Notícies

Darreres novetats fiscals

REVALORACIÓ DE PENSIONS PER A L’EXERCICI 2017

En el BOE del dia 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret 746/2016 sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2017 que estableix la revaloració de les pensions públiques en un 0,25 per cent en els termes establerts en la norma.

En el BOE del dia 31 de desembre s’ha publicat el Reial decret 746/2016 que regula la revaloració de les pensions i altres prestacions públiques, que entre altres aspectes n’estableix amb caràcter general un increment del 0,25 per cent, les pensions que seran revalorades a data 1 de gener de 2017 i aquelles que no sofriran cap increment.

 

Així mateix, s’incorporen al text dos annexos (vegeu-los més endavant), el primer d’ells referit a les quanties de pensions i prestacions públiques aplicables el 2017 i el segon als havers reguladors de les pensions de classes passives i quanties aplicables a les pensions especials de guerra.

 

El percentatge del 0,25 per cent, aplicat sobre les quanties a percebre a 31 de desembre de 2016, també s’estén a les pensions del règim de classes passives de l’Estat, així com als complements econòmics, per aconseguir en aquest règim els imports de les pensions mínimes (però no els límits d’ingressos que condicionen l’accés a aquests complements).

 

A més de l’actualització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i del règim de classes passives de l’Estat, el Reial decret 746/2016 regula l’actualització per 2017 d’altres prestacions socials públiques (encara que algunes no són objecte de revaloració) com són:

 

 1. a) Els imports de les prestacions familiars.

 

 1. b) Els subsidis econòmics de garantia d’ingressos mínims, per ajuda de tercera persona i de mobilitat i compensació per despeses de transport, regulats en el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (els dos primers no són objecte d’actualització).

 

 1. c) Les pensions assistencials de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, i el Reial decret 2620/1981, de 24 de juliol (prestació que manté l’import del 2016).

 

 1. d) La quantia de les ajudes socials reconegudes als afectats pel VIH (que no és objecte d’actualització).

 

 1. e) L’import de la prestació econòmica establerta per la Llei 3/2005, de 18 de març, sobre reconeixement d’una prestació econòmica als espanyols d’origen desplaçats a l’estranger, durant la seva minoria d’edat, com a conseqüència de la Guerra Civil.

 

ANNEX I

Quanties de pensions i prestacions públiques aplicables el 2017

 

 1. Complements per mínims

 

 1. Quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del sistema de la Seguretat Social per a l’any 2017:

 

Classe de pensió Titulars
Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació      
Titular amb seixanta-cinc anys 11.016,60 8.927,80 8.471,40
Titular menor de seixanta-cinc anys 10.326,40 8.351,00 7.893,20
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa 16.525,60 13.392,40 12.707,80
Incapacitat permanent      
Gran invalidesa 16.525,60 13.392,40 12.707,80
Absoluta 11.016,60 8.927,80 8.471,40
Total: titular amb seixanta-cinc anys 11.016,60 8.927,80 8.471,40
Total: titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys 10.326,40 8.351,00 7.893,20
Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys 5.552,40 5.552,40 5.448,94
Parcial del règim d’accidents de treball:      
Titular amb seixanta-cinc anys 11.016,60 8.927,80 8.471,40
Viduïtat      
Titular amb càrregues familiars   10.326,40  
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat de grau igual o superior al 65 per 100   8.927,80  
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys   8.351,00  
Titular amb menys de seixanta anys   6.760,60  

 

Classe de pensió Euros/any
Orfandat  
Per beneficiari 2.727,20
En l’orfandat absoluta el mínim s’incrementarà en euros/any distribuïts, si escau, entre els beneficiaris 6.760,60
Per beneficiari discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat de grau igual o superior al 65 per 100 5.367,60
En favor de familiars  
Per beneficiari 2.727,20
Si no existeix ni vidu ni orfe pensionista:  
Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys 6.592,60
Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys 6.211,80
Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d’ells s’incrementarà en l’import que resulti de prorratejar euros/any entre el nombre de beneficiaris 4.033,40

 

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per mínims:

 

– El 2017:

 

 • Sense cònjuge a càrrec: 7.116,18 euros/any.

 

 • Amb cònjuge a càrrec: 8.301,10 euros/any.

