracte és que els contractats adquireixin una formació pràctica, de manera que les tasques que han de desenvolupar han d’estar lligades a la formació teòrica que hagin rebut.  Per això, i a diferència del que succeeix en la resta de contractes temporals, en aquests contractes no és necessari que es donin unes causes específiques per justificar la temporalitat.

 

¿Quins requisits han de complir els treballadors contractats?

 

Han de tenir alguna de les següents titulacions:

 

 • Llicenciat universitari, enginyer, arquitecte.
 • Diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic.
 • Tècnic o tècnic superior de formació professional reglada, de la formació professional específica, amb l’equivalència dels títols de tècnic auxiliar (FP1) i tècnic especialista (FP2).
 • Altres titulacions reconegudes oficialment com a equivalents a les anteriors.
 • Certificat de professionalitat.

 

No haver transcorregut més de 5 anys des de la finalització dels corresponents estudis o des de la convalidació dels estudis a Espanya, d’haver obtingut la titulació a l’estranger, o de 7 anys quan el contracte es concerti amb un treballador amb discapacitat. En cas de primera ocupació de joves menors de 30 anys, es podrà celebrar aquest tipus de contracte encara que hagin transcorregut 5 anys o més.

 

Requisits del lloc de treball

 

El lloc de treball haurà de permetre l’obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d’estudis o de formació cursats. Mitjançant conveni col·lectiu d’àmbit sectorial estatal o, en defecte d’això, els sectorials d’àmbit inferior, es podran determinar els llocs de treball, grups, nivells o categories professionals objecte d’aquest contracte.

 

Durada del contracte

 

 • No podrà ser inferior a 6 mesos ni excedir de 2 anys, dins dels límits dels quals els convenis col·lectius d’àmbit sectorial estatal o, en defecte d’això, els convenis sectorials d’àmbit inferior, podran determinar la durada del contracte, atenent a les característiques del sector i de les pràctiques a realitzar.

 

 • Si el contracte fos celebrat per una durada inferior a la màxima establerta, les parts podran acordar fins a 2 pròrrogues, excepte disposició en contra dels convenis, sense que la durada total del contracte pugui excedir de la citada durada màxima. La durada de cada pròrroga no podrà ser inferior a la durada mínima del contracte establerta legalment o convencional.

 

 

 • No es podrà contractar cap treballador en pràctiques en la mateixa o una altra empresa per un temps superior als 2 anys en virtut de la mateixa titulació o certificat de professionalitat.

 

 • Tampoc es podrà estar contractat en pràctiques en la mateixa empresa per al mateix lloc de treball per temps superior a dos anys, encara que es tracti de diferent titulació o diferent certificat de professionalitat. A aquests efectes, els títols de grau, màster i, si escau, doctorat corresponents als estudis universitaris no es consideren la mateixa titulació, tret que en ser contractat per primera vegada mitjançant un contracte en pràctiques, el treballador estigués ja en possessió del títol superior que es tracti.

 

Atenció. Si ha trobat un llicenciat que ja ha estat dos anys contractat en pràctiques en una altra empresa, no podrà concertar amb ell aquest tipus de contracte, tret que acrediti una altra titulació oficial addicional (per exemple, un màster). En aquest cas sí que podrà subscriure el contracte en pràctiques, reflectint que la titulació acreditada per signar-lo és el màster.

 

 • Es presumiran celebrats per temps indefinit els contractes en pràctiques quan no s’haguessin observat les exigències de formalització escrita, excepte prova en contra que acrediti la seva naturalesa temporal. En el supòsit de pràctiques a temps parcial la falta de forma escrita determinarà que el contracte es presumeixi celebrat a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter a temps parcial dels serveis.

 

 • Adquiriran la condició de treballadors fixos els treballadors en pràctiques que no haguessin estat donats d’alta en la Seguretat Social, una vegada transcorregut un termini igual al que legalment s’hagués pogut fixar per al període de prova, tret que de la naturalesa pròpia de les activitats o dels serveis contractats se’n dedueixi clarament la durada temporal.

