Notícies

Darreres novetats fiscals
PROPERA BONIFICACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE FAMILIARS DEL TREBALLADOR AUTÒNOM

PROPERA BONIFICACIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE FAMILIARS DEL TREBALLADOR AUTÒNOM

L’autònom haurà de signar un contracte indefinit amb el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau (germans, avis, néts, etc.). La bonificació és del 100% de les quotes empresarials per contingències comunes durant dotze mesos.

 

La Llei de reformes urgents del treball autònom que es va aprovar al Congrés el passat 29 de juny, es troba actualment al Senat on s’estarà com a data límit fins al 31 d’octubre per a la seva tramitació, previ pas pel període d’esmenes a la Llei. Com a criteri general, la seva entrada en vigor serà l’endemà de la seva publicació en el BOE.

 

Entre les novetats que s’inclouen (si no hi ha canvis d’última hora), volem destacar la bonificació que se’n podran beneficiar els autònoms que contractin a familiars com a empleats per compte d’altri, donant-los d’alta en el règim general.

 

Bonificació del 100%

 

La contractació indefinida per part de l’autònom del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament (germans, avis, néts, etc.), donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100% durant un període de 12 mesos.

 

Requisits:

 

  1. a) Per poder-s’hi acollir, el treballador autònom no haurà d’haver extingit contractes de treball, per causes objectives, acomiadaments disciplinaris improcedents, o acomiadament col·lectiu no ajustats a dret, en els 12 mesos anteriors a la signatura del contracte que dóna dret a la bonificació prevista.

 

  1. b) L’ocupador haurà de mantenir el nivell d’ocupació en els 6 mesos posteriors a la signatura dels contractes al fet que donen dret la bonificació esmentada.

 

Atenció. A l’efecte d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova

 

Finalment, ha de tenir en compte els requisits generals per a totes les bonificacions, com per exemple, estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, el familiar no pot haver tingut un contracte fix en una altra empresa en els tres mesos anteriors, etc.