 

 1. Quanties mínimes de les pensions de classes passives per a l’any 2017:

 

  A

Pensió mínima mensual

Euros

B

Ingressos anuals màxims

Euros

Pensió de jubilació o retir quan existeix cònjuge a càrrec del titular. 786,90 18.132,78
Pensió de jubilació o retir sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal. 637,70 16.043,98
Pensió de jubilació o retir amb cònjuge no a càrrec. 605,10 15.587,58
Pensió de viduïtat. 637,70 16.043,98
Pensió o pensions en favor d’altres familiars, «n» és el nombre de beneficiaris de la pensió o pensions. 621,60

n

7.116,18 + 8.702,40

n

 

En el supòsit de pensió o pensions en favor d’altres familiars que fossin percebudes per diversos beneficiaris, la xifra resultant de la columna A del quadre anterior no serà inferior a 194,80 euros mensuals, respecte de cadascun d’aquells beneficiaris que els seus ingressos anuals no superin als que figuren en la columna B. No obstant això, quan algun dels beneficiaris sigui orfe discapacitat menor de 18 anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 per cent, la quantia mínima a reconèixer a aquest orfe serà de 383,40 euros mensuals, sempre que compleixi el requisit de límit d’ingressos citat.

 

Límit d’ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims:

 

El 2017: 7.116,18 euros/any.

 

 1. Quanties d’altres pensions i prestacions públiques

 

 1. Límit màxim de percepció de pensió pública: 2.573,70 euros/mes o 36.031,80 euros/any.

 

 1. Pensions del SOVI:

 

– Pensions del SOVI no concurrents: 5.713,40 euros/any.

 

– Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d’algun dels règims del sistema de la Seguretat Social o amb alguna d’aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat: 5.546,80 euros/any.

 

 1. Pensions de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva: 5.164,60 euros/any.

 

– Complement de pensió per al lloguer d’habitatge: 525 euros anuals.

 

 1. Prestacions familiars de la Seguretat Social:

 

– Assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat: 291,00 euros/any.

 

– Assignació econòmica per fill o menor a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent: 1.000,00 euros/any.

 

– Assignació econòmica per fill a càrrec major de 18 anys amb discapacitat:

 

 • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent: 4.426,80 euros/any.

 

 • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 per cent i l’ajuda d’una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida: 6.640,80 euros/any.

 

– Prestació per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i de mares amb discapacitat establerta en l’article 357 i una quantia que es recull en l’article 358 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social: 1.000,00 euros.

 

– Límit d’ingressos per al reconeixement de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec:

 

 • Quantia a què es refereix el paràgraf primer de l’article 352.1.c) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (fills o menor a càrrec sense discapacitat): 11.576,83 euros/any.

 

 • Quantia a què es refereix el paràgraf segon de l’article 352.1.c) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (família nombrosa): 17.423,84 euros/any, amb un increment de 2.822,18 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, inclòs.

 

 1. Subsidis econòmics del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre:

 

– Subsidi de garantia d’ingressos mínims: 149,86 euros/mes.

 

– Subsidi per ajuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.

 

– Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 63,30 euros/mes.

 

 1. Pensions assistencials de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, i Reial decret 2620/1981, de 24 de juliol: 149,86 euros/mes.

 

 1. Quantia de les ajudes socials reconegudes als afectats pel VIH a l’empara del Reial decret-llei 9/1993, de 28 de maig: 611,70 euros/mes.

 

 1. Quantia de la prestació econòmica establerta per la Llei 3/2005, de 18 de març: 7.183,29 euros/any.

 

ANNEX II

Havers reguladors de les pensions de classes passives i quanties aplicables a les pensions especials de guerra

 

 1. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l’Estat.

 

 1. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions assenyalades a l’empara del títol I del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.

 

 1. a) Havers reguladors per al personal ingressat en algun cos, escala, plaça, ocupació o categoria administrativa amb posterioritat a l’1 de gener de 1985:

 

Grup / Subgrup EBEP Haver regulador

Euros/any

A1 40.460,17
A2 31.843,17
B 27.883,86
C1 24.456,10
C2 19.348,83
E (Llei 30/84) i Agrupacions professionals (EBEP). 16.496,42

 

 1. b) Havers reguladors per al personal ingressat anteriorment a l’1 de gener de 1985:

 

ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

 

Índex de proporcionalitat Haver regulador

Euros/any

10 40.460,17
8 31.843,17
6 24.456,10
4 19.348,83
3 16.496,42

 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

 

Índex multiplicador Haver regulador

Euros/any

4,75 40.460,17
4,50 40.460,17
4,00 40.460,17
3,50 40.460,17
3,25 40.460,17
3,00 40.460,17
2,50 40.460,17
2,25 31.843,17
2,00 27.883,86
1,50 19.348,83
1,25 16.496,42