 

 • Es presumiran indefinits els contractes en pràctiques celebrats en frau de llei (si no es compleixen els requisits anteriors, o si el treballador exerceix unes funcions que no tenen res a veure amb la seva titulació).

 

Jornada

 

A temps complet o a temps parcial.

 

Retribució dels treballadors

 

Serà la fixada en conveni col·lectiu per als treballadors en pràctiques, sense que, en defecte d’això, pugui ser inferior al 60 o el 75% durant el primer o el segon any de vigència del contracte, respectivament, del salari fixat en conveni per a un treballador que exerceixi el mateix lloc de treball o equivalent. D’aquesta manera, si el seu conveni preveu un sou de 1.200 euros per a un comptable, podrà pagar 720 euros el primer any, i 900 el segon.

 

Les citades quanties no podran ser en cap cas inferiors al salari mínim interprofessional.

 

En el cas dels contractes a temps parcial el salari mínim indicat es reduirà en proporció al temps efectivament treballat.

 

Formalització del contracte

 

 • S’haurà de formalitzar per escrit, fent constar expressament la titulació del treballador, la durada del contracte i el lloc o llocs de treball a exercir durant les pràctiques. Així mateix, l’empresari haurà de comunicar el contingut del contracte i les seves pròrrogues al servei públic d’ocupació corresponent, en el termini de deu dies hàbils següents a la seva concertació.

 

 • L’empresari podrà obtenir per escrit, abans de celebrar el contracte, la certificació del servei públic d’ocupació corresponent, en la qual consti el temps que el treballador ha estat contractat en pràctiques amb anterioritat a la contractació a realitzar.

 

 • El servei públic d’ocupació corresponent tindrà un termini de 10 dies per emetre el certificat. Transcorregut el termini sense contestar, l’empresari quedarà exonerat de la responsabilitat que se’n pugui derivar.

 

 • Lliurament als representants legals dels treballadors, si n’hi hagués, d’una còpia bàsica del contracte en el termini de 10 dies.

 

Certificació de les pràctiques

 

A la terminació del contracte l’empresari haurà de lliurar al treballador un certificat en el qual hi consti la durada de les pràctiques, el lloc o llocs de treball exercits i les principals tasques realitzades en cadascun d’ells.

 

Període de prova i antiguitat

 

Si al final del contracte el treballador continués a l’empresa, no es podrà concertar un nou període de prova, i es computarà la durada de les pràctiques a l’efecte d’antiguitat en l’empresa.

 

Reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social

 

Si l’empleat té menys de 30 anys, la seva empresa tindrà dret a una bonificació del 50% de la quota empresarial per contingències comunes durant tota la vigència del contracte (75% si prèviament l’afectat va desenvolupar pràctiques no laborals en la seva empresa). I si al final del contracte el transforma en indefinit, es podrà aplicar una bonificació de 500 euros anuals durant tres anys (700 euros si és dona).

 

Incentius a la transformació d’aquests contractes en indefinits, inclosa la modalitat de fixos discontinus

 

En el supòsit de treballadors contractats en pràctiques i llocs a la disposició d’empreses usuàries, tindran dret, en els mateixos termes, a les bonificacions per transformació en indefinits quan, sense solució de continuïtat, concertin amb aquests treballadors un contracte de treball per temps indefinit.

 

Deure d’informació

 

L’empresari informarà els treballadors sobre l’existència de llocs de treball vacants, amb la finalitat de garantir-los les mateixes oportunitats d’accedir a llocs permanents que els altres treballadors. Aquesta informació es podrà facilitar mitjançant un anunci públic en un lloc adequat de l’empresa o centre de treball.

 

Els convenis col·lectius establiran mesures per facilitar l’accés efectiu d’aquests treballadors a la formació professional contínua, per millorar la seva qualificació i afavorir la seva progressió i mobilitat funcionals.


Contractes de treball en pràctiques per les empreses de treball temporal

 

Les empreses de treball temporal podran celebrar contractes de treball en pràctiques amb els treballadors contractats per ser posats a la disposició de les empreses usuàries d’acord amb el previst en la seva normativa reguladora d’aquests contractes.