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Cos Haver regulador

Euros/any

Secretari general 40.460,17
De lletrats 40.460,17
Gerent 40.460,17

 

CORTS GENERALS

 

Cos Haver regulador

Euros/any

De lletrats 40.460,17
D’arxivers bibliotecaris 40.460,17
D’assessors facultatius 40.460,17
De redactors, taquígrafs i estenotipistes 40.460,17
Tècnic administratiu 40.460,17
Administratiu 24.456,10
D’uixers 19.348,83

 

 1. Havers reguladors per a la determinació inicial de les pensions assenyalades a l’empara del títol II del text refós de la Llei de classes passives de l’Estat.

 

Havers reguladors

 

ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

 

Índex de proporcionalitat Grau Grau especial Import per concepte

de sou i grau en

còmput anual

Euros

10 (5,5) 8   27.123,49
10 (5,5) 7   26.378,04
10 (5,5) 6   25.632,63
10 (5,5) 3   23.396,30
10 5   23.015,68
10 4   22.270,28
10 3   21.524,86
10 2   20.779,37
10 1   20.033,94
8 6   19.354,39
8 5   18.758,17
8 4   18.161,91
8 3   17.565,65
8 2   16.969,42
8 1   16.373,15
6 5   14.744,50
6 4   14.297,45
6 3   13.850,46
6 2   13.403,37
6 1 (12 per 100) 14.457,44
6 1   12.956,31
4 3   10.910,21
4 2 (24 per 100) 13.018,58
4 2   10.612,11
4 1 (12 per 100) 11.518,31
4 1   10.313,98
3 3   9.420,22
3 2   9.196,66
3 1   8.973,15

 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

 

Índex multiplicador Import per concepte

de sou en

còmput anual

Euros

4,75 44.293,43
4,50 41.962,18
4,00 37.299,70
3,50 32.637,24
3,25 30.306,03
3,00 27.974,78
2,50 23.312,32
2,25 20.981,08
2,00 18.649,87
1,50 13.987,39
1,25 11.656,17

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Cos Import per concepte de sou en

còmput anual

Euros

Secretari general 41.962,18
De lletrats 37.299,70
Gerent 37.299,70

 

CORTS GENERALS

 

Cos Import per concepte de sou en còmput anual

Euros

De lletrats 24.410,37
D’arxivers bibliotecaris 24.410,37
D’assessors facultatius 24.410,37
De redactors, taquígrafs i estenotipistes 22.416,37
Tècnic administratiu 22.416,37
Administratiu 13.499,94
D’uixers 10.678,60

 

Triennis

 

ADMINISTRACIÓ CIVIL I MILITAR DE L’ESTAT

 

Índex de proporcionalitat Valor unitari del trienni en còmput anual

Euros

10 876,22
8 700,99
6 525,70
4 350,51
3 262,87

 

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

 

Índex multiplicador Valor unitari del trienni en còmput anual

Euros

3,50 1.631,85
3,25 1.515,31
3,00 1.398,74
2,50 1.165,60
2,25 1.050,49
2,00 932,51
1,50 699,37
1,25 582,82

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Cos Haver regulador

Euros/any

Secretari general 1.631,85
De lletrats 1.631,85
Gerent 1.631,85

 

CORTS GENERALS

 

Cos Valor unitari del trienni en còmput anual

Euros

De lletrats 998,09
D’arxivers bibliotecaris 998,09
D’assessors facultatius 998,09
De redactors, taquígrafs i estenotipistes 998,09
Tècnic administratiu 998,09
Administratiu 598,87
D’uixers 399,22

 

 1. Quanties aplicables per a la determinació inicial de les pensions especials de guerra

 

Classe Import referit a 12 mensualitats
Pensió de mutilació reconeguda a l’empara de la Llei 35/1980 4.999,62 euros
Suma de remuneracions bàsica, substitutòria de triennis i suplementària en compensació de retribucions no percebudes de la Llei 35/1980 13.483,85 euros
Retribució bàsica reconeguda a l’empara de la Llei 6/1982 9.438,69 euros
Pensions reconegudes a l’empara del Decret 670/1976 5.990,17 euros

 

La quantia de les pensions d’orfandat en favor d’orfes no incapacitats causades per personal no funcionari a l’empara de les Lleis 5/1979, de 18 de setembre, i 35/1980, de 26 de juny, serà de 1.838,08 euros anuals, referit a dotze mensualitats.